Arniflor tinctuur

Illustratie van Arniflor tinctuur
Toelating Nederland
Producent VSM Geneesmiddelen
Verdovend Nee

Vergunninghouder

VSM Geneesmiddelen

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Arniflor tinctuur is een homeopathisch ge- neesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking

De tinctuur wordt verpakt in een flesje met een inhoud van 50 ml, voorzien van een inzetdruppelaar en een schroefdop.

Wanneer mag u Arniflor tinctuur niet gebruiken?

Arniflor tinctuur mag u uitsluitend gebruiken op een intacte huid, dus niet bij open wonden. Bovendien mag u de tinctuur niet onverdund gebruiken. Personen met een overgevoeligheid voor één van de bestanddelen wordt afgeraden dit geneesmiddel te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Arniflor tinctuur?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Arniflor tinctuur moet zijn.

Gebruik van Arniflor tinctuur in combinatie met voedsel en drank

Er zijn geen effecten te verwachten bij het gebruik van Arniflor tinctuur in com- binatie met voedsel en drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Arniflor tinctuur kan voor zover bekend

zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borst- voeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Vraag bij twijfel uw arts of apo- theker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Arniflor tinctuur bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestand- delen van Arniflor tinctuur

In een enkel geval kan een overgevoelig- heidsreactie optreden voor één van de bestanddelen. Personen met een dergelij- ke overgevoeligheid wordt afgeraden Arniflor tinctuur (nogmaals) te gebrui- ken.

Gebruik van Arniflor tinctuur in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Arniflor tinctuur is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik en dient verdund

E00332-3.0-W©VSM

te worden toegepast. Druppel hiervoor 15 druppels Arniflor tinctuur in 1 eetlepel water en bevochtig hiermee een ademend kompres. 2 tot 3 maal daags een kompres op de gewenste plekken

aanbrengen. Gebruik steeds een nieuw kompres voor de volgende behandeling. De verdunde Arniflor tinctuur dient direct toegepast te worden, dus niet te worden bewaard.

Indien binnen 14 dagen geen verbetering optreedt of uw klachten zich dikwijls her- halen, doet u er goed aan een arts te raadplegen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Arniflor tinctuur wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

In zeldzame gevallen kan zich een overge- voeligheidsreactie voordoen in de vorm van een huidirritatie. Deze irritatie is te herkennen aan een jeukende huiduitslag die vaak met roodheid begint. Deze uit- slag verdwijnt gewoonlijk als men stopt met het gebruik van Arniflor tinctuur. Indien de huiduitslag niet binnen een week na het stoppen van het gebruik over is, dient u contact met uw arts op te nemen. Voor personen met een dergelijke

overgevoeligheid is het gebruik van dit geneesmiddel af te raden. Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apothe- ker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Arniflor tinctuur buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en op het etiket. U vindt de datum op het doosje en het etiket na of onder de woorden “Niet te gebr. na: ” (=niet te gebruiken na).

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25 °C.

Advertentie

Anvullende Informatie

De homeopathie komt voort uit de gedachte dat het gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het “similia principe” genoemd. Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens dezelfde

ziekteverschijnselen oproept als die bij een ziek persoon te zien zijn.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwe- lijks- milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateri- aal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2012.

Homeopathie is een geneeswijze die de mens in zijn geheel centraal stelt. Niet alleen de ziekte of de kwaal, maar de totale mens wordt behandeld (de zgn. holistische benadering). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wetenschap dat ieder mens beschikt over een zelfgenezend vermogen. Bij ziekte zijn lichaam en/of geest uit balans. Een homeopathische

behandeling stimuleert en activeert het natuurlijke, zelfherstellende vermogen, waardoor u uiteindelijk uzelf geneest.

homeopathisch geneesmiddel

ARNIFLOR ® TINCTUUR

50 ML

Advertentie

Toelating Nederland
Producent VSM Geneesmiddelen
Verdovend Nee

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.