Advertentie

Auteur: Biologische Heilmittel Heel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bronchalis-Heel is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Bronchalis-Heel niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Bronchalis-Heel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Bronchalis-Heel?

Bronchalis-Heel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Bronchalis-Heel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bronchalis-Heel heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Bronchalis-Heel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen:

3 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig om het kwartier 1 tablet extra gedurende 2 uur (maximaal 12 tabletten daags).

Dosering voor kinderen: kinderen van 2 tot 6 jaar:

1 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig om het kwartier 1 tablet extra gedurende 1 uur (maximaal 6 tabletten daags).

kinderen van 6 tot 12 jaar:

2 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig om het kwartier 1 tablet extra gedurende 1½ uur (maximaal 8 tabletten daags).

kinderen vanaf 12 jaar: dosering voor volwassenen

De tabletten eventjes in de mond uiteen laten vallen alvorens door te slikken. Voor kinderen kunnen de tabletten geplet worden en toegevoegd worden aan een kleine hoeveelheid water.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Heeft u te veel van Bronchalis-Heel ingenomen?

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Bronchalis-Heel heeft innemen, zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer u meer Bronchalis-Heel heeft ingenomen dan strikt noodzakelijk is, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Bent u vergeten Bronchalis-Heel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Bronchalis-Heel

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Bronchalis-Heel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Er zijn van Bronchalis-Heel geen bijwerkingen bekend.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijk verpakking. Niet bewaren boven 25°C.

Gebruik Bronchalis-Heel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en op de doos achter EXP. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende vier het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Homeopathische geneesmiddelen worden toegepast volgens de homeopathische geneeswijze. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat homeopathische geneesmiddelen het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleren. De homeopathische geneeswijze komt voort uit de gedachte dat het gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het "similia principe" genoemd. Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij de zieke persoon te zien zijn. Deze verschijnselen

bij elkaar wordt het geneesmiddelbeeld van de stof genoemd en is de basis voor de homeopathische therapie.

Welke stoffen zitten er in Bronchalis-Heel?

De actieve bestanddelen van 1 tablet van 301,5 mg zijn: Belladonna D4, Sticta pulmonaria D4, Antimonium tartaricum D4, Kreosotum D5, Ipecacuanha D4, Lobelia inflata D4 telkens 30 mg; Hyoscyamus niger D4, Bryonia cretica D4 telkens 60 mg.

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Bronchalis-Heel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tabletten.

De tabletten zijn verpakt in een kartonnen doos met daarin in een witte polypropyleen flacon met 50 of 250 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium nv 9031 Drongen (Gent) België

Voor informatie: -Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel, tel.: 0115 563200

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVH 82760

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 11/2010.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK