Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gebruiken bij

- verhoogde schildklierfunctie.

Eigenschappen

Schildklierhormonen zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen, voor de groei en voor de stofwisseling.

Carbimazol wordt in het lichaam omgezet tot de werkzame stof thiamazol.

Thiamazol vermindert de aanmaak van de schildklierhormonen trijoodthyronine (T3) en thyroxine (T4), bij een overactieve schildklier.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch bent voor carbimazol en/of thiamazol of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Bij obstructie/vernauwing van de luchtpijp
 • Bij ernstige leverfunctiestoornissen

CARBIMAZOL 5 PCH tabletten

 • Bij bepaalde bloedafwijkingen door gebruik van aan carbimazol verwante middelen (thioureum- derivaten).

Indien tijdens het gebruik van dit geneesmiddel verschijnselen van koorts en keelpijn optreden, dient u direct contact op te nemen met uw arts. Deze verschijnselen kunnen namelijk wijzen op een ernstige afwijking in het bloed (agranulocytose) als gevolg van het gebruik van carbimazol. Ook bij geelkleuring van de huid (geelzucht) dient u contact op te nemen met uw arts.

Gebruikt u naast Carbimazol 5 PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • lithium
 • kaliumjodide en natriumjodide
 • orale antistollingsmiddelen.

Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Uit waarnemingen bij de mens is gebleken dat carbimazol schadelijk kan zijn voor de vrucht. U dient dit geneesmiddel daarom alleen na overleg met uw arts tijdens de zwangerschap te gebruiken.

Thiamazol gaat over in de moedermelk. Het geven van borstvoeding tijdens gebruik van carbimazol wordt daarom ontraden.

Propylthiouracil is het middel van eerste keuze voor de behandeling van een verhoogde schildklierfunctie tijdens de zwangerschap.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Wanneer tijdens het gebruik misselijkheid optreedt, kan dit de rijvaardigheid en de bekwaamheden om machines te gebruiken nadelig beïnvloeden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

CARBIMAZOL 5 PCH tabletten

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt:

Begindosis : 15-50 mg per dag (=24 uur) verdeeld over 3 gelijke doses.

Onderhoudsdosis : 2,5 mg (halve tablet) tot 10 mg per dag (=24 uur).

De maximale dosering bedraagt 150 mg per dag (=24 uur).

De tabletten bij voorkeur met een ruime hoeveelheid water innemen.

Indien u meer dan de voorgeschreven dosering hebt ingenomen, dient u uw arts te waarschuwen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Overleg eerst met uw arts als u wilt stoppen met innemen van dit middel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Carbimazol 5 PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • moeheid, kouwelijkheid, traagheid of slaapzucht als gevolg van een te lage schildklierfunctie
 • vergroting van de schildklier (kropgezwel)
 • uitpuilende ogen
 • huiduitslag en jeuk
 • misselijkheid
 • maag- en darmklachten
 • haaruitval
 • hoofdpijn
 • spierpijn
 • koorts
 • smaakverlies
 • gewrichtspijn

CARBIMAZOL 5 PCH tabletten

 • bloedafwijkingen
 • geelzucht.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Droog en bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren in de goed gesloten verpakking. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is 5 mg carbimazol
 • De andere stoffen in dit middel zijn aardappelzetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, lactose, magnesiumstearaat, citroenzuur.

De tabletten zijn wit, bol met breukstreep en TAS RP inscriptie

Carbimazol 5 PCH is verpakt in potten à 250 of 1000 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

CARBIMAZOL 5 PCH tabletten

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder

RVG 50906

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2012. 1111.9v.CA

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK