Cyanocobalamine CF 1 mg/ml, injectievloeistof

Illustratie van Cyanocobalamine CF 1 mg/ml, injectievloeistof
Stof(fen) Cyanocobalamine (vitamine B12)
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code B03BA01
Farmacologische groep Vitamine b12 en foliumzuur

Vergunninghouder

Centrafarm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cyanocobalamine is als component van diverse coenzymen belangrijk voor de synthese van nucleinezuren en heeft daardoor een belangrijke functie bij de celdeling; in het bijzonder bij de celdeling in het hematopoëtisch systeem.

Cyanocobalamine CF wordt gebruikt tijdens de Schillingtest om de bindingsplaats voor vitamine B12 te verzadigen. De Schillingtest wordt gebruikt om de gastro-intestinale absorptie van vitamine B12 te bepalen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Cyanocobalamine CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Cyanocobalamine passeert de placenta en wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Voor zover bekend kan cyanocobalamine zonder gevaar voor de vrucht tijdens de zwangerschap en als u

borstvoeding geeft, worden gebruikt volgens voorschrift van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit middel op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect valt echter niet te verwachten.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De Schillingtest is een test ter vaststelling van de absorptie van vitamine B12 uit het maagdarmkanaal naar het bloed. Bij deze test wordt een fysiologische hoeveelheid radioactief gemerkt cyanocobalamine Co 57 ingenomen. Het cyanocobalamine kan, na binding aan intrinsicfactor geabsorbeerd worden.

Vlak voor, tegelijkertijd of vlak na het innemen wordt intramusculair een overmaat (0,5 - 1,0 ml) cyanocobalamine CF 1 mg/ml toegediend ("flushing dose"). De patiënt zal door de overmaat cyanocobalamine in het lichaam een grote hoeveelheid hiervan gaan uitplassen.

De hoeveelheid radioactief cyanocobalamine in de 24-uur urine is een maat voor de absorptie.

Bij gezonde personen is dit meer dan 10 % van de toegediende dosis, bij absorptiestoornissen meestal minder dan 5 %. Indien men een absorptiestoornis vindt, kan de test enkele weken later herhaald worden met gelijktijdige toediening van intrinsicfactor. Zo kan men differentiëren tussen absorptiestoornissen door een gebrek aan intrinsicfactor of door een andere aandoening die leidt tot slechte enterale absorptie van vitamine B12.

Ook is het mogelijk een "dual isotope" variant van deze test uit te voeren. Hierbij worden tegelijkertijd cyanocobalamine Co 58 en cyanocobalamine Co 57 toegediend. Deze laatste is dan gebonden aan intrinsicfactor, zodat een differentiatie tussen absorptiestoornissen gemaakt kan worden aan de hand van de verhouding Co 57/Co 58 in de urine.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Er zijn geen gegevens bekend over symptomen en behandeling bij overdosering. Bij weefselverzadiging wordt de overmaat via de urine uitgescheiden.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij de bepaling van de frequentie van bijwerkingen zijn de volgende afspraken gehanteerd:

Zeer vaak : bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak : bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
Soms : bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
Zelden : bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
Niet bekend : kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden:

  • allergische reacties in de vorm van huiduitslag (exantheem)
  • allergische reacties in de vorm van jeuk (pruritus) of huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
  • shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)

Huid- en onderhuidaandoeningen

Niet bekend:

  • (jeugd)puistjes (acne)
  • op acne gelijkende ontsteking van de huid (acneiform dermatitis)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Niet-afgeleverd product: bewaren in de koelkast (2°C - 8°C).

Na afleveren is het product gedurende 3 maanden houdbaar bij bewaring beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de ampul of de doos na “Exp:” of “Niet te gebruiken na:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
  • De werkzame stof in dit middel is cyanocobalamine. Cyanocobalamine CF 1 mg/ml, injectievloeistof bevat per ml oplossing 1000 µg cyanocobalamine.
  • De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride, azijnzuur (E260), natriumhydroxide en water voor injecties.
Hoe ziet Cyanocobalamine CF eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De injectievloeistof is rood, helder en (nagenoeg) vrij van deeltjes.

De injectievloeistof is afgevuld in kleurloze, glazen ampullen van 1 ml. De ampullen worden verpakt per 1, 10, 50 of 100 stuks in een kartonnen of polystyreen doos.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur

Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

B. Braun Medical S.A. Ronda de Los Olivares, 5 23009 Jaén

Spanje

In het register ingeschreven onder

RVG 50822 Cyanocobalamine CF 1 mg/ml, injectievloeistof.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2013.

Advertentie

Stof(fen) Cyanocobalamine (vitamine B12)
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code B03BA01
Farmacologische groep Vitamine b12 en foliumzuur

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.