Advertentie

Auteur: Biologische Heilmittel Heel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Apis-Homaccord is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Apis-Homaccord niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Apis-Homaccord niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Apis-Homaccord?

Apis-Homaccord bevat 35 volume % ethanol (alcohol) d.w.z. max. 135 mg per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 3,5 ml bier of 1,5 ml wijn per dosis. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Apis-Homaccord nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Echter, omdat het product 35 vol % ethanol (alcohol), d.w.z.

max. 135 mg per dosis van 10 druppels bevat, hetgeen overeenkomt met 3.5 ml bier, 1.5 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft Apis-Homaccord geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Apis-Homaccord bevat 35 volume % ethanol (alcohol) d.w.z. max. 135 mg per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 3,5 ml bier of 1,5 ml wijn per dosis. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen:

3 maal daags 10 druppels innemen. Zo nodig om het kwartier 10 druppels extra gedurende 2 uur (maximaal 12 x daags 10 druppels).

Dosering voor kinderen: kinderen van 2 tot 6 jaar:

3 maal daags 5 druppels innemen. Zo nodig om het kwartier 5 druppels extra gedurende 2 uur (maximaal 12 x daags 5 druppels).

kinderen van 6 tot 12 jaar:

3 maal daags 7 druppels innemen. Zo nodig om het kwartier 7 druppels extra gedurende 2 uur (maximaal 12 x daags 7 druppels).

kinderen vanaf 12 jaar: dosering voor volwassenen

De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd een paar seconden in de mond gehouden worden alvorens ze door te slikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Heeft u te veel van Apis-Homaccord ingenomen?

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Apis-Homaccord zou innemen, zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer u meer Apis-Homaccord heeft ingenomen dan strikt noodzakelijk is, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Bent u vergeten Apis-Homaccord in te nemen?

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Apis-Homaccord

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Apis-Homaccord bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tot op heden zijn van Apis-Homaccord geen bijwerkingen bekend.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijk verpakking. Niet bewaren boven 25°C.

Gebruik Apis-Homaccord niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en op de doos achter EXP. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende vier het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Homeopathische geneesmiddelen worden toegepast volgens de homeopathische geneeswijze. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat homeopathische geneesmiddelen het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleren. De homeopathische geneeswijze komt voort uit de gedachte dat het gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het "similia principe" genoemd. Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij de zieke persoon te zien zijn. Deze verschijnselen

bij elkaar wordt het geneesmiddelbeeld van de stof genoemd en is de basis voor de homeopathische therapie.

Welke stoffen zitten er in Apis-Homaccord?

De actieve bestanddelen van 100 g druppels zijn: Apis mellifica D2, Apis mellifica D10, Apis mellifica D30, Apis mellifica D200, Apis mellifica D1000 telkens 0,1 g; Apisinum D6, Apisinum D30, Squilla maritima D2, Squilla maritima D10, Squilla maritima D30 telkens 0,25 g, Antimonium tartaricum D2, Antimonium tartaricum D10, Antimonium tartaricum D30, Antimonium tartaricum D200 telkens 0,4 g.

Alcoholgehalte 35 % (v/v)

Hoe ziet Apis-Homaccord eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Druppels voor oraal gebruik, oplossing.

Verpakking met 30 of 100 ml druppels.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium nv 9031 Drongen (Gent) België

Voor informatie: -Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel, tel.: 0115 563200

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVH 83252

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 11/2010.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK