A. Vogel ProstaforceMed, capsules

ATC-Code
G04CX02
A. Vogel ProstaforceMed, capsules

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Standaard geneesmiddelen Mens
Stof(fen)
Serenoa repens
Verdovend
Nee
Datum van goedkeuring 15.10.2009
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij goedaardige prostaathypertrofie

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor de actieve component(en), voor planten van de familie van de Serenoa repens (of Sabal serrulata), of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts als u vóór of gedurende het gebruik van dit middel:

  • bloed in uw urine ziet,
  • koorts krijgt,
  • pijn heeft bij het plassen,
  • last heeft van urineretentie (achterblijven van in de blaas).

Neem contact op met uw arts indien de klachte worden of na 8 weken onafgebroken gebruik ni zijn geworden.

Omdat dit geneesmiddel sorbitol bevat dient u, uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde sui verdraagt, contact op te nemen met uw arts vo geneesmiddel inneemt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar.

A.Vogel ProstaforceMed is niet bedoeld voor kin en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast A.Vogel ProstaforceMed nog an geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden ge of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije to andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid.

A.Vogel ProstaforceMed is niet geïndiceerd voor door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

A.Vogel ProstaforceMed beïnvloedt de rijvaardig het vermogen om machines te gebruiken niet.

Hoe gebruikt u dit middel?

contact op met uw arts of apotheker.

Neempl dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven - in dezeRVG101128 bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan

Tenzij anders is voorgeschreven 1 capsule per dag tijdens of na de maaltijd met water innemen. -

Over30het algemeen is er geen beperking aan de duur van

- het gebruik. Lees de waarschuwingen en voorzorgen in rubricleank 2.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel ProstaforceMed heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Bent u vergeten dit middel in te (laten) nemen?

Wanneer u A.Vogel ProstaforceMed vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar wacht tot het eerstvolgende tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwer- kingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

  • Boeren en maagdarmklachten komen zelden voor.
  • Allergische huidreacties, zoals huiduitslag, jeuk komen

zelden voor.

Pg .

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt

bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informa- tie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Dit ge- neesmiddel dient in de originele verpakking op een droge plaats bij 15ºC - 25ºC te worden bewaard.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houd- baarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket op de pot na, of onder de woorden ‘Niet gebruiken na’.

De uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld in de vorm van de maand in cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoor- beeld 05-2016 = mei 2016). De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening van de pot nog 5 maanden houdbaar. Droog bewaren.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Het actieve bestanddeel is een extract van de vrucht van de zaagbladpalm (Serenoa repens of Sabal serrulata). Een capsule van 480 mg bevat 320 mg extract. Extractiemid- del: ethanol 96% v/v. Andere bestanddelen (hulpstof- fen) in dit middel zijn water, glycerol, gelatine, sorbitol, ijzeroxide rood, ijzeroxide zwart, ijzeroxide geel.

Hoe ziet dit middel (A.Vogel ProstaforceMed®) en hoeveel zit er in een verpakking?

A.Vogel ProstaforceMed capsules zijn ovaalvorm donkerbruin gekleurde capsules, verpakt in een glazen pot met 30 of 90 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de han brengen:

A.Vogel B.V.

J.F. Broekhovenstraat 16

8081 HC Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 - 246 46 46 of een e-mail sturen naar info@avogel.nl

A.Vogel ProstaforceMed is in het register voor farmaceutische producten ingeschreven onder RVG 101128.

Andere informatiebronnen

Gedetailleerde informatie over dit geneesmidde beschikbaar op de website van het College ter B ling van Geneesmiddelen (http://www.cbg-meb

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in januari 2020.

Laatst bijgewerkt: 10.07.2022

Bron: A. Vogel ProstaforceMed, capsules - Bijsluiter

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.