Advertentie

Auteur: Steigerwald Arzneimittelwerk


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Indicatie

Asakell is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopatische geneeswijze.

Eigenschappen

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Wanneer mag u Asakell niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Asakell niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Asakell?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Asakell moet zijn.

Gebruik van Asakell in combinatie met voedsel en drank

Gebruik Asakell liever niet in combinatie met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór, of een uur na de maaltijd.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding

Dit geneesmiddel bevat 40% (v/v) ethanol (alcohol). Dat wil zeggen maximaal 160 mg per

dosis, hetgeen overeenkomt met 4 ml bier en 1,7 ml wijn per dosis. Voorzichtigheid is ge- boden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Gezien de lage dosering worden de rijvaardig- heid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van Asakell in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmid- delen bekend.

Dosering en gebruik

Tenzij anders voorgeschreven:

Vanaf 12 jaar en voor volwassenen 3 maal daags 10 druppels innemen. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels.

Kinderen (6 tot 12 jaar): 3 maal daags 5 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 3 druppels.

Asakell bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van Asakell heeft ingenomen?

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen zal het effect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Asakell in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis van Asakell om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Asakell wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Speciale waarschuwingen en speciale voor- zorgen bij gebruik

Het is bij homeopathische geneesmiddelen altijd mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie juist toenemen in plaats van afnemen. Stop in dit geval de inname van het middel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Dit geneesmiddel bevat 40% (v/v) ethanol (alcohol). Dat wil zeggen maximaal 160 mg per dosis, hetgeen overeenkomt met 4 ml bier en 1,7 ml wijn per dosis. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Asakell geen bijwerkingen bekend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in originele verpakking, beneden 25 °C. Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten.

Asakell buiten bereik en zicht van kinderen houden!
Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Asakell niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” en op het etiket achter “expiry” (de eerste twee cijfers duiden de maand aan, de vier volgende het jaartal).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli/2012.

2600BNL/0912/6.1

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK