Clomifeencitraat CF 50 mg, tabletten

ATC-Code
G03GB02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Urogenitalsystem und sexualhormone
Therapeutische groep Sexualhormone und modulatoren des genitalsystems
Farmacologische groep Gonadotropine und andere ovulationsauslöser
Chemische groep Ovulationsauslöser, synthetisch
Stof Clomifen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Clomifeencitraat CF is een geneesmiddel in de vorm van tabletten en is als volgt verkrijgbaar:

  • Polypropyleen pot met 50, 100, 200, 250, 500 of 1000 tabletten.
  • PVC/Aluminium doordrukstrip met 10 tabletten per doordrukstrip, verpakt in een kartonnen doos in veelvouden van 10.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Clomifeencitraat behoort tot de groep van de anti-oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormonen). Clomifeencitraat bevordert de ovulatie (uitstoting van een rijpe niet-bevruchte eicel door de eierstok) speciaal bij vrouwen met produktie van eigen oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormonen). Clomifeencitraat is een geneesmiddel met een duidelijke anti-oestrogene werking. Dit leidt tot een verhoogde afscheiding van hormonen uit de voorkwab van de hypofyse (kleine klier in de hersenen) die

een invloed hebben op de geslachtsklieren met als gevolg stimulatie van de geslachtsorganen en bij de vrouw mogelijk ovulatie.

Toepassing van het geneesmiddel

Clomifeencitraat wordt gebruikt bij de behandeling van onvruchtbaarheid ten gevolge van het ontbreken van ovulatie (uitstoting van een rijpe niet-bevruchte eicel door de eierstok) bij vrouwen, die zwanger wensen te worden.

De behandeling met clomifeencitraat mag slechts onder medische controle van een specialist en nauwkeurig laboratorium onderzoek worden toegepast.

De patiënten moeten zich strikt aan het medisch voorschrift houden en de behandeling mag nimmer worden voortgezet of veranderd zonder toestemming van de arts.

De gebruikelijke dosering is 50 mg (1 tablet) per dag, gedurende 5 dagen beginnende op de 5e dag van de normale of opgewekte cyclus, of indien de cyclus uitblijft, op een door de arts te bepalen dag.

Indien ovulatie (uitstoting van eicel door de eierstok) optreedt maar niet wordt gevolgd door een zwangerschap, kan de behandeling worden herhaald met dezelfde dosering.

Indien geen ovulatie optreedt, kan bij een volgende behandeling de dosis worden verhoogd tot 100 mg (2 tabletten) per dag, gedurende 5 dagen.

Als bij deze dosis geen ovulatie optreedt, mag de behandeling nog tweemaal worden herhaald; als wel ovulatie optreedt maar niet wordt gevolgd door een zwangerschap, mag de behandeling maximaal zesmaal worden herhaald.

De tabletten innemen met een half glas water vóór de maaltijd.

Als u merkt of denkt dat Clomifeencitraat te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel Clomifeencitraat CF heeft gebruikt

Wanneer u te veel Clomifeencitraat CF heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat uw arts of apotheker altijd de verpakking of patiëntenbijsluiter zien.

Verschijnselen van overdosering kunnen onder andere zijn: maagdarmklachten, zoals pijn, opgeblazen gevoel, misselijkheid en braken of een voorbijgaande verslechtering van het gezichtsvermogen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Clomifeencitraat CF in te nemen

Wanneer u een tablet Clomifeencitraat CF vergeten bent, neem de tablet dan alsnog, eventueel samen met de volgende dosis. U mag echter niet meer dan twee innames combineren.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Clomifeencitraat CF niet:

  • wanneer u geelzucht of andere leveraandoeningen heeft of heeft gehad of wanneer uw lever onvoldoende werkt.
  • wanneer u abnormale vaginale bloedingen van onbekende oorsprong heeft of heeft gehad.
  • wanneer u zwanger bent.
  • wanneer u gezwellen aan de eierstokken heeft of heeft gehad.
  • wanneer u stoornissen in de werking van de hypofyse (kleine hormonenvormende hersenklier) of de eierstokken heeft of heeft gehad.

