Auteur: ratiopharm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:

Oogzalf.

PE-tube met 4 gram of Al-tube met 5 gram zalf.

1 rvg 57557 PIL 0812.1v.EV

Geneesmiddelengroep:

Chlooramfenicol behoort tot de groep van de antibacteriële middelen. Chlooramfenicol remt de groei van bacteriën die infectie veroorzaken.

Gebruiken bij:

 • infecties van het voorsegment van het oog en van de oogleden, veroorzaakt door voor

chlooramfenicol gevoelige micro-organismen.

Zie ook “Wees extra voorzichtig met Chlooramfenicol ratiopharm”.

Dosering:

Wanneer uw arts niet anders voorschrijft is de dosering als volgt:

 • als aanvulling op een behandeling met chlooramfenicol oogdruppels: ‘s avonds voor het naar bed gaan een kleine hoeveelheid zalf in het oog aanbrengen
 • als monotherapie (= indien de infectie alleen met oogzalf wordt behandeld): 2-4 maal per dag een kleine hoeveelheid in het oog aanbrengen.

Nadat de infectieverschijnselen zijn verdwenen moet de behandeling nog gedurende tenminste 48 uur worden voortgezet.

De duur van de behandeling kan variëren van enkele dagen tot bij voorkeur niet langer dan 10 dagen, maximaal 14 dagen.

3 rvg 57557 PIL 0812.1v.EV

Het dragen van contactlenzen in het aangedane oog wordt afgeraden gedurende de behandelingsperiode.

Wijze van gebruik

 • Draai het dopje van de tube af.
 • Trek het onderooglid met de vinger omlaag.
 • Breng de oogzalf tussen het ooglid en het oog aan.
 • Sluit hierna het oog en probeer het 1 minuut dicht te houden.
 • Sluit de tube direct na gebruik.

De oogzalf is steriel:

zorg dat de opening van de tube zo min mogelijk in aanraking komt met het oog.

Duur van de behandeling

Nadat de infectieverschijnselen zijn verdwenen moet de behandeling nog ten minste 48 uur worden voortgezet. Echter het geneesmiddel mag niet langer dan 10 dagen, maximaal 14 dagen worden gebruikt

In geval u bemerkt dan Chlooramfenicol ratiopharm te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel Chlooramfenicol ratiopharm heeft gebruikt:

Wanneer u teveel Chlooramfenicol ratiopharm heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Chlooramfenicol ratiopharm te gebruiken:

Wanneer u vergeten bent Chlooramfenicol ratiopharm te gebruiken, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Gebruik nooit een dubbele dosis van Chlooramfenicol ratiopharm om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Chlooramfenicol ratiopharm wordt gestopt:

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Chlooramfenicol ratiopharm kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

4 rvg 57557 PIL 0812.1v.EV
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Chlooramfenicol ratiopharm niet:

 • bij overgevoeligheid voor chlooramfenicol of voor een van de andere bestanddelen van de oogzalf
 • bij stoornissen in de bloedvorming
 • bij ernstige leverfunctiestoornis
 • wanneer bij iemand in uw familie na gebruik van een geneesmiddel ernstige bloedbeeldafwijkingen zijn opgetreden.

Wees extra voorzichtig met Chlooramfenicol ratiopharm:

 • wanneer u contactlenzen draagt. U mag dan deze oogzalf alleen gebruiken na overleg met uw arts. De contactlenzen dienen bij gebruik van de oogzalf verwijderd te worden.
 • bij onregelmatig gebruik en te kort gebruik. Om de infectie goed te bestrijden dient men de oogzalf regelmatig te gebruiken en zolang te gebruiken als de arts voorschrijft.
 • bij langer gebruik dan 10 dagen. Het gebruik langer dan 10 dagen wordt ontraden in verband met de kans op het ontstaan van ernstige bloedbeeldafwijkingen.
 • bij het optreden van overgevoeligheidsreacties. U dient het gebruik dan te staken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:

Chlooramfenicol oogzalf kan in hoge doseringen schadelijk zijn voor de vrucht. Bij een dosis van 5 mg per dag zal het risico zeer waarschijnlijk niet zo groot zijn dat het gebruik tijdens zwangerschap behoeft te worden ontraden. Bij zwangerschap alleen gebruiken op advies van uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding:

Chlooramfenicol wordt in de moedermelk uitgescheiden. Het gebruik van hoge doseringen

2 rvg 57557 PIL 0812.1v.EV

chlooramfenicol oogzalf gedurende de periode van borstvoeding kan schadelijk zijn voor de zuigeling. Bij een dosis van 5 mg per dag zal het risico zeer waarschijnlijk niet zo groot zijn dat het gebruik tijdens de periode van borstvoeding behoeft te worden ontraden. Gedurende de periode van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met de arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Hierover zijn geen gegevens bekend. Een effect is echter niet waarschijnlijk. Wel leidt het gebruik van een oogzalf enige tijd tot wazig zien.

Gebruik van Chlooramfenicol ratiopharm in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Chlooramfenicol ratiopharm met:

 • andere stoffen met een mogelijke giftige werking op het bloed. Chlooramfenicol kan de werking van deze stoffen op het bloedvormend systeem versterken.
 • bijnierschorshormonen (corticosteroïden) (stoffen met o.a. een ontstekingsremmende werking). Gelijktijdige toediening van corticosteroïden kan de symptomen van een infectie maskeren.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Chlooramfenicol ratiopharm bijwerkingen veroorzaken.

 • Plaatselijke bijwerkingen als prikkelende of branderige ogen kunnen optreden. Dit wordt meestal na enige tijd minder. Als het aanhoudt, moet u contact opnemen met uw arts.
 • Nadat u de oogzalf aangebracht heeft, kan er een waas voor het oog komen. Dit gaat meestal snel weer over.
 • Soms kunnen koorts, keelpijn, ongewone bloeding, aanhoudende vermoeidheid of sterk verminderd gezichtsvermogen optreden. In zo’n geval dient u contact met uw arts op te nemen.
 • Ook kunnen overgevoeligheidsreacties (= jeuk, roodheid van het oog, zwelling of huiduitslag) voorkomen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Chlooramfenicol ratiopharm buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C in de goed gesloten, originele verpakking. De oogzalf niet blootstellen aan direct zonlicht.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “EXP”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Gebruik de oogzalf niet langer dan 1 maand nadat de tube voor het eerst is geopend.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2012.

0812.1v.EV

5 rvg 57557 PIL 0812.1v.EV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK