Cimzia 200 mg oplossing voor injectie

ATC-Code
L04AB05
Medikamio Hero Image

UCB

Stof Verdovend Psychotrope
Certolizumab pegol Nee Nee
Farmacologische groep Immunosuppressiva

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

UCB

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cimzia bevat het werkzame bestanddeel certolizumab pegol, een menselijk antilichaamfragment. Antilichamen zijn eiwitten die specifiek andere eiwitten herkennen en er zich aan binden. Cimzia bindt zich aan een specifiek eiwit met de naam ‘tumornecrosefactor-alfa’ (TNF-α). Daardoor wordt dit TNF-α door Cimzia geblokkeerd, met als gevolg afname van ontsteking bij reumatoïde artritis en bij axiale spondyloartritis. Geneesmiddelen die zich aan TNF-α binden, worden ook TNF-blokkers genoemd.

Cimzia wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis en voor actieve axiale spondyloarthritis (met inbegrip van spondylitis ankylopoetica [SA] en axiale spondyloarthritis zonder radiografisch bewijs van SA) bij volwassen patiënten wanneer het met andere geneesmiddelen niet lukt om de symptomen onder controle te houden. Cimzia wordt gewoonlijk samen met een ander geneesmiddel met de naam methotrexaat gebruikt. Als uw arts bepaalt dat methotrexaat ongeschikt is dan kan Cimzia als enige middel worden gebruikt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?

 • U bent ALLERGISCH voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft een ernstige infectie, met inbegrip van actieve TUBERCULOSE (TB).
 • U heeft matig tot ernstig HARTFALEN. Vertel uw arts als u een ernstige hartaandoening heeft of heeft gehad.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Vertel uw arts vóór de behandeling met Cimzia als een of meer van onderstaande op u van toepassing is:

Allergische reacties

 • Als u ALLERGISCHE REACTIES krijgt zoals een drukkend gevoel op de borst, een fluitende ademhaling, duizeligheid, zwelling of huiduitslag, stop dan met het gebruik van Cimzia en neem ONMIDDELLIJK contact op met uw arts. Enkele van deze reacties kunnen na de eerste toediening van Cimzia voorkomen.

Infecties

 • Als u TERUGKERENDE of OPPORTUNISTISCHE INFECTIES heeft gehad of wanneer er andere omstandigheden zijn waardoor het risico op infecties bij u verhoogd is (zoals behandeling met immunosuppressiva; dit zijn geneesmiddelen waardoor uw afweer tegen infecties kan afnemen).
 • Als u een infectie heeft of als u symptomen krijgt als koorts, wonden, vermoeidheid of gebitsklachten. Terwijl u met Cimzia wordt behandeld, kunt u gemakkelijker een infectie oplopen, waaronder ernstige, en in zeldzame gevallen, levensbedreigende infecties.
 • Bij patiënten die met Cimzia zijn behandeld, zijn gevallen van TUBERCULOSE (TB) gerapporteerd. Uw arts controleert u daarom op verschijnselen en symptomen van tuberculose voordat u met Cimzia wordt behandeld. Bij dit onderzoek horen een grondige bespreking van uw medische voorgeschiedenis, een röntgenopname van uw longen en een tuberculinetest (huidtest op tuberculose). Deze onderzoeken dienen op uw Patiëntenwaarschuwingskaart te worden genoteerd. Als verborgen inactieve tuberculose wordt vastgesteld, kan het zijn dat u geneesmiddelen gericht tegen tuberculose moet gebruiken voordat u met Cimzia begint. Het is zeer belangrijk dat u het uw arts vertelt als u ooit tuberculose heeft gehad of als u nauw contact heeft gehad met iemand die tuberculose heeft gehad. Als u tijdens of na de behandeling met Cimzia symptomen van tuberculose (aanhoudend hoesten, gewichtsverlies, lusteloosheid, lichte koorts) of een andere infectie krijgt, vertel het uw arts dan onmiddellijk.
 • Als u risico loopt op infectie met het HEPATITIS-B-VIRUS (HBV), drager van dit virus bent of een actieve infectie met dit virus heeft, kan Cimzia het risico vergroten dat die infectie opnieuw de kop opsteekt bij mensen die dit virus dragen. Als dit gebeurt, moet u het gebruik van Cimzia stoppen. Uw arts dient u te testen op HBV voordat u met Cimzia wordt behandeld.

Hartfalen

 • Als u licht HARTFALEN heeft en u wordt met Cimzia behandeld, moet de status van uw hartfalen nauwgezet door uw arts worden gecontroleerd. Het is belangrijk dat u uw arts vertelt als u een ernstige hartaandoening heeft of gehad heeft. Als u nieuwe symptomen van hartfalen krijgt of als uw symptomen van hartfalen verergeren (bijvoorbeeld kortademigheid of opgezette voeten) dan moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts. Uw arts kan besluiten de behandeling met Cimzia te staken.

Kanker

 • Het komt niet vaak voor, maar bij patiënten die met Cimzia of andere TNF-blokkers behandeld zijn, zijn gevallen van bepaalde vormen van KANKER gerapporteerd. Mensen met een meer ernstige vorm van reumatoïde artritis die de ziekte al lange tijd hebben, kunnen een hoger dan gemiddeld risico lopen op een vorm van kanker die het lymfestelsel aantast, het zogenaamde lymfoom. Als u Cimzia gebruikt, kan het risico op het krijgen van lymfoom of andere kankers bij u groter worden. Verder zijn bij patiënten die Cimzia gebruiken soms gevallen waargenomen van niet-melanome vormen van huidkanker. Vertel het uw arts als er tijdens of na de behandeling met Cimzia nieuwe huidafwijkingen ontstaan of bestaande huidafwijkingen er anders gaan uitzien. Patiënten met een chronische obstructieve luchtwegaandoening (COPD) of patiënten die zware rokers zijn, kunnen tijdens de behandeling met Cimzia een verhoogd risico op kanker hebben. U dient met uw arts te overleggen of een behandeling met een TNF-blokker voor u geschikt is, wanneer U COPD heeft of een zware roker bent.
 • Bij kinderen en tieners die TNF-blokkerende middelen gebruikten, zijn er gevallen van kanker, waaronder ongebruikelijke soorten, geweest, die soms tot de dood leidden (zie verderop onder "Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar").

Andere aandoeningen

 • Als u een aandoening van het centrale zenuwstelsel heeft, zoals multipele sclerose, dan bepaalt uw arts of u Cimzia zou moeten gebruiken.
 • Bij sommige patiënten kan het lichaam soms niet in staat zijn voldoende bloedcellen te produceren waarmee het lichaam infecties bestrijdt of die een rol spelen bij het stoppen van bloedingen. Als u koorts krijgt die niet verdwijnt, als u gemakkelijk blauwe plekken of bloedingen krijgt of als u erg bleek ziet, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Uw arts kan besluiten de behandeling met Cimzia te staken.
 • Het komt niet vaak voor, maar er kunnen symptomen ontstaan van een ziekte die ‘lupus’ heet (bijvoorbeeld een blijvende huiduitslag, koorts, gewrichtspijn en vermoeidheid). Als u deze symptomen bemerkt, neem dan contact op met uw arts. Uw arts kan besluiten om de behandeling met Cimzia te staken.

Vaccinaties

 • Raadpleeg uw arts wanneer u een vaccin heeft gehad of wanneer u een vaccin moet krijgen. Wanneer u Cimzia gebruikt mag u bepaalde (levende) vaccins niet krijgen.
 • Bepaalde vaccinaties kunnen infecties veroorzaken. Wanneer u Cimzia heeft gekregen terwijl u zwanger was, kan uw baby, gedurende een periode van ongeveer 5 maanden nadat u tijdens de zwangerschap de laatste dosis toegediend heeft gekregen, een verhoogd risico lopen op het krijgen van een infectie. Het is belangrijk dat u de artsen van uw baby en ander medisch personeel informeert over uw gebruik van Cimzia zodat zij kunnen beslissen wanneer uw baby een vaccinatie moet krijgen.

Operaties en tandheelkundige ingrepen

 • Raadpleeg uw arts wanneer u operaties of tandheelkundige ingrepen moet ondergaan. Vertel uw chirurg of tandarts die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met Cimzia en laat uw Patiëntenwaarschuwingskaart zien.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Cimzia wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren onder de leeftijd van 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

U mag GEEN Cimzia gebruiken als u de volgende geneesmiddelen voor de behandeling van reumatoïde artritis gebruikt:

 • anakinra
 • abatacept

Als u vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Cimzia kan samen worden gebruikt met:

 • methotrexaat
 • corticosteroïden
 • pijnstillers, waaronder niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (ook NSAID's genoemd)

Gebruikt u naast Cimzia nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er is geen ervaring met Cimzia bij zwangere vrouwen. Daarom wordt het gebruik van Cimzia tijdens de zwangerschap niet aanbevolen. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten tijdens het gebruik van Cimzia effectieve anticonceptie gebruiken en dit tot minimaal 5 maanden na de laatste behandeling met Cimzia blijven gebruiken.

Wanneer u tijdens uw zwangerschap Cimzia heeft gekregen, kan uw baby een verhoogd risico lopen op het krijgen van een infectie. Het is belangrijk dat u de artsen van uw baby en ander medisch personeel informeert over uw gebruik van Cimzia voordat uw baby een vaccin krijgt (zie voor meer informatie de rubriek over vaccinaties).

Het is niet bekend of Cimzia overgaat in moedermelk. U dient uw arts te raadplegen voordat u borstvoeding gaat geven tijdens de behandeling met Cimzia.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Cimzia kan geringe invloed hebben op uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen. Duizeligheid (met onder andere het gevoel dat de kamer om u heen draait, wazig zien en vermoeidheid) kan optreden na gebruik van Cimzia.

Cimzia bevat natriumacetaat en natriumchloride

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per 400 mg, dat wil zeggen dat het praktisch 'natriumvrij' is.

3 Hoe zal dit middel toegediend worden?

Cimzia zal u toegediend worden door uw arts of uw verpleegkundige in het ziekenhuis of kliniek.

Reumatoïde artritis

De startdosis voor volwassenen met reumatoïde artritis is 400 mg toegediend op week 0, 2 en 4. Dit wordt gevolgd door een onderhoudsdosis van 200 mg om de week te beginnen op week 6. Tijdens het gebruik van Cimzia wordt methotrexaat voortgezet. Als uw arts beslist dat methotrexaat voor u niet geschikt is, kan alleen Cimzia worden gegeven.

Axiale spondyloartritis

De startdosis voor volwassenen met axiale spondyloartritis is 400 mg toegediend op week 0, 2 en 4. Vanaf week 6, wordt dit gevolgd door een onderhoudsdosis van 200 mg om de 2 weken of 400 mg om de

4 weken, zoals geïnstrueerd door uw arts.

Cimzia wordt aan u toegediend door een gespecialiseerde arts of andere zorgverlener. U krijgt Cimzia als één (dosis van 200 mg) of twee injecties (dosis van 400 mg) onder de huid (subcutaan gebruik, afkorting: SC) toegediend. De injectie wordt gewoonlijk in het bovenbeen of in de buik gegeven.

Heeft u te veel van dit middel gekregen?

Aangezien dit geneesmiddel door uw arts of verpleegkundige toegediend wordt, is het onwaarschijnlijk dat u te veel toegediend krijgt. Neem altijd uw Patiëntenwaarschuwingskaart mee.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Indien u een afspraak om Cimzia te krijgen vergeet of gemist heeft, maak dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vertel het uw arts ONMIDDELLIJK als u één of meer van de volgende bijwerkingen bemerkt:

 • ernstige huiduitslag, netelroos of andere verschijnselen van een allergische reactie (galbulten)
 • gezwollen gezicht, handen, voeten (angio-oedeem)
 • moeite met ademhalen, slikken (er zijn meerdere oorzaken voor deze symptomen)
 • kortademigheid bij inspanning of het gaan liggen, of zwellen van de voeten (hartfalen)
 • symptomen van bloedstoornissen, zoals aanhoudende koorts, bloeduitstortingen, bloedingen, bleekheid (tekort aan bloedcellen, bloedarmoede, laag aantal bloedplaatjes, lage aantallen witte bloedcellen)

Vertel het uw arts ZO SNEL MOGELIJK als u één of meer van de volgende bijwerkingen bemerkt:

 • verschijnselen van infectie, zoals koorts, malaise, wonden, gebitsproblemen, brandend gevoel bij het urineren
 • zwak of vermoeid gevoel
 • hoesten
 • tintelingen
 • doof gevoel
 • dubbelzien
 • zwakte van armen of benen
 • zwelling of open wond die niet geneest

De hierboven beschreven symptomen kunnen het gevolg zijn van enkele van de hieronder genoemde bijwerkingen die bij het gebruik van Cimzia zijn waargenomen:

Vaak: kunnen bij niet meer dan 1 op de 10 gebruikers voorkomen

bacteriële infecties waar dan ook (ophoping van pus) virusinfecties (inclusief koortslip, gordelroos en griep) koorts

hoge bloeddruk huiduitslag of jeuk

hoofdpijn (inclusief migraine)

gevoelsstoornissen, zoals een verdoofd, tintelend of branderig gevoel gevoel van zwakte en algemene malaise

pijn bloedstoornissen leverproblemen

reacties op de injectieplaats misselijkheid

Soms: kunnen bij niet meer dan 1 op de 100 gebruikers voorkomen

 • allergische aandoeningen, waaronder allergische ontsteking van het neusslijmvlies en allergische reacties op het geneesmiddel (waaronder anafylactische shock)
 • kanker in het lymfestelsel en bloed, zoals lymfoom en leukemie
 • solide orgaankanker
 • huidkanker, afwijkingen die het voorstadium van kanker zijn
 • goedaardige tumoren (zonder verband met kanker) en cysten (inclusief die van de huid)
 • hartproblemen, waaronder een verzwakte hartspier, hartfalen, hartaanval, ongemakkelijk gevoel of druk op de borst, hartritmestoornissen waaronder een onregelmatige hartslag
 • oedeem (zwelling van het gezicht of de benen)
 • symptomen van lupus (een aandoening van het afweersysteem/bindweefsel) (gewrichtspijn, huiduitslag, lichtgevoeligheid en koorts)
 • ontsteking van bloedvaten
 • sepsis (ernstige infectie met als mogelijk gevolg orgaanfalen, shock of overlijden)
 • tuberculose
 • schimmelinfecties (komen voor wanneer de afweer tegen infecties is afgenomen)
 • ademhalingsstoornissen en luchtwegontsteking (waaronder astma, kortademigheid, hoesten, verstopte neusbijholten, borstvliesontsteking of moeite met ademhalen)
 • buikproblemen, waaronder abnormale vochtophoping in de buik, zweren (waaronder zweren in de mond), maagperforatie, opgezette buik, ontsteking, brandend maagzuur, maagbezwaren, droge mond
 • galproblemen
 • spierproblemen waaronder verhoogde concentraties spierenzymen
 • veranderingen in het gehalte van verschillende zouten in het bloed
 • veranderingen in het cholesterol- en vetgehalte van het bloed
 • bloedstolsels in de aderen of de longen
 • bloedingen of bloeduitstortingen
 • veranderde aantallen bloedcellen, waaronder verlaagd aantal rode bloedcellen (bloedarmoede), verlaagd of verhoogd aantal bloedplaatjes
 • opgezette lymfeklieren
 • griepachtige verschijnselen, rillingen, veranderd temperatuurgevoel, nachtzweten, opvliegers
 • angst en stemmingsstoornissen zoals depressie, eetluststoornissen, gewichtsverandering
 • oorsuizen
 • vertigo (draaiduizeligheid)
 • flauwte, waaronder bewustzijnsverlies
 • zenuwstoornissen in armen en/of benen, waaronder symptomen als doof gevoel, tintelingen, brandend gevoel, duizeligheid, spiertrillingen
 • huidafwijkingen zoals het nieuw ontstaan of verslechteren van psoriasis, zweetklieraandoeningen, zweren, lichtgevoeligheid, acne, haaruitval, verkleuring, nagelloslating, droge huid en letsels
 • verstoorde wondgenezing
 • nier- en urinewegproblemen, waaronder nierfunctiestoornis, bloed in de urine en urineafwijkingen
 • stoornissen in de menstruatiecyclus, waaronder uitblijven van de bloeding, hevige of onregelmatige bloedingen
 • borstaandoeningen
 • oog- en ooglidontsteking, stoornissen bij het zien, traanproblemen
 • jeuk
 • testuitslagen die verlengde bloedstollingstijden laten zien

Zelden: kunnen bij niet meer dan 1 op de 1000 gebruikers voorkomen

maag-darmkanker, melanoom longontsteking

 • beroerte, verstopping van bloedvaten, slechte bloedcirculatie in de vorm van ‘dode’ vingers en tenen (fenomeen van Raynaud), vlekkerige purperachtige huidverkleuring, kleine vaten dicht onder de oppervlakte van de huid kunnen zichtbaar worden
 • vergrote milt
 • vorming van stenen in de galblaas
 • ziekten van het afweersysteem, zoals sarcoïdose (huiduitslag, gewrichtspijn, koorts), serumziekte, ontsteking van vetweefsel, angioneurotisch oedeem (zwelling van lippen, gezicht, keel)
 • schildklieraandoeningen (struma, vermoeidheid, gewichtsverlies)
 • veranderingen in het urinezuurgehalte (verhoogd) van het bloed
 • zelfmoordpoging, geestelijke stoornis, delier
 • ontsteking van de gehoor-, oog- of aangezichtszenuw, coördinatie- of evenwichtsstoornis
 • verhoogde maag-darmbeweeglijkheid
 • fistels (kanaaltjes van het ene orgaan naar het andere) (waar dan ook)
 • mondaandoeningen, waaronder pijn bij het slikken
 • loslaten, blaarvorming van de huid, verandering van de haartextuur
 • seksuele disfunctie
 • stuip

Niet bekend: frequentie kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden geschat

 • multipele sclerose*
 • Guillain-Barré syndroom*
 • Merkel cell carcinoom (een type huidkanker)*

*Deze bijwerkingen zijn gerelateerd aan deze klasse van geneesmiddelen, maar het voorkomen ervan bij gebruik van Cimzia is niet bekend.

Andere bijwerkingen

Bij gebruik van Cimzia voor de behandeling van andere aandoeningen zijn soms de volgende bijwerkingen opgetreden:

 • gastro-intestinale stenose (vernauwing van een deel van het maag-darmkanaal)
 • gastro-intestinale obstructies (verstoppingen van het maag-darmkanaal)
 • verslechtering van de algehele gezondheid
 • miskraam
 • azoöspermie (productie van te weinig zaadcellen)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en de spuit na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is certolizumab pegol. Elke voorgevulde spuit bevat 200 mg certolizumab pegol in één ml.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: natriumacetaat, natriumchloride en water voor injecties (zie “Cimzia bevat natriumacetaat en natriumchloride” in rubriek 2).

Hoe ziet Cimzia eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Eén verpakking Cimzia bevat:

 • twee voorgevulde spuiten met naaldbeschermer en met oplossing, en
 • twee alcoholdoekjes (voor het schoonmaken van het gebied dat voor het injecteren uitgezocht is)

Alle onderdelen van de spuit zijn latexvrij.

Er is een verpakking verkrijgbaar met 2 spuiten en 2 alcoholdoekjes.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Fabrikant:
UCB Pharma SA UCB Pharma SA
Allée de la Recherche 60 Chemin du Foriest
B-1070 Brussel B-1420 Braine L’Alleud
België België

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Κύπρος
UCB Pharma SA/NV Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00 Τηλ: + 357 22 34 74 40
България Luxembourg/Luxemburg
Ю СИ БИ БългарияЕООД UCB Pharma SA/NV
Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49 Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00
Česká republika Magyarország
UCB s.r.o. UCB Magyarország Kft.
Tel: + 420 221 773 411 Tel.: + 36-(1) 391 0060
Danmark Malta
UCB Nordic A/S Pharmasud Ltd.
Tlf: + 45 / 32 46 24 00 Tel: + 356 / 21 37 64 36
Deutschland Nederland
UCB Pharma GmbH UCB Pharma B.V.
Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40
Eesti Norge
UCB Pharma Oy Finland UCB Nordic A/S
Tel: + 358 10 234 6800 Tlf: + 45 / 32 46 24 00
Ελλάδα Österreich
UCB Α.Ε. UCB Pharma GmbH
Τηλ: + 30 / 2109974000 Tel: + 43 (1) 291 80 00
España Polska
UCB Pharma S.A. UCB Pharma Sp. z o.o.
Tel: + 34 / 91 570 34 44 Tel.: + 48 22 696 99 20
France Portugal
UCB Pharma S.A. UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 Tel: + 351 / 21 302 5300
Hrvatska România
Medis Adria d.o.o. UCB Pharma Romania S.R.L.
Tel: +385 (0) 1 230 34 46 Tel: + 40 21 300 29 04
Ireland Slovenija
UCB (Pharma) Ireland Ltd. Medis, d.o.o.
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 Tel: + 386 1 589 69 00
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. UCB s.r.o., organizačná zložka
Tel: + 354 535 7000 Tel: + 421 (0) 2 5920 2020
Italia Suomi/Finland
UCB Pharma S.p.A. UCB Pharma Oy Finland
Tel: + 39 / 02 300 791 Puh/Tel: + 358 10 234 6800
Latvija Sverige
UCB Pharma Oy Finland UCB Nordic A/S
Tel: + 358 10 234 6800 Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00
Lietuva United Kingdom
UCB Pharma Oy Finland UCB Pharma Ltd.
Tel: + 358 10 234 6800 Tel: + 44 / (0)1753 534 655

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

INSTRUCTIES VOOR HET KLAARMAKEN EN TOEDIENEN VAN EEN CIMZIA-INJECTIE

De volgende instructies leggen uit hoe Cimzia toegediend moet worden. Lees de instructies zorgvuldig en voer ze stap voor stap uit.

Deze injectie mag NIET in dezelfde spuit worden gemengd met welk ander geneesmiddel dan ook.

Hieronder een diagram van de voorgevulde spuit met naaldbeschermer.

Figuur 1:

 1. Naalddop
 2. Zuiger
 3. Naaldbeschermer activatieclips

Voor elke injectie heeft u het volgende nodig:

 • 1 voorgevulde spuit met naaldbeschermer
 • 1 alcoholdoekje

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.