Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmomhulde tabletten

Illustratie van Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmomhulde tabletten
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Novartis
Verdovend Nee
ATC-Code C09DX01
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), combinaties

Vergunninghouder

Novartis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dafiro HCT tabletten bevatten drie stoffen, amlodipine, valsartan en hydrochloorthiazide. Deze stoffen helpen allemaal een hoge bloeddruk onder controle te houden.

 • Amlodipine behoort tot een groep van stoffen die “calciumkanaalblokkers” worden genoemd. Amlodipine verhindert dat calcium kan binnendringen in de wand van de bloedvaten, wat de samentrekking van de bloedvaten tegenhoudt.
 • Valsartan behoort tot een groep van stoffen die “angiotensine II-receptorantagonisten” worden genoemd. Angiotensine II wordt aangemaakt door het lichaam en doet de bloedvaten samentrekken, waardoor de bloeddruk stijgt. Valsartan verhindert het effect van angiotensine II.
 • Hydrochloorthiazide behoort tot een groep stoffen die “thiazidediuretica” wordt genoemd. Hydrochloorthiazide verhoogt de urineproductie waardoor ook de bloeddruk daalt.

Als gevolg van deze drie mechanismes, ontspannen de bloedvaten zich en verlaagt de bloeddruk.

Dafiro HCT wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen bij volwassenen die amlodipine, valsartan en hydrochloorthiazide al gebruiken en die baat kunnen hebben bij het innemen van een tablet die alle drie de stoffen bevat.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent meer dan 3 maanden zwanger. (Dafiro HCT wordt ook niet aanbevolen vroeg tijdens de zwangerschap – zie Zwangerschap rubriek).
 • U bent allergisch voor amlodipine of voor elke andere calciumkanaalblokker, valsartan, hydrochloorthiazide, voor van sulfonamide afgeleide geneesmiddelen (geneesmiddelen voor de behandeling van luchtweg- of urineweginfecties), of voor een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten (deze stoffen kunt u vinden onder punt 6, “Welke stoffen zitten er in dit middel?”). Als u denkt dat u allergisch bent, neem Dafiro HCT niet in en raadpleeg uw arts.
 • U heeft leverproblemen, beschadiging van de kleine galkanalen in de lever (biliaire cirrose) wat aanleiding geeft tot opstapeling van gal in de lever (cholestase).
 • U heeft ernstige nierproblemen of u bent dialysepatiënt.
 • U kunt niet plassen (anurie).
 • Het kalium- of natriumgehalte in uw bloed is te laag ondanks behandeling.
 • Het calciumgehalte in uw bloed is te hoog ondanks behandeling.
 • U heeft jicht (urinezuurkristallen in de gewrichten).
 • U heeft erg lage bloeddruk (hypotensie).
 • U heeft vernauwing van de aortaklep (aortastenose) of cardiogene shock (een toestand waarbij uw hart het lichaam niet van voldoende bloed kan voorzien).
 • U lijdt aan hartfalen na een hartaanval.

Als één van de bovenvermelde waarschuwingen op u van toepassing is, neem Dafiro HCT dan niet in en raadpleeg uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u een laag kalium- of magnesiumgehalte in uw bloed heeft (met of zonder symptomen zoals spierslapte, spierspasmen, abnormaal hartritme).
 • als u een laag natriumgehalte heeft in uw bloed (met of zonder symptomen zoals vermoeidheid, verwardheid, spiertrekkingen en krampen).
 • als u een hoog calciumgehalte in uw bloed heeft (met of zonder symptomen zoals misselijkheid, braken, verstopping (constipatie), maagpijn, veelvuldig urineren, dorst, spierzwakte en trekkingen).
 • als u geneesmiddelen of andere stoffen gebruikt die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen, waaronder kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutvervangers, kaliumsparende geneesmiddelen en heparine. Het kan nodig zijn om regelmatig de hoeveelheid kalium in uw bloed te controleren.
 • als u nierproblemen heeft, een nieuwe nier heeft gekregen, of als iemand u verteld heeft dat u lijdt aan een vernauwing van de nierslagader.
 • als u leverproblemen heeft.
 • als u hartfalen of een aandoening aan de kransslagaders van het hart heeft of heeft gehad, vooral als u de maximum dosis Dafiro HCT inneemt (10 mg/320 mg/25 mg).
 • als u een hartaanval heeft gehad. Volg nauwkeurig de aanbevelingen van uw arts voor de startdosis. Het is mogelijk dat uw arts ook uw nierfunctie controleert.
 • als uw arts u verteld heeft dat u een vernauwing heeft van uw hartkleppen (“aorta- of mitralisklepstenose”) of dat de dikte van uw hartspier abnormaal is (“obstructieve hypertrofische cardiomyopathie” genoemd).
 • als u lijdt aan hyperaldosteronisme. Dit is een ziekte waarbij de bijnieren te veel van het hormoon aldosteron produceren. Als dit bij u het geval is, dan wordt het gebruik van Dafiro HCT afgeraden.
 • als u lijdt aan een ziekte die systemische lupus erythematosus heet (ook wel “lupus” of “SLE” genoemd).
 • als u diabetes (hoog suikergehalte in uw bloed) heeft.
 • als u hoge waarden van cholesterol of vetten in uw bloed heeft.
 • als u huidreacties zoals uitslag krijgt nadat u in de zon bent geweest.
 • als u een allergische reactie heeft gehad bij het gebruik van andere bloeddrukverlagende middelen of diuretica (een soort geneesmiddel dat ook “plaspillen” wordt genoemd), vooral als u lijdt aan allergieën of astma.
 • als u ziek bent geweest (overgeven of diarree).
 • als u last heeft gehad van zwelling, vooral van het aangezicht en de keel, wanneer u andere geneesmiddelen neemt (inclusief zogenaamde angiotensin-converting-enzyme-remmers of ACE-remmers). Wanneer u deze symptomen krijgt, moet u stoppen met de inname van Dafiro HCT en onmiddellijk uw arts raadplegen. U mag Dafiro HCT dan nooit meer innemen.
 • als u duizelig wordt of zich flauw voelt tijdens uw behandeling met Dafiro HCT, neem zo snel mogelijk contact op met uw arts.
 • als u een vermindering van uw gezichtsvermogen of oogpijn ervaart. Dit kunnen symptomen zijn van een verhoging van uw oogdruk en kan voorkomen binnen uren tot een week na inname van Dafiro HCT. Dit kan tot blijvende vermindering van het gezichtsvermogen leiden, indien niet behandeld.

Als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts.

Vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden). Dafiro HCT wordt niet aanbevolen vroeg tijdens de zwangerschap en moet niet ingenomen worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent omdat het ernstige schade kan veroorzaken bij uw baby als u het in die periode gebruikt

(zie rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”).

Het gebruik van Dafiro HCT bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar wordt afgeraden.

Dafiro HCT en ouderen (65 jaar en ouder)

Dafiro HCT kan gebruikt worden door personen van 65 jaar en ouder in dezelfde dosering als voor andere volwassenen en op dezelfde wijze als ze reeds de drie geneesmiddelen amlodipine, valsartan en hydrochloorthiazide hebben genomen. Oudere patiënten, vooral bij inname van de hoogste dosis van Dafiro HCT (10 mg/320 mg/25 mg) moeten hun bloeddruk regelmatig laten controleren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Dafiro HCT nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het is mogelijk dat uw arts de dosis moet veranderen of andere voorzorgsmaatregelen moet nemen. In sommige gevallen kan het zijn dat u moet stoppen met het innemen van één van de geneesmiddelen. Dit is vooral belangrijk als u één van de hieronder vermelde geneesmiddelen gebruikt:

Niet innemen met:

 • lithium (een geneesmiddel dat gebruikt wordt om sommige typen depressie te behandelen);
 • geneesmiddelen of andere stoffen die het kaliumgehalte in uw bloed verhogen, waaronder kaliumsupplementen of zoutvervangingsmiddelen die kalium bevatten, kaliumsparende

geneesmiddelen en heparine. Voorzichtigheid is vereist met:

 • alcohol, slaappillen en anesthetica (geneesmiddelen die ervoor zorgen dat patiënten geopereerd kunnen worden en andere procedures kunnen ondergaan);
 • amantadine (anti-Parkinsontherapie, ook gebruikt voor de behandeling of de preventie van bepaalde aandoeningen veroorzaakt door virussen);
 • anticholinergica (geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van diverse aandoeningen zoals maag-darmkrampen, blaasspasmen, astma, reisziekte, spierspasmen, de ziekte van Parkinson en als aanvulling op anesthesie);
 • anticonvulsiemiddelen en geneesmiddelen om de stemming te stabiliseren die gebruikt worden voor de behandeling van epilepsie en bipolaire stoornis (bv. carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, fosfenytoïne, primidon);
 • cholestyramine, colestipol of andere harsen (stoffen die voornamelijk gebruikt worden voor de behandeling van een hoog vetgehalte in het bloed);
 • simvastatine (een geneesmiddel dat gebruikt wordt om hoge cholesterolspiegels te behandelen);
 • ciclosporine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij transplantatie om te voorkomen dat het orgaan afgestoten wordt of bij andere aandoeningen, bv. reumatoïde artritis of atopische dermatitis);
 • cytotoxische geneesmiddelen (gebruikt voor de behandeling van kanker), zoals methotrexaat of cyclofosfamide;
 • digoxine of andere digitalisglycosiden (geneesmiddelen gebruikt om hartaandoeningen te behandelen);
 • verapamil, diltiazem (geneesmiddel voor de behandeling van het hart);
 • jodiumhoudende contraststoffen (middelen gebruikt bij onderzoeken met beeldvorming);
 • geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes (orale middelen zoals metformine of insulines);
 • geneesmiddelen voor de behandeling van jicht, zoals allopurinol;
 • geneesmiddelen die het bloedsuikergehalte kunnen verhogen (bètablokkers, diazoxide);
 • geneesmiddelen die “torsades de pointes” (onregelmatige hartslag) kunnen veroorzaken zoals antiaritmica (geneesmiddelen gebruikt om hartproblemen te behandelen) en sommige antipsychotica;
 • geneesmiddelen die het natriumgehalte in uw bloed kunnen verminderen, zoals antidepressiva, antipsychotica, anti-epileptica;
 • geneesmiddelen die het kaliumgehalte in uw bloed kunnen verminderen, zoals diuretica (plaspillen), corticosteroïden, laxeermiddelen, amfotericine of penicilline G;
 • geneesmiddelen om de bloeddruk te verhogen zoals adrenaline of noradrenaline;
 • geneesmiddelen gebruikt voor HIV/AIDS (bv. ritonavir, indinavir, nelfinavir);
 • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties (bv. ketoconazol, itraconazol);
 • geneesmiddelen die gebruikt worden bij zweren en ontstekingen van de slokdarm (carbenoxolon);
 • geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn of ontsteking te verlichten, met name niet- steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s), inclusief selectieve cyclo-oxygenase-2-remmers (Cox-2-remmers);
 • spierrelaxantia (geneesmiddelen die gebruikt worden tijdens operaties om de spieren te ontspannen);
 • nitroglycerine en andere nitraten, of andere stoffen die “vasodilatoren” (vaatverwijders) worden genoemd;
 • andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk, inclusief methyldopa;
 • rifampicine (gebruikt onder andere voor de behandeling van tuberculose);
 • Sint-Janskruid;
 • dantroleen (een infuus voor ernstige abnormaliteiten van de lichaamstemperatuur);
 • vitamine D en calciumzouten.

Drink geen alcohol tot u met uw arts heeft overlegd. Alcohol kan een te grote verlaging uw bloeddruk veroorzaken en/of het risico dat u duizelig wordt of zich flauw voelt vergroten.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt Dafiro HCT innemen met of zonder voedsel. Personen die Dafiro HCT innemen mogen geen pompelmoes/grapefruit en pompelmoessap/grapefruitsap eten of drinken. Pompelmoes/grapefruit en pompelmoessap/grapefruitsap kunnen in het bloed een verhoging geven van de werkzame stof amlodipine, wat een onvoorspelbare toename van het bloeddrukverlagend effect van Dafiro HCT kan geven.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden). Uw arts zal u normaalgesproken adviseren te stoppen met het gebruik van Dafiro HCT voordat u zwanger wordt, of zodra u weet dat u zwanger bent, en zal u adviseren om een ander geneesmiddel te nemen in plaats van Dafiro HCT. Het gebruik van Dafiro HCT wordt tijdens de eerste maanden van de zwangerschap afgeraden, en het mag niet worden gebruikt wanneer u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het bij gebruik na de derde maand van de zwangerschap ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken.

Borstvoeding

Vertel het aan uw arts als u borstvoeding geeft of wilt starten met het geven van borstvoeding. Het gebruik van Dafiro HCT wordt afgeraden bij vrouwen die borstvoeding geven, en uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pasgeboren is, of te vroeg werd geboren.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zoals veel andere geneesmiddelen die gebruikt worden ter behandeling van hoge bloeddruk, kan dit geneesmiddel u een duizelig gevoel geven. Rijd niet of gebruik geen gereedschap of machines als u dit symptoom ervaart.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit zal u de beste resultaten opleveren en vermindert het risico op bijwerkingen.

De gebruikelijke dosering van Dafiro HCT is één tablet per dag.

 • Het wordt aangeraden om de tablet iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen, bij voorkeur ’s morgens.
 • Slik de tablet in zijn geheel in met een glas water.
 • U kunt Dafiro HCT met of zonder voedsel innemen. Neem Dafiro HCT niet in met pompelmoes/grapefruit en pompelmoessap/grapefruitsap.

Afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling, kan uw arts u een hogere of een lagere dosis voorstellen.

Overschrijd de voorgeschreven dosis niet.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk te veel Dafiro HCT tabletten heeft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Mogelijk heeft u medische zorg nodig.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een dosis van dit geneesmiddel vergeet in te nemen, neem het dan in zodra u het zich herinnert en neem vervolgens de volgende dosis in op het gebruikelijke tijdstip. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis dient u gewoonweg de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in te nemen. Neem geen dubbele dosis (twee tabletten in één keer) om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met de behandeling met Dafiro HCT kan uw aandoening erger worden. Stop niet met de inname van dit geneesmiddel tenzij uw arts u dit zegt.

Dit geneesmiddel blijven gebruiken, ook als u zich goed voelt

Mensen met een hoge bloeddruk merken vaak niet de symptomen van de aandoening op. Velen voelen zich normaal. Het is zeer belangrijk dat u dit geneesmiddel precies inneemt zoals uw arts u heeft verteld om de beste resultaten te krijgen en om het risico van bijwerkingen te verminderen. Houd u aan de afspraken met de arts, zelfs als u zich goed voelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Dafiro HCT bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en behoeven onmiddellijk medische zorg:

Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u één van de volgende symptomen ervaart:

Vaak (kan bij 1 op 10 personen voorkomen)

 • duizeligheid
 • lage bloeddruk (zich flauw voelen, licht gevoel in het hoofd, plotseling verlies van bewustzijn)

Soms (kan bij 1 op 100 personen voorkomen)

 • sterk verminderde urineproductie (verminderde nierfunctie)

Zelden (kan bij 1 op 1.000 personen voorkomen)

 • spontane bloeding
 • onregelmatige hartslag
 • leveraandoening

Zeer zelden (kan bij 1 op 10.000 personen voorkomen)

 • allergische reactie met symptomen zoals huiduitslag, jeuk
 • angio-oedeem: zwelling van het gelaat of lippen of tong, ademhalingsmoeilijkheden
 • drukkende/hevige pijn in de borst die erger wordt en niet weggaat
 • zwakheid, uitputting, koorts en herhaalde infecties
 • stijfheid

Andere mogelijke bijwerkingen van Dafiro HCT:

Vaak (kan bij 1 op 10 personen voorkomen)

 • buikklachten na een maaltijd
 • vermoeidheid
 • zwelling
 • lage kaliumspiegels in het bloed
 • hoofdpijn
 • vaak plassen

Soms (kan bij 1 op 100 personen voorkomen)

 • snelle hartslag
 • draaierig gevoel
 • problemen met zien
 • maagklachten
 • pijn op de borst
 • verhoogd ureumstikstof-, creatinine- en urinezuur gehalte in het bloed
 • hoog calcium-, vet- of natriumgehalte in het bloed
 • verlaagd kaliumgehalte in het bloed
 • slechte adem
 • diarree
 • droge mond
 • misselijkheid
 • braken
 • buikpijn
 • gewichtstoename
 • verlies van eetlust
 • verandering van smaak
 • rugpijn
 • gewrichtszwelling
 • spierkrampen/-zwakte/-pijn
 • pijn in armen of benen
 • niet op een normale manier kunnen staan of lopen
 • zwakte
 • coördinatieproblemen
 • duizeligheid bij het opstaan of na inspanning
 • gebrek aan energie
 • slaapstoornissen
 • tinteling of gevoelloosheid
 • neuropathie
 • slaperigheid
 • plotselinge, voorbijgaand bewustzijnsverlies
 • lage bloeddruk bij het opstaan
 • geen erectie kunnen krijgen of houden
 • hoest
 • kortademigheid
 • keelirritatie
 • overmatig zweten
 • jeuk
 • zwelling, roodheid en pijn langs een bloedvat
 • roodheid van de huid
 • trillen

Niet bekend (de frequentie kan niet worden bepaald aan de hand van de beschikbare gegevens)

 • veranderingen van de bloedtesten van de nierfunctie, verhoging van het kalium in uw bloed, laag gehalte rode bloedcellen.

Bijwerkingen gemeld met uitsluitend amlodipine of valsartan of hydrochloorthiazide die niet werden waargenomen met Dafiro HCTof die vaker werden waargenomen met Dafiro HCT:

Amlodipine

Waarschuw onmiddellijk uw arts als u na het innemen van dit geneesmiddel last krijgt van een van de volgende zeer zeldzame, ernstige bijwerkingen:

 • Plotselinge piepende ademhaling, pijn op de borst, kortademigheid of ademhalingsproblemen.
 • Opgezwollen oogleden, gezicht of lippen.
 • Opgezwollen tong en keel met daardoor ernstige problemen bij de ademhaling.
 • Ernstige huidreacties zoals intense huiduitslag, netelroos, rood wordende huid over het gehele lichaam, ernstige jeuk, blaarvorming, loslaten en opzwellen van de huid, ontsteking van slijmvliezen (Stevens-Johnson syndroom) of andere allergische reacties.
 • Hartaanval, afwijkende hartslag.
 • Ontsteking van de alvleesklier die kan leiden tot ernstige buik- en rugpijn, waarbij u zich zeer onwel voelt.

De volgende bijwerkingen werden gemeld. Als u last hebt van een van deze bijwerkingen of als ze langer dan een week aanhouden, neem dan contact op met uw arts.

Vaak (kan bij 1 op 10 personen voorkomen)

 • slaperigheid
 • hartkloppingen
 • overmatig blozen
 • zwelling van de enkel (oedeem)
 • buikpijn
 • misselijkheid

Soms (kan bij 1 op 100 personen voorkomen)

 • stemmingsveranderingen
 • angstgevoelens
 • depressie
 • slapeloosheid
 • afwijkingen in de smaakbeleving
 • flauwvallen
 • verlies van pijngevoel
 • verstoord gezichtsvermogen
 • gezichtsstoornis
 • oorsuizen
 • niezen/loopneus veroorzaakt door ontsteking van de binnenwand van de neus (rhinitis)
 • verandering van de stoelgang
 • problemen met de spijsvertering
 • haaruitval
 • jeukende huid
 • huidverkleuring
 • aandoening bij het plassen
 • meer aandrang tot ’s nachts plassen
 • vaker moeten plassen
 • ongemak aan of vergroting van de borsten bij mannen
 • pijn
 • zich niet goed voelen
 • gewichtsafname

Zelden (kan bij 1 op 1.000 personen voorkomen)

 • verwardheid

Zeer zelden (kan bij 1 op 10.000 personen voorkomen)

 • verlaagd aantal witte bloedcellen
 • verlaging van bloedplaatjes die leidt tot ongebruikelijke blauwe plekken of snelle bloedingsneiging (schade aan rode bloedcellen)
 • verhoogd suikergehalte in het bloed (hyperglykemie)
 • opgezwollen tandvlees
 • opgezwollen buik (gastritis)
 • ontsteking van de lever (hepatitis)
 • gele verkleuring van de huid (geelzucht)
 • stijging van leverenzymen die van invloed kan zijn op bepaalde medische onderzoeken
 • verhoogde spierspanning
 • ontsteking van de bloedvaten, vaak met huiduitslag
 • gevoeligheid voor licht
 • combinatie van stijfheid, trillingen en/of bewegingsaandoeningen

Valsartan

Niet bekend (de frequentie kan niet worden bepaald aan de hand van de beschikbare gegevens)

 • abnormale rode bloedceltest
 • laag gehalte van een bepaalde type witte bloedcellen en van bloedplaatjes
 • verhoogd kaliumgehalte in het bloed
 • verhoogd creatininegehalte in het bloed
 • abnormale leverfunctietest
 • allergische reactie met zwelling diep in de huid en problemen met ademhalen
 • spierpijn
 • ernstig verminderde urine-uitscheiding
 • jeuk
 • huiduitslag
 • ontsteking van bloedvaten

Hydrochloorthiazide

Zeer vaak (kan bij meer dan 1 op 10 personen voorkomen)

 • laag kaliumgehalte in het bloed
 • verhoogd vetgehalte in het bloed

Vaak (kan bij 1 op 10 personen voorkomen)

 • hoog urinezuurgehalte in het bloed
 • laag magnesiumgehalte in het bloed
 • laag natriumgehalte in het bloed
 • duizeligheid, flauwvallen bij opstaan
 • verminderde eetlust
 • misselijkheid en braken
 • jeukende huiduitslag en andere types van huiduitslag
 • onvermogen om een erectie te krijgen of te behouden

Zelden (kan bij 1 op 1.000 personen voorkomen)

 • laag gehalte van bloedplaatjes (soms met bloeding of blauwe plekken onder de huid)
 • suiker in de urine
 • hoog suikergehalte in het bloed
 • verslechtering van de metabole toestand bij diabetes
 • sombere stemming (ernstige neerslachtigheid)
 • onregelmatige hartslag
 • buikklachten
 • verstopping
 • leveraandoeningen die gepaard kunnen gaan met gele huid en ogen, of donkergekleurde urine (hemolytische anemie)
 • verhoogde gevoeligheid van de huid voor de zon
 • paarse vlekken op de huid
 • nieraandoeningen

Zeer zelden (kan bij 1 op 10.000 personen voorkomen):

 • koorts, keelpijn of mondzweren, vaker infecties (geen of lage aantallen witte bloedcellen)
 • bleke huid, vermoeidheid, kortademigheid, donkergekleurde urine (hemolytische anemie, abnormale afbraak van rode bloedcellen in de bloedvaten of elders in het lichaam)
 • verwardheid, vermoeidheid, spiertrekkingen en spasmen, snelle ademhaling (hypochloremische alkalose)
 • ernstige pijn in de bovenbuik (ontsteking van de alvleesklier)
 • huiduitslag, jeuk, netelroos (galbulten), problemen met ademhalen of slikken, duizeligheid (overgevoeligheidsreacties)
 • ademhalingsmoeilijkheden met koorts, hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid (ademnood, longoedeem, pneumonitis)
 • huiduitslag in het gezicht, gewrichtspijn, spieraandoeningen, koorts (lupus erythematosus)
 • bloedvatontsteking met symptomen zoals huiduitslag, paarsrode vlekken, koorts (vasculitis)
 • ernstige huidaandoening die huiduitslag, een rode huid, blaren op de lippen, ogen of mond, schilferende huid en koorts veroorzaakt (toxische epidermale necrolyse)

Niet bekend (de frequentie kan niet worden bepaald aan de hand van de beschikbare gegevens)

 • zwakte, blauwe plekken en veelvuldige infecties (aplastische anemie)
 • vermindering van gezichtsvermogen of oogpijn door hoge druk (een mogelijk teken van acuut geslotenhoekglaucoom)
 • kortademigheid
 • ernstige gedaalde urineproductie (mogelijk teken van nieraandoening of nierfalen)
 • ernstige huidaandoening die huiduitslag veroorzaakt, rode huid, blaarvorming op de lippen, ogen of mond, schilferende huid, koorts (multiform erytheem)
 • spierspasmen
 • koorts (pyrexie)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik Dafiro HCT niet als u merkt dat de verpakking beschadigd is of tekenen van knoeien vertoont.

Advertentie

Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Novartis
Verdovend Nee
ATC-Code C09DX01
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), combinaties

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.