Candesartan cilexetil HCTZ 32 mg/12,5 mg Focus, tabletten

ATC-Code
C09DA06
Candesartan cilexetil HCTZ 32 mg/12,5 mg Focus, tabletten

Focus Care Pharmaceuticals

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), combinaties

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Focus Care Pharmaceuticals

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van uw geneesmiddel is Candesartan cilexetil HCTZ Focus. Het wordt gebruikt om een verhoogde bloeddruk (hypertensie) te behandelen bij volwassen patiënten. Het bevat twee werkzame stoffen: candesartan cilexetil en hydrochloorthiazide. Deze stoffen zorgen er samen voor dat uw bloeddruk omlaag gaat.

Candesartan cilexetil is een geneesmiddel dat hoort bij de groep die angiotensine II- receptorantagonisten heet. Het zorgt ervoor dat uw bloedvaten ontspannen en wijder worden. Dit helpt om uw bloeddruk te verlagen.

Hydrochloorthiazide is een geneesmiddel dat hoort bij de groep die diuretica (plaspillen) heet. Het zorgt ervoor dat uw lichaam water en zouten zoals natrium kwijtraakt via uw urine. Dit helpt om uw bloeddruk te verlagen.

Uw dokter kan Candesartan cilexetil HCTZ Focus aan u voorschrijven als uw bloeddruk niet genoeg omlaag gegaan is wanneer u alleen candesartan cilexetil of alleen hydrochloorthiazide gebruikt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor candesartan cilexetil of voor hydrochloorthiazide of voor één van de andere stoffen die in Candesartan cilexetil HCTZ Focus zit. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent allergisch voor geneesmiddelen uit de groep van de sulfonamiden. Als u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts.
 • U heeft een ernstige leverziekte of een probleem met de afvoer van gal uit uw galblaas.
 • U heeft ernstige problemen met uw nieren.

2013-01-09 v1.1 1

 • U heeft ooit last gehad van jicht.
 • U heeft voortdurend te weinig kalium in uw bloed.
 • U heeft voortdurend te veel calcium in uw bloed.
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger. Het is ook beter om geen Candesartan cilexetil HCTZ Focus te gebruiken als u korter zwanger bent (zie de rubriek Zwangerschap en borstvoeding).

Als u niet zeker weet of één van de bovenstaande gevallen op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Candesartan cilexetil HCTZ Focus gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u Candesartan cilexetil HCTZ Focus gaat innemen en tijdens het gebruik ervan, moet u in de volgende gevallen uw arts inlichten:

 • U heeft diabetes.
 • U heeft problemen met uw hart, lever of nieren.
 • U heeft onlangs een niertransplantatie gehad.
 • U moet overgeven of u heeft kortgeleden vaak overgegeven of u heeft diaree.
 • U heeft een bijnieraandoening die syndroom van Conn (of primair hyperaldosteronisme) wordt genoemd.
 • U heeft ooit een ziekte gehad die systemische lupus erythematodes (SLE) heet.
 • U heeft een lage bloeddruk.
 • U heeft ooit een beroerte gehad.
 • U heeft ooit last gehad van een allergie of astma.

Als één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, zal uw arts u mogelijk wat vaker willen onderzoeken.

U moet uw arts inlichten als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Candesartan cilexetil HCTZ Focus wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet ingenomen worden als u langer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan toebrengen aan uw baby bij gebruik in deze fase (zie rubriek Zwangerschap).

Als u geopereerd gaat worden, vertel uw arts of tandarts dan dat u Candesartan cilexetil HCTZ Focus gebruikt. Dit is belangrijk omdat Candesartan cilexetil HCTZ Focus samen met sommige verdovingsmiddelen ervoor kan zorgen dat uw bloeddruk verder omlaag gaat.

Candesartan cilexetil HCTZ Focus kan er soms toe leiden dat uw huid extra gevoelig wordt voor zonlicht.

