Cacit Vitamine D3 500/440, bruisgranulaat

ATC-Code
A12AX
Cacit Vitamine D3 500/440, bruisgranulaat

Warner Chilcott

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Calcium

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Warner Chilcott

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Cacit Vitamine D3 is in twee sterkten beschikbaar : 500/440 en 1000/880. Het middel mag uitsluitend als drank ingenomen worden. De zakjes bevatten witte korreltjes die bij oplossen in water gaan bruisen (bruisgranulaat). Cacit Vitamine D3 wordt door uw apotheker afgeleverd in dozen met 30 zakjes.
 • Cacit Vitamine D3 behoort tot de groep van de calcium en vitamine-mineraalsupplementen. Het middel wordt gebruikt om tekorten aan calcium en vitamine D bij ouderen te corrigeren. Het middel wordt ook toegepast als aanvulling bij een specifieke behandeling van osteoporose

10E12

(botontkalking) bij personen die een tekort hebben aan calcium èn aan vitamine D of risico lopen van zo’n gecombineerd tekort.

Hoe ?

Los de inhoud van een zakje op in een groot glas water. Niet tot de rand vullen in verband met sterk bruisen. Er ontstaat een nevelwitte oplossing met citroensmaak. Zodra er geen gasbelletjes meer ontstaan, goed roeren en daarna opdrinken. Er kan een lichte neerslag in het glas achterblijven. Cacit Vitamine D3 mag bij de maaltijden ingenomen worden, maar ook op een ander tijdstip, bijvoorbeeld 's avonds voor het slapen gaan.

Hoeveel ?

De gebruikelijke dosering is 1 zakje Cacit Vitamine D3 1000/880 per dag of 1-2 zakjes Cacit Vitamine D3 500/440 per dag. Volg steeds de richtlijnen van uw arts.

Hoelang ?

U moet de behandeling met Cacit Vitamine D3 niet zelf stoppen; neem dit geneesmiddel net zolang als uw arts het voorschrijft.

Wat u moet doen wanneer u teveel Cacit Vitamine D3 heeft ingenomen

Als per ongeluk een groot aantal zakjes ineens is ingenomen, moet snel een arts of apotheker worden geraadpleegd. Het is mogelijk dat misselijkheid, braken, dorst, veelvuldig plassen en verstopping optreden.

Langdurige overdosering zou kunnen leiden tot calciumafzetting in de bloedvaten en andere organen (hypercalciëmie).

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Cacit Vitamine D3 in te nemen

Neem nooit een dubbele hoeveelheid in. Wacht gewoon tot het tijdstip waarop u het volgende zakje moet gaan gebruiken, inhalen hoeft dus niet.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Cacit Vitamine D3 NIET :

 • wanneer u last heeft van teveel calcium in het bloed (hypercalciëmie) of in de urine (hypercalciurie) of wanneer u nierstenen heeft (nefrolithiasis)
 • bij langdurige bedlegerigheid gepaard met een te hoog calciumgehalte in bloed en/of urine
 • wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen of één van de hulpstoffen die eerder zijn vermeld.
 • Wanneer u allergisch bent voor pinda's of soja (dit geneesmiddel bevat sojaolie)

Wees extra voorzichtig met Cacit Vitamine D3

wanneer een van de volgende waarschuwingen op u van toepassing is of dat in het verleden is geweest. Raadpleeg in deze gevallen uw arts VOORDAT u met Cacit Vitamine D3 start.

 • bij langdurige behandeling kan controle van het calciumgehalte in uw bloed of urine nodig zijn. Afhankelijk van de uitslag kan uw arts de behandeling beperken of tijdelijk onderbreken.
 • bij gebruik van andere geneesmiddelen samen met Cacit Vitamine D3 moeten soms bepaalde voorzorgen worden genomen: zie “Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen”.
 • gelijktijdig gebruik van andere middelen die ook calcium en/of vitamine D bevatten, mag alleen als uw arts die heeft voorgeschreven.
 • bij personen die aan sarcoidosis lijden, moet het calciumgehalte in bloed en urine worden gecontroleerd. Afhankelijk van de uitslag kan uw arts de Cacit Vitamine D3 behandeling beperken of tijdelijk onderbreken.
 • bij slechte werking van de nieren moet het effect van Cacit Vitamine D3 regelmatig worden gecontroleerd.
 • dit geneesmiddel bevat 81,6 mg (Cacit vitamine D3 500/440) of 171,2 mg (Cacit vitamine D3 1000/880) kalium per sachet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet.
 • dit geneesmiddel bevat sorbitol en sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

U mag Cacit Vitamine D3 500/440 tijdens de zwangerschap gebruiken. De hoeveelheid calcium per dag mag echter niet groter zijn dan 1500 mg en de hoeveelheid vitamine D mag niet hoger zijn dan 600 eenheden per dag.

U mag Cacit Vitamine D3 1000/880 NIET gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

U mag Cacit Vitamine D3 500/440 tijdens de borstvoeding gebruiken. De hoeveelheid calcium per dag mag echter niet groter zijn dan 1500 mg en de hoeveelheid vitamine D mag niet hoger zijn dan 600 eenheden per dag. Vitamine D gaat over in de moedermelk.

U mag Cacit Vitamine D3 1000/880 NIET gebruiken tijdens de borstvoeding omdat de hoeveelheid vitamine D te hoog is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Van Cacit Vitamine D3 zijn geen effecten bekend op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van Cacit Vitamine D3 in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op : de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Meld altijd aan uw arts welke andere geneesmiddelen u gebruikt, óók als voor die middelen geen recept nodig is.

10E12

 • als u ook een middel voor het hart inneemt (hartglycosiden van de digitalisgroep) zal een strikt toezicht noodzakelijk zijn, met mogelijkerwijs controle van electrocardiogram en calciumgehalte in het bloed.
 • als u ook producten gebruikt die op de botten werken (bisfosfonaten of fluorzouten), dan moet Cacit Vitamine D3 gedronken worden 2 uur of langer vóór of na die middelen. Anders worden die middelen niet goed opgenomen in het lichaam.
 • als u ook middelen inneemt tegen hoge bloeddruk (thiazide-diuretica) kan de uitscheiding van calcium in de urine verminderen : controle van de hoeveelheid calcium in het bloed is daarom nodig.
 • als u fenytoïne (een middel tegen epilepsie en hartritmestoornissen), een barbituraat (een middel tegen epilepsie en voor de verdoving) of een glucocorticoïd (een middel met ontstekingsremmende of anti-allergische werking) gebruikt, dan kan het effect van vitamine D verminderen.
 • als u een tetracycline (een middel tegen infecties, antibioticum) moet gebruiken, moet de inname van Cacit Vitamine D3 minstens 3 uur verwijderd zijn van de inname van dat antibioticum, om te verzekeren dat het goed wordt opgenomen in het lichaam. Mogelijkerwijs zijn er wisselwerkingen met sommige voedingsproducten; uw arts of apotheker zal u hierover inlichten.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Cacit Vitamine D3 bijwerkingen veroorzaken.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

 • verstopping (obstipatie), winderigheid (flatulentie), misselijkheid, maagpijn en diarree kunnen voorkomen.
 • bij langdurig gebruik kan, heel uitzonderlijk, een verhoogde hoeveelheid calcium in urine en bloed ontstaan.
 • overgevoeligheid die gepaard kan gaan met huiduitslag (rash), vorming van bultjes (urticaria) of jeuk (pruritus) kan voorkomen.

Hoe bewaart u dit middel?

Cacit Vitamine D3 zakjes moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden bewaard bij een temperatuur niet hoger dan 25°C.

10E12

Bewaar Cacit Vitamine D3 buiten bereik en zicht van kinderen.

Uiterste gebruiksdatum

De zakjes mogen worden gebruikt tot de datum vermeld op het doosje en op de zakjes zelf na de letters "Exp :" maand/jaar (eerste dag van de aangeduide maand/jaar).

Als deze datum is verstreken brengt u het geneesmiddel best in zijn verpakking naar de arts of apotheker terug.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2012.

Wat doen calcium en vitamine D in het lichaam ?

Calcium speelt een belangrijke rol bij de opbouw van het bottenstelsel. Calciumtekort vermindert de kwaliteit van de botten. Hierdoor treden breuken gemakkelijker op. Dit tekort aan calcium kan een gevolg zijn van ziekte, maar kan ook geleidelijk zijn ontstaan door onvoldoende calcium in het voedsel of omdat het lichaam ongewoon veel calcium gebruikt. Toevoer van extra calcium kan de kwaliteit van de botten gunstig beïnvloeden.

Vitamine D speelt een voorname rol bij de opname van calcium door het lichaam. Het grootste gedeelte vitamine D wordt aangemaakt in de huid onder invloed van zonlicht. Het resterende gedeelte wordt via de voeding opgenomen. Een vitamine D tekort kan gepaard gaan met een afname van de botkwaliteit. Vitamine D tekort kan onder andere ontstaan door onvoldoende aanwezigheid van vitamine D in het voedsel, te weinig blootstelling aan zonlicht, of omdat het lichaam op een afwijkende manier met vitamine D omgaat. Toevoer van extra vitamine D kan de opname van calcium uit het voedsel gunstig beïnvloeden.

Een onderzoek toonde aan dat inname van calcium en vitamine D door vrouwen van rond de 85 jaar, die in een verpleegtehuis verblijven, het krijgen van een heupfractuur kan beletten.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.