Als een geliefd familielid plotseling zorg nodig heeft - dit kan ondersteunen

Jonge hand die de hand van een oudere vasthoudt

Een beroerte, een ernstige ziekte of een ongeval zet het gezinsleven snel op zijn kop. Wanneer een geliefd familielid zorgbehoevend wordt, komen de familieleden in een moeilijke situatie terecht. Welke zorgmogelijkheden en financiële hulp zijn er in Duitsland? Is thuiszorg een optie of is volledige opname in een verpleeghuis zinvol?

1. de verschillende graden van zorg

Als een familielid plotseling meer zorg nodig heeft, hebben familieleden vaak recht op financiële hulp, die zij kunnen aanvragen bij hun verzekering voor langdurige zorg. De hoeveelheid steun hangt af van de zogenaamde zorggraad. Volgens de tweede wet op de versterking van de zorg (PSG II) zijn er in Duitsland vijf zorggraden, die verschillen naargelang de beperking van de zelfstandigheid en de behoefte aan zorg.

 • Zorggraad 1: lichte beperking van vaardigheden of onafhankelijkheid, totaal aantal punten 1,5 tot 27
 • Zorgniveau 2: aanzienlijke beperking van vaardigheden of onafhankelijkheid, totaal aantal punten 27 tot 47,5
 • Zorgniveau 3: ernstige beperking van vaardigheden of onafhankelijkheid, totaal aantal punten 47,5 tot 70
 • Zorgniveau 4: meest ernstige beperking van vaardigheden of onafhankelijkheid, totaal aantal punten 70 tot 90
 • Zorggraad 5: meest ernstige beperkingen van vermogens of zelfstandigheid, zeer hoge eisen aan de zorgverlening, totaal aantal punten 90 tot 100

Wanneer verzekerden een aanvraag voor een uitkering voor langdurige zorg indienen bij hun ziekenfonds, geeft het fonds een deskundige van de regionaal bevoegde Medische Dienst (MDK) opdracht de beoordeling van de langdurige zorg uit te voeren. Deze beoordelaar gaat na of aan de voorwaarden voor de behoefte aan langdurige zorg is voldaan en, zo ja, welk zorgniveau voor de betrokkene beschikbaar is.

Daartoe kent de beoordelaar punten toe voor de zes categorieën mobiliteit, cognitief en gedragsmatig, zelfzorg, behandeling en therapie en dagelijks leven. Bij een totaalscore van ten minste 12,5 bestaat recht op ondersteuning. Daarnaast gaat de beoordelaar na of diensten voor preventie of revalidatie worden aanbevolen en of de verstrekking van hulpmiddelen passend is.

Jonge hand die de hand van een oudere vasthoudt

sabinevanerp (CCO Creative Commons) / pixabay.com

Zorgbehoevenden zijn personen die gezondheidsgerelateerde beperkingen van bekwaamheden of onafhankelijkheid hebben en daarom ondersteuning nodig hebben.

2. mogelijkheden van zorg

Nadat de zorggraad van het te verzorgen familielid is vastgesteld, rijst de vraag hoe de zorg moet worden verleend. Is verzorging thuis mogelijk, moet de persoon ambulant worden verpleegd of is een verpleeghuis een verstandige optie?

Thuiszorg door een verzorger

Thuiszorg biedt veel voordelen. De zorgbehoevende wordt niet weggerukt uit zijn of haar vertrouwde omgeving. Vergeleken met intramurale zorg zijn de kosten vaak lager. Bovendien kan de zorg individueel aan de patiënt worden aangepast.

Wie de thuiszorg niet zelf op zich kan of wil nemen, legt de zorg vaak in handen van ervaren zorgverleners. Zij nemen de nodige tijd om het getroffen familielid thuis te verzorgen.

Verzorging door familieleden

Wie zich geestelijk bekwaam voelt, kan ook zelf de zorg voor het familielid overnemen. De verenigbaarheid van zorg en werk speelt hierbij echter een belangrijke rol. In Duitsland hebben werknemers die thuis voor een naast familielid zorgen, recht op zorgverlof overeenkomstig § 7, lid 1, van de wet op het zorgverlof (PflegeZG).

Dit is een door de werkgever betaald gedeeltelijk of volledig verlof dat de verzorger voor een periode van maximaal zes maanden kan opnemen. Het recht op zorgverlof geldt voor alle zorgdiploma's. Het is belangrijk te weten dat het recht alleen geldt voor werkgevers met meer dan 15 werknemers. Overigens kan zorgverlof alleen voortijdig worden beëindigd als de werkgever daarmee instemt.

Naast de grote emotionele belasting moet de verzorger ook zijn of haar eigen baan verminderen of zelfs opgeven. Spontaniteit in het dagelijks leven gaat ook meestal verloren. Daarom is het belangrijk eerlijk tegen zichzelf te zijn en zo nodig opname in een verpleeghuis te overwegen.

Verpleeghuis

Volledige opname in een verpleeghuis biedt het voordeel dat de zorgbehoevende persoon uitstekende medische zorg krijgt met alle noodzakelijke medicatie de klok rond. Bovendien zijn ze geïntegreerd in een sociale omgeving. Afhankelijk van de zorgbehoefte kan voor de betrokkene een drempelvrij dagelijks leven worden geregeld.

In vergelijking met thuiszorg zijn de kosten voor intramurale zorg echter aanzienlijk hoger. Afhankelijk van de zorgbehoefte kost de zorg tot 3.000 euro per maand. De zorgbehoevende kan zich eenzaam voelen in het verpleeghuis omdat hij minder contact heeft met zijn familie. Vaak is er maar één kamer als plek om je terug te trekken.

Als de zorgbehoevende zich niet prettig voelt in het verpleeghuis, kunnen bijvoorbeeld andere vormen van zorg worden overwogen:

 • Begeleid wonen
 • Poliklinische zorg door een verpleegkundige dienst
 • Bejaardentehuis
 • Woonzorggroepen
 • Gemeenschappelijke appartementen voor senioren
 • Seniorenwoningen

Welke vorm van zorg geschikt is, hangt altijd af van de ernst van de zelfstandigheid en de beperking.

Oudere vrouw in de natuur

silviarita (CCO Creative Commons) / pixabay.com

Thuiszorg maakt liefdevolle zorg in een vertrouwde omgeving door ervaren verzorgers mogelijk.

Zelfstandig leven mogelijk maken

De meeste zorgbehoevenden willen thuis blijven in hun vertrouwde omgeving. Afhankelijk van de ziekte of de zorgbehoefte is dit vaak zelfs mogelijk in samenhang met thuiszorg - bijvoorbeeld door een drempelloze verbouwing van de woning.

Voor deze zogenaamde "maatregelen ter verbetering van de leefomgeving", die moeten worden uitgevoerd vanwege een bestaande zorgbehoefte, ontvangen de verzekerden een subsidie van hun verzekering voor langdurige zorg. De verzekering betaalt de subsidie als

 • thuiszorg in de eerste plaats mogelijk is door de omschakeling,
 • een omschakeling de thuiszorg aanzienlijk vergemakkelijkt en voorkomt dat de zorgverlener en de zorgbehoevende overbelast worden, of
 • de omschakelingsmaatregelen zorgen ervoor dat de zorgbehoevende weer een zo zelfstandig mogelijk leven kan leiden en dus minder afhankelijk is van een verzorger.

Alle verzekerden hebben recht op deze financiële steun voor omschakelingsmaatregelen, ongeacht de bestaande zorggraad. Ook hier gaat een beoordelaar na of er behoefte is.

De verzekering voor langdurige zorg betaalt bijvoorbeeld voor verbouwingsmaatregelen die een aanpassing van de woonruimte aan de behoeften van de zorgbehoevende bewerkstelligen. Dit omvat onder meer de installatie van een gelijkvloerse douche, de installatie van een nieuw bad of geïnstalleerde oprijplaten en deurverbredingen. Ook technische hulpmiddelen zijn inbegrepen, zoals individueel herontworpen of aangeschaft meubilair en meubilair dat kan worden verlaagd.

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.

Olivia Malvani

Olivia Malvani
Speler

Als studente voedingswetenschappen schrijft zij tijdschriftartikelen over actuele medisch-farmaceutische onderwerpen en combineert deze met haar persoonlijke belangstelling voor preventieve voeding en gezondheidsbevordering.

Laatste update

03.11.2022

Delen

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über Medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.