Dexal dextromethorfan 3 mg/ml met menthol, drank

Illustratie van Dexal dextromethorfan 3 mg/ml met menthol, drank
Stof(fen) Dextromethorfan
Toelating Nederland
Producent Takeda
Verdovend Nee
ATC-Code R05DA09
Farmacologische groep Hoestonderdrukkende middelen, m.u.v. combinaties met slijmoplossend middelen

Vergunninghouder

Takeda

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol is een product dat behoort tot de groep van hoestprikkeldempende middelen en wordt toegepast bij droge hoest en prikkelhoest.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor dextromethorfan of voor één van de andere bestanddelen van DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol.
 • als u ernstige ademhalingsproblemen heeft.
 • als u lijdt aan leverstoornissen.
 • als u antidepressiva gebruikt die behoren tot de groep van de MAO-remmers.
 • bij kinderen jonger dan 2 jaar.
 • als u een hoest heeft met slijmvorming (productieve hoest).

Wees extra voorzichtig met DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol

 • Wanneer u een nier-, lever-, of ademhalingsaandoening heeft. Raadpleeg dan uw arts, aangezien de dosering misschien verlaagd dient te worden.
 • Een productieve hoest (hoest met slijmvorming) dient niet te worden onderdrukt. Raadpleeg uw arts indien u hoest met slijmvorming heeft.
 • De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • Indien het middel geen verbetering geeft, het hoesten aanhoudt of terugkeert, is het raadzaam een arts te raadplegen.
 • Bij gelijktijdig gebruik met bepaalde middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva) en kinidine (een geneesmiddel gebruikt bij hartproblemen). Zie rubriek ‘Inname met andere geneesmiddelen’.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

 • Bij het gebruik van DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol kan slaperigheid optreden wanneer gelijktijdig andere middelen met een centraal dempend effect zoals alcohol (= middelen die versuffend kunnen werken en slaperig kunnen maken) worden gebruikt.
 • Bij gelijktijdig gebruik met bepaalde groep van middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva, met name MAO-remmers) kan serotoninesyndroom optreden: o.a. hoge bloeddruk, zeer hoge koorts, spierstijfheid, verandering van de mentale toestand, stembandkrampen en ademhalingsmoeilijkheden.
 • Bij gelijktijdig gebruik van fluoxetine en paroxetine (zogenaamde SSRI’s, een bepaald type middelen tegen neerslachtigheid ofwel antidepressiva) kan toxiciteit voor dextromethorfan optreden (o.a. misselijkheid, braken, verstoord zicht, waarnemingen van dingen die niet zijn) of serotoninesyndroom ((o.a. hoge bloeddruk, zeer hoge koorts, spierstijfheid, verandering van de mentale toestand, stembandkrampen en ademhalingsmoeilijkheden)). De reden hiervoor is dat fluoxetine en paroxetine sterke remmers zijn van het enzym CYP2D6. Voorzichtigheid is eveneens geboden voor andere SSRI’s die CYP2D6 remmen.
 • Bij gelijktijdig gebruik met kinidine (geneesmiddel gebruikt bij hartproblemen) kunnen de bijwerkingen van dextromethorfan (actief bestanddeel van DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol) versterkt aanwezig zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig de dosering tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Echter vlak voor de geboorte wordt het gebruik van dextromethorfan afgeraden, omdat er kans op ademhalingsdepressie van de pasgeborene bestaat.

Dextromethorfan wordt uitgescheiden in de moedermelk. Het gebruik van dextromethorfan tijdens de borstvoeding wordt daarom ontraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u last heeft van duizeligheid of slaperigheid, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol

 • Dit preparaat bevat methyl- en propylparahydroxybenzoaat (E 218 en E 217). Parahydroxybenzoaten kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
 • Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis.
 • Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol (E 1520). Propyleenglycol kan vergelijkbare symptomen als alcohol veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:

DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol is niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar.

De flacon schudden vóór gebruik.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 5 ml elke 4 tot 6 uur, maximaal 40 ml per 24 uur.

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 2,5 ml elke 4 tot 6 uur of 5 ml elke 8 tot 12 uur, maximaal 20 ml per 24 uur.

Kinderen van 2 tot 6 jaar: 2,5 ml elke 8 tot 12 uur, maximaal 10 ml per 24 uur.

Gebruik voor een juiste dosering de bijgevoegde maatdop. De drank niet verdund innemen.

De voorgeschreven dosis niet overschrijden.

Voor dextromethorfanbevattende producten, zoals DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol, geldt dat u dit niet langer dan 1 week mag gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Patiënten met ernstige nieraandoeningen

Indien u een ernstige nieraandoening heeft, dient de dosering te worden verlaagd. Raadpleeg hiervoor uw arts.

In geval u bemerkt dat DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol heeft ingenomen dan u zou mogen

Na inname van geringe overdosering dextromethorfan kan men verschijnselen als misselijkheid, braken, verstopping, duizeligheid en slaperigheid verwachten.

Bij grote overdoseringen kunnen er zich ernstigere verschijnselen voordoen zoals: oogbevingen, coördinatiestoornissen, pupilverwijding, verhoogde druk of spanning (hypertonie), slaperigheid, slaapzucht, huiduitslag, hyperactief gedrag, toxische geestesstoornissen (psychose), desoriëntatie, euforiën en hallucinaties. Later optredende symptomen kunnen zijn : coma en ademdepressie.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol in te nemen

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Soms (bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers): overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie), waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, spiercontracties, verstopping, braken.

Zelden (bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers): mentale verwardheid, opwinding, allergische huidreacties.

Frequentie onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld): angst.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Geen speciale bewaartemperatuur. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol niet meer na de datum die staat vermeld op de verpakking na “exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol

 • Het werkzame bestanddeel is 3 mg dextromethorfan per ml drank.
 • De andere bestanddelen zijn: hydroxyethylcellulose, methylparahydroxybenzoaat (E 218), propylparahydroxybenzoaat (E 217), levomenthol, natriumsaccharinaat (0,7 mg/1ml), propyleenglycol (E 1520), ethanol 96 % V/V (0,01 g/1ml), glycerol (E 471), water.

Hoe ziet DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Elke verpakking DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol bevat een glazen flacon met 8 ml drank en een maatdop gegradueerd van 2,5 ml tot en met 20 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

TAKEDA BELGIUM

Gentsesteenweg 615

B-1080 Brussel

België

Fabrikant

TAKEDA CHRISTIAENS

Gentsesteenweg 615

B-1080 Brussel

België

DEXAL dextromethorfan 3 mg/ml met menthol is in het register ingeschreven onder RVG28946.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2013

Advertentie

Stof(fen) Dextromethorfan
Toelating Nederland
Producent Takeda
Verdovend Nee
ATC-Code R05DA09
Farmacologische groep Hoestonderdrukkende middelen, m.u.v. combinaties met slijmoplossend middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.