Celluvisc, oogdruppels 10 mg/ml

ATC-Code
S01XA20
Celluvisc, oogdruppels 10 mg/ml

EU-Pharma

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere oogheelkundige

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

EU-Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Celluvisc is een traanvervangingsmiddel (kunsttranen). Het bevat een bevochtigingsmiddel genaamd carmellose natrium en wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van droge ogen(zoals pijn, een brandend gevoel, irritatie of droge ogen).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor carmellose natrium of voor één van de andere bestanddelen van Celluvisc.

Wees extra voorzichtig met Celluvisc

  • als irritatie, pijn, roodheid of verandering van het gezichtsvermogen optreden of verergeren, dient u te stoppen met dit geneesmiddel en uw arts of apotheker te raadplegen.
  • Direct na toediening kan korte tijd een wazig gezichtsvermogen bestaan.
  • Tijdens het gebruik van Celluvisc wordt het dragen van contactlenzen afgeraden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Als u ook nog andere oogdruppels gebruikt, dient tussen het indruppelen van de andere oogdruppels en het indruppelen van Celluvisc tenminste 15 minuten te zijn verstreken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Direct na het toedienen van de oogdruppels kan men korte tijd, voorbijgaand, wazig zien. In die tijd is besturen van een voertuig of het gebruiken van machines af te raden. Verder is er geen effect te verwachten op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Celluvisc nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is al naar gelang de ernst van de irritatie drie tot viermaal per dag 1-2 druppels Celluvisc.

Let er voor gebruik op, dat de unit dose ampul niet beschadigd is. De oogdruppeloplossing dient na opening van de unit dose ampul onmiddellijk te worden gebruikt. Om contaminatie te vermijden dient het open uiteinde van de ampul nergens mee in contact te komen; ook contact met uw oog dient bij het indruppelen te worden vermeden. Was uw handen voor gebruik van Celluvisc.

  1. Neem een unit dose ampul van de strip.
  2. Houd de unit dose ampul met het topje omhoog en draai het topje van de unit dose ampul .
  3. Trek het onderste ooglid zachtjes naar beneden zodat er een klein

zakje ontstaat. Draai de ampul met de punt naar beneden en knijp hier in om één druppel in het oog in te druppelen. Herhaal dit eventueel voor het andere oog. Knipper enige malen met uw ogen.

Gebruik de unit dose ampul niet opnieuw, zelfs als deze nog niet geheel leeg is.

Wat u moet doen als u meer van Celluvisc heeft gebruikt dan u zou mogen

Zelfs na toediening van grote hoeveelheden in het oog of na het per ongeluk inslikken van grote hoeveelheden Celluvisc oogdruppels zijn geen symptomen te verwachten. Als u zich hierover toch zorgen maakt, kunt u uw arts of apotheker om advies vragen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Celluvisc te gebruiken

Wanneer een dosis is vergeten kan zonder bezwaar alsnog de dosis worden toegediend. Hierna gaat u verder met uw normale schema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Celluvisc bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Direct na toediening kan korte tijd een wazig gezichtsvermogen bestaan.

De volgende bijwerkingen met betrekking tot het oog kunnen met Celluvisc optreden: oogirritatie oogpijn, brandend gevoel in het oog jeukend oog, gevoel dat er zich iets in het oog bevindt, schilferige ooglidrand, wazig zicht en allergische reacties.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Celluvisc niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na “Niet te gebruiken na:” of op de doos na “Exp:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Op het etiket van het doosje staan 2 partijnummers. Het partijnummer van de fabrikant staat vermeld achter “chargenr” en een extra partijnummer van EU-Pharma staat vermeld achter “PO”

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Celluvisc

  • Het werkzame bestanddeel is carmellose natrium. Eén ml bevat 10 mg carmellose natrium.
  • De andere bestanddelen zijn natriumchloride, natriumlactaat,

kaliumchloride, calciumchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet Celluvisc er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Celluvisc is een heldere tot lichttroebele, kleurloze tot lichtgele viskeuze oplossing in een kleine doorzichtige (blisterachtige) verpakking (ook wel “unit dose ampul” genoemd). Iedere verpakking bevat 0,4 ml oplossing en heeft een afdraaibaar topje.

Celluvisc is verkrijgbaar in doosjes van 30 unit dose ampullen.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Celluvisc uit Frankrijk is ingeschreven onder RVG 34287//18218

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

EU-Pharma B.V., Wilhelminakanaal Noord 7, 4902 VR Oosterhout

Fabrikant

Allergan Pharmaceuticals Ireland.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 27 september 2010

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.