Auteur: Abbott Laboratories


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Creon granulaat?

- Creon granulaat bevat een mix van enzymen, die “pancreatine” genoemd wordt.
  De enzymen zitten in kleine korrels.
- Pancreatine helpt bij het verteren van het voedsel. De enzymen zijn afkomstig van
  varkensalvleesklieren.
- Door de korrels van Creon granulaat wordt pancreatine niet afgebroken in de maag
  en komt pancreatine vrij in de darm, waar het zijn werking kan doen.
- Creon granulaat is bedoeld voor patiënten, die geen capsules kunnen slikken. Het
  wordt gebruikt als patiënten een lage dosis pancreatine nodig hebben.

Waarvoor wordt Creon granulaat gebruikt?

Dit middel kan worden toegepast bij exocriene pancreasinsufficiëntie. Dit kan optreden bij aandoeningen waarbij de alvleesklier geen of onvoldoende spijsverteringsenzymen in de dunne darm afgeeft om het voedsel te verteren.

Hoe werkt Creon granulaat?

Dit middel wordt gebruikt door kinderen en volwassenen die last hebben van exocriene pancreasinsufficiëntie. Bij deze aandoening maakt de alvleesklier onvoldoende spijsverteringsenzymen om het voedsel te kunnen verteren.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor varkenseiwitten
 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de andere bestanddelen van Creon granulaat (zie rubriek 6).

Als u twijfelt, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Creon granulaat gaat gebruiken.

Een zeldzame darmaandoening (“fibroserende colopathie”), waarbij de darmen vernauwd zijn, is gemeld bij patiënten met taaislijmziekte die een hoge dosis pancreatine gebruiken. Voor zo ver bekend is dit nooit gebeurd tijdens studies waarin patiënten Creon granulaat gebruikten.

Als u ongebruikelijke buikklachten of veranderingen in uw buikklachten heeft en méér dan 10.000 eenheden lipase per kilogram lichaamsgewicht per dag inneemt, moet u direct contact opnemen met uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Vraag uw arts of apotheker altijd om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt als u zwanger bent of voordat u zwanger wilt worden. Uw arts kan het beste bepalen of u Creon granulaat mag innemen en welke dosering u het beste kan gebruiken.
 • Creon granulaat mag gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Creon granulaat heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • De dosis, die moet worden ingenomen, wordt gemeten in “lipase eenheden”. Lipase is een van de enzymen in pancreatine.
 • Volg altijd de doseringsadviezen van uw arts op.
 • Gebruik altijd het maatlepeltje dat bij het potje Creon granulaat geleverd wordt. Eén maatlepeltje bevat 5000 lipase eenheden.
 • Uw arts zal de dosis vaststellen die voor u geschikt is. De dosis hangt af van:
  • De aard van uw ziekte
  • Uw lichaamsgewicht
  • Uw dieet
  • De hoeveelheid vet in uw ontlasting
 • Als u last heeft van vetdiarree of andere maag– of darmproblemen, bespreek dan met uw arts of de dosis misschien moet worden aangepast.

Taaislijmziekte (cystic fibrosis)

 • De gebruikelijke dosis om mee te beginnen bij kinderen jonger dan 4 jaar is 1000 lipase eenheden per kilogram lichaamsgewicht per maaltijd.
 • De gebruikelijke dosis om mee te beginnen bij kinderen ouder dan 4 jaar, tieners en volwassenen is 500 lipase eenheden per kilogram lichaamsgewicht per maaltijd.

Andere problemen met uw alvleesklier

 • De gebruikelijke dosis voor een maaltijd ligt tussen de 25.000 en 80.000 lipase eenheden
 • De gebruikelijke dosis voor een snack is de helft van de dosis die moet worden ingenomen voor een maaltijd.

Neem Creon granulaat altijd tijdens of direct na de maaltijd of snack in. Dit zorgt ervoor dat de enzymen goed worden gemengd met het voedsel en de enzymen het voedsel kunnen verteren als het door het darmstelsel gaat.

 • Verdeel de korrels over een kleine hoeveelheid zacht, ietwat zuur voedsel, zoals bijvoorbeeld appelmoes of yoghurt. Slik het mengsel meteen door zonder het te pletten of te kauwen en drink er wat water of sap bij.. De korrels kunnen ook met een wat zure vloeistof ingenomen worden, zoals appelsap, sinaasappelsap of ananassap. Het mengsel van microkorrels met voedsel of vloeistof moet meteen worden ingenomen en mag niet worden bewaard.
 • Zorg ervoor dat u alle korrels doorslikt en dat er geen korrels achterblijven in de mond. Controleer bij jonge kinderen zonodig de mondholte op achtergebleven granulaat.
 • Drink als een algemene regel elke dag een ruime hoeveelheid vocht.

Blijf Creon granulaat gebruiken totdat uw arts zegt dat u er mee moeten stoppen. Veel patiënten moeten Creon granulaat gebruiken gedurende de rest van hun leven.

Drink een ruime hoeveelheid water. Neem altijd contact op met uw arts of apotheker om te horen of een behandeling nodig is als teveel Creon granulaat is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Hele hoge doseringen van pancreatine zorgen er soms voor dat er te veel urinezuur in de urine (hyperuricosurie) of in het bloed (hyperurikemie) aanwezig is.

Wanneer u bent vergeten Creon granulaat in te nemen, wacht dan tot de volgende maaltijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruiken van dit middel

Stop niet met het gebruiken van Creon granulaat zonder dat u met uw arts overlegd heeft.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Creon granulaat bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen werden gemeld tijdens studies, waarin patiënten Creon granulaat gebruikten. Deze bijwerkingen kunnen optreden tijdens gebruik van dit medicijn:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

- Buikpijn

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten):

- Misselijkheid
- Braken
- Verstopping
- Opgezette buik
- Diarree

Deze bijwerkingen kunnen ook veroorzaakt worden door de aandoening waarvoor u Creon granulaat gebruikt. Tijdens studies is aangetoond dat het aantal patiënten dat Creon granulaat gebruikte en buikpijn of diarree had, lager of gelijk was aan het aantal patiënten dat geen Creon granulaat gebruikte.

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

- huiduitslag

Erge jeuk (pruritus) en netelroos (urticaria) zijn ook gemeld.

Andere allergische of overgevoeligheidsreacties kunnen door Creon Forte worden veroorzaakt. Dat kunnen ook ademhalingsmoeilijkheden en gezwollen lippen zijn.

Een zeldzame darmaandoening (“fibroserende colopathie”), waarbij de darmen vernauwd zijn, is gemeld bij patiënten met taaislijmziekte die een hoge dosis pancreatine gebruiken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Na openen bewaren beneden 25 °C en binnen 3 maanden gebruiken.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht; sluit het potje goed af na gebruik.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het potje na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof van Creon granulaat is pancreatine.
 • Eén maatlepeltje Creon granulaat bevat 100 mg. Dit bevat 60,12 mg pancreatine, overeenkomend met 5.000 eenheden lipase, 3.600 eenheden amylase, en 200 eenheden protease volgens de Europese Farmacopee.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:
  • Granulaat: macrogol 4000
  • Coating: hypromelloseftalaat, dimeticon 1000, triethyl citraat, cetylalcohol
 • Creon granulaat, maagsap-resistent granulaat bestaat uit ronde korrels en is lichtbruin van kleur.
 • Creon granulaat wordt geleverd in glazen potjes van 20 gram. De potjes zitten in een kartonnen doosje met een maatlepeltje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder: Abbott B.V. Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp Tel 088 8222 688

Fabrikant:

Abbott Laboratories GmbH, Neustadt, Duitsland.

Creon granulaat is in het register ingeschreven onder RVG 107907.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u nog meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel.

Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Creon granulaat.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK