Boostrix Polio injectieflacon, suspensie voor injectie

Illustratie van Boostrix Polio injectieflacon, suspensie voor injectie
Toelating Nederland
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
ATC-Code J07CA
Farmacologische groep Bacteriële en virale vaccins, gecombineerd

Vergunninghouder

GlaxoSmithKline

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Boostrix Polio is een vaccin dat als herhalingsdosis (boostervaccinatie) wordt gebruikt bij kinderen vanaf 4 jaar, tieners en volwassenen om vier ziektes te voorkomen: difterie, tetanus (kaakkramp), pertussis (kinkhoest) en poliomyelitis (polio). Het vaccin is werkzaam omdat het er voor zorgt dat het lichaam haar eigen bescherming (antistoffen) produceert tegen deze ziektes.

 • Difterie: difterie treft hoofdzakelijk de luchtwegen en soms de huid. In het algemeen raken de luchtwegen ontstoken (gezwollen) waardoor ernstige ademhalingsmoeilijkheden en soms verstikking worden veroorzaakt. De bacteriën produceren ook een toxine (vergif), dat zenuwbeschadiging, hartproblemen en zelfs de dood kan veroorzaken.
 • Tetanus (kaakkramp): tetanusbacteriën komen het lichaam binnen via sneeën, schrammen of wonden in de huid. Vooral verbrandingen, breuken, diepe wonden of wonden verontreinigd met aarde, stof, paardenmest/gier of houtsplinters zijn vatbaar voor infectie. De bacteriën produceren een toxine (vergif) dat spierstijfheid, pijnlijke spierkrampen, toevallen en zelfs de dood kan veroorzaken. De spierkrampen kunnen sterk genoeg zijn om botbreuken van de ruggengraat te veroorzaken.
 • Pertussis (kinkhoest): pertussis is een zeer besmettelijke ziekte. De ziekte treft met name de luchtwegen waarbij ernstige hoestaanvallen worden veroorzaakt die de normale ademhaling kunnen belemmeren. Het hoesten gaat vaak gepaard met een “gierend” geluid, vandaar de gebruikelijke naam kinkhoest. De hoest kan 1 – 2 maanden of langer duren. Pertussis kan ook oorontstekingen, bronchitis die lang kan duren, longontsteking, toevallen, hersenbeschadiging en zelfs de dood veroorzaken.
 • Poliomyelitis (polio): poliomyelitis, soms simpelweg “polio” genoemd, is een virale infectie die verschillende effecten kan hebben. Meestal veroorzaakt het alleen een milde ziekte, maar bij sommige mensen veroorzaakt het blijvende schade of zelfs de dood. In de meest ernstige vorm kan

een polio infectie verlamming van de spieren veroorzaken (spieren kunnen niet bewegen), inclusief die spieren die nodig zijn om adem te halen en te lopen. De ledematen die door de aandoening zijn aangedaan kunnen pijnlijk misvormd raken.

Geen van de bestanddelen in het vaccin kan difterie, tetanus, kinkhoest of polio veroorzaken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u of uw kind allergischis/bent voor Boostrix Polio of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. De werkzame en andere bestanddelen in Boostrix Polio zijn opgesomd aan het einde van de bijsluiter. Tekenen van een allergische reactie kunnen jeukende huiduitslag, kortademigheid en opzwellen van het gezicht of de tong omvatten
 • u of uw kind bent/is allergisch voor een vaccin tegen de ziektes difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest) of poliomyelitis
 • u of uw kind heeft binnen 7 dagen na eerdere vaccinatie met een pertussis (kinkhoest) bevattend vaccin problemen doorgemaakt met het zenuwstelsel (encefalopathie)
 • u of uw kind heeft na eerdere vaccinatie met een vaccin tegen difterie en tetanus een tijdelijke verlaging van het aantal bloedplaatjes gehad (die de kans op bloeding of blauwe plekken verhoogt) of problemen gehad met de hersenen of zenuwen
 • u of uw kind lijdt aan een ernstige infectie die gepaard gaat met koorts (hoger dan 38°C). Een lichte infectie zou geen probleem moeten zijn doch raadpleeg eerst uw arts hierover

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheke of verpleegkundige voordat u/uw kind dit middel krijgt toegediend.

als u of uw kind na eerdere toediening van Boostrix Polio of een ander vaccin tegen pertussis (kinkhoest) problemen doormaakte, met name:

  • een hoge koorts (boven 40°C) binnen 48 uur na vaccinatie
  • flauwvallen of shockachtige toestand binnen 48 uur na vaccinatie
  • aanhoudend huilen gedurende 3 uur of langer binnen 48 uur na vaccinatie
  • aanvallen/stuipen met of zonder hoge koorts binnen 3 dagen na vaccinatie
 • als uw kind lijdt aan een nog niet gediagnosticeerde of progressieve ziekte aan de hersenen of ongecontroleerde epilepsie. Pas nadat de ziekte onder controle is gebracht mag het vaccin worden toegediend
 • als u of uw kind een bloedingsprobleem heeft of gemakkelijk blauwe plekken oploopt
 • als u of uw kind aanleg heeft voor toevallen/stuipen als gevolg van koorts of als dit in de familie voorkomt
 • als u of uw kind langdurige afweerproblemen heeft van welke oorzaak dan ook (inclusief HIV- infectie). Aan u of uw kind kan nog wel Boostrix Polio worden toegediend, maar de bescherming tegen infecties na ontvangst van het vaccin kan dan minder goed zijn dan bij kinderen en volwassenen met een goed afweersysteem tegen infecties
 • zoals bij alle vaccins biedt Boostrix Polio mogelijk geen volledige bescherming aan alle gevaccineerde personen

Flauwvallen kan voorkomen (meestal bij adolescenten) na of zelfs voor toediening van een injectie met een naald. Wanneer u/uw kind bij een eerdere injectie bent/is flauwgevallen, vertel dit dan aan uw arts of verpleegkundige.

Gebruikt u/uw kind nog andere geneesmiddelen?Gebruikt u of uw kind naast Boostrix Polio nog andere geneesmiddelen, of heeft u/uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat

u/uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Boostrix Polio werkt mogelijk minder goed wanneer u of uw kind geneesmiddelen gebruikt die de werkzaamheid van het immuunsysteem, het systeem dat infecties bestrijdt, verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Boostrix Polio wordt niet aanbevolen tijdens zwangerschap.

Het is niet bekend of Boostrix Polio in de moedermelk terecht kan komen. Uw arts zal de mogelijke risico’s en voordelen bespreken van het gebruik van Boostrix Polio tijdens het geven van borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Boostrix Polio een effect heeft op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Boostrix Polio bevat neomycine en polymyxine

Dit vaccin bevat neomycine en polymyxine (antibiotica). Vertel het uw arts als u of uw kind een overgevoeligheidsreactie heeft gehad op deze bestanddelen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

  • Boostrix Polio zal worden toegediend per injectie in de spier.
  • Het vaccin mag niet in een bloedvat worden toegediend.
  • U of uw kind zal één injectie Boostrix Polio ontvangen.
  • Uw arts zal nagaan of u of uw kind al eerder een reeks van tetanus injecties heeft gehad.
  • Boostrix Polio kan worden gebruikt wanneer het vermoeden bestaat op een infectie met tetanus. Er zijn echter aanvullende maatregelen nodig om het risico op de ziekte te verminderen, zoals goed afdekken van de wond en/of het gebruik van tetanus-anti-toxine injecties.
  • Uw arts zal u adviseren over herhalingsvaccinatie.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zoals met alle injecteerbare vaccins kunnen ernstige allergische reacties (anafylactische en anafylactoїde reacties) zeer zelden optreden (bij maximaal 1 op 10.000 doses van het vaccin). Deze kunnen als volgt worden herkend:

 • huiduitslag die kan jeuken of met blaartjes,
 • opzwellen van de ogen en het gezicht,
 • moeite met ademhalen of slikken,
 • een plotselinge afname van de bloeddruk en bewustzijnverlies.

Zulke reacties zullen gewoonlijk optreden vóórdat u de spreekkamer van de arts verlaat. Indien u of uw kind één van deze symptomen krijgt, dient u echter onmiddellijk een arts te raadplegen.

De frequentie van de mogelijke bijwerkingen worden hieronder als volgt opgesomd:

Zeer vaak (deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 doses van het vaccin) Vaak (deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 doses van het vaccin)

Soms (deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 doses van het vaccin) Zelden (deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 doses van het vaccin)

Zeer zelden (deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 doses van het vaccin)

De volgende bijwerkingen zijn opgetreden gedurende klinische onderzoeken bij kinderen van 4-8 jaar:

Zeer vaak:

 • pijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats
 • slaperigheid.

Vaak:

 • koorts gelijk aan of hoger dan 37,5°C (waaronder koorts hoger dan 39°C)
 • bloeding, jeuk of harde bult op de injectieplaats
 • grote zwelling van het gevaccineerde ledemaat
 • verminderde eetlust
 • prikkelbaarheid
 • hoofdpijn

Soms:

 • diarree, misselijkheid, braken
 • buikpijn
 • gezwollen klieren in de nek, oksel of de lies (lymfadenopathie)
 • slaapproblemen
 • apathie
 • droge keel
 • vermoeidheid

De volgende bijwerkingen traden tijdens klinische onderzoeken op bij volwassenen, tieners en kinderen vanaf 10 jaar.

Zeer vaak:

 • pijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats
 • moeheid
 • hoofdpijn

Vaak:

 • koorts gelijk aan of hoger dan 37,5°C
 • kneuzing, jeuk, harde bult, warmte gevoelloosheid op de injectieplaats
 • buikpijn, misselijkheid, braken

Soms:

 • koorts hoger dan 39°C
 • grote zwelling van het gevaccineerde ledemaat
 • rillerigheid
 • pijn
 • duizeligheid
 • gewrichtsstijfheid, spierpijn
 • jeuk
 • orale herpes
 • gezwollen klieren in de nek, oksels of lies (lymfadenopathie)
 • verminderde eetlust
 • tintelingen of verdoofd gevoel in de handen of voeten (paresthesie)
 • slaperigheid
 • astma

De volgende bijwerkingen kwamen voor tijdens routinegebruik van Boostrix Polio en zijn niet specifiek voor een bepaalde leeftijdsgroep:

 • flauwvallen of periodes van bewusteloosheid of bewustzijnsverlies
 • toevallen of stuipen (met of zonder koorts)

Daarnaast zijn de volgende bijwerkingen gemeld gedurende klinische onderzoeken met Boostrix (GlaxoSmithKline Biologicals’ booster vaccin tegen difterie, tetanus en pertussis)

De volgende bijwerkingen zijn opgetreden gedurende klinische onderzoeken bij kinderen van 4-8 jaar:

Soms:

 • bovenste luchtweginfecties
 • concentratiestoornissen
 • jeukende ogen en korstjes op de oogleden(conjunctivitis)
 • huiduitslag
 • pijn

De volgende bijwerkingen zijn opgetreden gedurende klinische onderzoeken bij volwassenen, tieners en kinderen van 10 jaar en ouder:

Zeer vaak:

 • algeheel gevoel van malaise (zich onwel voelen)

Vaak:

 • harde bult of abces op de injectieplaats

Soms:

 • bovenste luchtweginfectie
 • keelpijn en ongemak bij slikken (faryngitis)
 • flauwvallen (syncope)
 • hoesten
 • diarree
 • overmatig zweten (hyperhidrose)
 • huiduitslag
 • gewrichtsstijfheid, gewrichtspijn, spierpijn
 • griepachtige verschijnselen zoals koorts, zere keel, loopneus, hoesten en rillerigheid

De volgende bijwerkingen kwamen voor gedurende het gebruik van Boostrix in de praktijk en zijn niet specifiek voor een bepaalde leeftijdsgroep

 • zwelling van het gezicht, mond, tong of keel wat moeilijkheden bij het slikken of ademen kan veroorzaken (angio-oedeem)
 • galbulten (urticaria)
 • ongewone zwakheid (astenie)

Na toediening van tetanusvaccins is zeer zelden (bij maximaal 1 op 10.000 doses van het vaccin) een tijdelijke ontsteking van de zenuwen gerapporteerd, die pijn, zwakheid en verlamming van de ledematen veroorzaakt en vaak opstijgt naar de borst en het gezicht (Guillain-Barré syndroom).

Krijgt u/uw kind veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u/uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik dit vaccinniet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking en de voorgevulde spuit na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C).

Niet in de vriezer bewaren. Het vaccin wordt door bevriezing onwerkzaam.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn:
Difterietoxoïd1 niet minder dan 2 Internationale eenheden (IE) (2,5 Lf)
Tetanustoxoïd1 niet minder dan 20 Internationale eenheden (IE) (5 Lf)
Bordetella pertussis antigenen    
Pertussistoxoïd1   8 microgram
Filamenteus Hemagglutinine1   8 microgram
Pertactine1   2,5 microgram
Geïnactiveerd poliovirus    
type 1 (Mahoney stam)2   40 D-antigeen eenheden
type 2 (MEF-1 stam)2   8 D-antigeen eenheden
type 3 (Saukett stam)2   32 D-antigeen eenheden
1geadsorbeerd aan gehydrateerd aluminiumhydroxide (Al(OH)3) 0,3 milligram Al3+
en aluminiumfosfaat (AlPO4)   0,2 milligram Al3+
2 gekweekt in VERO cellen    

Aluminiumhydroxide en aluminiumfosfaat zijn aan dit vaccin toegevoegd als adjuvantia. Adjuvantia zijn bestanddelen die aan sommige vaccins worden toegevoegd om de beschermende werking te versnellen, verbeteren en/of verlengen.

 • De andere bestanddelen in dit middel zijn: medium 199 (als stabilisator met onder meer aminozuren, mineraalzouten en vitaminen), natriumchloride en water voor injecties.

Hoe ziet Boostrix Polio er uit en en hoeveel zit er in een verpakking

Suspensie voor injectie.

Boostrix Polio is een witte, enigszins melkachtige vloeistof in een injectieflacon (0,5 ml).

Boostrix Polio is beschikbaar in verpakkingen van 1 en 10.

Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer

Boostrix Polio injectieflacon, suspensie voor injectie is in het register ingeschreven onder RVG 35124

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist

030-6938100 nlinfo@gsk.com

Fabrikant

GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l' Institut 89, B-1330 Rixensart, België

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Boostrix Polio: België/Belgique/Belgien, България, Česká republika, Danmark, Deutschland,, Ελλάδα, España, Ísland, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, Malta, Nederland, Norge, Österreich, Polska, Portugal, Slovenija, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige

Boostrix Tetra: France

IPV-Boostrix: Ireland

Polio Boostrix: Italia

Boostrix-IPV: România, United Kingdom

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2012

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: http://www.cbg-meb.nl/cbg/nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor medisch personeel:

Voor vaccinatie dient de injectieflacon goed te worden geschud teneinde een homogene, troebele, witte suspensie te verkrijgen en dient visueel te worden geïnspecteerd op vreemde deeltjes en/of verandering van fysiek uiterlijk. Mocht één van deze verschijnselen worden waargenomen, gooi het vaccin dan weg.

Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Advertentie

Toelating Nederland
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
ATC-Code J07CA
Farmacologische groep Bacteriële en virale vaccins, gecombineerd

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.