DARO Trekzalf, hydrofobe zalf 100 mg/g | Nederland

DARO Trekzalf, hydrofobe zalf 100 mg/g

Producent: Remark Pharma

Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Antipsoriatica voor lokaal gebruik

Alles om te weten

Vergunninghouder

Remark Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van puisten.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Langdurige of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden of terugkeren, dient u een arts te raadplegen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

DARO Trekzalf kan, voor zover zonder bezwaar, overeenkomstig het voorschrift, worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Beïnvloeding van deze vaardigheden door DARO Trekzalf valt niet te verwachten.

Hoe gebruikt u dit middel?

DARO Trekzalf 2 à 3 keer per dag in een dunne laag op de aangedane huid aanbrengen en daarna afdekken met verband.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan DARO Trekzalf bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Frequentie: niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) Irritatie van de huid

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en op de tube na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is sulfobituminose-ammonium (100 mg/gram zalf)
  • De andere stof in dit middel is gele vaseline

Hoe ziet DARO Trekzalf eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

DARO Trekzalf is verkrijgbaar in een tube à 28 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Remark Pharma

Industrieweg 24

7949 AK Rogat

0900-111 22 23

Fabrikant: Qualiphar NV, Rijksweg 9, B-2880 Bornem België

In het regsiter ingeschreven onder RVG 01696

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2012.