Gebruik bij kinderen

Er is geen ervaring opgedaan met het gebruik van Candesartan cilexetil HCTZ Focus bij kinderen (onder de 18 jaar), daarom moet Candesartan cilexetil HCTZ Focus niet aan kinderen worden gegeven.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Candesartan cilexetil HCTZ Focus nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. De werking van deze geneesmiddelen zou door Candesartan cilexetil HCTZ Focus kunnen worden veranderd. Deze geneesmiddelen zouden ook de werking van Candesartan cilexetil HCTZ Focus kunnen veranderen.

Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt, kan het nodig zijn dat uw dokter regelmatig uw bloed onderzoekt.

Het is vooral belangrijk om uw arts te informeren als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen die helpen uw bloeddruk te verlagen, zoals bètablokkers, diazoxide en ACE-remmers (zoals enalapril, captopril, lisinopril of ramipril);

2013-01-09 v1.1 2

 • niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac, celecoxib of etoricoxib (geneesmiddelen om pijn en ontsteking te verminderen).
 • acetylsalicylzuur (aspirine), als u meer dan 3 gram per dag gebruikt (geneesmiddel om pijn en ontsteking te verminderen);
 • kaliumsupplementen of zoutvervangers waar kalium in zit (geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen);
 • calcium- of vitamine-D-supplementen;
 • geneesmiddelen die uw cholesterol verlagen zoals colestipol of colestyramine;
 • geneesmiddelen tegen diabetes (tabletten of insuline);
 • geneesmiddelen om uw hartslag te regelen (antiaritmica) zoals digoxine en bètablokkers;
 • geneesmiddelen die kunnen worden beïnvloed door de hoeveelheid kalium in uw bloed, zoals sommige middelen tegen psychose;
 • heparine (een geneesmiddel om uw bloed te verdunnen);
 • plaspillen (diuretica);
 • laxeermiddelen;
 • peniciline (een antibioticum);
 • amfotericine (een middel om schimmelinfecties te behandelen);
 • lithium (een middel tegen geestelijke gezondheidsproblemen);
 • steroïden zoals prednisolon;
 • hypofysehormoon (ACTH);
 • geneesmiddelen tegen kanker;
 • amantadine (een middel om de ziekte van Parkinson of ernstige virusinfecties te behandelen);
 • barbituraten (een slaapmiddel dat ook wordt gebruikt om epilepsie te behandelen);
 • carbenoxolon (een middel om ziekte van de slokdarm of mondzweren te behandelen);
 • anticholinerge middelen, zoals atropine en biperideen;
 • ciclosporine, een middel dat wordt gegeven bij orgaantransplantaties om afstoting tegen te gaan;
 • andere geneesmiddelen die kunnen leiden tot een versterking van het bloeddrukverlagende effect, zoals baclofen (een spierverslappend middel), amifostine (gebruikt bij de behandeling van kanker) en enkele middelen tegen psychose.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

 • u mag Candesartan cilexetil HCTZ Focus innemen met of zonder voedsel.
 • als u alcohol drinkt, praat dan met uw arts voordat u Candesartan cilexetil HCTZ Focus gebruikt. Sommige mensen die alcohol drinken terwijl ze Candesartan cilexetil HCTZ Focus gebruiken, krijgen last van duizeligheid of een gevoel van flauwte.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

U moet direct uw arts informeren als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Normaal gesproken zal uw arts u adviseren om te stoppen met het gebruik van Candesartan cilexetil HCTZ Focus voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent. Uw arts zal u een ander geneesmiddel voorschrijven in plaats van Candesartan cilexetil HCTZ Focus. Candesartan cilexetil HCTZ Focus wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet ingenomen worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan toebrengen aan uw baby bij gebruik na de derde zwangerschapsmaand.

Borstvoeding

Vraag uw arts om advies als u borstvoeding geeft, of als u wilt beginnen met het geven van borstvoeding. Het wordt afgeraden om Candesartan cilexetil HCTZ Focus te gebruiken tijdens de periode dat u borstvoeding geeft. Uw arts kan een andere behandeling voorstellen als u borstvoeding wilt geven, vooral als u baby pas of te vroeg is geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

2013-01-09 v1.1 3

Sommige mensen voelen zich moe of duizelig als ze Candesartan cilexetil HCTZ Focus gebruiken. Als dit bij u ook zo is, dan mag u geen auto of voertuig besturen of gereedschap of machines gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

In Candesartan cilexetil HCTZ Focus zit lactose (een soort suiker). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is belangrijk dat u Candesartan cilexetil HCTZ Focus elke dag blijft innemen.

De gebruikelijke dosering is één tablet per dag. Slik de tablet door met een slok water.

Als u de tablet iedere dag op hetzelfde tijdstip inneemt, dan helpt dit bij het onthouden dat u de tablet moet innemen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer Candesartan cilexetil HCTZ Focus heeft ingenomen dan dat u eigenlijk had moeten innemen, vraag dan direct uw arts of apotheker om advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. U moet de volgende tablet innemen op het eerstvolgende (normale) tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u stopt met het innemen van Candesartan cilexetil HCTZ Focus, dan kan uw bloeddruk weer omhoog gaan. Stop daarom niet zomaar met het gebruik van Candesartan cilexetil HCTZ Focus, maar vraag eerst uw arts om advies.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Candesartan cilexetil HCTZ Focus bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het is belangrijk dat u weet welke bijwerkingen dit kunnen zijn. Sommige bijwerkingen van Candesartan cilexetil HCTZ Focus worden veroorzaakt door candesartan cilexetil en andere worden veroorzaakt door hydrochloorthiazide.

Deze bijwerkingen kunnen optreden met de volgende frequentie:

Zeer vaak komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers Vaak komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers Soms komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers Zelden komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers Zeer zelden komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers Niet bekend kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Stop met het gebruik van Candesartan cilexetil HCTZ Focus en zoek direct medische hulp als u last heeft van één van de volgende allergische reacties:

 • problemen met ademhalen, met of zonder zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel;
 • zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel waardoor u problemen heeft met slikken;

2013-01-09 v1.1 4

 • hevige jeuk van uw huid (met bultjes).

Candesartan cilexetil HCTZ Focus kan ertoe leiden dat u minder witte bloedcellen heeft. Uw weerstand tegen infecties kan daardoor minder worden. U kunt merken dat u moe bent of koorts of een infectie heeft. Als dit gebeurt, vertel dit dan aan uw dokter. Uw dokter kan soms uw bloed controleren om te zien of Candesartan cilexetil HCTZ Focus invloed heeft op uw bloed (agranulocytose).

Andere mogelijke bijwerkingen zijn

Vaak

 • Veranderingen in uw bloedwaarden:
  • minder natrium in uw bloed. Als dit ernstig is, kunt u merken dat u zich zwak voelt, weinig energie heeft of spierkrampen heeft;
  • meer of minder kalium in uw bloed, in het bijzonder als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. Als dit ernstig is, kunt merken dat u zich moe of zwak voelt, een onregelmatige hartslag heeft of tintelingen heeft;
  • meer cholesterol, suiker of urinezuur in uw bloed.
 • Suiker in uw urine.
 • Gevoel van duizeligheid/draaierigheid of zwakte.
 • Hoofdpijn

Soms

 • Lage bloeddruk. Dit kan ervoor zorgen dat u last krijgt van duizeligheid of een gevoel van flauwte.
 • Minder trek in eten, diarree, verstopping (obstipatie), last van uw maag.
 • Huiduitslag, galbulten, uitslag door overgevoeligheid voor zonlicht.

Zelden

 • Geelzucht (uw huid of oogwit krijgt een gele kleur). Als dit gebeurt, moet u dit meteen aan uw dokter vertellen.
 • Andere werking van uw nieren, voornamelijk als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft.
 • Moeite met slapen, depressie, rusteloosheid.
 • Tintelingen of prikkelingen in uw armen of benen.
 • Wazig zien gedurende een korte tijd.
 • Ongewone hartslag.
 • Moeite met ademhalen (zoals bij longontsteking en vocht in uw longen).
 • Hoge temperatuur (koorts).
 • Ontsteking van uw alvleesklier. Dit veroorzaakt matige tot ernstige buikpijn.
 • Spierkrampen.
 • Beschadiging van uw bloedvaten waardoor u rode of paarse puntjes in uw huid krijgt.
 • Minder rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes in uw bloed. U kunt merken dat u moe bent, een infectie of koorts heeft of dat u gemakkelijk blauwe plekken krijgt.
 • Ernstige huiduitslag die snel ontstaat, met blaarvorming of loslaten van uw huid en soms blaarvorming in uw mond.
 • Verergering van bestaande op lupus erythematodes lijkende reacties, of optreden van ongewone huidreacties.

Zeer zelden

 • Zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel.
 • Jeuk.
 • Rugpijn, pijn in uw gewrichten en spieren.
 • Andere werking van uw lever, waaronder ontsteking van uw lever (hepatitis). U kunt merken dat u moe bent, dat uw huid of oogwit geel worden en dat u griepachtige verschijnselen heeft.
 • Hoesten.

2013-01-09 v1.1 5

 • Misselijkheid.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, op de blisterverpakking of op de flacon, achter de afkorting EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Tabletten verpakt in een blisterverpakking van PVC/PVDC film en aluminiumfolie:

Bewaren beneden 30 °C.

Tabletten verpakt in een gelamineerde blisterverpakking van OPA/Al/PVC folie en aluminiumfolie:

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame bestanddelen zijn candesartan cilexetil en hydrochloorthiazide. Elke tablet bevat 8 mg candesartan cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide. Elke tablet bevat 16 mg candesartan cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide. Elke tablet bevat 32 mg candesartan cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide. Elke tablet bevat 32 mg candesartan cilexetil en 25 mg hydrochloorthiazide.
 • De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, macrogol 8000, hydroxypropylcellulose, carmellosecalcium, magnesiumstearaat, rood ijzeroxide (E172) enkel voor 16 mg/12,5 mg en 32 mg/25 mg en geel ijzeroxide (E172) enkel voor 32 mg/12,5 mg.

Hoe ziet Candesartan/HCTZ eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Candesartan cilexetil HCTZ 8 mg/12,5 mg Focus tabletten zijn wit, biconvex, ovaal, met een breukstreep op één zijde. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Candesartan cilexetil HCTZ 16 mg/12,5 mg Focus tabletten zijn lichtroze, biconvex, ovaal, met een breukstreep aan één zijde. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Candesartan cilexetil HCTZ 32 mg/12,5 mg Focus tabletten zijn lichtgeel, biconvex, ovaal, met een breukstreep aan één zijde. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Candesartan cilexetil HCTZ 32 mg/25 mg Focus tabletten zijn lichtroze, biconvex, ovaal, met een breukstreep aan één zijde. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Doosjes van 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 tabletten in blisterverpakkingen zijn beschikbaar. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

2013-01-09 v1.1 6

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Lagedijk 1-3

1541 KA Koog aan de Zaan

Fabrikant

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Slovenië

Ingeschreven in het register onder nummer:

RVG 113051 Candesartan cilexetil HCTZ 8 mg/12,5 mg Focus, tabletten RVG 113052 Candesartan cilexetil HCTZ 16 mg/12,5 mg Focus, tabletten RVG 113053 Candesartan cilexetil HCTZ 32 mg/12,5 mg Focus, tabletten RVG 113054 Candesartan cilexetil HCTZ 32 mg/25 mg Focus, tabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2013.

2013-01-09 v1.1 7

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.