Clopidogrel Apotex 75 mg filmomhulde tabletten.

ATC-Code
B01AC05
Medikamio Hero Image

Apotex

Stof
Ticlopidine
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Antitrombotische middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Clopidogrel Apotex bevat clopidogrel en behoort tot een groep van geneesmiddelen die bloedplaatjesaggregatieremmers worden genoemd. Bloedplaatjes zijn zeer kleine bloedbestanddelen, die samenklonteren tijdens de bloedstolling. Door deze samenklontering te voorkomen, verkleinen deze middelen de kans op de vorming van bloedstolsels (een proces dat trombose wordt genoemd).

Clopidogrel Apotex wordt ingenomen door volwassenen om vorming van bloedstolsels (trombi) in de verkalkte bloedvaten (slagaders) te voorkomen, een proces dat bekend staat als atherotrombose, dat kan leiden tot atherotrombotische complicaties (zoals beroerte, hartaanval of overlijden).

U hebt Clopidogrel Apotex voorgeschreven gekregen om de vorming van bloedstolsels te helpen voorkomen en om het risico van deze ernstige complicaties te verminderen omdat:

 • u een aandoening hebt waarbij de slagaders verharden (ook bekend als atherosclerose), en
 • u voorheen een hartaanval hebt gehad of een beroerte of een aandoening hebt die bekend staat als perifere arteriële aandoening, of
 • u een ernstig type pijn op de borst hebt gehad, bekend als “instabiele angina pectoris” of “myocardinfarct” (hartaanval). Voor de behandeling van deze aandoening heeft uw arts misschien een stent geplaatst in de verstopte of vernauwde slagader om de effectieve bloeddoorstroming te herstellen. Uw arts zal u eveneens acetylsalicylzuur voorschrijven (een stof die in veel geneesmiddelen aanwezig is om pijn te verlichten, koorts te verlagen en om bloedstolling te voorkomen).
 • u een onregelmatige hartslag heeft, een aandoening die “atriumfibrilleren” wordt genoemd, en u geen geneesmiddelen kunt innemen die bekend staan als “orale anticoagulantia” (vitamine K- antagonisten); deze geneesmiddelen voorkomen dat zich nieuwe stolsels vormen in uw bloed en dat bestaande bloedstolsels kunnen groeien. U moet geïnformeerd zijn dat “orale anticoagulantia” doeltreffender zijn dan acetylsalicylzuur of het gecombineerde gebruik van Clopidogrel Apotex en acetylsalicylzuur voor deze aandoening. Uw arts moet u Clopidogrel

Apotex plus acetylsalicylzuur hebben voorgeschreven als u geen “orale anticoagulantia” kunt innemen en u geen risico op grote bloedingen hebt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u een medische aandoening hebt, die momenteel een bloeding veroorzaakt zoals een maagzweer of een bloeding in de hersenen
 • als u aan een ernstige leveraandoening lijdt.

Als u denkt dat één van deze situaties op u van toepassing is, of in alle gevallen van twijfel, dient u uw arts te raadplegen voordat u Clopidogrel Apotex inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Als één van de hieronder vermelde situaties op u van toepassing is, dient u, vóór u Clopidogrel Apotex inneemt, dit aan uw arts te melden:

 • als u een risico op bloedingen hebt zoals:
  • een aandoening waarbij er een risico is op inwendige bloedingen (zoals een maagzweer)
  • een bloedziekte die kan leiden tot inwendige bloedingen (bloedingen in weefsels, organen of gewrichten van uw lichaam)
  • een recente ernstige verwonding
  • een recente chirurgische ingreep (inclusief een tandheelkundige)
  • een binnen de komende zeven dagen geplande chirurgische ingreep (inclusief een tandheelkundige)
 • als u in de afgelopen 7 dagen een bloedklonter in uw hersenslagader heeft gehad (ischemische aanval).
 • als u een nier- of leveraandoening heeft.
 • U hebt een allergie voor of reactie gehad op enig geneesmiddel gebruikt om uw ziekte te behandelen.

Terwijl u Clopidogrel Apotex inneemt:

 • dient u uw arts te vertellen of een operatie (inclusief een tandheelkundige) gepland wordt.
 • dient u uw arts onmiddellijk te vertellen of u een medische toestand ontwikkelt (ook bekend als Trombotische Trombocytopenische Purpura of TTP) met koorts en kneuzing onder de huid die als rode gestippelde punten wordt waargenomen, met of zonder onverklaarde extreme vermoeidheid, vergeling van de huid of de ogen (geelzucht) (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
 • als u zich snijdt of verwondt, kan de bloeding langer duren dan gewoonlijk. Dit heeft te maken met de werking van het geneesmiddel aangezien het bloedklontervorming verhindert. Bij kleine snijwondjes en verwondingen, zoals door snijden of bij het scheren, is dit niet van belang. Als u echter enige twijfel hebt omtrent uw bloeding, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
 • uw arts kan bloedonderzoek aanvragen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen omdat het middel dan niet werkzaam is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Clopidogrel Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel

dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen, die u zonder medisch voorschrift kunt krijgen.

Sommige andere geneesmiddelen kunnen het gebruik van Clopidogrel Apotex beïnvloeden of vice versa.

U dient in het bijzonder uw arts in te lichten als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • orale anticoagulantia geneesmiddelen gebruikt om de bloedstolling te remmen;
 • een niet-steroïdaal ontstekingsremmend geneesmiddel, gewoonlijk gebruikt voor de behandeling van pijnlijke en/of ontstoken spieren of gewrichten
 • heparine of een ander inecteerbaar geneesmiddel om de bloedstolling te remmen,
 • omeprazol, esomeprazol of cimetidine, geneesmiddelen die maagbezwaren behandelen
 • fluconazol, voriconazol, ciprofloxacine, of chlooramfenicol, geneesmiddelen die gebruikt worden om bacteriële infecties en schimmelinfecties te behandelen,
 • fluoxetine, fluvoxamine, of moclobemide, geneesmiddelen gebruikt om een depressie te behandelen,
 • carbamazepine of oxcarbazepine, geneesmiddelen gebruikt om bepaalde vormen van epilepsie te behandelen,
 • ticlopidine, een ander geneesmiddel om de bloedstolling te remmen.

Als u ernstige pijn op de borst ervaren hebt (instabiele angina pectoris of een hartaanval) kan aan u Clopidogrel Apotex in combinatie met acetylsalicylzuur, een stof die in veel geneesmiddelen aanwezig is om pijn te verlichten en koorts te verlagen, voorgeschreven worden. Incidenteel gebruik van acetylsalicylzuur (niet meer dan 1.000 mg per 24 uur) zou over het algemeen geen problemen mogen opleveren, maar langdurig gebruik in andere omstandigheden dient met uw arts besproken te worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Clopidogrel Apotex kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Het wordt aanbevolen om dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap niet in te nemen.

Als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn, dient u uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen voordat u Clopidogrel Apotex inneemt. Als u zwanger wordt terwijl u Clopidogrel Apotex gebruikt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts, omdat clopidogrel niet wordt aanbevolen als u zwanger bent.

Bij inname van Clopidogrel Apotex, dient u uw arts te raadplegen over het geven van borstvoeding. U mag geen borstvoeding geven terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u borstvoeding geeft of borstvoeding wilt geven, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te gebruiken door Clopidogrel Apotex wordt beïnvloed.

Clopidogrel Apotex bevat lactose

Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers (bijv. lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of uw apotheker

Als u ernstige pijn op de borst (instabiele angina pectoris of hartaanval) ervaren hebt, kan uw arts u eenmalig 300 mg Clopidogrel Apotex (4 tabletten van 75 mg) voorschrijven om de behandeling te starten. Vervolgens is de aanbevolen dosering één tablet Clopidogrel Apotex 75 mg per dag, oraal in te nemen, met of zonder voedsel en elke dag op hetzelfde tijdstip.

