Atenolol/chloortalidon CF 50/12,5 mg, tabletten

ATC-Code
C07CB03
Atenolol/chloortalidon CF 50/12,5 mg, tabletten

Centrafarm

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Bètablokkers en andere diuretica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Atenolol/Chloortalidon CF wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie). Dit geneesmiddel bevat twee verschillende geneesmiddelen, genaamd atenolol en chloorthalidon.

 • Atenolol is een geneesmiddel uit de groep bèta-blokkers (bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk). Atenolol zorgt er voor dat het hart rustiger klopt en minder krachtig samentrekt.
 • Chloortalidon is een geneesmiddel uit de groep diuretica (plasmiddelen) en heeft een

bloeddrukverlagend effect door een verhoogde urineproductie. Deze geneesmiddelen brengen in samenwerking uw bloeddruk omlaag.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6;
 • bij hartfalen dat niet is behandeld of niet onder controle is gebracht. Klachten zijn onder meer kortademigheid en gezwollen enkels;
 • een zeer onregelmatige hartslag (zoals sick sinus syndroom of tweede- of derdegraads hartblok (u heeft misschien een pacemaker));
 • bij sterk vertraagde hartslag (bradycardie) (minder dan 45 slagen per minuut);
 • een zeer lage bloeddruk;
 • een zeer lage circulatie;
 • bij cardiogene shock. Dit is als uw hart uw bloed niet goed genoeg door uw lichaam pompt. Verschijnselen zijn onder meer verwardheid, zweten, een hoge hartslag en bleke huid;
 • een tumor met de naam 'feochromocytoom', die niet is behandeld. Deze bevindt zich meestal bij de nier en kan hoge bloeddruk veroorzaken;
 • bij hogere dan normale zuurwaarden in uw bloed (metabolische acidose) en u dit is medegedeeld door uw arts;
 • bij zwangerschap of als u borstvoeding geeft;
 • bij ernstige nierfunctiestoornissen;
 • bij ernstig astma.

Gebruik Atenolol/Chloortalidon CF niet als één van de bovenstaande omstandigheden op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Raadpleeg uw arts of apotheker voor u Atenolol/Chloortalidon CF gaat innemen als u:

 • ademhalingsproblemen heeft zoals kortademigheid;
 • allergisch reageert op bijvoorbeeld insectensteken;
 • veel urinezuur in uw bloed hebt. Dit kan jicht veroorzaken;
 • een bepaald type pijn op de borst hebt, Prinzmetal Angina genaamd;
 • een slechte bloedcirculatie hebt;
 • een lage hartslag hebt (50 tot 55 slagen per minuut);
 • lijdt aan hartfalen dat onder controle is gebracht;
 • eerstegraads hartblok hebt (de signalen van de bovenste naar de onderste hartkamers worden vertraagd);
 • diabetes hebt. Atenolol/Chloortalidon CF kan ervoor zorgen dat u zich anders voelt wanneer uw bloedsuikergehalte laag is. U kunt een snellere hartslag voelen;
 • schildklierproblemen hebt zoals thyreotoxicose. Atenolol/Chloortalidon CF kan de klachten van thyreotoxicose verbergen, zoals een versnelde hartslag, trillen of overmatig zweten;
 • een tumor hebt met de naam 'feochromocytoom', die is behandeld;
 • leverproblemen hebt;
 • in omstandigheden verkeert die te maken heeft met een laag kaliumgehalte in uw bloed, zoals een kaliumarm dieet, maagdarmaandoeningen, hoge leeftijd of gebruik van laxeermiddelen (zie ook 'Gebruik van andere geneesmiddelen').

Raadpleeg bij twijfel of als één van de bovenstaande omstandigheden op u van toepassing is uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Operaties

Als u geopereerd moet worden, informeer uw arts of het medisch personeel dat u Atenolol/Chloortalidon CF gebruikt. Klachten zoals een lage bloeddruk (hypotensie) kunnen ontstaan wanneer u bepaalde anesthetica toegediend krijgt terwijl u onder behandeling bent met Atenolol/Chloortalidon CF.

Gebruikt u naast Atenolol/Chloortalidon CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Atenolol/Chloortalidon CF kan de werking van sommige geneesmiddelen beïnvloeden. Omgekeerd hebben sommige geneesmiddelen invloed op de werking van Atenolol/Chloortalidon CF.

Neem dit middel niet in en informeer uw arts of apotheker als:

 • u in de afgelopen 48 uur een verapamil of diltiazem injectie in de ader toegediend hebt gekregen.

Neem dit middel niet in en informeer uw arts of apotheker als één van de bovenstaande omstandigheden op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • clonidine - voor hoge bloeddruk of migraine. Stop niet met innemen van clonidine tenzij uw arts u dit opdraagt. Als u stopt met het innemen van clonidine, zal uw arts u precieze instructies geven hoe u dit moet doen;
 • verapamil, diltiazem and nifedipine - voor hoge bloeddruk of pijn op de borst (zie ook hierboven bij 'Gerbuik dit geneesmiddel niet');
 • disopyramide, amiodaron en bepaalde andere geneesmiddelen voor een onregelmatige hartslag;
 • digoxine - voor hartproblemen;
 • adrenaline en noradrenaline - geneesmiddelen die het hart stimuleren;
 • ibuprofen, indometacine en bepaalde andere geneesmiddelen voor pijnbestrijding en het tegengaan van zwelling;
 • lithium - voor psychische aandoeningen;
 • baclofen - voor spierkrampen;
 • verdovende middelen (zie ook rubriek 2 'Wees extra voorzichtig met Atenolol/Chloortalidon CF - Operaties');
 • laxeermiddelen - bij verstopping;

Raadpleeg bij twijfel of als één van de bovenstaande omstandigheden op u van toepassing is uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

 • Gebruik Atenolol/Chloortalidon CF niet als u zwanger bent.
 • Gebruik Atenolol/Chloortalidon CF niet als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

 • Het is niet waarschijnlijk dat Atenolol/Chloortalidon CF van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van gereedschappen of machines.
 • Het is echter het beste om af te wachten welke invloed uw geneesmiddel op u heeft, voordat u deze activiteiten onderneemt.
 • Als u zich duizelig of moe voelt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel, mag u niet rijden of machines gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten u elke dag moet innemen en wanneer.
 • Lees het etiket op de verpakking om u te herinneren wat uw arts heeft gezegd.
 • Probeer uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.
 • Slik de tabletten heel door met een glas water.

Volwassenen

De gebruikelijke dosering voor een volwassene is 1 tablet per dag.

Kinderen en jongeren (< 18 jaar)

Atenolol/Chloortalidon CF is niet bestemd voor kinderen.

Mensen met nierproblemen

Atenolol/Chloortalidon CF mag niet worden verstrekt aan patiënten met ernstige nierproblemen (zie ook rubriek 2 'Gebruik Atenolol/Chloortalidon CF niet').

Ouderen

Als u wat ouder bent kan uw arts besluiten om u een lagere dosering Atenolol/Chloortalidon CF voor te schrijven.

 • Wanneer u te veel van Atenolol/Chloortalidon CF heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga rechtstreeks naar een ziekenhuis.
 • Neem de verpakking van het geneesmiddel mee, zodat de arts weet om welke tabletten het gaat.
 • U kunt een trage hartslag krijgen, duizelig worden vanwege een te lage bloeddruk en ademhalingsproblemen ondervinden. Uw hart kan moeite hebben om uw lichaam van bloed te voorzien (acuut hartfalen).
 • Wanneer u een dosis bent vergeten in te nemen, neem deze dan in zodra u er aan denkt.
 • Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Atenolol/Chloortalidon CF zonder overleg met uw arts. Het kan noodzakelijk zijn dat uw arts de dosering stap voor stap verlaagt.

Heeft u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Atenolol/Chloortalidon CF bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Maak u geen zorgen over deze lijst van mogelijke bijwerkingen. Het kan goed zijn dat u er geen van deze bijwerkingen zult krijgen. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen met het gebruik van dit geneesmiddel:

 • Een afwijkende hartslag, duizeligheid, vermoeidheid of flauwvallen. Dit kunnen verschijnselen zijn van een hartblok (bepaalde stoornis in de geleiding van het hart);
 • Kortademigheid of gezwollen enkels. Dit kunnen verschijnselen zijn van hartfalen of van verergering van uw hartfalen;
 • Ademhalingsproblemen zoals een piepende ademhaling. Dit kunnen verschijnselen zijn van verergering van uw astma;
 • Hevige buik- of rugpijn door alvleesklierontsteking;
 • Laag aantal witte bloedcellen. Dit kan koorts, keelpijn en mondzweren veroorzaken als gevolg van infecties.
 • Zwelling van uw gezicht of keel, ademhalingsproblemen of duizeligheid. Dit kunnen verschijnselen zijn van een ernstige allergische reactie.

Stop met het gebruiken van Atenolol/Chloortalidon CF en ga direct naar een arts of ziekenhuis, als u een van de bovengnoemde bijwerkingen krijgt.

 • Koude handen en voeten of slechte bloedcirculatie in uw handen en voeten;
 • Uw polsslag kan vertragen. Dit is normaal maar als u zich zorgen maakt, raadpleeg dan uw arts;
 • Maag-darmproblemen;
 • Onwel voelen;
 • Vermoeidheid;
 • Veel urinezuur in uw bloed;
 • Weinig natrium in uw bloed, waardoor u zich zwak en onwel kunt voelen en kramp kunt krijgen;
 • Weinig kalium in uw bloed;
 • Problemen met uw glucosestofwisseling.
 • Slaapproblemen;
 • Hoge waarden van het enzym transaminase (blijkt uit bloedonderzoeken).
 • Gevoelloosheid en spasmen in uw vingers, gevolgd door warmte en pijn (ziekte van Raynaud);
 • Tintelingen of speldenprikken in handen en voeten;
 • Slechte bloedcirculatie (claudicatio intermittens) die kan verergeren als u dit geneesmiddel voor het eerst inneemt;
 • Plotselinge daling van de bloeddruk bij opstaan, met als gevolg duizeligheid, licht in het hoofd voelen of flauwvallen;
 • Hoofdpijn;
 • Duizeligheid;
 • Verwardheid;
 • Nachtmerries;
 • Veranderingen in de persoonlijkheid (psychoses) of dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties);
 • Stemmingswisselingen;
 • Droge mond;
 • Dunner worden van uw haar;
 • Droge ogen;
 • Huiduitslag;
 • Droge, krenterige huid (psoriasis). Dit kan erger worden wanneer u begint met het gebruiken van uw geneesmiddel;
 • Problemen met het zien;
 • Sneller blauwe plekken krijgen of paarsachtige vlekken op de huid;
 • Geen erectie kunnen krijgen (impotentie);
 • Geel worden van uw huid of oogwit (geelzucht);
 • Bloedaandoeningen, zoals veranderingen in het aantal bloedcellen. Uw arts moet misschien van tijd tot tijd bloedmonsters nemen om te controleren of Atenolol/Chloortalidon CF effect heeft gehad op uw bloed.

Verstopping; Allergische (overgevoeligheids-)reacties zoals jeukende uitslag.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de doordrukstrip ('EXP'). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Atenolol/Chloortalidon CF 50/12,5 mg; filmomhulde tabletten:

De werkzame stoffen in dit middel zijn: atenolol en chloortalidon.

Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg atenolol en 12,5 mg chloortalidon.

Atenolol/Chloortalidon CF 100/25 mg; filmomhulde tabletten:

De werkzame stoffen in dit middel zijn: atenolol en chloortalidon.

Elke filmomhulde tablet bevat 100 mg atenolol en 25 mg chloortalidon.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: magnesiumcarbonaat, maïszetmeel, gelatine, natriumlaurylsulfaat en magnesiumstearaat.

Filmomhulling: hydroxypropylmethylcellulose, polyethyleenglycol, talk en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Atenolol/Chloortalidon CF eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Atenolol/Chloortalidon CF 50/12,5 mg filmomhulde tabletten zijn witte, ronde, filmomhulde tabletten, met inscriptie A50 C12.5

Atenolol/Chloortalidon CF 100/25 mg filmomhulde tabletten zijn witte, ronde, filmomhulde tabletten, met inscriptie A100 C25

PVC/Aluminium doordrukstrip verpakt met 14, 20, 28, 30, 50, 56 en 98 tabletten (afhankelijk van totale verpakkingsgrootte 10 of 14 tabletten per doordrukstrip).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

Almere

Nederland

In het register ingeschreven onder:

 • Atenolol/Chloortalidon CF 50/12,5, filmomhulde tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 19647=15842
 • Atenolol/Chloortalidon CF 100/25, filmomhulde tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 19648=15843

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2011

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.