Advertentie

Auteur: Centrafarm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep:

Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg is een mengsel van secale-alkaloïden. Mogelijk heeft co- dergocrinemesilaat een positieve invloed op de stofwisseling in de hersenen. Het werkingsmechanisme van co-dergocrinemesilaat bij seniele dementie, bij de ziekte van Alzheimer, is niet bekend. De werking treedt geleidelijk in (deze is pas na 3-4 weken merkbaar) en moet regelmatig worden gecontroleerd.

Toepassing van het geneesmiddel:

Co-dergocrinemesilaat wordt bij de verschijnselen van ouderdomsdementie gebruikt, in het bijzonder de ziekte van Alzheimer.

De dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld; in sommige gevallen kan deze dosering afwijken van de aanbevolen dosering. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw arts.

De gebruikelijke dosering bedraagt driemaal daags 1,5 mg (1 tablet). Indien u na een half jaar nog geen verbetering ondervindt als gevolg van de behandeling met co-dergocrinemesilaat dan heeft voortzetting van de behandeling geen zin en zal uw arts besluiten op welke manier hij u verder zal behandelen.

De tabletten bij voorkeur tijdens de maaltijd innemen met wat water.

Als u merkt of denkt dat co-dergocrinemesilaat te sterk werkt, of juist te weinig, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg in te nemen

Indien u vergeten bent uw dosering co-dergocrinemesilaat in te nemen, dan dient u dit alsnog te doen. Als de tijd tot de volgende dosering in verhouding kort is dan kunt u de vergeten dosering beter overslaan en daarna de behandeling volgens het voorschrift van uw arts voortzetten. Neem nooit 2 doseringen kort na elkaar.

Wat u moet doen als u meer van Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Er zijn tot nu toe geen ernstige gevallen van overdosering met co-dergocrinemesilaat bekend. In geval van overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden: misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, verlaagde bloeddruk en vertraagde hartslag. Indien u een overdosering vermoedt of bemerkt of indien u veel meer co-dergocrinemesilaat hebt ingenomen dan voorgeschreven, dan dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen. Laat de arts de patiëntenbijsluiter of de verpakking zien. De arts kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg niet als u:

 • overgevoelig bent voor co-dergocrinemesilaat of een ander bestanddeel van de tabletten;
 • last heeft van ernstig verlaagde bloeddruk;
 • last heeft van een vertraagde hartslag;
 • lijdt aan psychosen of wanen;
 • gedurende lange tijd met Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg zult worden behandeld en zich bij u fibrotische reacties (vorming van littekenweefsel) voordoen of hebben voorgedaan met aantasting

van uw hart als gevolg.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Wees extra voorzichting met Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg:

 • als zich bij u fibrotische reacties (vorming van littekenweefsel) voordoen of hebben voorgedaan met aantasting van uw hart, longen of buik als gevolg. In het geval dat u gedurende lange tijd met Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg zult worden behandeld, controleert uw arts vóór aanvang van de behandeling of de toestand van uw hart, longen en nieren goed is. Ook laat hij/zij voorafgaand aan de behandeling en met regelmatige tussenpozen tijdens de behandeling een echocardiogram (een echografisch onderzoek van het hart) maken. Tijdens de behandeling let uw arts speciaal op eventuele tekenen die kunnen samenhangen met de vorming van littekenweefsel. Zo nodig laat hij/zij een echocardiogram maken. Als er sprake is van vorming van littekenweefsel, moet de behandeling worden stopgezet.

Zwangerschap

Gezien de indicatie is deze rubriek niet relevant.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Gezien de indicatie is deze rubriek niet relevant.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid en wazig zien kunnen optreden als gevolg van het gebruik van co-dergocrinemesilaat. Hiermee dient u vooral in het begin van de behandeling rekening te houden bij het deelnemen aan het verkeer of het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg

De tabletten bevatten lactose. De hoeveelheid lactose die u per tablet inneemt bedraagt 156 mg. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van co-dergocrinemesilaat in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Voorzichtigheid is geboden met het gelijktijdig gebruik van co-dergocrinemesilaat en bloeddrukverlagende middelen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook co-dergocrinemesilaat bijwerkingen veroorzaken. Hieronder volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen.

Verstopte neus, misselijkheid, braken, wazig zien, hoofdpijn, duizeligheid, roodheid van de huid, daling van de bloeddruk bij het rechtop gaan zitten of staan uit een liggende houding en sterk vertraagde hartslag.

Zeer zelden voorkomende bijwerking (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten): hartklepstoornissen en gerelateerde aandoeningen, bv. ontsteking (pericarditis) of het lekken van vocht in het pericardium (pericardiale effusie).

De vroege symptomen kunnen onder meer bestaan uit één of meer van de volgende symptomen - ademhalingsproblemen, kortademigheid, pijn op de borst of in de rug en gezwollen benen. Als u een van deze symptomen ervaart, meld dit dan onmiddellijk aan uw arts.

Bij het optreden van bijwerkingen die niet in deze rubriek voorkomen of als u een bijwerking als ernstig ervaart, dient u ook contact op te nemen met uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de tablettencontainer na ’Niet te gebruiken na’ en op de blisterverpakking na ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg

Eén tablet bevat 1,5 mg co-dergocrinemesilaat. Co-dergocrinemesilaat is een mengsel van de volgende stoffen: dihydroergocornine, dihydroergocryptine en dihydroergocristine.

De andere bestanddelen zijn:

 • lactose,
 • maiszetmeel
 • polyvidon (E1201)
 • microkristallijne cellulose (E460)
 • natriumcarboxymethylzetmeel
 • talk
 • magnesiumstearaat (E572)

Hoe ziet Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking:

Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg tabletten zijn wit of gebroken wit, rond (diameter 9 mm) met aan één zijde een breukstreep en aan één zijde de opdruk “1,5”.

Co-dergodrinemesilaat CF 1,5 mg is beschikbaar in:

Polypropyleen tablettencontainer met een polyethyleen deksel. Iedere container bevat 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500 of 5000 tabletten

PVC/aluminium doordrukstrips. De doordrukstrips worden verpakt in een kartonnen omdoos in meervouden van 10.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder:

Co-dergocrinemesilaat CF 1,5 mg, tabletten: RVG 52993

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2010.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK