Advertentie

Auteur: GE Healthcare


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt om uw medische toestand te onderzoeken.

BRIDATEC is een ‘radiofarmaceutisch’ medicijn. Het wordt toegediend voor aanvang van een scan. Door middel van een speciale camera kan hiermee in een deel uw lichaam worden gekeken.

 • Het bevat de werkzame stof, ‘mebrofenine’ genaamd. Dit wordt voor gebruik vermengd met een radioactieve stof, ‘technetium’ genaamd.
 • Als het middel eenmaal is geïnjecteerd, kan het vanaf de buitenkant van uw lichaam worden gezien door een speciale camera in het scantoestel.
 • Het middel kan gebruikt worden als intraveneuze toediening (injectie in een ader) voor het maken van een scan van:
  • de lever
  • de galwegen

Uw arts of verpleegkundige zal uitleggen voor welk specifiek onderzoek dit middel bij u gebruikt wordt.

PIL BRIDATEC Dec2011 Pagina 1 van 4

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Gebruik BRIDATEC niet als bovenstaande op u van toepassing is. Overleg met uw arts of verpleegkundige als u niet zeker bent.

Geef aan uw arts of verpleegkundige voor toediening van BRIDATEC door:

 • als u overtijd bent. Dit kan erop wijzen dat u zwanger bent (zie rubriek Zwangerschap en borstvoeding).

Bijzondere waarschuwingen

De beeldvorming van de galwegen is in de navolgende omstandigheden mogelijk niet voldoende:

 • parenterale voeding (voeding via een andere weg dan het maag‐darmstelsel, meestal via een katheter).
 • langdurig dieet houden.
 • na een maaltijd: het onderzoek moet worden uitgevoerd nadat u zes uur heeft gevast.
 • indien u een leverziekte heeft.
 • hepatitis.

Gebruikt u naast BRIDATEC nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of verpleegkundige. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Informeer uw arts of verpleegkundige vóór de scan als u geneesmiddelen van onderstaande types gebruikt. Deze geneesmiddelen kunnen namelijk de resultaten van uw scan beïnvloeden:

 • bepaalde pijnstillers uit de groep van de opiaten en/of barbituraten
 • nicotinezuur
 • bepaalde toepassingen bij chemo‐therapie
 • bepaalde gal‐afdrijvende middelen
 • atropine
 • somatostatine

Raadpleeg uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel toegediend krijgt als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is.

U dient voor het onderzoek 6 uur te hebben gevast.

PIL BRIDATEC Dec2011 Pagina 2 van 4

Zwangerschap,borstvoeding en vruchtbaarheid

Vertel uw arts als u zwanger bent of vermoedt dat u zwanger bent. Uw arts zal dit product alleen gebruiken indien hij ervan overtuigd is dat het belang van het onderzoek opweegt tegen de risico’s.

U mag geen borstvoeding geven als u BRIDATEC krijgt. Er kunnen namelijk kleine hoeveelheden ‘radioactiviteit' in de moedermelk terechtkomen. Als u borstvoeding geeft, kan uw arts mogelijk wachten tot u hiermee gestopt bent voordat hij dit middel toedient. Als wachten niet mogelijk is, zal uw arts u vragen om:

 • de borstvoeding gedurende 4 uur na toediening van het middel te stoppen en
 • flesvoeding aan uw kind te geven en
 • de moedermelk af te kolven en weg te gooien

Uw arts zal u zeggen wanneer u opnieuw borstvoeding mag geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vraag aan uw arts of u kunt autorijden of machines kunt gebruiken nadat u dit middel toegediend heeft gekregen.

Stoffen in dit middel waar u rekening mee moet houden

Wanneer dit middel gebruikt wordt, wordt u blootgesteld aan ‘radioactiviteit'.

 • Uw arts zal altijd de mogelijke risico's en voordelen tegen elkaar afwegen voordat u het geneesmiddel krijgt.

Als u nog vragen heeft, vraag dan uw arts om uitleg.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

BRIDATEC wordt u toegediend door een speciaal daarvoor opgeleide en gekwalificeerde persoon.

 • Dit middel wordt altijd in een ziekenhuis of kliniek gebruikt.
 • U krijgt alle informatie over het veilige gebruik.
 • Scans kunnen worden genomen op ieder tijdstip vanaf het moment dat u de injectie heeft ontvangen. Dit hangt af van het soort onderzoek dat nodig is.

De dosis die u krijgt is afhankelijk van het type scan dat u ondergaat. Uw arts beslist welke dosis het meest geschikt voor u is.

De gebruikelijke toediening is:

• een enkele injectie in een ader

BRIDATEC wordt in een ziekenhuis of kliniek gegeven door een speciaal daarvoor opgeleide en gekwalificeerde persoon. Het is niet waarschijnlijk dat u teveel krijgt. Mocht dit toch gebeuren dan zal uw arts u daarvoor behandelen. Uw arts kan u dan aanraden om veel te drinken om zo sporen van radioactieve stof sneller uit het lichaam te laten verdwijnen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

PIL BRIDATEC Dec2011 Pagina 3 van 4

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn geen bijwerkingen van dit middel bekend.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

BRIDATEC wordt buiten het bereik en het zicht van kinderen gehouden.

Op het productetiket vindt u informatie betreffende de juiste bewaaromstandigheden en de vervaldatum voor de partij. Het ziekenhuispersoneel zal ervoor zorgen dat het product correct wordt bewaard en vernietigd en dat het niet wordt gebruikt na de vervaldatum die op het etiket is vermeld.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is mebrofenine. Elke flacon met BRIDATEC bevat 40,0 mg mebrofenine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn tinchloride dihydraat en stikstof.

Dit middel wordt geleverd in een enkele glazen flacon met een poeder voor oplossing voor injectie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

GE Healthcare B.V. De Rondom 8 5612 AP Eindhoven Nederland

Fabrikant

GIPHARMA S.r.l.

Via Crescentino

13040 Saluggia (VC)

Italië

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 16084

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2011

PIL BRIDATEC Dec2011 Pagina 4 van 4

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK