Artelac EDO 3,2 mg/ml, oogdruppels

ATC-Code
S01XA20
Medikamio Hero Image

Medcor Pharmaceuticals

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Andere oogheelkundige

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Medcor Pharmaceuticals

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Artelac EDO is een oogdruppel oplossing gebruikt voor de bevochtiging van de ogen (kunsttraan).

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van uitdrogingsverschijnselen van het hoornvlies en bindweefsel (“droge ogen”) als gevolg van problemen met de traanproductie en de traanfunctie. Deze problemen kunnen ontstaan als gevolg van bepaalde ziektes, of doordat het oog onvoldoende of niet gesloten kan worden. Dit kan zich uiten in geïrriteerde ogen, het gevoel van een vreemd lichaam in het oog en ogen die gevoelig zijn voor licht in een winderige of warme omgeving, of bij vermoeidheid.

Artelac EDO is vooral geschikt wanneer u geen kunsttranen die conserveringsmiddelen bevatten kunt verdragen. Artelac EDO bevat namelijk geen conserveringsmiddelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten, bv. hypromellose. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
 • U heeft een aandoening van het hoornvlies (een ziekte van het voorste gedeelte van uw oog), omdat het fosfaat (19 mmol/l) bevat. Oogdruppels die fosfaat bevatten kunnen kalkafzetting in uw hoornvlies veroorzaken en uw gezichtsvermogen beschadigen. Gebruik alleen oogdruppels zonder of met zeer kleine hoeveelheden fosfaat (minder dan 1,45 mmol/l).
 • Bij zeer kleine zuigelingen en jonge kinderen (jonger dan 12 maanden).
 • Voor injecties in het oog.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Indien u last krijgt van een ooginfectie tijdens de behandeling.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Als u tegelijk met Artelac EDO nog andere geneesmiddelen voor het oog gebruikt, moet u 15 minuten wachten vooraleer het andere geneesmiddel voor het oog te gebruiken. Gebruikt u naast Artelac EDO nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, zoals van de apotheek of plantaardige geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Indien u vermoedt of weet dat u zwanger bent of indien u borstvoeding geeft, vertel dat dan aan uw arts of oogarts. Hij/zij kan dan beslissen een ander geneesmiddel te gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen voertuig of gebruik geen machines of gereedschap indien u last krijgt van wazig zien, wacht tot u weer scherp kunt zien alvorens een voertuig te besturen of machines of gereedschap te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is 1 druppel in het oog 3 tot 5 keer per dag of zoveel als nodig om voldoende bevochtiging te verkrijgen.

Instructies voor correct gebruik

Dit geneesmiddel moet in het oog gedruppeld worden.

Hou rekening met de volgende stappen als u de oogdruppels gebruikt:

 1. Was grondig de handen voor de oogdruppels in te druppelen.
 2. Reinig uw ogen om alle waterige of andere oogvocht te verwijderen.
 3. Schroef het dopje van de flacon los.
 4. Leun met het hoofd achteruit.
 5. Trek het onderste ooglid zachtjes naar beneden en laat voorzichtig een druppel vallen aan de binnenkant van het onderste ooglid, in de ooghoek die het dichtst bij de neus zit.
 6. Laat het onderste ooglid los en knipper enkele malen met de oogleden, zodat de vloeistof goed over het oog verdeeld wordt.
 7. Herhaal de handelingen voor het andere oog.
 8. Na gebruik moet de eenheid voor eenmalig gebruik weggegooid worden.

Gebruik bij kinderen

Indien het product gebruikt wordt bij kinderen, dienen dezelfde handelingen te worden uitgevoerd voor het verkrijgen van bevochtiging.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Niet bekend en geen maatregelen zijn vereist.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zet de behandeling voort van zodra u het zich herinnert.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Artelac EDO bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op 10.000 personen)

 • rode ogen, wazig zien, kleverige oogleden, gevoeligheid voor verblindend licht, brandende ogen, oogpijn, licht stekend gevoel.
 • verminderd reukvermogen.
 • allergische reacties voor hypromellose zoals jeuk, zwelling en rode vlekken op de huid. In dit geval moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na “niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Artelac EDO bevat een enkele dosering, deze verpakking voor éénmalig gebruik dient onmiddellijk na gebruik te worden weggegooid.

Gebruik Artelac EDO niet als u merkt dat de verpakking beschadigd is.

Dit geneesmiddel mag niet oraal of door middel van injectie worden toegediend.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is hypromellose. 1 ml oplossing bevat 3,2 mg hypromellose.
 • De andere stoffen in dit middel zijn dinatriumfosfaat dodecahydraat, natrium dihydrogeenfosfaat dihydraat, sorbitol E420 en water voor injectie.

Dit geneesmiddel bevat geen conserveermiddelen.

Hoe ziet Artelac EDO eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Een eenheidsdosering Artelac EDO bevat een kleurloze, steriele, heldere oplossing.

Elke eenheid bevat ongeveer 0,5 ml oplossing. De eenheden worden gemaakt per strip van 10 en zijn verpakt in een aangepast karton.

Registratiehouder/ompakker

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen: Medcor Pharmaceuticals B.V.

Ketelmeerstraat 140-144 8226 JX Lelystad

Fabrikant:

Laboratoire Chauvin

Z.I. Ripotier Haut

07200 Aubenas, Frankrijk

In het register ingeschreven onder  
Artelac EDO, 3,2 mg/ml, oogdruppels, oplossing RVG 111777//32370 L.v.H.: Frankrijk
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2012 (versie 02).  

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.