Advertentie

Auteur: Centrafarm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg is een antibioticum, dat werkt door doden van de bacteriën, die de infectie veroorzaken. Het bevat een combinatie van twee werkzame bestanddelen, namelijk amoxicilline en clavulaanzuur. Amoxicilline behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd 'penicillines', die soms onwerkzaam (inactief) gemaakt kunnen worden. Het andere werkzame bestanddeel (clavulaanzuur) zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.

Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen om de volgende infecties te behandelen:

 • middenoor- en sinusinfecties
 • ademhalingsorgaaninfecties
 • urineweginfecties
 • huid en weke delen infecties met inbegrip van tandinfecties
 • infecties van botten en gewrichten

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit middel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
 • als u ooit een allergische reactie (overgevoeligheid) hebt gehad op een (ander) antibioticum. Dit kan ook huiduitslag of zwelling in gezicht of nek zijn geweest.
 • als u ooit leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid) hebt gehad nadat u een antibioticum hebt ingenomen
 • Gebruik geen Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt als:

 • u lijdt aan de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts)
 • u wordt behandeld voor problemen aan lever of nieren
 • u niet regelmatig kunt plassen

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg inneemt.

In voorkomende gevallen kan uw arts laten bepalen welk type bacterie uw infectie veroorzaakt. Afhankelijk van de resultaten kan u een andere sterkte Amoxicilline/Clavulaanzuur CF voorgeschreven krijgen of een ander geneesmiddel.

Let op de volgende signalen

Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg kan sommige bestaande ziekteverschijnselen verergeren, of ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dit omvat ondermeer allergische (overgevoeligheids) reacties, toevallen (convulsies) en ontstekingen van de dikke darm. Als u Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg gebruikt moet u opletten op het optreden van deze signalen, om zo het risico op complicaties te verminderen (zie rubriek 4 “Signalen om op te letten zijn onder andere:”).

Bloed- en urinetesten

Als er bloed wordt afgenomen om te controleren hoe uw lever werkt (leverfunctietesten) of als uw urine wordt onderzocht (op glucose), vertel dan uw arts of verpleegkundige dat u Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg gebruikt. Het is belangrijk dat zij dit weten omdat Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg de resultaten van dit soort testen kan beïnvloeden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Als u samen met Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg ook allopurinol (middel tegen jicht) gebruikt, dan is de kans groter dat u een allergische huidreactie krijgt.

Als u probenecid (middel tegen jicht) gebruikt, dan kan uw arts besluiten de dosering Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg aan te passen.

Als u samen met Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg ook geneesmiddelen gebruikt om bloedstolsels te voorkomen (bloedverdunners, zoals warfarine) kan het nodig zijn dat uw bloed extra wordt gecontroleerd.

Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg kan de werking van methotrexaat (een geneesmiddel om kanker of rheumatische aandoeningen te behandelen) beïnvloeden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg kan bijwerkingen veroorzaken en deze kunnen ervoor zorgen dat u niet kunt autorijden. Rijd geen auto en bedien geen machines tenzij u zich goed voelt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen die 40 kg of meer wegen

de gebruikelijke dosering is driemaal daags 1 tablet

Kinderen die minder dan 40 kg wegen

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten bij voorkeur worden behandeld met Amoxicilline/Clavulaanzuur CF orale suspensie (in fles).

Vraag uw arts of apotheker om advies wanneer uw kind minder dan 40 kg weegt en deze Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg tabletten krijgt voorgeschreven.

Patiënten met lever- en nierproblemen
 • als u nierproblemen heeft is het mogelijk dat de dosering wordt aangepast
 • als u leverproblemen heeft kan het nodig zijn dat uw bloed vaker wordt getest om te controleren of uw lever goed werkt
Hoe wordt Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg ingenomen
 • slik de tablet heel door met een glas water vlak voor of tijdens de maaltijd
 • neem de doseringen goed verdeeld over de dag in, met ten minste 4 uur ertussen. Neem nooit 2 doseringen in 1 uur
 • gebruik Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg niet langer dan 2 weken. Als u zich dan nog steeds ziek voelt, ga dan terug naar uw arts
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg heeft ingenomen kunt u maagproblemen (zoals misselijkheid, braken of diarree) of toevallen (convulsies) krijgen. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Neem de geneesmiddelverpakking (het doosje) van Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg mee naar uw arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Neem de volgende dosis niet te snel in, maar wacht ongeveer 4 uur voordat u een volgende dosis inneemt.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Blijf Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg innemen totdat de kuur is afgemaakt, zelfs als u zich beter voelt. U hebt elke dosis nodig om de infectie te bestrijden. Wanneer enkele bacteriën de kuur overleven, dan kunnen die ervoor zorgen dat de infectie terugkomt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Signalen om op te letten zijn onder andere:
Allergische reacties
 • huiduitslag
 • ontsteking van een bloedvat (vasculitis), die zichtbaar kan zijn als rode of paarse verdikte vlekken in de huid, maar die ook op andere delen van het lichaam kan voorkomen
 • koorts, gewrichtspijn, gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies
 • zwelling, soms van gezicht of mond (angioedeem), die ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken
 • flauwvallen
 • Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van deze problemen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg.
Ontsteking van de dikke darm

Onsteking van de dikke darm, waardoor een waterige diarree wordt veroorzaakt, die vaak gepaard gaat met bloed en slijm, maagpijn en/of koorts.

→ Neem onmiddellijk contact op met uw arts voor advies als u een van deze symptomen krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensendiarree (bij volwassenen)

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

 • spruw (candida - een gistinfectie in de vagina, mond of huidplooien)
 • misselijkheid, vooral bij hoge doseringen

→ neem, als u hiervan last heeft, Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg in vóór een maaltijd

 • braken
 • diarree (bij kinderen)
Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

 • huiduitslag, jeuk
 • jeukerige verhoogde bultjes/uitslag (galbulten)
 • indigestie
 • duizeligheid
 • hoofdpijn

Soms voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:toename in enkele door de lever geproduceerde stoffen (enzymen)

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen

 • huiduitslag, met blaarvorming en roodheid die lijkt op speldenpuntjes (donkere vlekken in het midden omgeven door een lichtere ring en een donkere buitenring - erythema multiforme)

→ Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen krijgt.

Zelden voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • een laag aantal bloedcellen betrokken bij de bloedstolling
 • een laag aantal witte bloedcellen
Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen die bij een zeer klein aantal mensen zijn opgetreden maar waarvan de exacte frequentie niet bekend is:

 • allergische reacties (zie hierboven)
 • ontsteking van de dikke darm (zie hierboven)
 • ernstige huidreacties
 1. een wijd verbreide huiduitslag met blaarvorming en vervelling, vooral rond de mond, neus, ogen en geslachtsdelen (Stevens-Johnson syndroom) en een ernstiger vorm, die een uitgebreide vervelling van de huid kan veroorzaken (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak - toxische epidermale necrolyse)
 1. een wijd verbreide rode huiduitslag met kleine, met pus gevulde, blaren (bulleuze exfoliatieve dermatitis)
 1. een rode, schubachtige huiduitslag met verdikkingen onder de huid en blaren (puistig exantheem)
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen krijgt.
  • ontsteking van de lever (hepatitis)
  • geelzucht, veroorzaakt door toename in het bloed van bilirubine (een stof geproduceerd in de lever) die uw huid en oogwitten geel kan laten lijken
  • ontsteking van de nierbuisjes
  • bloed doet er langer over om te stollen
  • hyperactiviteit
  • toevallen/convulsies (bij personen die hoge doseringen Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg gebruiken of die nierproblemen hebben)
  • een zwartharige tong
  • vlekken op de tanden (bij kinderen), die meestal verdwijnen bij tanden poetsen

  Bijwerkingen die via bloed- of urine-onderzoeken kunnen worden aangetoond:

  • een ernstige afname in het aantal witte bloedcellen
  • een laag aantal rode bloedcellen (hemolytische anemie)
  • kristallen in de urine
  Wanneer u bijwerkingen krijgt
  • Wanneer één van de bijwerkingen ernstig of storend wordt of als er bij u een bijwerking optreedt dit niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

  Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de omdoos en de blister na “Niet te gebruiken na” of "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  • Aluminium/aluminium doordrukstrips: bewaren in de oorspronkelijke verpakking, bewaren beneden 30°C.
  • Glazen tablettencontainers: bewaren in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

  Anvullende Informatie

  Welke stoffen zitten er in dit middel?

  De werkzame stoffen in dit middel zijn amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 500 mg amoxicilline en kaliumclavulanaat overeenkomend met 125 mg clavulaanzuur.

  De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, chinolinegeel (E104), titaandioxide (E171), crospovidon, povidon, colloïdaal siliciumdioxide, stearinezuur, polyethyleenglycol, methylhydroxypropylcellulose, natriumsaccharine, vanillesmaakstof en magnesiumstearaat.

  Hoe ziet Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

  De tabletten zijn langwerpig en wit gelig tot lichtgeel van kleur; één zijde van het tablet is voorzien van de inscriptie 625. Ze zijn verpakt per 10, 14 of 20 tabletten in een glazen flacon met een aluminium schroefdop of per 10, 12, 14, 16, 20, 30, 32, 50, 100 of 500 tabletten in doordrukstrips.

  Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Vergunninghouder

  Centrafarm B.V.

  Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

  Fabrikant

  Centrafarm Services B.V.

  Nieuwe Donk 9

  4879 AC Etten-Leur

  Nederland

  Losan Pharma GmbH

  Otto-Hannstrasse 13

  79395 Neuenburg

  Duitsland

  STADA Arzneimittel AG

  Stadastrasse 2-18

  61118 Bad Vilbel

  Duitsland

  Aliud Pharma GmbH & Co. KG

  Gottlieb-Daimler-strasse 19

  89150 Laichingen

  Duitsland

  Clonmel Healthcare Ltd.

  Waterfoard Road

  Clonmel, Co. Tipperary

  Ierland

  Biopharma S.R.I. Via della Gerbere 20

  22-00040 Santa Palimba RM Italië

  STADA Arzneimittel GmbH

  Muthgasse 36/2

  1190 Wenen

  Oostenrijk

  Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

  RVG 25439 Amoxicilline/Clavulaanzuur CF 500/125 mg, tabletten

  Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen
  Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2013
  Advies/ medische informatie

  Antibiotica worden gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties. Ze hebben geen enkel effect bij virale infecties.

  Soms reageert een bacteriële infectie niet op een antibioticumkuur. Een van de meest voorkomende oorzaken is omdat de bacterie, die de infectie veroorzaakt, resistent is tegen het gebruikte antibioticum. Dit betekent dat de bacterie ondanks het antibioticumgebruik overleeft en zich zelfs kan vermenigvuldigen.

  Bacteriën kunnen om veel redenen resistent worden tegen antibiotica. Een zorgvuldig gebruik van antibiotica kan de kans op het optreden van resistentie van bacteriën verkleinen.

  Wanneer uw arts u een antibioticumkuur voorschrijft is dat alleen bedoeld om uw huidige ziekte te behandelen. Aandacht voor het hieronder gegeven advies, zal helpen voorkomen, dat resistente bacteriën ontstaan waardoor de antibiotica onwerkzaam worden.

  1. Het is zeer belangrijk dat u het antibioticum inneemt in de juiste dosering, met de juiste frequentie en het juiste aantal dagen (kuur afmaken). Lees het etiket en de bijsluiter en als u iets niet begrijpt raadpleeg dan uw arts of apotheker.
  2. U hoort alleen antibiotica in te nemen als die specifiek aan u zijn voorgeschreven en u dient dit alleen in te nemen voor de infectie waarvoor het is voorgeschreven.
  3. U mag nooit antibiotica gebruiken die werden voorgeschreven aan een ander, zelfs niet als u dezelfde infectie denkt te hebben.
  4. U mag nooit antibiotica, die aan u werden voorgeschreven, doorgeven aan een ander.
  5. Als u na het afmaken van de door uw arts aan u voorgeschreven kuur nog antibiotica over heeft, breng deze dan terug naar uw apotheek ter vernietiging.

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK