Ambirix suspensie voor injectie

ATC-Code
J07BC20
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Impfstoffe
Farmacologische groep Virale impfstoffe
Chemische groep Hepatitis-impfstoffe
Stof Kombinationen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

GlaxoSmithKline

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ambirix is een vaccin dat wordt gebruikt bij zuigelingen, kinderen en tieners vanaf de leeftijd van 1 jaar tot en met 15 jaar. Het wordt gebruikt om twee ziektes te voorkomen: hepatitis A en hepatitis B.

 • Hepatitis A: Infectie met het hepatitis A-virus kan ervoor zorgen dat de lever opgezwollen (ontstoken) raakt. Besmetting met het virus gebeurt meestal via eten of drinken dat het virus bevat. Het kan echter ook op andere manieren gebeuren, zoals door zwemmen in water dat verontreinigd is met afval van het rioolsysteem of van een andere geïnfecteerde persoon. Het virus bevindt zich in lichaamsvloeistoffen zoals ontlasting, bloed (serum) of speeksel. Symptomen beginnen 3 tot 6 weken na infectie. Sommige personen voelen zich ziek, hebben koorts en pijn. Na een paar dagen worden ze heel erg moe, hebben donkere urine, een bleek gezicht, gele huid of ogen (geelzucht). De ernst en de soort van de symptomen kunnen variëren. Jonge kinderen krijgen mogelijk niet alle symptomen. De meeste kinderen herstellen volledig maar de ziekte is ernstig genoeg om kinderen ongeveer 1 maand ziek te maken.
 • Hepatitis B: Een infectie met het hepatitis B-virus kan ervoor zorgen dat de lever opgezwollen raakt (ontstoken). Het virus wordt meestal overgedragen van een ander geïnfecteerd persoon. Het virus wordt aangetroffen in lichaamsvloeistoffen zoals bloed, sperma, vaginale afscheidingen en speeksel (spuug). Het is mogelijk dat symptomen pas optreden 6 weken tot 6 maanden na de infectie. Personen die zijn geïnfecteerd hoeven zich niet altijd ziek te voelen of er ziek uit te zien. Sommige personen voelen zich ziek, hebben koorts en pijn. Anderen kunnen echter ernstig ziek worden. Zij kunnen erg moe worden, donkere urine krijgen, een bleek gezicht, geelachtige huidskleur of ogen (geelzucht) krijgen. Sommige patiënten moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. De meeste volwassenen herstellen volledig van de ziekte maar sommige personen (in het bijzonder kinderen), kunnen echter geïnfecteerd blijven, ook wanneer er geen verschijnselen zijn opgetreden. Zij worden hepatitis B-dragers genoemd en kunnen gedurende hun hele leven anderen infecteren.Voor

dragers bestaat er een risico op ernstige leverziekte, zoals schrompeling van de lever (cirrose) en leverkanker.

Hoe Amibirix werkt

 • Ambirix helpt het lichaam om zijn afweer (antilichamen) tegen deze ziektes te maken. Het vaccin bevat geen levend virus (zie rubriek 6 voor de bestanddelen van het vaccin) en kan daarom geen besmetting met hepatitis A of B veroorzaken.
 • Zoals voor alle vaccins geldt, reageren sommige personen minder goed op een vaccin dan andere personen.
 • Ambirix voorkomt niet dat u/uw kind ziek wordt wanneer u/uw kind al is geïnfecteerd met het hepatitis A- of B-virus.
 • Ambirix kan u/uw kind enkel helpen bij de bescherming tegen infecties met hepatitis A of B. Het kan niet beschermen tegen andere infecties die de lever beschadigen – ook al hebben deze infecties misschien dezelfde symptomen als die veroorzaakt door het hepatitis A- of B-virus.

Het is niet exact bekend hoe lang de bescherming tegen hepatitis A en B duurt, alhoewel de bescherming tegen het hepatitis A-virus waarschijnlijk ongeveer 10 jaar duurt. Neem contact op met uw arts na deze periode.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u/uw kind dit middel niet gebruiken?

 • U/uw kind is allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Tekenen van een allergische reactie kunnen jeukende huiduitslag, kortademigheid en opzwellen van het gezicht of tong omvatten.
 • U/uw kind heeft eerder een allergische reactie gekregen op een vaccin tegen de ziektes hepatitis A of hepatitis B.
 • U/uw kind lijdt aan een ernstige infectie met hoge temperatuur. In deze gevallen moet het vaccineren uitgesteld worden totdat uw kind weer hersteld is. Een lichte infectie zoals een verkoudheid zou geen probleem mogen zijn, maar raadpleeg eerst uw arts hierover.

Ambirix mag niet gegeven worden als een van bovenstaande van toepassing is. Als u het niet zeker weet, neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundig voordat uw kind dit middel gebruikt.

Wanneer moet u/uw kind extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als:

 • u/uw kind algehele bescherming tegen hepatitis A- en B-infectie nodig heeft binnen 6 maanden. Uw arts kan een ander vaccin adviseren.
 • u/uw kind een bloedingsprobleem heeft of gemakkelijk blauwe plekken oploopt. De injectie mag net onder de huid in plaats van in de spier geïnjecteerd worden om bloedingen of blauwe plekken te verminderen.
 • u/uw kind een verlaagde weerstand heeft (door ziekte, behandeling met geneesmiddelen of hemodialyse). Het kan zijn dat het vaccin dan niet goed werkt. Dit betekent dat u/uw kind mogelijk niet goed beschermd bent/is tegen zowel hepatitis A als hepatitis B. Uw arts zal bloedtesten afnemen om te zien of uw kind meer vaccinaties nodig heeft om uw kind beter te beschermen.
 • flauwvallen kan voorkomen (meestal bij adolescenten) na of zelfs voor toediening van een injectie met een naald. Wanneer u/uw kind bij een eerdere injectie is flauwgevallen, vertel dit dan aan uw arts of verpleegkundige.

Gebruikt u/uw kind nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u/uw kind naast Ambirix nog andere geneesmiddelen, of heeft u/uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u/uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen of vaccins gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u/uw kind geen voorschrift voor nodig heeft.

Als u/uw kind geneesmiddelen gebruikt waardoor men meer vatbaar is voor infecties kan Ambirix gewoon gebruikt worden wanneer dit nodig is. Het kan echter zijn dat het vaccin niet goed werkt. Dit betekent dat er daardoor geen goede bescherming is tegen zowel hepatitis A- als hepatitis B-virussen. Uw arts zal bloedtesten afnemen om te zien of uw kind meer vaccinaties nodig heeft om uw kind beter te beschermen.

Het kan nodig zijn dat Ambirix op hetzelfde moment wordt gegeven als een vaccin tegen bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest), polio, Haemophilus Influenza type b of bepaalde behandelingen tegen hepatitis infecties die ”immunoglobulines” worden genoemd. Uw arts zal ervoor zorgen dat deze op verschillende plaatsen in het lichaam worden gevaccineerd.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u/is uw kind zwanger, denkt u/uw kind zwanger te zijn, wilt u/uw kind zwanger worden of geeft u/uw kind borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u/uw kind dit geneesmiddel gebruikt.

Amibirix wordt gewoonlijk niet gegeven aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U/uw kind kan zich slaperig of duizelig voelen na de vaccinatie met Ambirix. Als dit het geval is, mag u/uw kind niet autorijden en geen machines bedienen.

Ambirix bevat neomycine en natrium

Dit vaccin bevat neomycine (een antibioticum). Ambirix mag niet aan uw kind worden toegediend als uw kind allergisch is voor neomycine.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (9 mg) per dosis en is dus nagenoeg natrumvrij.

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoe wordt de injectie gegeven?

 • De arts of verpleegkundige zal Ambirix als een injectie in de spier geven. Dit gebeurt meestal in de bovenarm.
 • Zij zullen ervoor zorgen dat Ambirix niet in een bloedvat wordt gespoten.
 • Bij hele kleine kinderen kan het vaccin in het dijbeen worden gegeven.

Hoeveel wordt er gegeven?

U/uw kind zal normaal gesproken in totaal 2 injecties ontvangen. Elke injectie zal worden gegeven tijdens een aparte visite.

 • De injecties worden binen 12 maanden gegeven:de eerste injectie op een datum die is overeengekomen met uw arts
 • de tweede injectie tussen 6 en 12 maanden na de eerste injectie.

Bent u/is uw kind vergeten dit middel te gebruiken?

 • Als u/uw kind de visite voor de tweede injectie mist, bespreek dit dan met uw arts en maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.
 • Zorg er voor dat u/uw kind de gehele vaccinatiekuur van twee injecties voltooit. Zo niet, dan kan het zijn dat u/uw kind niet volledig beschermd is tegen de ziektes.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit vaccin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

Vertel het uw arts meteen als u een van deze ernstige bijwerkingen heeft – mogelijk heeft u dringende medische behandeling nodig.

• Allergische en anafylactische reacties – symptomen hiervan zijn huiduitslag met mogelijk jeuk of blaarvorming, zwellen van de ogen en het gezicht, moeilijkheden met ademhalen of slikken, een plotselinge verlaging van de bloeddruk en bewustzijnsverlies.

Vertel het uw arts meteen indien u/uw kind een van de ernstige bijwerkingen krijgt die hierboven zijn beschreven.

Bijwerkingen die optraden tijdens klinische studies met Ambirix waren de volgende:

 • Zeer vaak (kan bij meer dan 1 op de 10 personen voorkomen):
  • hoofdpijn
  • verlies van eetlust
  • vermoeidheid of prikkelbaarheid
  • pijn en roodheid op de plaats van injectie
 • Vaak (kan bij maximaal 1 op de 10 personen voorkomen):
  • koorts
  • suf voelen
  • maag- en darmklachten
  • zwelling op de plaats van injectie

Meer bijwerkingen zijn rapporteerd gedurende onderzoeken met zeer vergelijkbare gecombineerde of hepatitis A- en hepatitis B-vaccins zoals:

 • Vaak (kan bij maximaal 1 op de 10 personen voorkomen):
  • algeheel onwel voelen
  • diarree, misselijkheid
  • reactie waar de injectie is gegeven
 • Soms (kan bij maximaal 1 op de 100 personen voorkomen):
  • duizelig voelen
  • buikpijn
  • braken
  • bovenste luchtweginfecties
  • pijnlijke spieren (myalgie)
 • Zelden (kan bij maximaal 1 op de 1.000 personen voorkomen):
  • lage bloeddruk
  • gewrichtspijn (artralgie)
  • jeuk (pruritis), huiduitslag
  • gevoel van spelden- en naaldenprikken (paresthesie)
  • gezwollen klieren in de nek, oksel of lies (lymfadenopathie)
  • griepachtige verschijnselen zoals hoge temperatuur, zere keel, loopneus, hoest en koude rillingen

Vertel het uw arts als u een van deze ernstige bijwerkingen heeft.

Bijwerkingen die optraden tijdens het gebruik van Ambirix in de dagelijkse praktijk waren de volgende:

 • flauwvallen
 • gelokaliseerd verlies van gevoeligheid van de huid voor pijn en aanraking (hypoathesie)

Meer bijwerkingen zijn rapporteerd gedurende de dagelijkse praktijk met zeer vergelijkbare gecombineerde of aparte hepatitis A- en hepatitis B-vaccins zoals:

 • multiple sclerosis
 • zwelling van het ruggenmerg (myelitis)
 • abnormale laboratoriumwaarde voor leverfunctie
 • zwelling of infectie van de hersenen (encefalitis)
 • ontsteking van sommige bloedvaten (vasculitis)
 • ziekte waarbij de hersenen langzaam achteruit gaan (encefalopathie)
 • zwelling van het gezicht, mond en keel (angioneurotisch oedeem)
 • ernstige hoofdpijn met nekstijfheid en gevoeligheid voor licht (meningitis)
 • tijdelijke ontsteking van de zenuwen die pijn, zwakheid en verlamming van de armen en benen veroorzaakt en die zich vaak uitbreidt naar de borst en het gezicht (Guillain-Barré-syndroom)
 • toevallen of convulsies,
 • ontsteking van de zenuwen (neuritis)
 • ziekte van de zenuwen van het oog (opticus neuritis)
 • doof gevoel of zwakte in de armen en benen (neuropathie)
 • onmiddellijke pijn, een stekend en branderig gevoel op de plaats van injectie
 • verlamming, hangend ooglid en verzakking van de spieren aan één zijde van het gezicht (facialis verlamming)
 • gewrichtsontsteking (arthritis), spierzwakte
 • paarse of paarsrode bulten op de huid (lichen planus), ernstige huiduitslag (erythema multiforme), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria)
 • daling van het aantal bloedplaatjes wat het risico op bloeden of blauwe plekken (trombocytopenie) en paarse of roodbruine vlekken die zichtbaar zijn door de huid (trombocytopenische purpura) verhoogt

Krijgt u/uw kind veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u/uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit vaccin niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C tot 8°C).

Niet in de vriezer bewaren. Bevriezing vernietigt het vaccin.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn:
- Hepatitis A-virus (geïnactiveerd)1,2 720 ELISA eenheden
- Hepatitis B-oppervlakte antigeen 3,4 20 microgram
  1Geproduceerd in humane diploïde (MRC-5) cellen  
  2Geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide, gehydrateerd 0,05 milligram Al3+
  3Geproduceerd op gistcellen (Saccharomyces cerevisiae) met behulp van recombinant DNA-
  technologie  
  4Geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat 0,4 milligram Al3+
 • De andere stoffen in dit middel zijn: natriumchloride en water voor injectie.

Hoe ziet Ambirix eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?

 • Suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit.
 • Ambirix is een witte, enigszins melkachtige vloeistof in een glazen 1 ml voorgevulde spuit.
 • Ambirix is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 of 10 voorgevulde spuiten (met of zonder naalden) en in verpakkingen van 50 voorgevulde spuiten zonder naalden.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

België

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 85 00 Tél/Tel: + 32 10 85 85 00
  25
България Magyarország
ГлаксоСмитКлайн ЕООД GlaxoSmithKline Kft.
Тел.: + 359 2 953 10 34 Tel.: + 36-1-2255300
Česká republika Malta
GlaxoSmithKline s.r.o. GlaxoSmithKline (Malta) Ltd
Tel: + 420 2 22 00 11 11 Tel: + 356 21 238131
czmail@gsk.com  
Danmark Nederland
GlaxoSmithKline Pharma A/S GlaxoSmithKline BV
Tlf: + 45 36 35 91 00 Tel: + 31 (0)30 69 38 100
dk-info@gsk.com nlinfo@gsk.com
Deutschland Norge
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG GlaxoSmithKline AS
Tel: + 49 (0)89 360448701 Tlf: + 47 22 70 20 00
produkt.info@gsk.com firmapost@gsk.no
Eesti Österreich
GlaxoSmithKline Eesti OÜ GlaxoSmithKline Pharma GmbH.
Tel: +372 667 6900 Tel: + 43 1 970 75-0
estonia@gsk.com at.info@gsk.com
Ελλάδα Polska
GlaxoSmithKline A.E.B.E. GSK Commercial Sp. z o.o.
Tηλ: + 30 210 68 82 100 Tel.: + 48 (22) 576 9000
España Portugal
GlaxoSmithKline, S.A. Smith Kline & French Portuguesa, Produtos
Tel: + 34 902 202 700 Farmacêuticos, Lda.
es-ci@gsk.com Tel: + 351 21 412 95 00
  FI.PT@gsk.com
France România
Laboratoire GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline (GSK) SRL
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44 Tel: + 40 (0)21 3028 208
diam@gsk.com  
Ireland Slovenija
GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 353 (0)1 4955000 Tel: + 386 (0) 1 280 25 00
  medical.x.si@gsk.com
Ísland Slovenská republika
GlaxoSmithKline ehf. GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Sími: +354-530 3700 Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
  recepcia.sk@gsk.com
Italia Suomi/Finland
GlaxoSmithKline S.p.A. GlaxoSmithKline Oy
Tel:+ 39 04 59 21 81 11 Puh/Tel: + 358 10 30 30 30
  Finland.tuoteinfo@gsk.com
Κύπρος Sverige
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd GlaxoSmithKline AB
Τηλ: + 357 22 39 70 00 Tel: + 46 (0)8 638 93 00
  info.produkt@gsk.com
Latvija United Kingdom
GlaxoSmithKline Latvia SIA GlaxoSmithKline UK
Tel: + 371 67312687 Tel: + 44 (0)808 100 9997
lv-epasts@gsk.com customercontactuk@gsk.com
Lietuva  
GlaxoSmithKline Lietuva UAB  
Tel. +370 5 264 90 00  
info.lt@gsk.com  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor medisch personeel:

Tijdens opslag kan een witte, fijne neerslag en helder supernatant worden waargenomen. Dit is geen teken van bederf.

Vóór toediening moet het vaccin goed geschud worden teneinde een homogene, troebele, witte suspensie te verkrijgen.

De inhoud van de voorgevulde spuit dient vóór toediening visueel te worden geïnspecteerd op vreemde deeltjes en/of verandering van fysiek uiterlijk. Vernietig het vaccin wanneer dit is waargenomen.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.