Wees extra voorzichtig met Clomifeencitraat CF:

Clomifeencitraat mag alleen onder strikte medische controle worden gebruikt. Zowel vóór als tijdens de behandeling moeten de hormoonwerkingen dagelijks worden gecontroleerd. Voorts dient aandacht te worden geschonken aan de lichaamstemperatuur vóór het opstaan, de leverwerking en aan mogelijke vergroting van de eierstokken.

Vóór het begin van de behandeling moet met zekerheid zijn vastgesteld, dat elk andere mogelijke oorzaak van onvruchtbaarheid of uitblijven van de menstruatie is uitgesloten.

Met de mogelijkheid van meerling zwangerschap dient rekening te worden gehouden.

Zodra zwangerschap is vastgesteld moet het noodzakelijke onderzoek worden gedaan om dit na te gaan. Aandacht moet worden geschonken aan de mogelijkheid van zwangerschapssuikerziekte en vergiftiging. Soms kunnen tijdens de behandeling met clomifeencitraat gezichtsstoornissen optreden zoals wazig zien of kleurenspots. Indien deze verschijnselen optreden moet de behandeling met clomifeencitraat worden gestaakt en oogheelkundig onderzoek worden uitgevoerd. Indien dit verschijnsel is opgetreden mogen geen nieuwe behandelingen met clomifeencitraat worden gedaan. Alvorens een nieuwe behandeling te beginnen moet met zekerheid zijn vastgesteld dat mogelijke zwangerschap voortkomend uit de eerste behandeling is uitgesloten.

Aangezien de veiligheid van een voortgezette regelmatige behandeling niet is vastgesteld, mag de behandeling maximaal 6 maal worden toegepast.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is clomifeencitraat schadelijk gebleken. Bij zwangerschap dient geen Clomifeencitraat CF 50 mg te worden gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Vrouwen die borstvoeding geven, dienen Clomifeencitraat CF 50 mg slechts te gebruiken na overleg met hun arts.

Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van clomifeencitraat kan leiden tot gezichtsstoornissen. Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient hiermee rekening te worden gehouden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Clomifeencitraat CF

Clomifeencitraat CF tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Clomifeencitraat in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Wisselwerking van Clomifeencitraat met andere geneesmiddelen is nog niet gerapporteerd.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook clomifeencitraat bijwerkingen veroorzaken. Hieronder volgt een lijst van de mogelijke bijwerkingen.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Gewichtstoename

Wanneer clomifeencitraat gedurende langere perioden wordt toegediend, kan de aanmaak van cholesterol worden gestoord.

Psychische stoornissen

Depressie, vermoeidheid, slapeloosheid

Zenuwstelselaandoeningen

Toegenomen nerveuze spanning, een draaierig gevoel of licht in het hoofd, hoofdpijn

Oogaandoeningen

Wazig zien, kleurenspots, lichtflikkeringen.

Bloedvataandoeningen

Opvliegers zoals in de menopauze. Deze zijn meestal niet ernstig en verdwijnen spoedig nadat de behandeling is beëindigd.

Maagdarmstelselaandoeningen

Pijn, drukpijn, opgeblazen gevoel, misselijkheid, braken.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), allergische huidontsteking (dermatitis.)

Nier- en urinewegaandoeningen

Toegenomen frequentie van het plassen.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Vergroting van de eierstokken vaak gepaard gaande met maag- en buikklachten.

Pijn in de borst, overmatige menstruatie, bloedverlies buiten de normale menstruatie (intermenstruele doorbraakbloeding).

Algemene aandoeningen

Matig haarverlies. Na het einde van de behandeling groeien de haren weer aan.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar Clomifeencitraat CF altijd buiten het zicht en het bereik van kinderen. Bewaar Clomifeencitraat CF in de originele verpakking en niet boven de 25ºC.

Op deze manier bewaard, kunt u het geneesmiddel gebruiken tot en met de uiterste gebruiksdatum.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Clomifeencitraat CF niet meer na de datum die op de verpakking gedrukt is achter de woorden

Niet te gebruiken na of Exp.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in september 2010.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.