AVANDAMET 1 mg/500 mg filmomhulde tabletten

ATC-Code
A10BD03
AVANDAMET 1 mg/500 mg filmomhulde tabletten

GlaxoSmithKline

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

GlaxoSmithKline

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Elke tablet bevat 4 mg rosiglitazon (als maleaat) en 1000 mg metforminehydrochloride.geregistreerd

Mogelijke bijwerkingen?

56 tabletten

Onderdeel van een multiverpakking bestaande uit twee verpakkingen, die elk 56 filmomhulde tabletten bevatten.

Oraal gebruik.

Uitsluitend gebruiken zoals aangegeven door uw arts.

Voor het gebruik de ingesloten bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET
  BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG
Geneesmiddel
13. PARTIJNUMMER LOT: 14. ALGEMENE INDELING

Allergische reacties: deze komen zeer zelden voor bij patiënten die Avandamet gebruiken.

Symptomen zijn:

Zoals alle geneesmiddelen kan Avandamet bijwerkingen veroorzaken, hoewelgeregistreerdniet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

• gezwollen en jeukende huiduitslag (galbulten)

• zwellingen, soms van het gelaat of mond (angio-oedeem), dit veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden

• flauwvallen (collaps)

Î Neem onmiddellijk contact op met een arts als u één van deze symptomen krijgt. Stop met het gebruik van Avandamet

Lactaatacidose: Een toename van de hoeveelheid melkzuur in het bloed (lactaatacidose), dit is een zeer zeldzame bijwerking van metformine. Dit betreftlangermeestal patiënten met een ernstige nieraandoening. Symptomen van lactaatacidose zijn

• snelle ademhaling

• koud gevoel

• buikpijn, misselijkheid en braken

Î Neem onmiddellijk contact op met een arts als u deze symptomen krijgt. Stop met het gebruik van Avandamet.

Vocht vasthouden en hartfalen: Avandametnietkan het vasthouden van vocht (vochtretentie) veroorzaken met zwellingen en gewichtstoename als gevolg. Extra lichaamsvocht kan sommige bestaande hartproblemen verergeren of hartfalen veroorzaken. De kans hierop is groter als u ook andere geneesmiddelen voor behandeling van uw diabetes gebruikt (zoals insuline), als u nierproblemen heeft, of als u ouder bent dan 65 jaar. Controleer uw gewicht regelmatig; als uw gewicht snel toeneemt, vertel het uw arts. Symptomen van hartfalen zijn:

  • kortademigheid, ’s nachts kortademig wakker worden
  • snel moe worden na een lichte lichamelijke inspanning zoals wandelen
  • snelle gewichtstoename
  • gezwollen enkels of voeten
 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u enige van deze symptomen krijgt – dit kan zijn als u ze voor de eerste keer krijgt of als bestaande symptomen verslechteren.

GeneesmiddelDe ernst kan toenemen, dit kan tot verwarring en bewustzijnsverlies leiden.

Laag bloedsuiker (hypoglykemie): als u Avandamet tegelijkertijd met andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes gebruikt, is de kans groter dat uw bloedsuikerspiegel onder het normale niveau daalt. Vroege symptomen van een lage bloedsuikerspiegel zijn:

• rillen, zweten, zich flauw voelen

• nervositeit, hartkloppingen

• honger

Î Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u enige van deze symptomen krijgt. Het kan nodig zijn de dosering van uw geneesmiddel te verlagen

Leverproblemen: voor u begint met het gebruik van Avandamet moet u bloed laten afnemen om uw leverfunctie te bepalen. Het kan nodig zijn deze test regelmatig te herhalen.

Tekenen van leverproblemen kunnen zijn:

  • misselijkheid en braken
  • buik- (abdominale) pijn
  • verlies van eetlust
  • donkergekleurde urine
 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u deze symptomen krijgt.

Oogproblemen: zwelling van het netvlies (de retina) achter in het oog, waardoor een vertroebeld zicht veroorzaakt kan worden (macula-oedeem), kan een probleem zijn voor diabetespatiënten. Nieuwe of verergerde gevallen van macula-oedeem hebben plaatsgevonden bij patiënten die Avandamet en vergelijkbare geneesmiddelen gebruiken.

Î Bespreek het met uw arts als u zich zorgen maakt over uw gezichtsvermogen.

Botbreuken: botbreuken kunnen voorkomen bij diabetespatiënten. De kans hierop kan hoger zijn bij met name vrouwen die langer dan één jaar rosiglitazon gebruiken. De meest voorkomende breuken zijn voet-, hand- en armbreuken.

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen, bij meer dan 1 op 10 personen:

• buikpijn, misselijkheid (nausea), braken, diarree of verlies van eetlust

Bijwerkingen die vaak voorkomen, bij meer dan 1 op 100, maar bij minder dan 1 op 10 personen:

• pijn op de borst (angina) geregistreerd
gebroken botten
• een laag aantal rode bloedcellen (anemie)  
• een kleine toename van cholesterol in het bloed, een toename van vetten in het bloed
gewichtstoename, verhoogde eetlust  
duizeligheid  
verstopping (constipatie)  
• lagere bloedsuikers dan normaal (hypoglykemie)
zwelling (oedeem) door het vasthouden van vocht
metaalachtige smaak in de mond langer

Bijwerkingen die zelden voorkomen, bij meer dan 1 op 10.000, maar bij minder dan 1 op 1.000 personen:

• vochtophoping in de longen (pulmonaal oedeem), dit veroorzaakt ademloosheid
hartfalen niet
• zwelling van het netvlies achter in het oog (macula-oedeem)
• de lever werkt niet zo goed als zou moeten (verhoging van leverenzymen)
Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen, bij minder dan 1 op 10.000 personen:
allergische reacties  

GeneesmiddelAls u bijwerkingen krijgt

• onsteking van de lever (hepatitis)

• verlaagde vitamine B12-spiegels in het bloed

• snelle en buitensporige gewichtstoename, veroorzaakt door het vasthouden van vocht

• toename van melkzuur in het bloed

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.