Vimpat 50 mg filmomhulde tabletten.

ATC-Code
N03AX18
Medikamio Hero Image

UCB

Stof Verdovend Psychotrope
Lacosamide Nee Nee
Farmacologische groep Anti-epileptica

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

UCB

Wat is het?

Vimpat is een geneesmiddel dat de werkzame stof lacosamide bevat. Het is verkrijgbaar als tabletten (50 mg, 100 mg, 150 mg en 200 mg), als siroop (10 mg/ml) en als oplossing voor infusie (indruppeling in een ader, 10 mg/ml).

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Vimpat wordt gebruikt voor de behandeling van partieel beginnende epileptische aanvallen (aanvallen die in een specifiek gebied van de hersenen beginnen) als toevoeging aan andere anti-epileptische geneesmiddelen bij epilepsiepatiënten van 16 jaar en ouder. Het middel kan worden gebruikt bij patiënten met of zonder secundaire generalisatie (dit wil zeggen dat de aanval zich vervolgens naar de overige delen van de hersenen verspreidt).

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De aanbevolen aanvangsdosis is 50 mg tweemaal daags. Na een week dient de dosis tot 100 mg tweemaal daags te worden verhoogd, en vervolgens kan de dosis, afhankelijk van de reactie van de patiënt, wekelijks met 50 mg tweemaal daags worden verhoogd, tot een maximale dosis van 200 mg tweemaal daags.

Indien de arts beslist dat een sneller effect nodig is, kan de behandeling met Vimpat worden gestart met een hogere aanvangsdosis (oplaaddosis) van 200 mg, ongeveer twaalf uur later gevolgd door een onderhoudsdosis van 100 mg tweemaal daags. Daarna kan de dosis wekelijks verder tot de maximale dosis worden verhoogd, afhankelijk van de respons van de patiënt.

Infusies met Vimpat kunnen worden gebruikt om de behandeling te beginnen of bij patiënten die de tabletten of de siroop tijdelijk niet kunnen innemen.

Als de behandeling met Vimpat moet worden stopgezet, moet de dosis geleidelijk aan worden verlaagd. Bij patiënten met een sterk verminderde nierfunctie moeten lagere doses worden gebruikt.

Hoe werkt het?

Het werkzame bestanddeel in Vimpat, lacosamide, is een geneesmiddel tegen epilepsie. Epilepsie wordt veroorzaakt door overmatige elektrische activiteit in de hersenen. Hoe lacosamide precies werkt is nog niet helemaal duidelijk, maar het middel lijkt een remmend effect te hebben op de activiteit van de natriumkanalen (poriën aan het oppervlak van zenuwcellen waardoor elektrische impulsen tussen zenuwcellen kunnen worden doorgegeven). Ook denkt men dat lacosamide betrokken is bij de ontwikkeling van beschadigde zenuwcellen. Deze effecten samen voorkomen wellicht dat zich abnormale elektrische activiteit door de hersenen verspreidt, waardoor de kans op een epileptische aanval afneemt.

Hoe is het onderzocht?

Oraal ingenomen Vimpat is vergeleken met een placebo (schijnbehandeling) in drie belangrijke onderzoeken waaraan in totaal 1 308 patiënten deelnamen. De patiënten voegden Vimpat in een dosis van 200 mg, 400 mg of 600 mg per dag dan wel een placebo toe aan hun bestaande behandeling van maximaal drie andere anti-epileptische geneesmiddelen. De belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid was het aantal patiënten bij wie het aantal epileptische aanvallen na twaalf weken behandeling met een vaste dosis ten minste was gehalveerd.

In twee aanvullende studies werd gekeken naar de juiste duur van de infusie van de Vimpat-oplossing en werd de veiligheid hiervan vergeleken met die van placebo-infusies bij in totaal 199 patiënten. Er werd ook onder 118 patiënten een aanvullende studie uitgevoerd om na te gaan of oplaaddoses van 200 mg Vimpat via infusie, gevolgd door onderhoudsdoses via de mond, veilig kunnen worden gebruikt en of hiermee geschikte spiegels in het lichaam kunnen worden bereikt.

Welke voordelen bleek tijdens de studies te hebben?

Vimpat was, in een dosis van 200 of 400 mg per dag, werkzamer dan de placebo wat het verminderen van het aantal aanvallen betreft. Uit de resultaten van de drie hoofdstudies bleek dat het aantal epileptische aanvallen met minstens 50% afnam bij 34% van de patiënten die Vimpat 200 mg/dag aan hun bestaande behandeling toevoegden, en bij 40% van de patiënten die Vimpat 400 mg/dag toevoegden. In de placebogroep was dit 23%. De dosis van 600 mg was even werkzaam als de dosis van 400 mg maar had meer bijwerkingen.

Zijn er risico's verbonden?

De meest voorkomende bijwerkingen van Vimpat (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn duizeligheid, hoofdpijn, dubbelzien en misselijkheid. Bijwerkingen die een invloed hebben op het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, kunnen meer voorkomen na een oplaaddosis. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Vimpat.

Vimpat  
EMA/710648/2012 Blz. 2/3

Vimpat mag niet worden gebruikt bij mensen die overgevoelig (allergisch) zijn voor lacosamide of voor enig ander bestanddeel van het middel, of die een tweede- of derdegraads AV-block (een soort hartritmestoornis) hebben.

Waarom is het goedgekeurd?

Het CHMP heeft geconcludeerd dat de voordelen van Vimpat groter zijn dan de risico’s, en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Vimpat.

Anvullende Informatie

De Europese Commissie heeft op 29 augustus 2008 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Vimpat verleend.

Het volledige EPAR voor Vimpat is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Zie de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over de behandeling met Vimpat.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 11-2012.

Vimpat  
EMA/710648/2012 Blz. 3/3

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.