Amitriptyline HCl Actavis 10 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Amitriptyline HCl Actavis 10 mg, filmomhulde tabletten
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code N06AA09
Farmacologische groep Antidepressiva

Vergunninghouder

Actavis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amitriptyline HCl Actavis behoort tot een groep geneesmiddelen die tricyclische antidepressiva wordt genoemd. Amitriptyline(hydrochloride) heeft kalmerende eigenschappen.

Amitriptyline wordt voornamelijk gebruikt om depressies te behandelen.

Amitriptyline kan ook gebruikt worden om bedplassen te behandelen, echter alleen als een urineweginfectie uitgesloten is.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Amitriptyline HCl Actavis niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel (amitriptyline) of voor één van de andere bestanddelen van Amitriptyline HCl Actavis, mag u dit middel niet gebruiken. Wanneer u na het innemen van een geneesmiddel plotseling klachten krijgt die u normaal niet hebt, bijvoorbeeld huiduitslag, galbulten of koorts, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat u overgevoelig voor dat middel bent.
 • als u gelijktijdig bepaalde middelen tegen neerslachtigheid (monoamino-oxydase (MAO)- remmers) gebruikt.
 • als u behandeld wordt met een middel tegen onvoldoende of gestoorde bewegingen van het maagdarmkanaal (cisapride), in verband met mogelijke bijwerkingen op het hart.
 • als u recentelijk een hartaanval heeft gehad.

Wees extra voorzichtig met Amitriptyline HCl Actavis

De arts die u amitriptyline voorschrijft, moet op de hoogte zijn van alle ziekten die u vroeger heeft gehad of op dit moment heeft, inclusief allergieën; psychische problemen; hart-, lever-, urineweg- of hormonale (schildklier) problemen; stuipen en staar.

Als u zich geagiteerd of prikkelbaar voelt, of ongebruikelijke veranderingen in uw stemming of gedrag opmerkt, meld dit dan direct aan uw arts.

Let goed op signalen die er op kunnen wijzen dat uw depressie of angst erger wordt, vooral tijdens de eerste weken van de behandeling.

Als u last krijgt van keelpijn, koorts en symptomen van griep in de eerste tien weken van de behandeling kan uw arts mogelijk uw bloed willen controleren in verband met een tekort aan witte bloedcellen (agranulocytose).

Oudere patiënten zijn vaak gevoeliger voor antidepressiva. In het bijzonder komen een verlaagde bloeddruk bij het opstaan (orthostatische hypotensie) en verschijnselen zoals een droge mond, verstopping, hartkloppingen, pupilverwijding, wazig zien, zweten, misselijkheid, moeite met urineren, geheugenstoornissen, verwardheid en hallucinaties (anticholinerge bijwerkingen) voor.

Als u één van de volgende verschijnselen krijgt, vooral als ze ernstig zijn, of als u deze verschijnselen nog niet eerder heeft gehad, of als ze plotseling optreden, raadpleeg dan direct uw arts:

 • angst of agitatie
 • paniekaanvallen
 • moeilijk slapen
 • vijandigheid of impulsiviteit
 • rusteloosheid
 • overactiviteit of ongeremd gedrag
 • gedachten over zelfmoord.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij volwassenen jonger dan 25 jaar met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Gebruik bij kinderen

Amitriptyline kan bij kinderen worden gebruikt voor de behandeling van bedplassen, maar gebruik van Amitriptyline voor de behandeling van depressie wordt bij patiënten jonger dan 18 jaar niet aanbevolen.

Inname met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Vooral als u de volgende geneesmiddelen gebruikt, wil uw arts mogelijk nagaan of deze nog goed werken als u met Amitriptyline HCl Actavis begonnen bent:

 • geneesmiddelen ter behandeling van psychotische condities of depressieve geestesgesteldheid,
 • geneesmiddelen tegen maagzweren
 • geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk of onregelmatige hartslag
 • monoamino-oxydaseremmers (middelen tegen depressie)
 • bepaalde pijnstillers
 • kalmerende middelen
 • slaapmiddelen
 • anti-epileptica (middelen tegen epilepsie)
 • thyreominmetica (middelen die de werking van de schildklier nabootsen)
 • orale anticonceptiva (de pil). Gelijktijdig gebruik met orale anticonceptiva (de pil) versnelt de afbraak van amitriptyline in het lichaam
 • ketoconazol en ritonavir, middelen tegen schimmel- en virusinfectie
 • kinidine, paroxetine, fluoxetine en sertraline, geneesmiddelen voor de behandeling van depressie
 • carbamazepine, fenytoïne en sint-janskruid kunnen het effect van amitriptyline verminderen.

Als u elektroshocktherapie nodig heeft, vertel uw arts dan dat u amitriptyline gebruikt.

Inname van Amitriptyline HCl Actavis met voedsel en drank

Vertel uw arts of u alcohol gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bij kinderwens of als u al in verwachting bent, moet u dat direct aan uw arts vertellen, die u zal helpen de voordelen van amitriptyline tegen de mogelijke nadelen af te wegen.

Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Gebruik geen amitriptyline als u borstvoeding geeft. Daar amitriptyline in de moedermelk wordt uitgescheiden, kan er mogelijk schade bij de baby ontstaan. Uw arts kan bepalen of het verwachte voordeel van de behandeling opweegt tegen de potentiële risico's voor de baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amitriptyline kan het concentratievermogen bij sommige patiënten verminderen; het besturen van voertuigen en andere werkzaamheden die door een verminderde concentratie gevaarlijk worden, moeten worden nagelaten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Amitriptyline HCl Actavis

Amitriptyline HCl Actavis 10 mg tabletten bevatten lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Amitriptyline HCl Actavis 25 mg tabletten bevatten de kleurstof zonnegeel (E110). Deze kleurstof kan allergische reacties veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Amitriptyline HCl Actavis nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Depressie

Uw arts heeft een bepaalde hoeveelheid van dit middel voorgeschreven. Het is van groot belang dat u zich aan dit voorschrift houdt. De dosering varieert per patiënt en zal al naar gelang uw respons door uw arts worden aangepast. De gebruikelijke begindosering is 75 mg in over de dag verdeelde doses en de gebruikelijke onderhoudsdosering is 50-100 mg per dag in één gift. Uw arts kan van deze dosering afwijken en met een lage dosering beginnen en zal indien nodig de dosis verhogen, totdat uw symptomen verbeteren. De meeste patiënten worden ten minste drie maanden behandeld. Gebruik van amitriptyline voor de behandeling van depressie bij patiënten jonger dan 18 jaar wordt niet aanbevolen.

Bedplassen

De dagelijkse dosering varieert van kind tot kind en zal door uw arts worden aangepast aan de leeftijd en het gewicht van uw kind. Doorgaans wordt een dosis van 10-25 mg per dag toegepast bij kinderen van 5-10 jaar en een dosis van 25-50 mg per dag bij kinderen van 11 -1 6 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Amitriptyline HCl Actavis heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u (of iemand anders) onverhoopt een te grote hoeveelheid tabletten hebt ingenomen, is onmiddellijk overleg met uw arts noodzakelijk zodat medische zorg direct kan worden verleend. Er kunnen ernstige bijwerkingen optreden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Amitriptyline HCl Actavis in te nemen

Voor de behandeling is het van belang dat u iedere dag uw tablet(ten) inneemt. Mocht u toch een tablet zijn vergeten, neem dan geen extra tablet in maar ga verder met het voorgeschreven schema.

Als u stopt met het gebruik van Amitriptyline HCl Actavis

Stop niet zelf met Amitriptyline HCl Actavis en verander nooit zelf de dosering zonder met uw arts te overleggen. Plotseling stoppen kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn en vermoeidheid. Geleidelijke verlaging van de dosis gedurende twee weken kan leiden tot irritatie, rusteloosheid en droom- en slaapstoornissen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Amitriptyline HCl Actavis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De meest gemelde bijwerkingen bij gebruik tijdens depressies zijn:

Bloed- en lymfestelsel: beenmergafwijking (met een tekort aan witte bloedcellen) gepaard gaande met plotselinge koorts, rillingen, hevige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloedafwijking (tekort aan witte bloedcellen) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), verhoging van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), lage bloeddruk, hoge bloeddruk

Hormoonsysteem: onvoldoende afscheiding van ADH (antidiuretisch hormoon, regelt de vochtbalans in het lichaam)

Spijsvertering: gebrek aan eetlust

Psychische stoornissen: Verwardheid, desoriëntatie, waanvoorstellingen, waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), opwinding, angst, verergering van waanvoorstellingen, overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie), onrust, slapeloosheid, nachtmerries, verhoogde of verminderde zin in sex, vertraagd orgasme bij de vrouw.

Er zijn meldingen van mensen die gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen tijdens gebruik van amitriptyline of vlak na behandeling met amitriptyline (zie rubriek 2 Wees extra voorzichtig met).

Zenuwstelsel: Concentratiestoornissen, slaperigheid, verdoofd gevoel, het waarnemen van jeuk of tintelingen aan de handen en voeten, gevoelsstoornissen in de armen of benen (perifere neuropathie), incoördinatie, beven/trillen, coma, toevallen, abnormale onwillekeurige bewegingen en onwillekeurige bewegingen van de armen of benen (extrapiramidale verschijnselen), flauwvallen, beroerte, vreemde smaak, stoornis in de spraak of moeite met spreken, duizeligheid, hoofdpijn

Ogen: wazig zien, moeite met scherp zien (accommodatiestoornissen), verwijde pupillen (mydriasis), soms verhoogde oogboldruk (glaucoom)

Oren en evenwicht: oorsuizen of aanhoudend geluid in de oren

Hart en bloedvaten: Hartkloppingen, versnelde pols, hartinfarct (myocardinfarct), stoornissen in het hartritme (aritmieën), langzame of onregelmatige hartslag, bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok)

Maag en darmen: droge mond, moeilijke stoelgang of verstopping (constipatie), zwelling van de tong, hevige buikpijn gepaard gaande met een opgeblazen gevoel, kramp en braken (paralytische ileus), misselijkheid, pijn in de bovenbuik, braken, ontsteking van het mondslijmvlies, diarree, zweertjes in de mond, zwarte tong, inwendige breuk in de slokdarm (hiatale hernia), soms darmperforatie

Lever en gal: leverontsteking gepaard gaande met gele verkleuring van de huid en ogen

Huid: Huiduitslag, jeuk, lichtgevoeligheid, zwelling van het gezicht, bloedingen of bloeduitstortingen onder de huid (purpura), meer zweten, kaalheid

Urineweg en nieren: achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie), verwijding van de urinebuis, vaker of minder vaak plassen

Geslachtsorganen en borsten: zwelling van de testes, moeite met het krijgen van een erectie (impotentie), borstvergroting, melkafscheiding en stoornissen in de zaadlozing bij de man, borstvergroting, ongewone melkafscheiding bij de vrouw

Algemeen: zwakte, vermoeidheid, vochtophoping, koorts

Onderzoeken: veranderingen in het elektrisch onderzoek van het hart (ECG), afwijkingen in het beeld vaneen hersenfilmpje (EEG), verhoogde oogboldruk, stijging en daling van het bloedsuikergehalte, gewichtstoename of gewichtsverlies.

Bijwerkingen tijdens gebruik voor bedplassen zijn minder frequent. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

Zenuwstelsel: sufheid, hevige maagkrampen, kramp en braken.

Huid: lichte transpiratie en jeuk.

Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden, zoals galbulten, jeuk, uitslag of vochtophoping in gezicht en/of tong, waardoor het ademhalen of slikken moeilijk wordt. Als een van deze verschijnselen optreedt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

In zeer zeldzame gevallen is melding gemaakt van een ernstige bijwerking, zoals hoge koorts, ernstige spierstijfheid, verwardheid en verandering van de bloeddruk (neuroleptisch maligne syndroom).

Skeletspieren en bindweefsel: Bij patiënten die dit soort geneesmiddelen gebruiken, is een hogere kans op botbreuken gezien.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Bewaren beneden 25 °C.
 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
 • Gebruik Amitriptyline HCl Actavis niet meer na de vervaldatum op de verpakking achter "EXP". Als de genoemde datum is verstreken, kunt u dit middel het best in de verpakking naar de apotheek terugbrengen.
 • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Amitriptyline HCl Actavis

 • Het werkzame bestanddeel is amitriptylinehydrochloride 10 en 25 mg.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
 1. Tabletten 10 mg: Lactose, maïszetmeel, microkristallijne cellulose (E460), calciumfosfaat, natriumzetmeelglycolaat, povidon (E1201), talk (E553b), glycerolpalmitostearaat, magnesiumstearaat (E572), hypromellose (E464), macrogol, titaniumdioxide (E171), hydroxypropylcellulose, indigokarmijn (E132), schellak (E904), bijenwas (E901), carnaubawas (E903).
 1. Tabletten 25 mg: Maïszetmeel, microkristallijne cellulose (E460), calciumfosfaat, natriumzetmeelglycolaat, povidon (E1201), talk (E553b), glycerolpalmitostearaat, magnesiumstearaat (E572), hypromellose (E464), macrogol, titaniumdioxide (E171), hydroxypropylcellulose, chinolinegeel (E104), zonnegeel (E110), ijzeroxide geel en rood (E172), schellak (E904), bijenwas (E901), carnaubawas (E903).

Hoe ziet Amitriptyline HCl Actavis eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Farmaceutische vorm en inhoud:

 • Amitriptyline HCl Actavis 10 mg filmomhulde tabletten bevatten 10 mg amitriptylinehydrochloride, zijn rond van vorm, met een diameter van ca. 6 mm, lichtblauw.
 • Amitriptyline HCl Actavis 25 mg filmomhulde tabletten bevatten 25 mg

amitriptylinehydrochloride, zijn rond van vorm, met een diameter van ca 6 mm, lichtgeel.

De tabletten zijn verpakt in doordrukstripverpakkingen van 30, 60 en 90 tabletten en in flacon- verpakkingen van 60, 90, 100, 250, 500 en 1000 tabletten. Niet alle verpakkingsvormen en –grootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Fabrikant:
Actavis BV Apotex Nederland BV
Baarnsche Dijk 1 Archimedesweg 2
3741 LN Baarn 2333 CN Leiden
Nederland Nederland

In het register ingeschreven onder:

Amitriptyline HCl Actavis 10 mg, filmomhulde tabletten, RVG 110144

Amitriptyline HCl Actavis 25 mg, filmomhulde tabletten, RVG 110145

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2011.

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code N06AA09
Farmacologische groep Antidepressiva

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.