U dient Clopidogrel Apotex net zolang in te nemen als uw arts u dat voorschrijft

Wat u moet doen als u meer van Clopidogrel Apotex heeft ingenomen dan u zou mogen

Raadpleeg uw arts of de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gezien het verhoogde risico op bloedingen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Clopidogrel Apotex in te nemen

Als u vergeet een dosis Clopidogrel Apotex in te nemen, maar dit binnen 12 uur na uw gebruikelijke tijdstip van inname merkt, neem uw tablet dan meteen in en neem vervolgens uw volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in.

Als het langer dan 12 uur geleden is, neem dan gewoon de volgende enkele dosis in op het voor u gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van Clopidogrel Apotex

Stop de behandeling niet, tenzij uw arts u zegt dat u mag stoppen..Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u de behandeling beëindigd.

Hebz u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u de volgende symptomen vertoont:

 • koorts, tekenen van infectie of ernstige vermoeidheid. Deze zijn mogelijk te wijten aan een zeldzaam voorkomende vermindering van bepaalde bloedcellen.
 • tekenen van leverproblemen zoals geelverkleuring van de huid en/of de ogen (geelzucht), al dan niet gepaard gaand met bloedingen die voorkomen onder de huid als rode gestippelde punten en/of verwardheid (zie rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”);
 • zwelling in de mond of huidaandoeningen zoals uitslag en jeuk, blaren van de huid. Dit kunnen tekenen zijn van een allergische reactie.

De meest vaak voorkomende bijwerkingen die met Clopidogrel Apotex worden gemeld zijn bloedingen. De bloedingen kunnen voorkomen als bloedingen in de maag of darmen, blauwe plekken, hematomen (ongewone onderhuidse bloedingen of kneuzingen), bloedneus, bloed in de urine. In een klein aantal gevallen werden ook bloedingen in het oog, het hoofd, de longen of de gewrichten gemeld.

Als u gedurende langere tijd bloedt tijdens het gebruik van Clopidogrel Apotex

Als u zich snijdt of verwondt, kan de bloeding langer duren dan gewoonlijk. Dit heeft te maken met de werking van het geneesmiddel aangezien het bloedklontervorming verhindert. Bij kleine snijwondjes en verwondingen, zoals door snijden, of bij het scheren, is dit niet van belang. Als u echter enige twijfel hebt omtrent uw bloeding, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts (zie rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Andere bijwerkingen zijn:

Bijwerkingen die vaak voorkomen (kunnen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers voorkomen): Diarree, buikpijn, indigestie of maagzuur

Bijwerkingen die soms voorkomen (kunnen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers voorkomen): Hoofdpijn, maagzweer, braken, misselijkheid, constipatie, overdreven gasvorming in de maag of de darmen, huiduitslag, jeuk, duizeligheid, gevoel van tinteling en verdoving

Een bijwerking die zelden voorkomt (kan bij maximaal 1 op de 1000 gebruikers voorkomen): Draaierigheid

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (kunnen bij maximaal 1 op de 10.000 gebruikers voorkomen):

Geelzucht, ernstige buikpijn met of zonder rugpijn, koorts, ademhalingsmoeilijkheden, soms samen met hoest, uitgebreide allergische reacties (bijvoorbeeld een warm gevoel in het hele lichaam en zich plotseling niet lekker voelen, mogelijk leidend tot flauwvallen), zwelling in de mond, blaarvorming op de huid, huidallergie, mondzweren (stomatitis), bloeddrukdaling, verwardheid, hallucinaties, gewrichtspijn, spierpijn, veranderingen in de smaak van voedsel.

Bovendien kan uw arts veranderingen in uw bloed- of urinetesten waarnemen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de blister na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Raadpleeg de bewaarcondities op de buitenverpakking.

Indien Clopidogrel Apotex geleverd wordt in PVC/PE/PVDC/Aluminium blisters: Bewaren beneden 25°C. Indien Clopidogrel Apotex geleverd wordt in volledig aluminium blisters: Er zijn geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zichtbare verschijnselen van bederf bemerkt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel clopidogrel. Elke tablet bevat 75 mg clopidogrel (als besilaat).

- De andere stoffen in dit middel zijn (zie rubriek 2 ‘Clopidogrel Apotex bevat lactose’): Tabletkern: hydroxypropylcellulose (E463), mannitol (E421), crospovidone (type A), citroenzuurmonohydraat, microkristallijne cellulose, macrogol 6000, stearinezuur, talk Tabletomhulling: lactosemonohydraat (melksuiker), hypromellose (E464), triacetine (E1518), rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171.

Hoe ziet Clopidogrel Apotex er uit en hoeveel zit er in een verpakking

Clopidogrel Apotex filmomhulde tabletten zijn roze, ronde en biconvexe tabletten.

Ze worden geleverd in PVC/PE /PVDC/Alu-blisters of in PA/ALL/PVC-Alu blisters verpakt in kartonnen dozen met 14, 28, 30, 50, 84, 90 of 100 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten:

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Apotex Europe BV

Darwinweg 20

2333 CR, Leiden Nederland

Fabrikanten:

Pharmathen S.A.,

6 Dervenakion

15351 Pallini Attiki

Griekenland

Pharmathen International S.A

Industrial Park Sapes

Rodopi Prefecture, Block No 5

Rodopi 69300

Griekenland

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
NV Apotex SA NV Apotex SA
Tél/Tel:+32 475.35.40. Tel: +32 475.35.40
България Magyarország
Apotex Europe B.V. Apotex Europe B.V.
Tel: +31 71. 565.77. 77 Tel: +31 71. 565.77. 77
Česká republika Malta
Apotex (ČR) s.r.o. Apotex Europe B.V.
Tel:+ 420 234.705.700 Tel:+31 71. 565.77. 77
Danmark Nederland
Apotex Europe B.V. Apotex Nederland B.V.
Tlf:+31 71. 565.77. 77 Tel:+31 71. 52.43.100
Deutschland Norge
Apotex Europe B.V. Apotex Europe B.V.
Tel:+31 71. 565.77. 77 Tlf:+31 71. 565.77. 77
Eesti Österreich
Apotex Europe B.V. Apotex Europe B.V.
Tel: +31 71. 565.77. 77 Tel: +31 71. 565.77. 77
Ελλάδα Polska
NEXUS MEDICALS S.A. Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w
Τηλ: +30 210 60.43.706-716 Polsce
  Tel:+48 22.311.20.00
España Portugal
APOTEX ESPAÑA S.L. Apotex Europe B.V.
Tel:+34 91.486.15.65 Tel:+31 71. 565.77. 77
France România
NV APOTEX SA Apotex Europe B.V.
Tel:+32 475.35.40 Tel:+31 71. 565.77. 77
Ireland Slovenija
Apotex Europe B.V. Apotex Europe B.V.
Tel:+31 71. 565.77. 77 Tel:+31 71. 565.77. 77
Ísland Slovenská republika
Apotex Europe B.V. Apotex Europe B.V.
Sími:+31 71. 565.77. 77 Tel:+31 71. 565.77. 77
Italia Suomi/Finland
Apotex Europe B.V. Apotex Europe B.V.
Tel:+31 71. 565.77. 77 Puh/Tel:+31 71. 565.77. 77
Κύπρος Sverige
Apotex Europe B.V. Apotex Europe B.V.
Τηλ:+31 71. 565.77. 77 Tel:+31 71. 565.77. 77
Latvija United Kingdom
Apotex Europe B.V. Apotex Europe B.V.
Tel:+31 71. 565.77. 77 Tel:+31 71. 565.77. 77
Lietuva  
Apotex Europe B.V.  
Tel:+31 71. 565.77. 77  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in <maand/JJJJ>.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu/.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.