Dazirok 150 mg/12,5 mg tabletten

Illustratie van Dazirok 150 mg/12,5 mg tabletten
Toelating Nederland
Producent Laboratorios Liconsa
Verdovend Nee
ATC-Code C09DA04
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), combinaties

Vergunninghouder

Laboratorios Liconsa

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dazirok is een combinatie van twee werkzame bestanddelen, irbesartan en hydrochloorthiazide. Irbesartan behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend zijn als angiotensine-II-receptorantagonisten.

Angiotensine-II is een stof die in het lichaam wordt gemaakt en zich bindt aan receptoren in de bloedvaten. Hierdoor vernauwen de bloedvaten zich. Dit heeft een stijging van de bloeddruk tot gevolg. Irbesartan verhindert de binding van angiotensine-II aan deze receptoren, waardoor de bloedvaten ontspannen en de bloeddruk daalt.

Hydrochloorthiazide is een middel uit de groep geneesmiddelen (die we thiazidediuretica noemen) die de hoeveelheid urine doen toenemen en op die manier de bloeddruk verlagen.

De twee werkzame bestanddelen in Dazirok bewerkstelligen samen een grotere verlaging van de bloeddruk dan men met elke component afzonderlijk zou bereiken.

Dazirok wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (essentiële hypertensie), als behandeling met irbesartan of hydrochloorthiazide alleen niet resulteerde in een voldoende bloeddrukdaling.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Als u allergisch (overgevoelig) bent voor geneesmiddelen die vanwege hun chemische structuur lijken op sulfonamides (raadpleeg uw arts of apotheker voor nadere uitleg)
 • als u meer dan 3 maanden zwanger. (Het is ook beter om het gebruik van Dazirok te vermijden aan het begin van de zwangerschap - zie ook ‘zwangerschap’)
 • als u ernstige lever- of nierproblemen heeft
 • als u moeilijk urine produceert
 • als u een aandoening heeft die gepaard gaat met aanhoudende hoge calciumwaarden of lage kaliumwaarden in uw bloed.

Dazirok dient niet aan kinderen en adolescenten (onder de 18 jaar) te worden gegeven.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel uw arts indien u:

 • lijdt aan hevig braken of diarree
 • lijdt aan nierproblemen, waaronder niertransplantatie
 • lijdt aan hartproblemen
 • lijdt aan leverproblemen
 • lijdt aan suikerziekte
 • lijdt aan lupus erythematodes (ook bekend als lupus of SLE)
 • lijdt aan primair aldosteronisme (een aandoening die gerelateerd is aan een te hoge productie van het hormoon aldosteron, hetgeen leidt tot vasthouden van zout met als gevolg een toename van de bloeddruk).

Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of zwanger zou kunnen worden. Het gebruik van

Dazirok wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase. Zie ook ‘Zwangerschap en borstvoeding’.

U dient het ook aan uw arts te vertellen, als u:

 • een zoutarm dieet volgt
 • symptomen zoals abnormale dorst, droge mond, algemene zwakte, slaperigheid, spierpijn of spierkramp, misselijkheid, braken, of een abnormaal snelle hartslag heeft; deze kunnen wijzen op een veel te sterke werking van hydrochloorthiazide (bestanddeel van Dazirok)
 • indien u merkt dat uw huid ongewoon sneller gevoelig is voor de zon met kenmerken die lijken op verbranding door de zon (zoals roodheid, jeuk, zwelling, blaren).
 • geopereerd moet worden of narcosemiddelen zult krijgen

Het bestanddeel hydrochloorthiazide in dit geneesmiddel kan in een anti-doping test tot een positief resultaat leiden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Dazirok nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Vochtuitdrijvende geneesmiddelen, zoals hydrochloorthiazide dat voorkomt in Dazirok, kunnen de werking van andere middelen beïnvloeden. Geneesmiddelen die lithium bevatten dienen niet gelijktijdig met Dazirok gebruikt te worden zonder nauwkeurige controle door uw arts.

Controle van uw bloed kan nodig zijn indien u een van de volgende middelen gebruikt:

 • kaliumsupplementen
 • kaliumbevattende zoutvervangingsmiddelen
 • kaliumsparende geneesmiddelen of andere vochtuitdrijvende geneesmiddelen
 • sommige laxeermiddelen
 • middelen tegen jicht
 • vitamine D supplementen op medisch voorschrift
 • geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen
 • geneesmiddelen tegen suikerziekte (tabletten of insulines)

Ook is het belangrijk uw arts te vertellen wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt om uw bloeddruk

te verlagen, of bijnierschorshormonen, geneesmiddelen tegen kanker, pijnstillers of geneesmiddelen tegen gewrichtsontstekingen, colestyramine en colestipol harsen voor het verlagen van cholesterol in het bloed

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Dazirok kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Doordat dit middel hydrochloorthiazide bevat kunt u bij het drinken van alcohol en tijdens het gebruik van dit geneesmiddel een toegenomen gevoel van duizeligheid krijgen bij het opstaan, in bijzonder wanneer u opstaat vanuit een zittende positie.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts zal u doorgaans adviseren te stoppen met het gebruik van Dazirok voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent, en u adviseren een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van Dazirok. Dazirok wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het gebruik ervan na de derde maand van de zwangerschap uw kind ernstig kan schaden.

Borstvoeding

Vertel uw arts als u borstvoeding geeft of op het punt staat borstvoeding te gaan geven. Dazirok wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen indien u borstvoeding wil geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Uw vaardigheid om voertuigen te besturen of machines te bedienen wordt waarschijnlijk niet verminderd door Dazirok. Tijdens de behandeling van hoge bloeddruk kan echter af en toe duizeligheid of vermoeidheid optreden. Als u hier last van heeft, overleg dan met uw arts voordat u een voertuig gaat besturen of machines gaat bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dazirok bevat lactose

Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers (bijv. lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De gebruikelijke dosering is één of twee tabletten Dazirok 150 mg/12,5 mg per dag.

Gewoonlijk zal dit middel worden voorgeschreven door uw arts als uw vorige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk niet tot de gewenste bloeddrukdaling leidden. Uw arts zal u vertellen hoe u moet overschakelen van uw vorige geneesmiddelen naar Dazirok.

Wijze van inname

Dazirok is voor oraal gebruik. De tabletten dienen met een voldoende hoeveelheid vloeistof (bijv.

een glas water) doorgeslikt te worden. U kunt dit middel met of zonder voedsel innemen. Probeer om uw dagelijkse dosis elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip van de dag in te nemen. Het is belangrijk

dat u doorgaat met het innemen van dit middel totdat uw arts u anders adviseert. Het maximale bloeddrukverlagende effect dient binnen 6-8 weken na het begin van de behandeling bereikt te worden.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk te veel tabletten inneemt, waarschuw dan direct uw arts.

Kinderen dienen dit middel niet te gebruiken

Dit middel dient niet te worden gegeven aan kinderen jonger dan 18 jaar. Als een kind enkele tabletten inslikt, waarschuw dan direct uw arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u per ongeluk een dagelijkse dosis overslaat, ga dan gewoon door met de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Dazirok bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Net als bij gelijksoortige geneesmiddelen, zijn in zeldzame gevallen allergische huidreacties (uitslag, urticaria), alsmede zwelling van het gezicht, de lippen en/of de tong gemeld bij patiënten die

irbesartan kregen. Als u een dergelijke reactie ontwikkelt of last krijgt van kortademigheid, dient u te stoppen met Dazirok en onmiddellijk uw arts te raadplegen.

Bijwerkingen gemeld tijdens klinisch onderzoek bij patiënten behandeld met Dazirok zijn:

Vaak (betreft 1 tot 10 gebruikers van de 100):

 • misselijkheid/braken
 • abnormaal plassen
 • vermoeidheid
 • duizeligheid (inclusief die bij het opstaan vanuit liggende of zittende houding)
 • bloedonderzoeken kunnen verhoogde hoeveelheden van een enzym aangeven wat een aanwijzing is voor de spier- en hartfunctie (creatine kinase) of verhoogde hoeveelheden van stoffen die een aanwijzing zijn voor de nierfunctie (bloedureumstikstof, creatinine).

Soms (betreft 1 tot 10 gebruikers van de 1.000)

 • diarree
 • lage bloeddruk
 • zwakheid
 • versnelde hartslag
 • overmatig blozen
 • zwelling
 • seksuele disfunctie (problemen met het seksueel functioneren).
 • bloedonderzoek kan wijzen op verlaagde hoeveelheden van kalium en natrium in uw bloed.

Enkele bijwerkingen zijn gemeld sinds het op de markt brengen van Dazirok maar de frequentie waarin deze voorkomen is onbekend. Deze bijwerkingen zijn: hoofdpijn, oorsuizen, hoesten, smaakstoornissen, verstoring van de spijsvertering, pijn in uw gewrichten en spieren, verstoring van de werking van de lever en verminderde werking van de nieren, verhoogde hoeveelheden kalium in uw bloed en allergische reacties zoals huiduitslag, netelroos, zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of de keel.

Zoals voor alle combinaties van twee werkzame bestanddelen geldt, kunnen de bijwerkingen die in verband gebracht zijn met de afzonderlijke bestanddelen, niet worden uitgesloten.

Bij patiënten die alleen irbesartan innamen werd naast de hierboven genoemde bijwerkingen ook pijn in de borst gemeld.

Andere bijwerkingen die te maken hebben met het andere werkzame bestanddeel van Dazirok (hydrochloorthiazide) alleen zijn:

verlies van hongergevoel, irritatie van de maag, maagkrampen, problemen met de stoelgang (obstipatie), geelzucht zichtbaar door een geelkleuring van de huid en/of het oogwit, alvleesklierontsteking gekenmerkt door ernstige pijn in de bovenbuik vaak samengaand met misselijkheid en braken, slaapstoornissen, depressie, wazig zien, tekort aan witte bloedcellen hetgeen kan leiden tot frequentie infecties, koorts, afname van bloedplaatjes (een bloedcel die noodzakelijk is voor de bloedstolling), afname van rode bloedcellen (anemie) gekenmerkt door vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid tijdens het sporten, duizeligheid en bleek eruit zien, nierziekte, longproblemen inbegrepen pneumonia of ophoping van vocht in de longen, verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht, ontstekingen van de bloedvaten, een huidaandoening gekenmerkt door het afschilveren van de huid over het gehele lichaam, cutane lupus erythematose gekenmerkt door huiduitslag op het gezicht, nek en hoofdhuid, allergische reacties, zwakte en spiersamentrekkingen, veranderd hartrimte, verlaagde bloeddruk na het wijzigen van de lichaamspositie, opzwelling van de speekselklieren, hoge bloedsuikerwaarden, suiker in de urine, verhoging van bepaalde vetten in het bloed, hoge waarden urinezuur die jicht kunnen veroorzaken.

Het is bekend dat bijwerkingen, gerelateerd aan hydrochloorthiazide, kunnen toenemen bij hogere doses hydrochloorthiazide.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn irbesartan en hydrochloorthiazide.

Eén tablet Dazirok 150 mg/12,5 mg bevat 150 mg irbesartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

De andere stoffen in dit middel zijn: povidone K29-32, magnesiumstearaat (E572), microkristallijne cellulose (E460), lactosemonohydraat, croscarmellosenatrium (E468), colloïdaal watervrij silica, gehydrogeneerde ricinusolie, maïszetmeel.

Hoe ziet Dazirok eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dazirok 150 mg /12,5 mg tabletten zijn witte, cilindrische, biconvexe tabletten, met de markering 1H1 op één kant.

Dazirok 150 mg /12,5 mg tabletten worden geleverd in verpakkingen met 14, 28, 56 and 98 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Laboratorios LICONSA, S.A. Gran Vía Carlos III, 98, 7th floor 08028 Barcelona, Spanje

Fabrikant

LABORATORIOS LICONSA S.A.

Avda. Miralcampo, no 7 Poligono Industrial Miralcampo

19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara) Spanje

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

Dazirok 150/12,5 mg tabletten is ingeschreven in het register onder RVG 104736

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk

Dazirok 150/12,5 mg tabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2012

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Laboratorios Liconsa
Verdovend Nee
ATC-Code C09DA04
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), combinaties

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.