Candesartancilexetil 16 mg Ranbaxy tabletten

ATC-Code
C09CA
Candesartancilexetil 16 mg Ranbaxy tabletten

Ranbaxy UK

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Ranbaxy UK

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw geneesmiddel heet Candesartancilexetil Ranbaxy. Het bevat de werkzame stof candesartancilexetil. Deze stof hoort tot de groep van medicijnen die angiotensine-II- receptorantagonisten wordt genoemd. Deze stof zorgt er voor dat uw bloedvaten ontspannen en wijder worden. Dit helpt om uw bloeddruk te verlagen. Het maakt het ook gemakkelijker voor het hart om het bloed naar alle delen van uw lichaam te pompen.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt:

 • bij de behandeling van een verhoogde bloeddruk (hypertensie) bij volwassenen
 • bij de behandeling van hartfalen bij volwassen patiënten met een verminderde werking van de hartspier. Candesartancilexetil Ranbaxy kan in dit geval samen met remmers van het angiotensine- converterende enzym (ACE-remmers) worden gebruikt, of wanneer ACE-remmers niet kunnen worden gebruikt (ACE-remmers zijn een groep van medicijnen die worden gebruikt bij hartfalen).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger (het is ook beter om Candesartancilexetil Ranbaxy in het begin van de zwangerschap te vermijden – zie rubriek “Zwangerschap”.)
 • U heeft een ernstige leverziekte of een galobstructie (probleem met de afvoer van gal uit uw galblaas).

Wanneer u niet zeker bent of één van de bovenstaande omschrijvingen op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Candesartancilexetil Ranbaxy gebruikt.

.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel uw arts voordat u Candesartancilexetil Ranbaxy gebruikt, of als u het al gebruikt:

 • Als u problemen heeft met uw hart, lever of nieren, of als u gedialyseerd wordt.
 • Als u pas een niertransplantatie heeft gehad.
 • Als u moet braken, kortgeleden ernstig heeft gebraakt, of als u diarree heeft.
 • Als u een ziekte heeft aan uw bijnieren die syndroom van Conn (ook wel primair hyperaldosteronisme) wordt genoemd.
 • Als u een lage bloeddruk heeft.
 • Als u ooit een beroerte heeft gehad.
 • U moet uw arts inlichten als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Candesartancilexetil Ranbaxy wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap en mag niet ingenomen worden indien u meer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby bij gebruik tijdens deze periode (zie ook de rubriek ‘zwangerschap’).

Het is mogelijk dat uw arts u vaker wenst te zien en bijkomende testen uitvoert, indien één van de hierboven genoemde situaties op u van toepassing is.

Vertel uw arts of tandarts dat u Candesartancilexetil Ranbaxy gebruikt als u geopereerd gaat worden. Dit is belangrijk omdat Candesartancilexetil Ranbaxy samen met sommige verdovingsmiddelen ervoor kan zorgen dat uw bloeddruk verder omlaag gaat.

Gebruik bij kinderen

Er is geen ervaring met het gebruik van Candesartancilexetil Ranbaxy bij kinderen (onder de 18 jaar). Daarom moet Candesartancilexetil Ranbaxy niet aan kinderen worden gegeven.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Candesartancilexetil Ranbaxy nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Candesartancilexetil Ranbaxy kan de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden en sommige geneesmiddelen kunnen invloed hebben op Candesartancilexetil Ranbaxy. Indien u bepaalde geneesmiddelen inneemt, is het mogelijk dat uw arts van tijd tot tijd bloedtesten moet uitvoeren.

Laat het zeker uw arts weten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Andere geneesmiddelen die helpen uw bloeddruk te verlagen, zoals bèta-blokkers, diazoxide en ACE-remmers (bijvoorbeeld enalapril, captopril, lisinopril of ramipril).
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac, celecoxib of etoricoxib (pijnstillende middelen met een ontstekingsremmende werking).
 • Acetylsalicylzuur (als u meer dan 3 gram per dag gebruikt) (pijnstillend middel met een ontstekingsremmende werking).
 • Kaliumsupplementen of zoutvervangers waar kalium in zit (middelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen).
 • Heparine (een geneesmiddel om uw bloed te verdunnen).
 • Plastabletten (diuretica).
 • Lithium (een middel tegen problemen met geestelijke gezondheid).

Waarop moet u letten met eten en drinken (in het bijzonder alcohol)?

 • U kunt Candesartancilexetil Ranbaxy innemen met of zonder voedsel.
 • Wanneer Candesartancilexetil Ranbaxy aan u voorgeschreven is, praat dan met uw arts voordat u alcohol drinkt. Sommige mensen die alcohol drinken terwijl ze candesartancilexetil gebruiken voelen zich flauw of duizelig.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Meld uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Uw arts zal u gewoonlijk aanraden om te stoppen met Candesartancilexetil Ranbaxy voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent, en hij zal u aanbevelen om een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van Candesartancilexetil Ranbaxy. Candesartancilexetil Ranbaxy wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap en mag niet ingenomen worden wanneer u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby indien ingenomen na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding

Meld uw arts indien u borstvoeding geeft of start met borstvoeding. Candesartancilexetil Ranbaxy wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven en uw arts kan voor u een andere behandeling kiezen indien u wenst borstvoeding te geven, in het bijzonder als uw baby pas geboren is of te vroeg werd geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen voelen zich moe of duizelig als ze candesartancilexetil gebruiken. Als dit bij u gebeurt mag u niet rijden. Gebruik in dat geval ook geen gereedschap of machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat een soort suiker genaamd lactose. Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact met uw arts op voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is belangrijk dat u Candesartancilexetil Ranbaxy iedere dag blijft innemen.

 • U kunt Candesartancilexetil Ranbaxy innemen met of zonder voedsel.
 • Slik de tablet door met wat water.
 • Probeer de tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit helpt u om te herinneren de tablet in te nemen.

Verhoogde bloeddruk:

 • De gebruikelijke dosering Candesartancilexetil Ranbaxy is 8 mg eenmaal per dag. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 16 mg of 32 mg eenmaal per dag afhankelijk van het effect op uw bloeddruk.
 • Bij sommige patiënten, zoals patiënten die problemen met lever of nieren hebben of die kortgeleden veel vocht hebben verloren, bijvoorbeeld door overgeven of diarree of door het gebruik van plaspillen, kan het zijn dat de arts een lagere begindosering voorschrijft.
 • Sommige negroïde patiënten kunnen een verlaagde reactie hebben op dit soort medicijn wanneer deze als enige behandeling wordt gegeven. Deze patiënten kunnen een hogere dosering nodig hebben.

Hartfalen:

 • De gebruikelijke begindosering Candesartancilexetil Ranbaxy is 4 mg eenmaal per dag. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 32 mg eenmaal per dag door de dosering telkens na 2 weken te verdubbelen. Candesartancilexetil Ranbaxy kan worden gecombineerd met andere medicijnen tegen hartfalen. Uw arts zal beslissen welke behandeling geschikt is voor u.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer van Candesartancilexetil Ranbaxy heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, moet u direct uw arts of apotheker om advies vragen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende tablet op de normale tijd.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van Candesartancilexetil Ranbaxy, dan kan uw bloeddruk weer omhoog gaan. Stop daarom niet met het gebruik van Candesartancilexetil Ranbaxy zonder eerst met uw arts te praten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddelen kan Candesartancilexetil Ranbaxy bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het is belangrijk dat u weet wat deze bijwerkingen kunnen zijn.

Stop meteen met het gebruik van Candesartancilexetil Ranbaxy en zoek onmiddellijk medische hulp als u last heeft van één van de volgende allergische reacties:

 • Problemen met ademhalen, met of zonder opgezwollen gezicht, lippen, tong en/of keel.
 • Opgezwollen gezicht, lippen, tong en/of keel waardoor u problemen heeft met slikken.
 • Hevige jeuk van uw huid (met bultjes).

Candesartancilexetil Ranbaxy kan ervoor zorgen dat u minder witte bloedcellen heeft. Uw weerstand tegen infecties kan daardoor minder worden. U kunt merken dat u moe bent of koorts of een infectie heeft. Als dit gebeurt, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts kan af en toe uw bloed controleren om te zien of Candesartancilexetil Ranbaxy invloed heeft op uw bloed (agranulocytose).

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 van de 100 patiënten):

 • Duizelig voelen/draaierig gevoel.
 • Hoofdpijn.
 • Luchtweginfectie.
 • Lage bloeddruk. Dit kan ervoor zorgen dat u zich zwak of duizelig kan voelen.
 • Veranderingen in uw bloedwaarden: Meer kalium in het bloed, voornamelijk als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. Als dit ernstig is, kunt u merken dat u zich moe of zwak voelt, een onregelmatige hartslag heeft of tintelingen heeft.
 • Een effect op de werking van uw nieren, vooral als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. In zeer zeldzame gevallen kan nierfalen voorkomen.

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten):

 • Opzwelling van uw gezicht, lippen, tong en/of keel.
 • Minder rode of witte bloedcellen in uw bloed. U kunt merken dat u moe bent, een infectie of koorts heeft.
 • Huiduitslag, bulterige uitslag (galbulten).
 • Jeuk.
 • Rugpijn, pijn aan uw gewrichten en spieren.
 • Andere werking van uw lever, waaronder ontsteking van uw lever (hepatitis). U kunt merken dat u moe bent, dat uw huid of oogwit geel wordt en dat u kenmerken van griep heeft.
 • Misselijkheid.
 • Veranderingen in uw bloedwaarden: Minder natrium in het bloed. Als dit ernstig is, kunt u merken dat u zich zwak voelt, weinig energie heeft of spierkramp heeft.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: candesartancilexetil. Elke tablet bevat 4 mg 8mg 16 mg candesartancilexetil.
 • De andere stoffen in dit middel zijn carmellosecalcium, hydroxypropyl cellulose, rood ijzeroxide (E172), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, maiszetmeel, Macrogol 6000

Hoe ziet Candesartancilexetil Ranbaxy er uit en hoeveel zit er in de verpakking?

Candesartancilexetil 4 mg Ranbaxy tabletten: roze, capsulevormige tablet, met aan één zijde de inscriptie ‘C9’ en aan de andere zijde een diepe breukstreep.

Candesartancilexetil 8 mg Ranbaxy tabletten: roze, capsulevormige tablet, met aan één zijde aan elke kant van een breukstreep de inscriptie ‘C’ en ‘10’ en aan de andere zijde een breukstreep. Candesartancilexetil 16 mg Ranbaxy tabletten: roze, capsulevormige tablet, met aan één zijde aan elke kant van een breukstreep de inscriptie ‘C’ en ‘11’ en aan de andere zijde een breukstreep.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Candesartan Ranbaxy is verkrijgbaar in plastic blisterverpakkingen met 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98 of 100 tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgroottes op de markt worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning Ranbaxy (UK) Limited Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londen, W4 5YE, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Ranbaxy Ireland Ltd.

Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary

Ierland

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen

Duitsland

TERAPIA SA

124 Fabricii Street, 400 632 Cluj Napoca

Roemenië

Cemelog- BRS Kft

2040 Budaörs, Vasút u. 2. Hongarije

Ranbaxy Pharmacie Generiques

11-15, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux Frankrijk

Farma APS Produtos Farmaceuticos, SA

Rua Joao de Deus, n° 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora

Portugal

In het register ingeschreven onder de volgende naam:

Candesartancilexetil 4 mg Ranbaxy tabletten RVG 103928
Candesartancilexetil 8 mg Ranbaxy tabletten RVG 103929
Candesartancilexetil 16 mg Ranbaxy tabletten RVG 103930

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland CANDESARTAN BASICS 4 mg Tabletten
  CANDESARTAN BASICS 8 mg Tabletten
Denemarken CANDESARTAN BASICS 16 mg Tabletten
Candesartancilexetil Ranbaxy
Griekenland Candesartan Ranbaxy
Spanje Candesartan Ranbaxy 4 mg Comprimidos EFG
  Candesartan Ranbaxy 8 mg Comprimidos EFG
Finland Candesartan Ranbaxy 16 mg Comprimidos EFG
Cancilex tablettii
Ierland Candesartan Cilexetil Tablets
Nederland Candesartancilexetil Ranbaxy
Portugal Candesartan Ranbaxy
Zweden Candesartan Ranbaxy tabletter
Vereningd Koninkrijk Candesartan Ranbaxy Tablets
België Candesartan Ranbaxy tabletten
Italië Candesartan Ranbaxy
Polen Ranacand
Roemenië Tandesar 8 mg comprimate
  Tandesar 16 mg comprimate
  6

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2011.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen www.cbg-meb.nl

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.