Auteur: Genzyme


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het innemen van Cholestagel draagt bij aan de verlaging van de concentratie cholesterol in uw bloed. Uw arts dient u Cholestagel uitsluitend te geven als het enkel volgen van een vet- en cholesterolarm dieet niet voldoende effectief was.

De werking van Cholestagel in uw darmkanaal berust op het binden van door de lever geproduceerde galzuren en het afvoeren van deze galzuren met uw ontlasting uit het lichaam. Zo kan uw lichaam de galzuren uit de darmen niet op de gebruikelijke wijze hergebruiken. Bij het ontbreken van het hergebruikproces moet uw lever extra galzuren aanmaken. Hiervoor gebruikt de lever cholesterol uit het bloed, waardoor de concentratie cholesterol in uw bloed lager wordt.

Cholestagel wordt voorgeschreven ter behandeling van een aandoening bij volwassen patiënten die primaire hypercholesterolemie wordt genoemd (wanneer het cholesterol in uw bloed verhoogd is).

 • Cholestagel kan op zichzelf worden voorgeschreven, als aanvulling op een vet- en cholesterolarm dieet, wanneer behandeling met een statine (een groep cholesterolverlagende geneesmiddelen die werkzaam zijn in de lever) niet geschikt is of niet goed wordt verdragen.
 • Cholestagel kan worden gebruikt in combinatie met een statine en een vet- en cholesterolarm dieet wanneer behandeling met enkel de statine voor de patiënt niet voldoende effect heeft.
 • Cholestagel kan ook worden gebruikt in combinatie met ezetimibe (een cholesterolverlagend geneesmiddel dat werkt door de cholesterolopname in de darm te verlagen), met of zonder een statine.
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Uw darmen of galwegen (buisvormige kanaaltjes die gal afvoeren) zijn verstopt.

Proprietary and ConfidentialCholestagel / June 2013 / 0023 / Approved combined Dutch Cholestagel 625 mg (by 61.3 notification) / Page 24

Als u Cholestagel in combinatie met een ander geneesmiddel krijgt voorgeschreven, dient u ook de bij dat specifieke geneesmiddel geleverde patiëntenbijsluiter te lezen voordat u uw geneesmiddel gaat innemen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt

 • als uw triglyceridegehalte (een bloedvet) hoger is dan 3,4 mmol/l
 • als u moeite hebt met slikken of een ernstige maag- of darmstoornis hebt
 • als u last heeft van constipatie, aangezien dit door Cholestagel kan worden veroorzaakt of verergerd. Dit is met name van belang voor patiënten met kransslagaderaandoeningen en angina pectoris.

Als u meent dat een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, dient u uw arts of apotheker in te lichten alvorens Cholestagel in te nemen.

Voor aanvang van de behandeling met Cholestagel, zal uw arts de zekerheid moeten krijgen dat bepaalde aandoeningen niet bijdragen aan uw verhoogde cholesterolwaarde. Deze aandoeningen zijn onder andere: slecht gecontroleerde diabetes, onbehandelde hypothyreoidie (lage waarde van schildklierhormoon, welke momenteel niet behandeld wordt), eiwit in de urine (nephrotisch syndroom), veranderde eiwitgehaltes in het bloed (dysproteinaemie) en een verstoring van de afvoer van gal naar de galblaas (leverstoornissen ten gevolge van galstuwing).

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Cholestagel nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Indien uw arts het vermoeden heeft dat Cholestagel van invloed is op de opname van het andere geneesmiddel, kunt u geadviseerd worden om Cholestagel ten minste 4 uur vóór of ten minste 4 uur na uur na de inname van het andere geneesmiddel in te nemen. Wanneer u andere geneesmiddelen meer dan eenmaal per dag moet innemen, onthoud dan dat uw Cholestagel tabletten eenmaal per dag mogen worden ingenomen.

Cholestagel kan van invloed zijn op de werking van de volgende geneesmiddelen:

 • Behandeling met een antistollingsmiddel (geneesmiddelen, zoals warfarine, die worden gebruikt om het bloed te verdunnen). Als u een antistollingsbehandeling ondergaat, moet u overleg plegen met uw arts, zodat het niveau van antistolling regelmatig kan worden gecontroleerd, aangezien Cholestagel de absorptie van vitamine K kan beïnvloeden en zodoende de werkzaamheid van warfarine kan verstoren.
 • Schildkliersubstitutiebehandeling (geneesmiddelen, zoals thyroxine of levothyroxine, die worden gebruikt voor de behandeling van een tekort aan schildklierhormoon).
 • Orale anticonceptiva (geneesmiddelen ter voorkoming van zwangerschap). Het is belangrijk dat u Cholestagel ten minste 4 uur nadat u het orale anticonceptivum hebt geslikt inneemt om ervoor te zorgen dat de werkzaamheid van het anticonceptivum niet wordt beïnvloed.
 • Verapamil (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk).
 • Antidiabetica (geneesmiddelen zoals pioglitazon, repaglinide of glyburide die worden gebruikt voor de behandeling van suikerziekte).
 • Anti-epileptica (geneesmiddelen zoals fenytoïne die worden gebruikt voor de behandeling van epilepsie).
 • Ciclosporine (een middel ter onderdrukking van het immuunsysteem).
 • Ursodeoxycholzuur (een geneesmiddel om galstenen op te lossen of specifieke chronische leverziekten mee te behandelen).

Als u Cholestagel en een van deze geneesmiddelen gaat innemen, zal uw arts mogelijk controles willen uitvoeren om er zeker van te zijn dat Cholestagel de werking van deze geneesmiddelen niet beïnvloedt.

Proprietary and ConfidentialCholestagel / June 2013 / 0023 / Approved combined Dutch Cholestagel 625 mg (by 61.3 notification) / Page 25

Bovendien, in het geval dat u een aandoening heeft die kan leiden tot een tekort aan vitamine A, D, E of K, kan het zijn dat uw arts deze vitamineniveaus periodiek wil controleren zolang u Cholestagel inneemt. Indien nodig, kan uw arts u adviseren om vitaminesupplementen te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u Cholestagel in combinatie met een statine krijgt voorgeschreven, is het van belang dat u uw arts inlicht als u zwanger bent of van plan bent zwanger te raken, omdat statines niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap; de bij die specifieke statine geleverde patiëntenbijsluiter dient te worden geraadpleegd.

Als u borstvoeding geeft, dient u uw arts in te lichten. Uw arts kan de toediening van het geneesmiddel stopzetten.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Cholestagel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Alvorens te beginnen met de behandeling met Cholestagel, dient u het advies te krijgen een cholesterolverlagend dieet te volgen; tijdens de behandeling moet u dit dieet blijven volgen.

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Zoals beschreven in rubriek 2, indien u Cholestagel gebruikt samen met een ander geneesmiddel, is het mogelijk dat uw arts u adviseert om Cholestagel ten minste 4 uur vóór of ten minste 4 uur na de inname van het andere geneesmiddel in te nemen.

Als u een geneesmiddel gebruikt genaamd Neoral® of ciclosporine, dient u dit met Cholestagel in een vast tijdschema over de dag in te nemen; ofwel altijd tegelijk met Cholestagel ofwel altijd afzonderlijk van elkaar met een vast aantal uur ertussen.

De Cholestagel-tabletten dienen bij de maaltijd met vloeistof te worden ingenomen.

Combinatietherapie:

De aanbevolen dosis Cholestagel, indien gebruikt in combinatie met een statine of ezetimibe, of beide, is 4 tot 6 tabletten per dag via de mond. Uw arts kan u voorschrijven uw dosis Cholestagel eenmaal daags of tweemaal daags in te nemen. In beide gevallen dient Cholestagel bij de maaltijd te worden ingenomen. De dosering van de statine en de ezetimibe dient in overeenstemming te zijn met de voorschriften voor dat specifieke geneesmiddel. De geneesmiddelen kunnen tegelijkertijd of op verschillende tijdstippen worden ingenomen; dit is afhankelijk van wat uw arts heeft voorgeschreven.

Monotherapie:

De aanbevolen dosis Cholestagel is tweemaal daags 3 tabletten bij de maaltijd of 6 tabletten per dag bij een maaltijd. Uw arts kan uw dosis verhogen tot 7 tabletten per dag.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem contact op met uw arts. Constipatie of een opgeblazen gevoel kan optreden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

U kunt uw dosis bij een latere maaltijd innemen, maar neem per dag nooit meer dan het totale aantal tabletten in dat u door uw arts is voorgeschreven voor één dag.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Uw cholesterol kan stijgen tot de waarde die het had voor aanvang van de behandeling.

Proprietary and ConfidentialCholestagel / June 2013 / 0023 / Approved combined Dutch Cholestagel 625 mg (by 61.3 notification) / Page 26

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd voor patiënten die Cholestagel gebruikten: Zeer vaak (treft meer dan 1 op de 10 gebruikers): flatulentie (winderigheid), constipatie.

Vaak (treft 1 tot 10 op de 100 gebruikers): braken, diarree, indigestie (spijsverteringsstoornis), buikpijn, abnormale ontlasting, misselijkheid, een opgeblazen gevoel, hoofdpijn, verhoogde concentratie triglyceriden (vetten) in het bloed.

Soms (treft 1 tot 10 op de 1000 gebruikers): spierpijn, toename van het aantal leverenzymen in het bloed, moeite met slikken.

Zeer zelden (treft minder dan 1 op de 10.000 gebuikers): ontsteking van de alvleesklier.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De flacon zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de buitenverpakking en de flacon na EXP:.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is colesevelam (als hydrochloride). Ieder tablet bevat 625 mg colesevelam.
 • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn:
  • Tabletkern:
  • Microkristallijne cellulose (E460),
  • Siliciumdioxide, colloïdaal watervrij
  • Magnesiumstearaat
  • Gezuiverd water
  • Filmomhulsel:
  • Hypromellose (E464)
  • Gediacetyleerde monoglyceriden

Proprietary and ConfidentialCholestagel / June 2013 / 0023 / Approved combined Dutch Cholestagel 625 mg (by 61.3 notification) / Page 27

 • Drukinkt:
 • IJzeroxide zwart (E172)
 • Hypromellose (E464)
 • Propyleenglycol

Hoe ziet Cholestagel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Cholestagel tabletten zijn gebroken witte, capsulevormige, omhulde tabletten, aan één kant bedrukt met ‘C625’. De tabletten zijn per 24, 50 of 180 tabletten verpakt in een kunststof flacon met kinderveilige sluiting. De verpakking bevat 24 (1 x 24), 100 (2 x 50) of 180 (1 x 180) tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nederland

Fabrikant

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien/ Lietuva
Luxembourg/Luxemburg UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“
Sanofi Belgium Tel. +370 5 275 5224
Tél/Tel: + 32 2 710 54 00  
България Magyarország
sanofi-aventis Bulgaria EOOD sanofi-aventis Zrt
Tел: +359 2 9705300 Tel: +36 1 505 0050
Česká republika Malta
sanofi-aventis, s.r.o. Sanofi-Aventis Malta Ltd
Tel: +420 233 086 111 Tel: +356 21493022
Danmark Nederland
sanofi-aventis Denmark A/S Genzyme Europe B.V.
Tlf: +45 45 16 70 00 Tel: +31 35 699 1200
Deutschland Norge
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH sanofi-aventis Norge AS
Tel: +49 (0)180 2 222010 Tlf: + 47 67 10 71 00
Eesti Österreich
sanofi-aventis Estonia OÜ sanofi-aventis GmbH
Tel. +372 6 273 488 Tel: + 43 1 80 185 - 0
Ελλάδα/Κύπρος Polska
sanofi-aventis AEBE (Ελλάδα) sanofi-aventis Sp. z o.o.
Τηλ: +30 210 900 1600 Tel.: +48 22 280 00 00

Proprietary and ConfidentialCholestagel / June 2013 / 0023 / Approved combined Dutch Cholestagel 625 mg (by 61.3 notification) / Page 28

España Portugal
Genzyme, S.L.U. Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: +34 93 485 94 00 Tel: +351 21 35 89 400
sanofi-aventis, S.A.  
Tel: +34 93 485 94 00  
France România
sanofi-aventis France sanofi-aventis România S.R.L.
Tél : 0 800 222 555 Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23  
Hrvatska Slovenija
sanofi-aventis Croatia d.o.o. sanofi-aventis d.o.o.
Tel: +385 1 600 34 00 Tel: +386 1 560 4800
Ireland Slovenská republika
sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Tel: +353 (0) 1 4035 600 Tel.: +421 2 33 100 100
Ísland Suomi/Finland
Vistor hf. sanofi-aventis Oy
Sími: +354 535 7000 Puh/Tel: + 358 201 200 300
Italia Sverige
Genzyme Srl sanofi-aventis AB
Tel: +39 059 349 811 Tel: +46 (0)8 634 50 00
Latvija United Kingdom
sanofi-aventis Latvia SIA Sanofi
Tel: +371 67 33 24 51 Tel: +44 (0) 1483 505515
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in  
Andere informatiebronnen  

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau.

Proprietary and ConfidentialCholestagel / June 2013 / 0023 / Approved combined Dutch Cholestagel 625 mg (by 61.3 notification) / Page 29

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK