CRH Ferring, poeder voor injectievloeistof 100 microgram

ATC-Code
V04CD04
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Ferring
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Varia
Therapeutische groep Diagnostika
Farmacologische groep Andere diagnostika
Chemische groep Hypophysenfunktions-tests
Stof Corticoliberin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Ferring

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik.

CRH Ferring is een diagnosticum dat werkt op het niveau van de hypofyse (een orgaantje bij de hersenen). CRH Ferring is gelijk aan een van nature aanwezig hormoon, CRF genaamd, welke de hypofyse aanzet tot de productie van het hormoon ACTH. Dit laatste hormoon regelt op zijn beurt de afgifte van het hormoon cortisol door de bijnierschors.

CRH-Ferring kan worden gebruikt om te testen of de hypofyse goed werkt voor wat betreft de productie van het hormoon ACTH.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik CRH-FERRING niet

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor corticoreline of voor één van de andere bestanddelen van CRH-Ferring.

Wees extra voorzichtig met CRH-Ferring

Er zijn geen waarschuwingen van toepassing.

De test moet plaatsvinden in een ziekenhuis, om snel op te kunnen treden in geval van een overgevoeligheidsreactie.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

08126 PIL CRH-Ferring 1

De werking van CRH-Ferring wordt beïnvloed door tal van geneesmiddelen. Dit zijn middelen die de uitscheiding van ACTH en/of cortisol remmen of middelen die de werking van CRH Ferring versterken.

CRH Ferring dient niet gelijktijdig met andere middelen voor injectie of infusie toegediend te worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Vanwege het ontbreken van voldoende gegevens mag CRH Ferring niet worden gebruikt tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van CRH Ferring de rijvaardigheid beïnvloed.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

CRH Ferring wordt door de arts die u behandeld toegediend.

De inhoud van één ampul CRH Ferring wordt opgelost in 1 ml van het bijgevoegde oplosmiddel. Deze hoeveelheid wordt aanbevolen als standaarddosering voor volwassenen van gemiddeld gewicht. Voor patiënten met ernstige vetzucht dient een dosering van 2 microgram per kg lichaamsgewicht aangehouden te worden. Vanwege het ontbreken van gegevens mag CRH-Ferring niet worden toegepast bij kinderen.

Nadat een bloedmonster is afgenomen wordt de oplossing met CRH Ferring in een ader toegediend. Vervolgens zullen er op verschillende tijden (bijvoorbeeld na 15, 30, 45, 60 en 90 minuten) nog enige bloedmonsters worden afgenomen.

De test is bedoeld voor éénmalige toediening.

Wat u moet doen als u meer van CRH-Ferring heeft gebruikt dan u zou mogen

Bij hogere doses kan soms een daling van de bloeddruk optreden, met versnelde hartwerking en een verhoogde prolactine afgifte (prolactine is een hypofyse-hormoon). Ook kunnen de bijwerkingen zoals genoemd in rubriek 4 optreden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten CRH-Ferring te gebruiken

Aangezien CRH-Ferring bedoeld is om een deel van de hypofyse-functie te testen hoeft u zich geen zorgen te maken wanneer dit wordt vergeten. U maakt gewoon zo snel mogelijk een nieuwe afspraak voor de test.

Als u stopt met het gebruik van CRH-Ferring

De test is bedoeld voor éénmalige toediening. De test kan uitsluitend worden herhaald op speciaal verzoek van de behandelend arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan CRH-Ferring bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak, bij 1 tot 10 van de 100 behandelde patiënten: voorbijgaand warmtegevoel aan hoofd, nek en romp, voorbijgaande lichte stoornissen in reuk en smaak.

08126 PIL CRH-Ferring 2

Soms, bij 1 tot 10 van de 1000 behandelde patiënten: overgevoeligheid. Daarom dient men rekening te houden met het eventueel optreden van allergische reacties. Verder: bloeddrukdaling, sneller kloppen van het hart, opvliegers, gevoel dat men moet plassen, beklemming op de borst, kortademigheid, gevoel van kou in mond en keel, duizeligheid.

Zelden, bij 1 tot 10 van de 10.000 behandelde patiënten:

Ernstige bloeddrukdaling.

Zeer zelden, bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten: ernstige, levensbedreigende overgevoeligheidsreactie (anafylactische reactie).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Na opening van de ampul en het opzuigen van de werkzame stof dient de injectie-oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

De ongeopende ampullen beneden 25°C bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik CRH-Ferring niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat CRH-Ferring

  • Het werkzaam bestanddeel is corticorelinetrifluoracetaat overeenkomend met 100 microgram corticoreline.
  • De andere bestanddelen zijn: poeder: geen verdere hulpstoffen toegevoegd oplosmiddel: natriumchloride, verdund zoutzuur en water voor injectie..

Hoe ziet CRH-Ferring er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Het geneesmiddel is een gevriesdroogd poeder voor injectievloeistof. De verpakking bestaat uit 1 glazen ampul met poeder en 1 glazen ampul met 1 ml oplosmiddel. Als de oplossing is bereid moet deze helder zijn en vrij van deeltjes. Zoniet, dan mag de oplossing niet worden gebruikt.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning: Fabrikant:
Ferring B.V. Ferring GmbH
Polarisavenue 130 Wittland 11
2132 JX Hoofddorp D-24109 Kiel
  Duitsland
08126 PIL CRH-Ferring 3

CRH Ferring is in het register ingeschreven onder RVG 11938.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2012

08126 PIL CRH-Ferring 4

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.