Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm 875/125 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm 875/125 mg, filmomhulde tabletten
Toelating Nederland
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
ATC-Code J01CR02
Farmacologische groep Bèta-lactam antibacteriële middelen, penicillines

Vergunninghouder

ratiopharm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm is een antibioticum, dat werkt door doden van de bacteriën, die de infectie veroorzaken. Het bevat een combinatie van twee werkzame bestanddelen, namelijk amoxicilline en clavulaanzuur.

Amoxicilline behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd 'penicillines', die soms onwerkzaam (inactief) gemaakt kunnen worden. Het andere werkzame bestanddeel (clavulaanzuur) zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.

Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen om de volgende infecties te behandelen:

 • middenoor- en sinusinfecties
 • ademhalingsorgaaninfecties
 • urineweginfecties
 • huid en weke delen infecties met inbegrip van tandinfecties
 • infecties van botten en gewrichten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR RATIOPHARMA 875/125 MG

Filmomhulde tabletten

 • Als u ooit een ernstige allergische reactie (overgevoeligheid) hebt gehad op een (ander) antibioticum. Dit kan huiduitslag of zwelling in gezicht of nek zijn geweest.
 • Als u ooit leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid) heeft gehad nadat u een

antibioticum heeft ingenomen

→Gebruik geen Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm als één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm inneemt.

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt als:

 • u lijdt aan de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts)
 • u wordt behandeld voor problemen aan lever of nieren
 • u niet regelmatig kunt plassen

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm inneemt.

In sommige gevallen kan uw arts laten bepalen welk type bacterie uw infectie veroorzaakt. Afhankelijk van de resultaten kunt u een andere sterkte Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm voorgeschreven krijgen of een ander geneesmiddel.

Let op de volgende signalen

Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm kan sommige bestaande ziekteverschijnselen verergeren, of ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dit omvat ondermeer allergische (overgevoeligheids-) reacties, toevallen (convulsies) en ontstekingen van de dikke darm. Als u Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm gebruikt moet u opletten op het optreden van deze signalen, om zo het risico op complicaties te verminderen (zie rubriek 4 Signalen om op te letten zijn onder andere:”).

Bloed- en urinetesten

Als er bloed wordt afgenomen, bijvoorbeeld om het aantal rode bloedcellen te tellen of de leverfunctie te controleren, of als uw urine wordt onderzocht (op glucose), vertel dan uw arts of verpleegkundige dat u Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm gebruikt. Het is belangrijk dat zij dit weten, omdat Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm de resultaten van dit soort testen kan beïnvloeden.

Gebruikt u naast Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel het uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft of kruidenpreparaten.

Als u samen met Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm ook allopurinol (middel tegen jicht) gebruikt, dan is de kans groter dat u een allergische huidreactie krijgt.

Als u probenecide (middel tegen jicht) gebruikt, dan kan uw arts besluiten de dosering Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm aan te passen.

AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR RATIOPHARMA 875/125 MG

Filmomhulde tabletten

Als u samen met Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm ook geneesmiddelen gebruikt om bloedstolsels te voorkomen (bloedverdunners, zoals acenocoumarol) kan het nodig zijn dat uw bloed extra wordt gecontroleerd.

Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm kan de werking van methotrexaat (een geneesmiddel om kanker of reumatische aandoeningen te behandelen) beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm kan bijwerkingen veroorzaken en deze kunnen ervoor zorgen dat u niet kunt autorijden. Rijd geen auto en bedien geen machines tenzij u zich goed voelt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen die 40 kg of meer wegen

 • de gebruikelijke dosering is tweemaal daags 1 tablet
 • een hogere dosering is driemaal daags 1 tablet

Kinderen die minder dan 40 kg wegen

Kinderen van zes jaar of jonger dienen bij voorkeur met een orale suspensie of sachets behandeld te worden.

Vraag uw arts of apotheker om advies bij het geven van Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm aan kinderen die minder dan 40 kilo wegen.

Patiënten met lever- en nierproblemen

 • als u nierproblemen heeft is het mogelijk dat de dosering wordt aangepast. Een andere sterkte Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm of een ander geneesmiddel kan worden voorgeschreven door uw arts.
 • als u leverproblemen heeft kan het nodig zijn dat uw bloed vaker wordt getest om te controleren of uw lever goed werkt

Hoe wordt Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm ingenomen

 • slik de tabletten door met een glas water, vlak voor of tijdens de maaltijd
 • neem de doseringen goed verdeeld over de dag in, met ten minste 4 uur ertussen. Neem nooit 2 doseringen in 1 uur
 • gebruik Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm niet langer dan 2 weken. Als u zich dan nog steeds ziek voelt, ga dan terug naar uw arts.

AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR RATIOPHARMA 875/125 MG

Filmomhulde tabletten

Wanneer u teveel van Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Als u te veel Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm heeft ingenomen kunt u maagproblemen (zoals misselijkheid, braken of diarree) of toevallen (convulsies) krijgen. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Neem de geneesmiddelverpakking (het doosje of de fles) van Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm mee naar uw arts.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Neem de volgende dosis niet te snel in, maar wacht ongeveer 4 uur voordat u een volgende dosis inneemt.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Blijf Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm innemen totdat de kuur is afgemaakt, zelfs als u zich beter voelt. U hebt elke dosis nodig om de infectie te bestrijden. Wanneer enkele bacteriën de kuur overleven, dan kunnen die ervoor zorgen dat de infectie terugkomt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Signalen om op te letten zijn onder andere:

Allergische reacties

 • huiduitslag
 • ontsteking van een bloedvat (vasculitis), die zichtbaar kan zijn als rode of paarse verdikte vlekken in de huid, maar die ook op andere delen van het lichaam kan voorkomen
 • koorts, gewrichtspijn, gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies
 • zwelling, soms van gezicht of mond (angio-oedeem), die ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken
 • flauwvallen
 • pijn op de borst (wat een teken van een hartaanval kan zijn)
 • Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van deze problemen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm.

Ontsteking van de dikke darm

Onsteking van de dikke darm, waardoor een waterige diarree wordt veroorzaakt, die vaak gepaard gaat

AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR RATIOPHARMA 875/125 MG

Filmomhulde tabletten

met bloed en slijm, maagpijn en/of koorts.

 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts voor advies als u een van deze symptomen krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

- diarree (bij volwassenen)

Vaak voorkomende bijwerkingen bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

 • spruw (candida - een gistinfectie in de vagina, mond of huidplooien)
 • misselijkheid, vooral bij hoge doseringen
 • →neem, als u hiervan last heeft, Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm in vóór een maaltijd
 • braken (bij kinderen)
 • diarree

Soms voorkomende bijwerkingen bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers

 • huiduitslag, jeuk
 • jeukerige verhoogde bultjes/uitslag (galbulten)
 • spijsverteringsproblemen
 • duizeligheid
 • hoofdpijn

Soms voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond: - toename in enkele door de lever geproduceerde stoffen (enzymen)

Zelden voorkomende bijwerkingen bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

 • huiduitslag, mogelijk met blaarvorming, die lijkt op speldenpuntjes (donkere vlekken in het midden omgeven door een lichtere ring en een donkere buitenring - erythema multiforme)  Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen krijgt.

Zelden voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • een laag aantal bloedcellen betrokken bij de bloedstolling
 • een laag aantal witte bloedcellen

Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen die bij een zeer klein aantal mensen zijn opgetreden maar waarvan de exacte frequentie niet bekend is:

 • allergische reacties (zie hierboven)
 • ontsteking van de dikke darm (zie hierboven)
 • ernstige huidreacties:
 1. een wijd verbreide huiduitslag met blaarvorming en vervelling, vooral rond de mond, neus, ogen en geslachtsdelen (Stevens-Johnson syndroom) en een meer ernstige vorm, die een uitgebreide vervelling van de huid kan veroorzaken (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak -

AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR RATIOPHARMA 875/125 MG

Filmomhulde tabletten

toxische epidermale necrolyse)

o een wijd verbreide rode huiduitslag met kleine, met pus gevulde, blaren (bulleuze exfoliatieve dermatitis)

o een rode, schubachtige huiduitslag met verdikkingen onder de huid en blaren (puistig exantheem)

‐ ontsteking van het hersenvlies (meningitis). Symptomen zijn een stijve nek, hoofdpijn, misselijk zijn of overgeven, koorts, of gedesoriënteerd zijn.

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van deze symptomen krijgt.

 • ontsteking van de lever (hepatitis)
 • geelzucht, veroorzaakt door toename in het bloed van bilirubine (een stof geproduceerd in de lever) die uw huid en oogwit geel kan laten lijken
 • ontsteking van de galgang wat buikpijn, koorts, trillen en een gevoel van ongemak veroorzaakt
 • ontsteking van de nierbuisjes
 • bloed doet er langer over om te stollen
 • hyperactiviteit
 • toevallen/convulsies (bij personen die hoge doseringen Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm gebruiken of die nierproblemen hebben)
 • een zwart tong die harig lijkt
 • vlekken op de tanden (bij kinderen), die meestal verdwijnen bij tanden poetsen.

Bijwerkingen die via bloed- of urine-onderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • een ernstige afname in het aantal witte bloedcellen
 • een laag aantal rode bloedcellen (hemolytische anemie)
 • kristallen in de urine

Wanneer u bijwerkingen krijgt

 • Wanneer één van de bijwerkingen ernstig of storend wordt of als er bij u een bijwerking optreedt dit niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR RATIOPHARMA 875/125 MG

Filmomhulde tabletten

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn amoxicillinetrihydraat en clavulaanzuur. Elke filmomhulde tablet bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 875 mg amoxicilline en kaliumclavulanaat overeenkomend met 125 mg clavulaanzuur.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: microkristallijne cellulose (E460), colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat (E470b), natriumzetmeelglycolaat (Type A)

Filmomhulling: hypromellose (E464), macrogol 400, titaandioxide (E171)

Filmomhulde tabletten.

Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm 875/125 mg, filmomhulde tabletten zijn witte, capsulevormige filmomhulde tabletten met de inscriptie “A” aan één zijde, en een deelstreep tussen de inscripties “5” en “6” aan de andere zijde. De deelstreep is alleen bedoeld voor het breken van de tablet om het slikken te vergemakkelijken, niet om de tablet in twee gelijke doses te verdelen.

Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm is verpakt in blisterverpakkingen à 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100 en 500 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 104233

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder ratiopharm Nederland bv Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Amoxicillin comp. AbZ 870 mg/125 mg Filmtabletten
Hongarije Co-Amoxi 875 mg/ 125 mg filmtabletta
Nederland Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm 875 mg/125 mg, filmomhulde tabletten
Polen Claviratio
Slowakije Tevaklav 1 g
Tjechië Amoclabene 875 mg/ 125 mg
  Rvg 102433 PIL 0513.3v.AV

AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR RATIOPHARMA 875/125 MG

Filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2011.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2013.

0513.3v.AV

Advertentie

Toelating Nederland
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
ATC-Code J01CR02
Farmacologische groep Bèta-lactam antibacteriële middelen, penicillines

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.