Altargo 10 mg/g zalf

Illustratie van Altargo 10 mg/g zalf
Stof(fen) Retapamuline
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Glaxo
Verdovend Nee
ATC-Code D06AX13
Farmacologische groep Antibiotica voor lokaal gebruik

Vergunninghouder

Glaxo

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel bevat een antibioticum dat retapamuline wordt genoemd, het wordt op de huid gebruikt. Dit middel wordt gebruikt om bacteriële infecties op kleine huidoppervlaktes te behandelen. Infecties die behandeld kunnen worden zijn onder meer die van impetigo (vaak krentenbaard genoemd, dit veroorzaakt korsten door krabben op geïnfecteerde plekken), van snijwonden, van schaafwonden en van gehechte wonden.

Altargo is voor volwassenen en voor kinderen van 9 maanden en ouder.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Als u welke verslechtering dan ook bemerkt van de infectie of als u toenemende roodheid, irritatie of andere tekenen en symptomen ontdekt op de plek waar u Altargo aangebracht heeft, stop dan met het gebruik van Altargo en vertel dit aan uw arts. Zie ook rubriek 4 van deze bijsluiter.

Wanneer er geen verbetering van uw infectie optreedt na twee tot drie dagen behandeling, neem dan contact op met uw arts.

Kinderen

Altargo mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 9 maanden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Breng geen andere zalven, crèmes of lotions aan op plekken, die met Altargo worden behandeld, tenzij dit uitdrukkelijk door uw arts is voorgeschreven.

Gebruikt u naast Altargo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Als de patiënt een kind is, dat jonger is dan twee jaar, is het vooral belangrijk dat u aan uw arts alle andere geneesmiddelen doorgeeft, die het kind gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept gekocht kunnen worden. Wanneer Altargo gebruikt wordt bij kinderen die bepaalde geneesmiddelen gebruiken (zoals sommige geneesmiddelen die gebruikt worden om schimmelinfecties te behandelen), is het mogelijk dat dat er hogere concentraties van Altargo in het bloed worden gevonden dan normaal. Dit zou kunnen leiden tot bijwerkingen. Uw arts zal beslissen of Altargo gebruikt kan worden bij een kind dat jonger is dan 2 jaar als dat kind andere geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts zal besluiten of u dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het wordt niet verwacht dat Altargo invloed heeft op uw rijvaardigheid of op uw vermogen om machines te bedienen.

Altargo bevat bevat gebutyleerd hydroxytolueen (E321):

Deze stof kan een lokale reactie op de huid (bijvoorbeeld contacteczeem) of irritatie van de ogen en slijmvliezen veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet u Altargo aanbrengen?

Gewoonlijk wordt een dun laagje zalf op de geïnfecteerde huid aangebracht, tweemaal daags gedurende een periode van vijf dagen.

Nadat u de zalf heeft aangebracht, mag u de behandelde plek met een steriel verband of gaasje bedekken, behalve als uw arts heeft gezegd dat de plek onbedekt moet blijven.

Blijf Altargo net zolang gebruiken als uw arts u voorgeschreven heeft.

Altargo mag alleen op de huid gebruikt worden. Het mag niet in de ogen, in de mond, op de lippen, in de neus of in het vrouwelijke genitale gebied aangebracht worden. Wanneer de zalf per ongeluk op één van deze plekken komt, was deze plek dan met water en raadpleeg uw arts als u ergens last van krijgt. Als u per ongeluk Altargo in uw neus aanbrengt kunt u een bloedneus krijgen.

Was uw handen voor u de zalf aanbrengt en nadat u de zalf heeft aangebracht.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Veeg de extra zalf voorzichtig weg.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Breng de zalf aan zodra u bemerkt dat u het vergeten bent en breng de volgende dosis aan op het gebruikelijke tijdstip.

Heeft u per ongeluk Altargo ingeslikt?

Neem voor advies contact op met uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u te vroeg stopt met het gebruik van dit geneesmiddel, kunnen de bacteriën weer gaan groeien en kan uw infectie terugkomen. Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel voordat u er met uw arts of apotheker over gesproken heeft.

Heeft u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Situaties waar u op moet letten

Ernstige huidreacties of allergieën (frequentie niet bekend)

Als u een ernstige huidreactie of een allergie ontwikkelt, zoals bijvoorbeeld ernstige jeuk of ernstige huiduitslag, zwelling van het gezicht, van de lippen of van de tong:

  • stop met het gebruik van Altargo
  • veeg de zalf voorzichtig weg
  • neem onmiddellijk contact op met uw arts of uw apotheker.

De volgende bijwerkingen zijn opgetreden op de huid waar Altargo is aangebracht.

Vaak optredende bijwerkingen (kan bij maximaal 1 op de 10 persomnen voorkomen): - huidirritatie

Soms optredende bijwerkingen (kan bij maximaal 1 op de 100 personen voorkomen): - pijn, jeuk, roodheid of huiduitslag (contacteczeem)

Andere bijwerkingen (de frequentie kan niet bepaald worden uit de beschikbare gegevens) - branderig gevoel

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de tube na ‘EXP:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum .

Bewaren beneden 25°C.

Gooi geopende tubes 7 dagen na het voor de eerste keer openmaken van de tube weg, zelfs als ze niet leeg zijn. Gebruikte tubes moeten niet voor toekomstig gebruik bewaard worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheek wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is retapamuline. Iedere gram zalf bevat 10 milligram retapamuline.
  • De andere hulpstoffen in dit middel zijn witte zachte vaseline en gebutyleerd hydroxytolueen (E321), een conserveringsmiddel.

Hoe ziet Altargo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Altargo is een gladde zalf, gebroken wit van kleur. Het wordt geleverd in een aluminium tube met een plastic dop. De tube bevat respectievelijk 5, 10 of 15 gram zalf. Het wordt ook geleverd in een aluminium sachet met 0,5 gram zalf.

Verpakking met 1 tube.

Verpakking met 12 sachets.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de Fabrikant
handel brengen  
Glaxo Group Ltd Glaxo Operations UK, Ltd, (trading as Glaxo
Glaxo Wellcome House Wellcome Operations)
Berkeley Avenue Harmire Road
Greenford Barnard Castle
Middlesex UB6 0NN County Durham DL12 8DT
Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00 Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00
България Magyarország
ГлаксоСмитКлайн ЕООД GlaxoSmithKline Kft.
Teл.:+ 359 2 953 10 34 Tel.: + 36 1 225 5300
Česká republika Malta
GlaxoSmithKline s.r.o. GlaxoSmithKline Malta
Tel: + 420 222 001 111 Tel: + 356 21 238131
gsk.czmail@gsk.com  
Danmark Nederland
GlaxoSmithKline Pharma A/S GlaxoSmithKline BV
Tlf: + 45 36 35 91 00 Tel: + 31 (0)30 6938100
dk-info@gsk.com nlinfo@gsk.com
Deutschland Norge
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG GlaxoSmithKline AS
Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 Tlf: + 47 22 70 20 00
produkt.info@gsk.com firmapost@gsk.no
Eesti Österreich
GlaxoSmithKline Eesti OÜ GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Tel: + 372 6676 900 Tel: + 43 (0)1 97075 0
estonia@gsk.com at.info@gsk.com
Ελλάδα Polska
GlaxoSmithKline A.E.B.E. GSK Commercial Sp. z o.o.
Τηλ: + 30 210 68 82 100 Tel.: + 48 (0)22 576 9000
España Portugal
Stiefel Farma, S.A. GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 34 902 202 700 Tel: + 351 21 412 95 00
es-ci@gsk.com FI.PT@gsk.com
France România
Laboratoire GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.
Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 Tel: + 4021 3028 208
diam@gsk.com  
Ireland Slovenija
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 353 (0)1 4955000 Tel: + 386 (0)1 280 25 00
  medical.x.si@gsk.com
Ísland Slovenská republika
GlaxoSmithKline ehf. GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.
Simi: + 354 530 3700 Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
  recepcia.sk@gsk.com
  29
Italia Suomi/Finland
GlaxoSmithKline S.p.A. GlaxoSmithKline Oy
Tel: + 39 (0)45 9218 111 Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30
  Finland.tuoteinfo@gsk.com
Κύπρος Sverige
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd GlaxoSmithKline AB
Τηλ: + 357 22 39 70 00 Tel: + 46 (0)8 638 93 00
  info.produkt@gsk.com
Latvija United Kingdom
GlaxoSmithKline Latvia SIA GlaxoSmithKline UK
Tel: + 371 67312687 Tel: + 44 (0)800 221441
lv-epasts@gsk.com customercontactuk@gsk.com
Lietuva  
GlaxoSmithKline Lietuva UAB  
Tel: + 370 5 264 90 00  
info.lt@gsk.com  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Advertentie

Stof(fen) Retapamuline
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Glaxo
Verdovend Nee
ATC-Code D06AX13
Farmacologische groep Antibiotica voor lokaal gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.