A.Vogel Echinaforce Junior, tablet

A.Vogel Echinaforce Junior, tablet

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Standaard geneesmiddelen Mens
Verdovend
Nee
Datum van goedkeuring 24.03.2016

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken?

Bij overgevoeligheid (allergie) voor de actieve component(en), voor planten van de familie van de Echinacea purpurea (rode zonnehoed) (plantenfamilie: Asteraceae (Compositae)) of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u of uw kind extra voorzichtig zijn met dit middel?

Doordat dit product sorbitol en suiker bevat dient u, indien uw arts u heeft meegedeeld dat u of uw kind bepaalde

suikers niet verdraagt, contact op te nemen me voordat u of uw kind dit geneesmiddel inneemt

Kinderen tot 6 jaar

A.Vogel Echinaforce Junior is bedoeld voor kinde 6 jaar.

Gebruikt u of uw kind nog andere geneesmidd

Gebruikt u of uw kind naast A.Vogel Echinaforce andere geneesmiddelen, of heeft u of uw kind geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat kind in de nabije toekomst andere geneesmidd gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarhei

Wegens onvoldoende gegevens wordt het gebr A.Vogel Echinaforce Junior uit voorzorg niet gea tijdens de zwangerschap en de periode van bor

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen studies uitgevoerd naar de invloed dit product op de rijvaardigheid en het vermoge machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals b in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen en jongeren

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar:

3 tot 5 keer per dag 1 tablet.

Kinderen ouder dan 12 jaar:

3 tot 5 keer per dag 2 tabletten.

Voor de maaltijd fijnmaken of kauwen en vervolgens met wat water innemen. De sinaasappelsmaak verge- makkelijkt de inname. Bij kinderen altijd onder toezicht gebruiken in verband met de kans op verslikken.

Als de klachten verergeren of wanneer na 2 weken on- afgebroken gebruik geen verbetering van klachten wordt bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u of uw kind teveel van dit middel ingenomen?

Wanneer u of uw kind meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Echinaforce Junior heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Bent u vergeten dit middel in te (laten) nemen?

Wanneer u A.Vogel Echinaforce Junior vergeten bent in te nemen, of wanneer uw kind A.Vogel Echinaforce Junior vergeten is in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar wacht tot het eerstvolgende tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwer- kingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Huidklachten (overgevoeligheidsreacties) komen zeer zelden voor.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt

bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informa- tie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houd- baarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket op de pot na, of onder de woorden ‘Niet gebruiken na’.

De uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld in de vorm van de maand in cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoor- beeld 11-2014 = november 2014). De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening van de pot nog 2 maanden houdbaar. Droog bewaren.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De actieve bestanddelen zijn ethanolextracten van verse Echinacea purpurea-planten (rode zonnehoed).

Tijdens het bereidingsproces van de tabletten worden de ethanolextracten gedroogd tot gedroogde plantextracten. Een tablet van 300 mg bevat gedroogde plantenextrac- ten, overeenkomend met 105-210 mg verse Echinacea purpurea-planten (kruid en wortels).

Andere bestanddelen (hulpstoffen) in dit midde bitol, bèta-cyclodextrine, silica (colloidaal), mag stearaat, natuurlijk sinaasappelaroma (suikerbe

Hoe ziet dit geneesmiddel (A.Vogel Echinaforc er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

A.Vogel Echinaforce Junior zijn ronde tabletten sinaasappelsmaak, verpakt in een bruin glazen 120 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de hand

A.Vogel B.V.

J.F. Broekhovenstraat 16

8081 HC Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 - of een e-mail sturen naar info@avogel.nl.

A.Vogel Echinaforce Junior is in het register voor tische producten ingeschreven onder RVG 1135

Meer informatie over dit geneesmiddel is besch de website van het College ter Beoordeling van middelen (http://www.cbg-meb.nl).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in ………………..

Laatst bijgewerkt: 25.06.2022

Bron: A.Vogel Echinaforce Junior, tablet - Bijsluiter

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.