Contralum Ultra, smeersel

ATC-Code
D02BA
Medikamio Hero Image

Almirall

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Bescherming tegen uv-straling

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Almirall

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Als ondersteunende therapie en ter voorkoming van door licht veroorzaakte huidaandoeningen. Verder bij stoornissen in de pigmentvorming zoals vitiligo en chloasma (zwangerschapsmasker).

Contralum Ultra bevat ultravioletfilters die de eigenschappen bezitten zowel UV-A als UV-B stralen te kunnen absorberen. Het golflengtebereik van Eusolex® 6300 ligt tussen 280 en 315 nm; van Eusolex® 232 ligt tussen 280 en 315 nm; en van Parsol® 1789 ligt tussen 315 en 400 nm.

Deze lichtbescherming kan in het algemeen met de volgende factoren worden aangegeven; bescherming tegen UV-A: lichtbeschermingsfactor 7;

bescherming tegen UV-B: lichtbeschermingsfactor 10.

Met de lichtbeschermingsfactor wordt aangegeven dat bijvoorbeeld de tijdsduur waarbinnen een voor UV-A stralen gevoelige patiënt zich aan deze straling kan blootstellen met een factor 7 wordt verlengd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten in het bijzonder cetylstearylalcohol, Bronopol of een van de ultravioletfilters. De stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Het product mag niet worden toegepast bij door UV-straling veroorzaakte acuut optredende huidaandoeningen en bij beschadigde huid.
 • Overgevoeligheidsreacties, veroorzaakt door een van de bestanddelen van Contralum Ultra, kunnen optreden. Bronopol is een "formaldehyde-releaser". Bij patiënten met een overgevoeligheid voor formaldehyde kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.

Gebruikt u naast Contralum Ultra nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alleen gebruiken in overleg met uw arts.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Contralum Ultra beïnvloedt niet de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat Bronopol. Bronopol is een "formaldehyde-releaser". Bij patiënten met een overgevoeligheid voor formaldehyde kunnen overgevoeligheidsreacties optreden, zoals plaatselijke huidreacties, bijvoorbeeld contactdermatitis.

Dit middel bevat cetylstearylalcohol, dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijvoorbeeld contactdermatitis).

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voor elke blootstelling aan zonlicht op de te beschermen huidgedeelten aanbrengen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Contralum Ultra bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

In zeldzame gevallen kan, na het aanbrengen van Contralum Ultra, een licht branderig gevoel optreden. Dit zal in het algemeen niet het staken van de therapie tot gevolg hebben.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Contralum 3okt.2012 2

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25 °C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de flacon na Exp.. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn:
  • 3-(4-methylbenzylideen)bornaan-2-on (Eusolex® 6300)
  • 4-tert.-butyl-4'-methoxy-dibenzoyl-methaan (Parsol® 1789)
  • natriumzout van 2-fenylbenzimidazool-S-sulfonzuur (Eusolex® 232)
 • De andere stoffen in dit middel zijn:

2-Broom-2-nitropropaan-1,3 diol (Bronopol®), Gezuiverd water, Isopropylmyristaat, Polyoxyethyleen vetzuur ester, Propyleenglycol, Glycerol (85%), Stearinezuur, Cetostearylalcohol, Natriumhydroxide.

Flacon van 100 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Almirall Hermal GmbH Scholtzstraße 3

21465 Reinbek Duitsland

Voor inlichtingen en correspondentie:

Almirall BV, Papendorpseweg 53-59, 3528 BJ Utrecht, Nederland. Telefoon: 030 7991155

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012

Contralum 3okt.2012 3

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.