Stof(fen) Belladonna (Atropa belladonna) Smalbladige coneflower (Echinacea angustifolia)
Toelating Nederland
Producent Heel Belgium n.v. Booiebos 25 B-9031 DRONGEN (BELGIË)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 07.06.2022

Vergunninghouder

Heel Belgium n.v. Booiebos 25 B-9031 DRONGEN (BELGIË)

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Auriculite Belladonna (Atropa belladonna) Kamille (Chamomilla recutita) Schüßler zout nr. 3 (Ferrum phosphoricum) Holland Pharma Exploitatie B.V. Bosberg 41 7271 LE BORCULO
apo-STOM spag. Antimoon Belladonna (Atropa belladonna) Coloquine (Citrullus colocynthis) PEKANA Naturheilmittel GmbH Raiffeisenstrasse 15 D-88353 KISSLEG/ALGÄU (DUITSLAND)

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Belladonna-Homaccord is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt. Dit middel bevat 138 mg alcohol (ethanol) per 10 druppels (28 % m/v).

De hoeveelheid per 10 druppels van dit middel komt overeen met minder dan 4 ml bier of 2 ml wijn. Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Belladonna-Homaccord nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Belladonna-Homaccord bevat ethanol

Dit middel bevat 138 mg alcohol (ethanol) per 10 druppels (28 % m/v).

De hoeveelheid per 10 druppels van dit middel komt overeen met minder dan 4 ml bier of 2 ml wijn. Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De geadviseerde dosering is, tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen:

3 maal daags 10 druppels innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten telkens 10 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar:

Jongeren van 12 tot 18 jaar:

3 maal daags 10 druppels innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten telkens 10 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

3 maal daags 7 druppels innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten telkens 7 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

Kinderen van 2 tot 6 jaar:

3 maal daags 5 druppels innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten telkens 5 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden. Het wordt aanbevolen de druppels even in de mond te houden alvorens door te slikken.

Langdurig gebruik van dit middel (gedurende meerdere maanden) dient te gebeuren onder controle van een bevoegd arts of erkend specialist.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Belladonna-Homaccord heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis van Belladonna-Homaccord om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. Tot op heden zijn van Belladonna-Homaccord geen bijwerkingen bekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening van het flesje is dit homeopathische geneesmiddel nog 6 maanden houdbaar.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

  • De werkzame stoffen in 100 g druppels zijn: Belladonna D2, Belladonna D10, Belladonna D30, Belladonna D200, Belladonna D1000, Echinacea angustifolia D10, Echinacea angustifolia D30, Echinacea angustifolia D200 telkens 0,5 g.
  • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn ethanol, water.

Hoe ziet Belladonna-Homaccord eruit en wat zit er in een verpakking?

Druppels voor oraal gebruik, oplossing.

Glazen flesje met polypropyleen/polyethyleen schroefdop met druppelteller, in kartonnen doos. Bestaat in verpakkingen van 30 ml en 100 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium NV

Booiebos 25

9031 Drongen (Gent)

België

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. Wilhelminastraat 54-56

4571 JN Axel Tel.: 0115 563 200

e-mail: info@heelbv.nl

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVH 83242

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2022.

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 24.08.2023

Bron: Belladonna-Homaccord druppels - Bijsluiter

Stof(fen) Belladonna (Atropa belladonna) Smalbladige coneflower (Echinacea angustifolia)
Toelating Nederland
Producent Heel Belgium n.v. Booiebos 25 B-9031 DRONGEN (BELGIË)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 07.06.2022

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.