Advertentie

Auteur: Apotex


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Acetylsalicylzuur en paracetamol behoren tot de groep van de zogenaamde pijnstillende en koortsverlagende middelen en zijn in combinatie met coffeïne werkzaam tegen koorts en pijn.

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten die last hebben van één of meer van onderstaande klachten:

 • koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na inenting.
 • hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn, menstruatiepijn en reumatische pijn.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen zijn:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor bepaalde ontstekingsremmende middelen.
 • astma; u kunt een astma aanval krijgen of flauwvallen.
 • bij maagpatiënten of als u bij eerder gebruik last van maagpijn heeft gekregen, of als u lijdt aan een maagzweer of maag- en darmbloedingen.

20121203/NV/reviewer

 • als uw lever of nieren niet goed werken.
 • als u snel last heeft van bloedingen of met bloedverdunnende middelen wordt behandeld.

Neem contact op met uw arts wanneer u last heeft van één van deze aandoeningen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, bij:

 • Alcoholgebruik (zie Waarop moet u letten met eten en drinken). Bij langdurig alcoholmisbruik kan een eventuele overdosering met APC meer ernstige gevolgen voor de werking van de lever hebben. U mag dan beslist niet meer dan het maximum van 6 tabletten per dag gebruiken.
 • Als de klachten langer aanhouden dan 14 dagen of terugkeren moet u een arts raadplegen. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Gebruik nooit méér dan de aanbevolen dosering.
 • Deze tabletten mogen niet kort voor of na het trekken van tanden of kiezen worden gebruikt.
 • Kinderen met verschijnselen van waterpokken of griep mogen deze tabletten niet gebruiken, behalve wanneer de arts dit voorschrijft en andere maatregelen niet helpen. Neem direct contact op met uw arts als uw kind langdurig overgeeft, een verminderd bewustzijn heeft of gedragsstoornissen vertoont.
 • Het in éénmaal innemen van méér dan de maximale dagdosering kan uw lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Toch moet direct hulp van een arts ingeroepen worden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast APC Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 • De werkingsduur van chlooramfenicol (een middel tegen infecties) kan verlengd worden.
 • Bij gelijktijdig, langdurig gebruik van APC en zidovudine, een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van AIDS-patiënten, komen bepaalde bloedafwijkingen vaker voor.
 • De bloedingsneiging wordt versterkt door gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur met bloedverdunners (antistollingsmiddelen).
 • Bij het gebruik van bepaalde slaapmiddelen kan een eventuele overdosering met APC meer ernstige gevolgen voor de werking van de lever hebben. U mag dan beslist niet meer dan het maximum van 6 tabletten per dag gebruiken.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Kort voor of kort na het innemen van deze tabletten mag u geen alcohol gebruiken. De kans op maagklachten neemt hierdoor toe.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u zwanger bent mag u deze tabletten alléén gebruiken als uw arts dat voorschrijft. Gebruik de tabletten niet tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap of wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft APC Apotex hierop geen ongunstige invloed. APC Apotex kan in zeldzame gevallen als bijwerking duizeligheid veroorzaken. Hiermee moet u rekening houden bij deelname aan het verkeer of het bedienen van (gevaarlijke) machines.

20121203/NV/reviewer

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen:

1 à 2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per etmaal.

Kinderen van 12 jaar en ouder:

1 tablet per keer, maximaal 3-4 tabletten per etmaal.

Kinderen van 7 tot 11 jaar:

½ tablet per keer, maximaal 2 tabletten per etmaal.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

De tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken. De tabletten moeten met een tussenperiode van tenminste 4 uur worden ingenomen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken en bewusteloosheid.

Ook al treedt er geen bewusteloosheid op, het is belangrijk om onmiddellijk de hulp van een arts in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen dan slaat u deze gewoon over.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Wanneer u APC Apotex gebruikt kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

 • maagklachten zoals maagontsteking en zuurbranden; stop met het gebruik van de tabletten.
 • bloedverlies in de maag en in de darmen; dit is meestal niet zichtbaar, maar kan bij langdurig of veelvuldig gebruik leiden tot bloedarmoede.
 • overgevoeligheidsverschijnselen: herkenbaar aan huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria); koorts; huiduitslag; plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (angio oedeem); ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitus); benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen; sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn (anafylactische shock).
 • de bloedingstijd kan verlengd zijn.

20121203/NV/reviewer

 • bij langdurig gebruik kans op bloedafwijkingen: zeer ernstige bloedafwijkingen (tekort aan witte bloedlichaampjes) met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose); bloedafwijkingen (tekort aan bloedplaatjes) met blauwe plekken en bloedingsneiging (thrombocytopenische purpura); bloedarmoede (hemolytische anemie).
 • bij langdurig gebruik is nier- of leverbeschadiging mogelijk.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de originele verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn 250 mg acetylsalicylzuur, 250 mg paracetamol en 50 mg coffeïne

De andere stoffen in dit middel zijn lactose, microkristallijne cellulose, gehydrogeneerde plantaardige olie en gehydrogeneerde ricinusolie.

Hoe ziet APC Apotex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn wit en rond, hebben een breukstreep aan een kant en de inscriptie ‘APC’ aan de andere kant.

De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 4, 10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 stuks en in flaconverpakkingen van 100, 250, 500 en 1000.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Apotex Europe BV

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Nederland

Fabrikant:

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

20121203/NV/reviewer

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2013.

20121203/NV/reviewer

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK