Docefrez 80 mg poeder en oplosmiddel voor concentraat voor oplossing voor infusie

ATC-Code
L01CD02
Medikamio Hero Image

Sun

Stof
Docetaxel
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Plantalkaloïden en andere natuurlijke producten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sun

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Docefrez wordt gebruikt voor behandeling van de volgende soorten kanker:

borstkanker. Docefrez kan als op zichzelf staande behandeling worden toegepast als andere behandelingen geen succes blijken te hebben. Het kan ook in combinatie met andere middelen tegen kanker worden gebruikt (doxorubicine, cyclofosfamide, trastuzumab of capecitabine) bij patiënten die nog geen enkele kankertherapie hebben ondergaan of bij wie andere behandelingen hebben gefaald, afhankelijk van het type en het stadium van de te behandelen borstkanker;

niet-kleincellige longkanker. Docefrez kan als op zichzelf staande behandeling worden toegepast als andere behandelingen geen succes blijken te hebben. Het kan echter ook in combinatie met

7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom An agency of the European Union
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416  
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu  

cisplatine (een ander middel tegen kanker) worden gebruikt bij patiënten die nog geen andere kankertherapie hebben ondergaan;

prostaatkanker, als de kanker niet reageert op een hormonale behandeling. Docefrez wordt gebruikt in combinatie met prednison of prednisolon (ontstekingsremmende geneesmiddelen);

adenocarcinoom van de maag (een type maagkanker) bij patiënten die nog geen andere behandeling tegen kanker hebben ondergaan. Docefrez wordt gebruikt in combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil (andere geneesmiddelen tegen kanker);

kanker van het hoofd en de nek bij patiënten bij wie de kanker in een vergevorderd stadium (zich is gaan uitzaaien). Docefrez wordt gebruikt in combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil.

Zie voor aanvullende informatie de samenvatting van de productkenmerken (ook onderdeel van het EPAR).

Het geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Docefrez mag alleen worden gebruikt in ziekenhuisafdelingen die zijn gespecialiseerd in het gebruik
van chemotherapie (middelen tegen kanker) en mag alleen worden toegediend onder toezicht van een
arts die ervaring heeft met deze behandeling. geregistreerd

Docefrez wordt gegeven als een 1-uurs infuus, elke drie weken. De dosis, de duur van de behandeling en de combinatie met andere middelen zijn afhankelijk van het soort kanker dat wordt behandeld. Docefrez mag alleen worden toegediend als het aanta neutrofielen (een type witte bloedcel) normaal

is (minimaal 1 500 cellen/mm3). De patiënt moet tevens dexamethason (een ontstekingswerend
middel) krijgen, te beginnen op de dag voor de infusie met Docefrez. Raadpleeg voor aanvullende
  langer
informatie de samenvatting van de productkenmerken.
Hoe werkt Docefrez? niet
De werkzame stof in Docefrez, docetaxel, behoort tot de groep van de middelen tegen kanker die

Geneesmiddeltaxanen worden genoemd. Docetaxel blokkeert het vermogen van cellen om het inwendige ‘skelet’ af te breken, dat ze nodig hebben om zich te kunnen delen en vermenigvuldigen. Als het skelet intact

blijft, kunnen cellen zich niet delen en sterven ze uiteindelijk af. Ook gezonde cellen, zoals bloedcellen, worden door docetaxel aangetast en dit kan bijwerkingen tot gevolg hebben.

Hoe is het onderzocht?

Omdat Docefrez een generiek geneesmiddel is, heeft de firma gegevens over docetaxel uit de gepubliceerde vakliteratuur overgelegd. Aanvullende onderzoeken bij patiënten waren niet nodig, omdat Docefrez via infusie wordt toegediend en dezelfde werkzame stof bevat als het referentiegeneesmiddel, Taxotere.

Welke voordelen bleek tijdens de studies te hebben?

Omdat Docefrez een generiek geneesmiddel is, worden de voordelen en risico's van het middel geacht dezelfde te zijn als die van het referentiegeneesmiddel.

Docefrez  
EMA/125391/2011 Blz. 2/3
Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 02-2011.Het volledige EPAR voor het referentiemiddel staat eveneens op de Overige informatie over Docefrez:

Waarom is het goedgekeurd?

Het CHMP heeft geconcludeerd dat overeenkomstig de EU-vereisten aangetoond is dat Docefrez vergelijkbaar is met Taxotere. Daarom was het CHMP van mening dat, net als voor Taxotere, het voordeel groter was dan de geïdentificeerde risico’s. Het CHMP heeft aanbevolen een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Docefrez.

B.V. De handelsvergunning is vijf jaar geldig en kan verlengd worden.

De Europese Commissie heeft op 15 mei 2010 een in de hele EuropesegeregistreerdUnie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Docefrez verleend aan de firma Sun Pharmaceutical Industries Europe

Klik hier voor het volledige EPAR voor Docefrez. Zie de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) voor meer informatie over de behandeling met Docefrez.

website van het EMA.

langer niet Geneesmiddel
Docefrez  
EMA/125391/2011 Blz. 3/3

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.