Advertentie

Auteur: Pekana


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Toepassingen

CO-HYPERT SPAG. PEKANA® Is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke the- rapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Wanneer mag u CO-HYPERT SPAG. PEKANA® niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u CO-HYPERT SPAG. PEKANA® niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met CO-HYPERT SPAG. PEKANA*?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met CO-HYPERT SPAG. PEKANA® moet zijn.

Gebruik van CO-HYPERT SPAG. PEKANA* in combinatie met voedsel en drank

Gebruik CO-HYPERT SPAG. PEKANA® liever niet in combinatie met voedsel, maar bij voor- keur een half uur vóór, of een uur na de maaltijd.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering.

C0-HÏPER7 Bpck NL V2.qxd 28.06.2 7:20 Uhr Seite 2

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebrui- ken naar verwachting niet beïnvloed.

Qebruik van CO-HYPERT SPAQ. PEKANA* in combinatie met andere geneesmiddelen

Tot op heden zijn van dit geneesmiddel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Dosering en gebruik

Tenzij anders voorgeschreven: Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels.

CO-HYPERT SPAG. PEKANA® bij voori^eur een half uur voor of minstens één uur na de maaitijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water ver- mengd Ingenomen wrarden.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de Wachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veei van CO-HYPERT SPAQ. PEKANA* heeft inge- nomen?

Vblgens de homeopathie Is het effect afhankelijk van het aantal potentiestappen en niet zozeer van de dosering. Ook bij een dubbele dosis zijn geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent verbeten CO-HYPERT SPAQ. PEKANA* in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis van CO-HYPERT SPAG. PEKANA® om zo de vergeten dosis In te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met CO-HYPERT SPAQ. PEKANA* wordt gestopt

Bij het stoppen van de behandeling met CO-HYPERT SPAG. PEKANA® treden geen spe- ciale verschijnselen op.

Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik

Het is bij homeopathische geneesmiddelen altijd mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie juist toenemen in plaats van afnemen. Stop in dit geval de inname van het middel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per

10 druppels.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van CO-HYPERT SPAG. PEKANA® geen bijwerkingen bekend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter Is vermeld of die u als ern- stig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in originele verpakking, beneden 25 °C.

Na gebnjik de verpakking onmiddellijk sluiten,

CO-HYPERT SPAG. PEKANA* buiten bereik en zicht van kinderen houdenl
Uiterste gebruiksdatum

Gebruik CO-HYPERT SPAG. PEKANA® niet meer na de datum op de verpakking en het etiket achter "niet te gebruiken na" (de eerste twee cijfers duiden de maand aan, de vier volgende het jaartal).

Deze bijsluiter Is voor het laatst herzien in 06/2012.

030/nl-V2

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK