Caprelsa 300 mg filmomhulde tabletten.

ATC-Code
L01XE
Caprelsa 300 mg filmomhulde tabletten.

Astra Zeneca

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Astra Zeneca

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Caprelsa wordt gebruikt voor de behandeling van medullaire schildklierkanker, die niet met een operatie kan worden verwijderd of die zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam.

Caprelsa werkt door de groei van nieuwe bloedvaten in tumoren (kanker) te vertragen. Dit beperkt de toevoer van voedsel en zuurstof naar de tumor. Caprelsa kan ook rechtstreeks op kankercellen inwerken door ze te doden of hun groei te vertragen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U hebt een aangeboren hartprobleem dat 'congenitaal lang QTc-syndroom' heet. Dit kan worden gezien op een elektrocardiogram (ECG).
 • U geeft borstvoeding.
 • U gebruikt één of meerdere van de volgende geneesmiddelen: arsenicum, cisapride (ter behandeling van brandend maagzuur), erytromycine intraveneus en moxifloxacine (ter behandeling van infecties), toremifeen (ter behandeling van borstkanker), mizolastine (ter behandeling van allergieën), antiaritmica van klasse IA en III (ter regulering van het hartritme).

U mag Caprelsa niet innemen als ten minste één van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Raadpleeg uw arts als u twijfelt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Gevoeligheid voor zonlicht

Sommige mensen die Caprelsa innemen worden gevoeliger voor zonlicht. Dit kan leiden tot zonnebrand. Als u Caprelsa inneemt dient u zich, als u naar buiten gaat, altijd te beschermen met zonnebrandcrème en door het dragen van kleding, om blootstelling aan de zon te voorkomen.

 • Controleren van uw bloed en hart Uw arts of verpleegkundige moet tests uitvoeren om de bloedspiegels van kalium, calcium, magnesium en schildklier-stimulerend hormoon (TSH) te controleren, en de elektrische activiteit van uw hart te meten met een zogenaamd elektrocardiogram (ECG). U dient deze onderzoeken te ondergaan:
 • Alvorens met Caprelsa te beginnen
 • Regelmatig gedurende de behandeling met Caprelsa
 • 1, 3 en 6 weken na met Caprelsa te zijn begonnen
 • 12 weken na met Caprelsa te zijn begonnen
 • Daarna elke 3 maanden
 • Als uw arts uw dosis Caprelsa dosering verandert
 • Als u geneesmiddelen gaat nemen die invloed hebben op uw hart
 • Op instructie van uw arts

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Caprelsa nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen en voor kruidengeneesmiddelen. Vertel dat dan uw arts of apotheker.Caprelsa kan namelijk invloed hebben op de werking van andere geneesmiddelen en sommige geneesmiddelen kunnen een effect hebben op Caprelsa.

Vertel het uw arts of apotheker als u één of meerdere van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • itraconazol, ketoconazol, ritonavir, claritromycine, rifampicine en moxifloxacine (geneesmiddelen die gebruikt worden om infecties te behandelen)
 • carbamazepine en fenobarbital (gebruikt om epileptische aanvallen onder controle te houden)
 • ondansetron (gebruikt om misselijkheid en braken te behandelen)
 • cisapride (gebruikt om brandend maagzuur te behandelen), pimozide (gebruikt om ongecontroleerde herhaalde bewegingen van het lichaam en verbale uitbarstingen te behandelen) en halofantrine en lumefantrine (gebruikt voor de behandeling van malaria)
 • methadon (ter behandeling van verslaving), haloperidol, chloorpromazine, sulpiride, amisulpride en zuclopentixol (ter behandeling van geestesziekte)
 • pentamidine (ter behandeling van infecties)
 • Vitamine-K-antagonisten en dabigatran, vaak aangeduid als 'bloedverdunners'
 • Ciclosporine en tacrolimus (gebruikt om afstoting van transplantaten te behandelen), digoxine (gebruikt om een onregelmatige hartslag te behandelen), en metformine (gebruikt om uw bloedglucose onder controle te houden)
 • Protonpompremmers (ter behandeling van brandend maagzuur)

U vindt deze informatie ook in de Waarschuwingskaart voor Patiënten die uw arts u gegeven heeft. Het is belangrijk dat u deze Waarschuwingskaart voor Patiënten bewaart en aan uw partner of verzorgers laat zien.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Caprelsa kan namelijk schadelijk zijn voor een ongeboren kind. Uw arts zal dan ook de voordelen en risico's van het nemen van Caprelsa tijdens deze periode met u bespreken.

 • Als u zwanger zou kunnen worden dan moet u effectieve contraceptie gebruiken wanneer u

Caprelsa gebruikt en gedurende tenminste vier maanden na de laatste dosis Caprelsa. Voor de veiligheid van uw baby mag u geen borstvoeding geven gedurende de behandeling met Caprelsa.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wees voorzichtig als u rijdt of machines gebruikt. Houd er rekening mee dat Caprelsa u moe en zwak kan maken, of een wazig zicht kan veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • De gebruikelijke dosering is één 300 mg tablet per dag.
 • Neem Caprelsa elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in.
 • Caprelsa kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Als u moeite heeft de tablet door te slikken

Als u moeite heeft de tablet door te slikken, kunt u deze als volgt met water mengen:

 • Neem een half glas (niet-koolzuurhoudend) water. Gebruik alleen water, geen andere vloeistoffen.
 • Plaats de tablet in het water.
 • Roer totdat de tablet in het water uiteengevallen is. Dit kan ongeveer 10 minuten duren.
 • Daarna drinkt u het meteen op.

Om er voor te zorgen dat er geen medicijn in het glas achterblijft, moet u het glas weer half met water vullen en het opdrinken.

Als u bijwerkingen ervaart

Als u bijwerkingen ervaart moet u dit altijd aan uw arts vertellen. Uw arts kan u vertellen om een lagere dosis Caprelsa te nemen (zoals twee 100 mg tabletten of één 100 mg tablet). Uw arts kan u ook andere geneesmiddelen voorschrijven om de bijwerkingen onder controle te houden. De bijwerkingen van Caprelsa zijn in rubriek 4 vermeld.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Caprelsa heeft ingenomen dan u was voorgeschreven, moet u contact opnemen met een arts of meteen naar een ziekenhuis gaan.

Bent u vergeten Caprelsa in te nemen?

Wat u moet doen als u een tablet vergeten bent hangt af van hoe lang het nog duurt tot uw volgende dosis.

 • Als het minstens 12 uur tot uw volgende dosis is: Neem de tablet in zodra u eraan denkt. Daarna neemt u de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.
 • Als het minder dan 12 uur tot uw volgende dosis is: Sla de vergeten dosis over. Daarna neemt

u de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.

Neem geen dubbele dosis (twee doses tegelijk) om een vergeten tablet in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als u bijwerkingen krijgt kan uw arts u een lagere dosis Caprelsa voorschrijven. Uw arts kan u ook andere geneesmiddelen voorschrijven om de bijwerkingen onder controle te houden.

Vertel uw arts onmiddellijk als u één van de volgende bijwerkingen bemerkt - u kunt dringende medische behandeling nodig hebben:

 • Flauwvallen, duizeligheid of veranderingen in hartritme. Dit kunnen verschijnselen zijn van een verandering in de elektrische activiteit van uw hart. Dit komt voor bij 8% van de mensen die Caprelsa voor medullaire schildklierkanker gebruiken. Uw arts kan aanbevelen dat u een lagere dosis Caprelsa neemt of stopt met het gebruiken van Caprelsa. Caprelsa is soms in verband gebracht met levensbedreigende veranderingen in hartritme.
 • Ernstige huidreacties over grote delen van het lichaam. De verschijnselen kunnen bestaan uit roodheid, pijn, zweren, blaren en afstoten van de huid. De lippen, neus, ogen en geslachtsdelen kunnen ook worden aangetast. Deze verschijnselen kunnen, afhankelijk van het soort huidreactie, vaak (bij minder dan 1 op 10 mensen) of soms (bij minder dan 1 op 100 mensen) voorkomen.
 • Ernstige diarree.
 • Ernstige kortademigheid, of plotselinge verergering van kortademigheid, eventueel met een hoest of een hoge temperatuur (koorts). Dit kan betekenen dat u een ontsteking van de longen heeft, die ‘interstitiële longziekte’ genoemd wordt. Dit gebeurt soms (bij minder dan 1 op 100 mensen), maar kan levensbedreigend zijn.
 • Toevallen, hoofdpijn, verwardheid of moeite met concentreren. Dit kunnen verschijnselen zijn van een aandoening die RPLS heet (reversibel posterieur leuko-encefalopathiesyndroom). Deze verdwijnen meestal na het stoppen met Caprelsa. RPLS komt soms voor (bij minder dan 1 op

100 mensen).

Vertel uw arts onmiddellijk als u een van de bovengenoemde bijwerkingen bemerkt.

Andere bijwerkingen zijn:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 mensen):

 • Diarree. Uw arts kan een geneesmiddel voorschrijven om dit te behandelen. Als het ernstig wordt moet u meteen contact opnemen met uw arts.
 • Buikpijn.
 • Huiduitslag of acne.
 • Depressie.
 • Vermoeidheid.
 • Misselijkheid.
 • Maagklachten (dyspepsie).
 • Nagelaandoeningen.
 • Braken.
 • Verlies van eetlust (anorexia).
 • Zwakte (asthenie).
 • Hoge bloeddruk. Uw arts kan een geneesmiddel voorschrijven om dit te behandelen.
 • Hoofdpijn.
 • Vermoeidheid.
 • Moeite met slapen (insomnia).
 • Ontsteking van de neusdoorgangen.
 • Ontsteking van de belangrijkste luchtwegen naar de longen.
 • Infecties van de bovenste luchtwegen.
 • Urineweginfecties.
 • Gevoelloosheid of een tintelend gevoel in de huid.
 • Abnormale gewaarwording in de huid.
 • Duizeligheid.
 • Pijn.
 • Zwelling veroorzaakt door overmatig vocht (oedeem).
 • Stenen of calciumafzettingen in de urinewegen (nierstenen).
 • Wazig zien, met inbegrip van lichte veranderingen in de ogen die tot wazig zien kunnen leiden (vertroebeling van het hoornvlies).
 • Gevoeligheid van de huid voor zonlicht. Terwijl u Caprelsa gebruikt dient u zich altijd te beschermen met zonnebrandcrème en door kleding te dragen om blootstelling aan de zon te voorkomen wanneer u naar buiten gaat.

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op 10 mensen)

 • Uitdroging.
 • Ernstige hoge bloeddruk.
 • Gewichtsverlies.
 • Beroerte of andere aandoeningen waarbij de hersenen niet voldoende bloed krijgen.
 • Een soort uitslag op de handen en voeten (hand-voet syndroom).
 • Mondzweren (stomatitis).
 • Droge mond.
 • Longontsteking.
 • Gifstoffen in het bloed als een complicatie van infectie.
 • Griep.
 • Ontsteking van de urineblaas.
 • Ontsteking van de sinussen.
 • Ontsteking van het strottenhoofd (larynx).
 • Ontsteking van een follikel, vooral een haarfollikel.
 • Steenpuist.
 • Schimmelinfectie.
 • Nierinfectie.
 • Verlies van lichaamsvocht (uitdroging).
 • Angst.
 • Tremor.
 • Slaperigheid.
 • Flauwvallen.
 • Onstabiel gevoel.
 • Verhoogde druk in het oog (glaucoom).
 • Ophoesten van bloed.
 • Ontsteking van het longweefsel.
 • Slikproblemen.
 • Verstopping.
 • Ontsteking van de binnenbekleding van de maag (gastritis).
 • Maagdarmbloeding.
 • Galstenen (cholelithiase).
 • Pijn bij het plassen.
 • Nierinsufficiëntie.
 • Vaak plassen.
 • Grote drang om te plassen.
 • Koorts.
 • Neusbloeding (epistaxis).
 • Droge ogen.
 • Een irritatie van de ogen (conjunctivitis).
 • Slechtziendheid.
 • Halovisie.
 • Het zien van lichtflitsen (fotopsie).
 • Aandoening van het hoornvlies van het oog (keratopathie).
 • Een soort diarree (colitis).
 • Verlies van hoofdhaar of lichaamshaar (alopecia).
 • Veranderingen in de smaak van voedingsmiddelen (dysgeusie).

Soms (komt voor bij minder dan 1 op 100 mensen)

 • Hartfalen.
 • Blindedarmontsteking (appendicitis).
 • Bacteriële infectie.
 • Ontsteking van de diverticula (kleine uitpuilende zakjes die zich in uw spijsverteringsstelsel kunnen vormen).
 • Bacteriële huidinfectie.
 • Buikwand-abces.
 • Ondervoeding.
 • Onwillekeurige spiersamentrekkingen (convulsies).
 • Snel afwisselende spiersamentrekking en spierontspanning (clonus).
 • Zwelling van de hersenen.
 • Vertroebeling van de ooglens.
 • Hartslag- en hartritmestoornissen.
 • Verlies van hartfunctie.
 • Falen van de longen om naar behoren te functioneren.
 • Longontsteking doordat u vreemde stoffen in uw longen inademt.
 • Darmverstopping.
 • Een gaatje in uw darm.
 • Onvermogen om uw stoelgang te controleren.
 • Abnormale kleur van de urine.
 • Ontbreken van urine.
 • Slechte wondgenezing.
 • Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis).
 • Blaarvorming van de huid (bulleuze dermatitis).

De volgende bijwerkingen kunnen aangetoond worden in tests die door uw arts kunnen worden uitgevoerd:

 • Eiwit of bloed in de urine (te zien in een urinetest).
 • Veranderingen in hartritme (te zien op een ECG). Uw arts kan u vertellen te stoppen met het nemen van Caprelsa of een lagere dosis Caprelsa te nemen.
 • Afwijkingen in de lever of alvleesklier (te zien in bloedonderzoek). Deze leiden meestal niet tot symptomen maar het kan zijn dat uw arts dit wil controleren.
 • Daling van het calciumgehalte in uw bloed. Uw arts kan u een schildklierbehandeling voorschrijven of deze veranderen.
 • Daling van het kaliumgehalte in uw bloed.
 • Stijging van het calciumgehalte in uw bloed.
 • Stijging van het glucosegehalte in uw bloed.
 • Daling van het natriumgehalte in uw bloed.
 • Afname van de schildklierfunctie.
 • Toename in het aantal rode bloedcellen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is vandetanib. Elke tablet bevat 300 mg vandetanib.
 • De andere stoffen in dit middel zijn calciumwaterstoffosfaat-dihydraat, microkristallijn cellulose, crospovidon (type A), povidon (K29-32), magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol en titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Caprelsa eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Caprelsa 300 mg is een witte, ovale, filmomhulde tablet waarin aan één kant "Z300" ingedrukt staat.

Caprelsa wordt geleverd in blisterverpakkingen van 30 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

AstraZeneca AB, S-151 85, Södertälje, Zweden

Fabrikant

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Verenigd Koninkrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg NV AstraZeneca SA NV AstraZeneca SA Tel: +32 2 370 48 11 Tél/Tel: +32 2 370 48 11 България Magyarország АстраЗенека България ЕООД AstraZeneca Kft. Тел.: +359 2 971 25 33 Tel.: +36 1 883 6500 Česká republika Malta AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Associated Drug Co. Ltd Tel: +420 222 807 111 Tel: +356 2277 8000 Danmark Nederland AstraZeneca A/S AstraZeneca BV Tlf: +45 43 66 64 62 Tel: +31 79 363 2222 Deutschland Norge AstraZeneca GmbH AstraZeneca AS Tel: +49 41 03 7080 Tlf: +47 21 00 64 00 Eesti Österreich AstraZeneca AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +372 6549 600 Tel: +43 1 711 31 0 Ελλάδα Polska AstraZeneca A.E. AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Τηλ: +30 2 106871500 Tel.: +48 22 874 35 00 España Portugal AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +34 91 301 91 00 Tel: +351 21 434 61 00 France România AstraZeneca AstraZeneca Pharma SRL Tél: +33 1 41 29 40 00 Tel: +40 21 317 60 41 Ierland Slovenija AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd AstraZeneca UK Limited Tel: +353 1609 7100 Tel: +386 1 51 35 600 Ísland Slovenská republika Vistor hf. AstraZeneca AB o.z. Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 5737 7777 Italia Suomi/Finland AstraZeneca S.p.A. AstraZeneca Oy Tel: +39 02 9801 1 Puh/Tel: +358 10 23 010 Κύπρος Sverige Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ AstraZeneca AB Τηλ: +357 22490305 Tel: +46 8 553 26 000 Latvija United Kingdom SIA AstraZeneca Latvijā AstraZeneca UK Ltd Tel: +371 67377100 Tel: +44 1582 836 836 Lietuva   UAB AstraZeneca Lietuva   Tel: +370 5 2660550   Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in  

Dit geneesmiddel is voorwaardelijk toegelaten.

Dit betekent dat er in de toekomst meer definitieve gegevens worden verwacht over dit geneesmiddel. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal ieder jaar nieuwe informatie over dit geneesmiddel herzien en zonodig zal deze bijsluiter worden aangepast.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.