CRIXIVAN 200 mg harde capsules | Nederland

CRIXIVAN 200 mg harde capsules

Producent: Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Stof(fen)
Indinavir
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Alles om te weten

Vergunninghouder

Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is CRIXIVAN?

CRIXIVAN bevat een stof met de naam indinavir. Het behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘proteaseremmers’ worden genoemd.

Waarvoor wordt CRIXIVAN gebruikt?

CRIXIVAN wordt gebruikt voor de behandeling van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) bij volwassenen. CRIXIVAN wordt tegelijk gebruikt met andere behandelingen tegen hiv (antiretrovirale geneesmiddelen). Dit wordt antiretrovirale combinatietherapie genoemd.

 • Een voorbeeld van een ander geneesmiddel dat tegelijk met CRIXIVAN gegeven kan worden, is ritonavir.

Hoe werkt CRIXIVAN?

CRIXIVAN behandelt hiv en draagt er toe bij dat het aantal hiv-deeltjes in uw bloed afneemt.

CRIXIVAN helpt om:

 • de kans op het ontstaan van ziektes die samenhangen met hiv te verkleinen;
 • de hoeveelheid hiv in uw lichaam (uw 'virale belasting' genoemd) te verminderen;
 • het aantal CD4 (T)-cellen te verhogen. CD4-cellen vormen een belangrijk onderdeel van uw

immuunsysteem. De voornaamste rol van het immuunsysteem is om u te beschermen tegen infecties.

Mogelijk heeft CRIXIVAN deze effecten niet bij alle patiënten. Uw arts zal controleren hoe dit geneesmiddel bij u werkt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U gebruikt een van de volgende geneesmiddelen:
  • rifampicine - een antibioticum om infecties te behandelen
  • cisapride - gebruikt bij darmproblemen
  • amiodaron - gebruikt bij hartritmestoornissen
  • pimozide - gebruikt bij bepaalde psychische problemen
  • lovastatine of simvastatine - gebruikt om cholesterol te verlagen
  • sint-janskruid (Hypericum perforatum) - een kruidenmiddel dat gebruikt wordt tegen depressie
  • ergotaminetartraat (met of zonder cafeïne) - gebruikt bij migraine
  • astemizol of terfenadine - antihistaminica (middelen tegen allergische reacties) die gebruikt worden bij hooikoorts en andere allergieën
  • alprazolam, triazolam en midazolam (via de mond) - gebruikt om u rustiger te maken en u te helpen slapen.

Gebruik CRIXIVAN niet als een van bovenstaande punten op u van toepassing is. Twijfelt u? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u CRIXIVAN inneemt.

Als CRIXIVAN tegelijk met het geneesmiddel ritonavir wordt gegeven:

Gebruik CRIXIVAN of ritonavir niet:

 • als u problemen met uw lever heeft
 • als u een van de volgende middelen gebruikt:
  • fusidinezuur - een antibioticum om infecties te behandelen
  • piroxicam - gebruikt bij reumatische artritis
  • alfuzosine - gebruikt bij prostaatproblemen
  • bepridil - gebruikt bij pijn op de borst (angina pectoris)
  • clozapine - gebruikt bij bepaalde psychische problemen
  • pethidine of propoxyfeen - gebruikt tegen pijn
  • estazolam of flurazepam - gebruikt om u te helpen slapen
  • clorazepaat of diazepam - gebruikt om u rustiger te maken
  • encaïnide, flecaïnide, propafenon of kinidine - gebruikt bij een onregelmatige hartslag.

Gebruik CRIXIVAN of ritonavir niet als een van bovenstaande punten op u van toepassing is. Twijfelt u? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u CRIXIVAN inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt als u een van de volgende aandoeningen heeft gehad of bij u ontstaat:

 • allergieën
 • diabetes
 • hoog cholesterol (waargenomen bij bloedonderzoek)
 • nierproblemen (waaronder ontsteking van de nieren, nierstenen of rugpijn met of zonder bloed in de urine)
 • ‘hemofilie’ - CRIXIVAN kan de kans op een bloeding vergroten. Als u een bloeding opmerkt of als u zich zwak voelt, neem dan direct contact op met uw arts.
 • leverproblemen - mensen met ‘chronische hepatitis B of C’ of ‘cirrose’ die worden behandeld met ‘antiretrovirale’ middelen, hebben met dit geneesmiddel een grotere kans op ernstige en mogelijk fatale leverbijwerkingen. Het kan zijn dat uw bloed onderzocht moet worden om te kijken hoe goed uw lever werkt.
 • hevige pijn, gevoeligheid of zwakte in uw spieren - de kans hierop is groter als u middelen gebruikt om uw cholesterol te verlagen die ‘statines’ genoemd worden (zoals simvastatine). In zeldzame gevallen kunnen de spierproblemen ernstig zijn (rabdomyolyse). Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u hevige pijn of zwakte in de spieren krijgt.
 • infectieverschijnselen - dit kan een eerdere infectie zijn die terugkomt nadat de behandeling tegen hiv is begonnen. Dit kan zijn doordat het lichaam nu weer infecties kan bestrijden. Dit doet zich voor bij sommige mensen met een hiv-infectie in een gevorderd stadium (aids) en die eerder met hiv samenhangende infecties hebben gehad. Als u infectieverschijnselen opmerkt, neem dan direct contact op met uw arts.
 • auto-immuunziekten (een aandoening die ontstaat wanneer het immuunsysteem gezond lichaamsweefsel aanvalt) kunnen ook optreden nadat u bent gestart met het innemen van geneesmiddelen voor de behandeling van uw hiv-infectie. Auto-immuunziekten kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. Als u merkt dat u symptomen van een infectie krijgt of andere symptomen zoals spierzwakte, zwakte die begint in de handen en voeten en zich naar boven verplaatst in de richting van de romp van het lichaam, hartkloppingen, beven of hyperactiviteit, neem dan voor de vereiste behandeling onmiddellijk contact op met uw arts.
 • botproblemen - verschijnselen zijn onder meer stijve en pijnlijke gewrichten, vooral de heup, en moeilijk bewegen. Neem contact op met uw arts als u een van deze verschijnselen opmerkt. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van een botziekte die ‘osteonecrose’ (hierbij sterft bot af doordat het te weinig bloed krijgt) wordt genoemd. Dit kan optreden maanden tot jaren na het starten van de behandeling tegen hiv. Het risicodat u botproblemen krijgt, is hoger als u:
  • alcohol drinkt
  • een hoge ‘body mass index’ (BMI) heeft
  • een zeer zwak immuunsysteem heeft
  • tegelijk met CRIXIVAN ook corticosteroïden heeft gebruikt
  • al lang antiretrovirale combinatietherapie gebruikt.
 • veranderingen in lichaamsvet - antiretrovirale combinatietherapie kan uw lichaamsvorm veranderen. Dit komt door veranderingen in de verdeling van vet (zoals verlies van vet uit benen, armen en gezicht, meer vet in uw buik of andere inwendige organen, borstvergroting en vetbulten achter in de nek (‘buffalo hump’)). De oorzaak en de gevolgen op lange termijn hiervan zijn niet bekend. Uw arts kan ook veranderingen vaststellen in de concentraties vetten, suiker en melkzuur in uw bloed en in insulineresistentie. Als u veranderingen in uw lichaamsvet opmerkt, neem dan contact op met uw arts.

Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is (of als u twijfelt), neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u CRIXIVAN gebruikt.

Onderzoeken en controles

Uw arts zal uw bloed regelmatig controleren op problemen met uw:

 • lever
 • nieren
 • bloed (bloedarmoede)
 • bloedsuiker (probleem met verhoogde bloedsuikerwaarden, hyperglykemie).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

CRIXIVAN wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast CRIXIVAN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen, waaronder kruidenmiddelen.

CRIXIVAN kan invloed hebben op de manier waarop andere geneesmiddelen werken. Ook kunnen sommige andere geneesmiddelen invloed hebben op de manier waarop CRIXIVAN werkt.

Ritonavir

Ritonavir wordt gebruikt om de bloedspiegels van CRIXIVAN te verhogen of, minder vaak en dan in hogere doses, voor de behandeling van hiv. Overleg met uw arts als u zowel CRIXIVAN als ritonavir gaat gebruiken. Lees ook de bijsluiter voor ritonavir.

Zie ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’ en ‘Gebruik CRIXIVAN of ritonavir niet’ in rubriek 2 voor een belangrijke lijst met geneesmiddelen die u niet met CRIXIVAN mag combineren. Gebruik CRIXIVAN niet als u een van deze middelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u CRIXIVAN gebruikt.

Neem ook contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u CRIXIVAN gebruikt als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt omdat uw arts mogelijk de dosis van uw geneesmiddelen wil aanpassen:

 • theofylline - gebruikt bij astma
 • warfarine - gebruikt om het bloed te verdunnen
 • morfine, fentanyl - gebruikt tegen pijn
 • buspiron - gebruikt om u rustiger te maken
 • fluconazol - gebruikt tegen schimmelinfecties
 • venlafaxine, trazodon - gebruikt bij depressie
 • tacrolimus, ciclosporine - hoofdzakelijk gebruikt na orgaantransplantaties
 • delavirdine, efavirenz, nevirapine - gebruikt tegen hiv
 • amprenavir, saquinavir, atazanavir - gebruikt tegen hiv
 • sildenafil, vardenafil, tadalafil - gebruikt bij impotentie
 • dexamethason - gebruikt tegen zwelling (ontsteking)
 • itraconazol, ketoconazol - gebruikt tegen schimmelinfecties
 • atorvastatine, rosuvastatine, pravastatine, fluvastatine - gebruikt om cholesterol te verlagen
 • fexofenadine, loratadine - antihistaminica tegen hooikoorts en andere allergische aandoeningen
 • orale voorbehoedsmiddelen (‘de pil’) met norethindron of ethinylestradiol
 • fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine, divalproex, lamotrigine - geneesmiddelen tegen epileptische aanvallen (‘toevallen’)
 • midazolam (per injectie) - gebruikt bij acute epileptische aanvallen (’toevallen’) en om mensen in slaap te brengen voor bepaalde medische ingrepen
 • amlodipine, felodipine, nifedipine, nicardipine, digoxine, diltiazem - gebruikt bij hoge bloeddruk en bepaalde hartproblemen.

Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is (of als u twijfelt), neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u CRIXIVAN gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Zie rubriek 3 voor informatie over hoe CRIXIVAN moet worden ingenomen. Het is echter vooral belangrijk dat u:

 • CRIXIVAN niet gebruikt met voedsel met veel calorieën, vet en eiwitten. De reden daarvoor is dat dergelijke voedingsstoffen ervoor zorgen dat uw lichaam minder CRIXIVAN kan opnemen en het middel daarom minder goed zal werken.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Gebruik CRIXIVAN alleen als dat volgens uw arts duidelijk noodzakelijk is. Het is niet bekend of CRIXIVAN dat door een zwangere vrouw wordt ingenomen, schadelijk is voor een ongeboren kind.
 • Om overdracht van hiv op hun baby te voorkomen, wordt aanbevolen dat met hiv geïnfecteerde vrouwen geen borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij gebruik van CRIXIVAN zijn duizeligheid en wazig zien gemeld. Als dit zich voordoet, bestuur dan geen voertuig of gebruik geen machines.

Andere informatie die u moet weten

CRIXIVAN kan hiv niet genezen. U kunt nog steeds infecties of andere ziektes in samenhang met hiv krijgen. U moet tijdens gebruik van CRIXIVAN dus onder behandeling van uw arts blijven.

Hiv wordt verspreid via bloed van of seksueel contact met iemand met hiv. Behandeling met CRIXIVAN sluit het risico dat u hiv aan anderen doorgeeft niet uit.

CRIXIVAN bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose (een type suiker). Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verteert of verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoeveel gebruikt u van dit middel?

De gebruikelijke dosering CRIXIVAN is:

 • Twee capsules van 400 mg (800 mg) - driemaal daags ingenomen (om de 8 uur). Dit betekent dat u elke dag in totaal zes capsules van 400 mg (2400 mg) inneemt.

Als u ook ritonavir gebruikt, neemt u meestal minder CRIXIVAN in. De aanbevolen doses zijn:

 • CRIXIVAN - één capsule van 400 mg (400 mg) - tweemaal daags ingenomen. Dit betekent dat u elke dag in totaal twee capsules van 400 mg (800 mg) inneemt;
 • ritonavir - 100 mg - tweemaals daags ingenomen.

Hoe neemt u dit middel in?

 • Neem dit geneesmiddel via de mond in.
 • Slik de capsules heel door met wat water, halfvolle of magere melk, sap, thee of koffie.
 • De capsules niet fijnmaken of kauwen.
 • Het is belangrijk voor volwassenen om tijdens het gebruik van CRIXIVAN per dag minstens 1,5 liter vocht te drinken om zo de kans op de vorming van nierstenen verkleinen.
 • Gebruik CRIXIVAN niet met voedsel met veel calorieën, vet en eiwitten. De reden daarvoor is dat dergelijke voedingsstoffen ervoor zorgen dat uw lichaam minder CRIXIVAN kan opnemen en het middel daarom minder goed zal werken.

Wanneer neemt u dit middel in?

 • 1 uur voor of 2 uur na een maaltijd innemen.
 • Als u het niet zonder voedsel kunt innemen, neem CRIXIVAN dan met een lichte vetarme maaltijd in, bijvoorbeeld wat droog geroosterd brood met jam of cornflakes met halfvolle of magere melk en suiker.
 • Als u ook ritonavir gebruikt, dan kunt u CRIXIVAN op elk moment van de dag innemen met of zonder voedsel.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer CRIXIVAN heeft ingenomen dan zou mogen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts. De volgende verschijnselen kunnen optreden:

 • misselijkheid
 • braken
 • diarree
 • rugpijn
 • bloed in uw urine.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u een dosis heeft overgeslagen, neem die dan niet later op de dag in. Ga gewoon verder met het gebruikelijke doseringsschema.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Het is belangrijk dat u CRIXIVAN precies inneemt zoals uw arts u dat zegt - hij of zij zal u zeggen hoe lang u uw geneesmiddel moet innemen.

 • Stop niet met het gebruik van CRIXIVAN zonder dit met uw arts te bespreken.
 • De reden daarvoor is dat als doses worden verlaagd of overgeslagen, de kans groter wordt dat hiv resistent wordt tegen CRIXIVAN.
 • In dat geval werkt dit geneesmiddel niet meer bij u.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij dit geneesmiddel:

Neem direct contact op met uw arts als u een van de volgende ernstige bijwerkingen heeft – u kunt urgente medische behandeling nodig hebben:

 • allergische reacties – symptomen zijn: jeukende huid, roodheid van de huid, striemen of galbulten (netelroos), zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel of moeilijk ademen. Het is niet bekend hoe vaak dit kan voorkomen (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald), maar deze reacties kunnen soms ernstig zijn en ook shock tot gevolg hebben.

Er zijn ook andere bijwerkingen die u kunt krijgen terwijl u dit middel gebruikt, zoals meer bloedingen bij hemofiliepatiënten, spierproblemen, infectieverschijnselen, botproblemen en veranderingen in het lichaamsvet. Zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel’ in rubriek 2.

Andere bijwerkingen zijn onder meer:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • hoofdpijn
 • uitslag of droge huid
 • misselijkheid
 • braken
 • veranderde smaak
 • spijsverteringsstoornissen of diarree
 • buikpijn of opgezette buik
 • zich duizelig, zwak of moe voelen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij maximaal 1 op de 10 gebruikers):

 • winderigheid
 • jeuk
 • droge mond
 • zure oprispingen
 • spierpijn
 • pijn bij plassen
 • moeilijk in slaap komen
 • gevoelloosheid of ongewoon gevoel van de huid.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld sinds het geneesmiddel wordt gebruikt. Hoe vaak deze voorkomen is niet bekend:

 • haaruitval
 • ontstoken alvleesklier
 • ernstige huidreacties
 • donkerder worden van de huidkleur
 • gevoelloosheid in de mond
 • weinig rode bloedcellen
 • ingegroeide teennagels met of zonder infectie
 • leverproblemen zoals ontsteking of leverfalen
 • nierproblemen zoals nierontsteking, verslechtering of verlies van de nierfunctie.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de fles na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar CRIXIVAN in het oorspronkelijke flesje. Houd het flesje zorgvuldig gesloten ter bescherming tegen vocht. Het flesje bevat een droogmiddel dat in het flesje moet blijven.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is indinavir. Elke harde capsule bevat indinavirsulfaat overeenkomend met 400 mg indinavir.
 • De andere stoffen in dit middel zijn watervrije lactose, magnesiumstearaat, gelatine en titaandioxide (E 171).
 • De capsules zijn bedrukt met drukinkt die titaandioxide (E 171), indigotine (E 132) en ijzeroxide (E 172) bevat.

Hoe ziet CRIXIVAN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

CRIXIVAN 400 mg harde capsules zijn verkrijgbaar in HDPE-flesjes met een polypropyleen dop en folieverzegeling met 90 of 180 capsules. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

De capsules zijn halfdoorschijnend wit voorzien van de code ‘CRIXIVAN ™ 400 mg’ in groen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire

EN11 9BU, Verenigd Koninkrijk.

Fabrikant: Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nederland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Belgique/België/Belgien Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
dpoc_belux@merck.com dpoc_belux@merck.com
България Magyarország
Мерк Шарп и Доум България ЕООД MSD Pharma Hungary Kft.
Тел.: +359 2 819 3737 Tel.: +361 888 53 00
info-msdbg@merck.com hungary_msd@merck.com
Česká republika Malta
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Tel.: +420 233 010 111 Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
dpoc_czechslovak@merck.com malta_info@merck.com
Danmark Nederland
MSD Danmark ApS Merck Sharp & Dohme BV
Tlf: +45 4482 4000 Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)
dkmail@merck.com medicalinfo.nl@merck.com
Deutschland Norge
MSD SHARP & DOHME GMBH MSD (Norge) AS
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) Tlf: +47 32 20 73 00
e-mail@msd.de msdnorge@ msd.no
Eesti Österreich
Merck Sharp & Dohme OÜ Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel.: +372 6144 200 Tel: +43 (0) 1 26 044
msdeesti@merck.com msd-medizin@merck.com
Ελλάδα Polska
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. MSD Polska Sp.z o.o.
Τηλ: +30 210 98 97 300 Tel.: +48 22 549 51 00
dpoc_greece@merck.com msdpolska@merck.com
España Portugal
Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +34 91 321 06 00 Tel: +351 21 4465808
msd_info@merck.com clic@merck.com
France România
MSD France Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40 Tel: +40 21 529 29 00
  msdromania@merck.com
Ireland Slovenija
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila
Limited d.o.o.
Tel: +353 (0)1 299 8700 Tel: + 386 1 5204 201
medinfo_ireland@merck.com msd_slovenia@merck.com
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. Merck Sharp & Dohme, s. r. o.
Sími: +354 535 7000 Tel.: +421 2 58282010
  dpoc_czechslovak@merck.com
Ιtalia Suomi/Finland
MSD Italia S.r.l. MSD Finland Oy
Tel: +39 06 361911 Puh/Tel: +358 (0) 9 804650
medicalinformation.it@merck.com info@msd.fi
Κύπρος Sverige
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) Tel: +46 77 5700488
cyprus_info@merck.com medicinskinfo@merck.com
Latvija United Kingdom
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +371 67364224 Tel: +44 (0) 1992 467272
msd_lv@merck.com. medicalinformationuk@merck.com
Lietuva  
UAB Merck Sharp & Dohme  
Tel.: +370 5 278 02 47  
msd_lietuva@merck.com  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu/).

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau.