Advertentie

Auteur: Medcor Pharmaceuticals


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Creon Forte is een geneesmiddel ter behandeling van een tekort aan de enzymen van de alvleesklier. Het bevat de spijsverteringsenzymen van de alvleesklier in de vorm van microkorrels, die beschermd zijn tegen de invloed van het maagsap. Deze microkorrels zorgen voor een gelijkmatige verdeling over de maaginhoud, zonder dat de enzymen als gevolg van maagzuur afgebroken worden. In de dunne darm lost, doordat het daar minder zuur is, de laag van de microkorrels op en komen de enzymen vrij zodat zij hun werking kunnen doen.

Creon Forte wordt gebruikt:

bij een onvoldoende werking van de alvleesklier bij kinderen en volwassenen.

Ziekten met onvoldoende werking van de alvleesklier, waarbij Creon Forte aanbevolen wordt zijn bijvoorbeeld:

 • cystische fibrose (mucoviscidosis = taaislijmziekte)
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • toestand na het operatief verwijderen van de alvleesklier (pancreatectomie) of een gedeelte hiervan
 • toestand na het operatief verwijderen van de maag (gastrectomie) of een gedeelte hiervan.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Creon Forte niet wanneer u

 • allergisch (overgevoelig) bent voor varkenseiwitten
 • allergisch (overgevoelig) bent voor één van de andere bestanddelen van Creon Forte.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Een effect van Creon Forte op andere geneesmiddelen of van andere geneesmiddelen op Creon Forte is niet bekend, met uitzondering van zuurremmende middelen die een gunstig

effect kunnen hebben.

Zwangerschap en borstvoeding

Creon Forte mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap indien noodzakelijk en op advies van uw arts.

Het gebruik van Creon Forte tijdens het geven van borstvoeding is toegestaan.

Vraag uw arts of apotheker altijd om advies voordat u een geneesmiddel inneemt tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Creon Forte heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoe moet ik Creon Forte gebruiken.

Volg bij het innemen van Creon Forte nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Creon Forte capsules worden ingeslikt.

Neem de capsules tijdens de maaltijd in met wat vloeistof (bij voorkeur water; geen vloeistof die warmer is dan 35ºC). Slik de capsules door zonder te kauwen .Voor kleine kinderen die de capsule in z’n geheel nog niet kunnen slikken, kan de capsule worden opengemaakt en alleen de microkorrels worden ingenomen. Om het innemen te vergemakkelijken kan de inhoud worden uitgestrooid op een koud of lauw brijachtig voedingsmiddel.

Kauw de microkorrels niet en druk ze niet plat, omdat anders de beschermende laag van de microkorrels kan beschadigen. Het verdient aanbeveling met water of lauwe thee na te spoelen.

Hoeveel Creon Forte moet ik gebruiken

De gebruikelijke dosering is 1 capsule per hoofdmaaltijd. Aanpassing van de dosering dient te gebeuren op geleide van uw toestand, de vetinname (vetbelasting) en de vetuitscheiding in de ontlasting. De uiteindelijke dosering hangt af van de mate waarin de alvleesklier nog functioneert. Bij een sterk verminderde werking van de alvleesklier kan uw arts u enkele capsules per maaltijd voorschrijven. Het dagelijks maximum is afhankelijk van uw lichaamsgewicht.

Als u merkt dat Creon Forte te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Creon Forte heeft ingenomen dan u zou mogen

Drink een ruime hoeveelheid water. Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Creon Forte is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Creon Forte in te nemen

Wanneer u bent vergeten Creon Forte in te nemen, wacht dan tot de volgende maaltijd. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid capsules in.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Creon Forte bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);

vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten); soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten; zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);

zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: buikpijn, opgezette buik, diarree, verstopping, abnormale stoelgang, misselijkheid, braken

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms: allergische of overgevoeligheidsreacties van de huid

Onbekend: jeuk, netelroos

Neem bij buikklachten onmiddellijk contact op met uw huisarts.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25 °C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en sluit het potje goed af na gebruik.
 • Gebruik Creon Forte niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het potje na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Creon Forte

 • Het werkzaam bestanddeel is pancreatine, 300 mg per maagsapresistente capsule, overeenkomend met 25.000 eenheden lipase 18.000 eenheden amylase, en 1.000 eenheden protease volgens de Europese Farmacopee.
 • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: capsule-inhoud (microkorrels): macrogol 4000, cetylalcohol, hypromelloseftalaat, triethyl citraat en dimeticon 1000 capsulewand: gelatine, ijzeroxide rood (E 172), ijzeroxide geel (E172) en titaniumdioxide (E 171) (Zie ook rubriek 2a “gebruik Creon Forte niet”)

Hoe ziet Creon Forte er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Creon Forte is een capsule met gereguleerde afgifte. De ene helft van de capsule is oranje, de andere helft is doorzichtig. Creon Forte wordt geleverd in HDPE potjes met 100 capsules.

Registratiehouder/ompakker

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen: Medcor Pharmaceuticals B.V.

Ketelmeerstraat 140-144 8226 JX Lelystad

In het register ingeschreven onder

Creon Forte, capsules met gereguleerde afgifte

RVG 29660//16055 L.v.H.: België

Fabrikant: Abbott Products GmbH, Justus-von-Liebig-Str.33, 31535 Neustadt, Duitsland.

Heeft u nog vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u nog meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Creon Forte.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2011 (versie 07).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK