Tamiflu 75 mg harde capsules

ATC-Code
J05AH02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Roche
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antivirale mittel zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Direkt wirkende antivirale mittel
Chemische groep Neuraminidasehemmer
Stof Oseltamivir

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Roche

Wat is het?

Tamiflu is een geneesmiddel dat de werkzame stof oseltamivir bevat. Het is verkrijgbaar in de vorm van capsules (30 mg, 45 mg en 75 mg) en als poeder ter bereiding van een orale suspensie (6 mg/ml en 12 mg/ml).

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tamiflu wordt voorgeschreven ter behandeling of voorkoming van influenza (griep) bij patiënten van één jaar en ouder:

  • Als behandeling voor griep kan het worden gebruikt bij patiënten met griepsymptomen wanneer bekend is dat het influenzavirus onder de bevolking circuleert.
  • Als preventieve behandeling voor griep kan het worden gegeven aan patiënten die in contact zijn geweest met een grieppatiënt. Of dit nodig is wordt meestal van geval tot geval bekeken. Tamiflu kan ook worden gebruikt als preventieve behandeling in buitengewone gevallen, bijvoorbeeld wanneer de seizoensvaccinatie tegen griep niet voldoende bescherming zou kunnen bieden en wanneer sprake is van een pandemie (een wereldwijde epidemie).

Tijdens een grieppandemie kan Tamiflu ook worden gebruikt om griep bij baby’s jonger dan één jaar te behandelen of te voorkomen. Artsen moeten hun beslissing om kinderen uit deze leeftijdsgroep met Tamiflu te behandelen baseren op de ernst van de door het griepvirus veroorzaakte ziekte en de gezondheidstoestand van het kind, om ervan uit te kunnen gaan dat het kind baat bij vaccinatie kan hebben.

Tamiflu kan het griepvaccin niet vervangen en het mag alleen op grond van officiële aanbevelingen worden gebruikt.

Dit middel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Voor de behandeling van griep dient binnen twee dagen na het eerste optreden van de symptomen met Tamiflu te worden gestart. Het wordt gegeven als enkelvoudige dosis tweemaal daags, vijf dagen lang.

Ter voorkoming van griep moet binnen twee dagen na contact met een grieppatiënt met Tamiflu worden begonnen. Het wordt gegeven als één dosis eenmaal daags gedurende minimaal tien dagen na contact met een besmette persoon. Wanneer Tamiflu wordt gebruikt tijdens een griepepidemie, kan deze dosis tot zes weken lang worden ingenomen.

Voor patiënten vanaf 13 jaar en kinderen tussen 1 en 12 jaar die meer dan 40 kg wegen is de in te nemen dosis Tamiflu 75 mg. Kinderen die minder dan 40 kg wegen, krijgen al naargelang hun gewicht een lagere dosis (capsules van 30 of 45 mg).

Patiënten ouder dan één jaar die geen capsules kunnen slikken kunnen de passende dosis van de orale suspensie krijgen. Voor zuigelingen jonger dan één jaar moet de orale suspensie 6 mg/ml worden gebruikt.

Als het poeder voor orale suspensie niet voorhanden is, kan de apotheker een oplossing maken met de inhoud van de capsules, of kan de inhoud van de capsules thuis vermengd worden met gezoet voedsel. Voor baby's die nog geen jaar oud zijn verdient de door een apotheker bereide oplossing de voorkeur boven die welke thuis wordt gemaakt, omdat de apotheker de dosis exacter kan bepalen. De optimale dosis voor te vroeg geboren baby’s is niet bepaald.

Bij patiënten met nierproblemen kan het nodig zijn de doses te verlagen. Zie de bijsluiter voor alle bijzonderheden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in Tamiflu, oseltamivir, werkt specifiek in op het influenzavirus door bepaalde enzymen op het oppervlak ervan, neuramidasen genoemd, te blokkeren. Wanneer deze neuramidasen worden geblokkeerd, kan het virus zich niet meer verspreiden. Oseltamivir werkt in op de neuramidasen van zowel influenza A- (de meest voorkomende soort) als influenza B-virussen.

Hoe is het onderzocht?

Tamiflu werd vergeleken met een placebo (schijnbehandeling) in studies voor de behandeling van griep (2 413 patiënten vanaf 13 jaar, 741 ouderen vanaf 65 jaar en 1 033 kinderen tussen 1 en 12 jaar). De werkzaamheid werd gemeten aan de hand van een scorekaart van symptomen (koortsig gevoel, spierpijn, hoofdpijn, zere keel, hoest, algemeen onbehagen en loopneus).

Als middel ter voorkoming van griep werd Tamiflu bestudeerd bij patiënten die aan de ziekte waren blootgesteld toen een van hun familieleden griep had opgelopen (962 gevallen) of tijdens een epidemie (1 562 personen tussen 16 en 65 jaar, en 548 bejaarden in verzorgingshuizen). In de studies werd het aantal griepgevallen gemeten, en wel op grond van de resultaten van laboratoriumtests. Eén studie onderzocht ook het gebruik van Tamiflu in gezinsverband (277 gezinnen), zowel ter behandeling van de grieppatiënt zelf als ter behandeling of voorkoming van griep bij degenen die contact hadden met deze patiënt.

Tamiflu

Blz. 2/3

Een kleine studie is uitgevoerd om aan te tonen dat de aanbevolen doses Tamiflu leiden tot vergelijkbare niveaus van het geneesmiddel in het bloed bij kinderen tussen één maand en één jaar oud als de werkzame doses bij oudere patiënten. Tamiflu is niet onderzocht bij baby’s jonger dan één maand, maar de aanbevelingen voor het gebruik ervan in deze leeftijdsgroep is gebaseerd op de resultaten waargenomen bij oudere baby’s.

Welke voordelen bleek tijdens de studies te hebben?

In de studies naar de behandeling van volwassenen van achttien jaar en ouder bracht Tamiflu de duur van de ziekte terug tot 4,2 dagen, terwijl deze bij patiënten die een placebo namen gemiddeld 5,2 dagen bedroeg. De gemiddelde vermindering van de ziekteduur bij kinderen van één tot zes jaar bedroeg 1,5 dag.

In de studies naar preventie leidde Tamiflu tot een lagere incidentie (dat wil zeggen dat de ziekte minder vaak voorkwam) onder degenen die in contact kwamen met een grieppatiënt. In de tijdens een epidemie uitgevoerde studie ontwikkelde 1% van de Tamiflu-gebruikers griep na contact, tegenover 5% van de placebogebruikers. In gezinnen met één grieppatiënt ontwikkelde 7% van de gezinsleden griep wanneer ze een preventiebehandeling met Tamiflu kregen, tegenover 20% wanneer geen preventiebehandeling werd gegeven.

Zijn er risico's verbonden?

De meest voorkomende bijwerkingen van Tamiflu wanneer dit gebruikt wordt ter behandeling en preventie van influenza bij volwassenen en adolescenten (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn hoofdpijn en misselijkheid. Bij kinderen zijn de meest waargenomen bijwerkingen (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) braken, hoesten en neusverstopping. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Tamiflu.

Tamiflu mag niet worden gebruikt bij patiënten die overgevoelig (allergisch) zijn voor oseltamivir of voor enig ander bestanddeel van het middel.

Waarom is het goedgekeurd?

Het CHMP heeft geconcludeerd dat de voordelen van Tamiflu groter zijn dan de risico’s en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van dit middel.

Anvullende Informatie

De Europese Commissie heeft op 20 juni 2002 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Tamiflu verleend.

Het volledige EPAR voor Tamifluis te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Zie de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over de behandeling met Tamiflu.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 08-2012.

Tamiflu

Blz. 3/3

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.