Diacomit 250 mg harde capsules

Illustratie van Diacomit 250 mg harde capsules
Stof(fen) Stiripentol
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Biocodex
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX17
Farmacologische groep Anti-epileptica

Vergunninghouder

Biocodex

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Diacomit 500 mg harde capsules Stiripentol Biocodex

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Stiripentol, het actieve ingrediënt van Diacomit, behoort tot een groep geneesmiddelen die anti- epileptica worden genoemd.

Stiripentol wordt gebruikt in combinatie met clobazam en valproaat om een bepaalde vorm van epilepsie te behandelen die ’ernstige myoklonische epilepsie in de vroege jeugd’ genoemd wordt (het syndroom van Dravet), een aandoening die kinderen kan treffen. De arts van uw kind heeft dit geneesmiddel voorgeschreven om de epilepsie van uw kind te helpen behandelen. Diacomit moet altijd in combinatie met andere anti-epileptische geneesmiddelen worden ingenomen, op last van een arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag uw kind dit middel niet gebruiken?

 • Uw kind is allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Uw kind heeft ooit aanvallen van delirium (een geestelijke aandoening met verwardheid, opwinding, rusteloosheid en hallucinaties) gehad.

Wanneer moet uw kind extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met de arts of apotheker van uw kind voordat uw kind dit middel inneemt

 • als uw kind nier- en/of leverproblemen heeft.
 • De leverfunctie van uw kind moet bepaald worden voordat met Diacomit wordt gestart en moet elke 6 maanden gecontroleerd worden.
 • Het bloedbeeld van uw kind moet bepaald worden voordat met Diacomit wordt gestart en moet elke 6 maanden gecontroleerd worden.
 • Vanwege de frequentie van maag-darmbijwerkingen van Diacomit, clobazam en valproaat, zoals anorexia, gebrek aan eetlust, braken, moet de groeisnelheid van uw kind zorgvuldig gecontroleerd worden.

Als uw kind problemen heeft met bepaalde bestanddelen van Diacomit (bijv. aspartaam, glucose of sorbitol). In dat geval, zie hieronder: “Diacomit bevat een bron van fenylalanine”.

Gebruikt uw kind nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt uw kind naast Diacomit nog andere geneesmiddelen, of heeft uw kind dat kortgeleden gedaan of bestaat de kans dat uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan de arts of apotheker van uw kind. en met name:

 • geneesmiddelen die de volgende stoffen bevatten:
 • cisapride (gebruikt om symptomen van nachtelijk zuurbranden te behandelen);
 • pimozide (gebruikt om de symptomen van het syndroom van Gilles de la Tourette te behandelen, bijv. vocale tics en ongecontroleerde herhaalde bewegingen van het lichaam);
 • ergotamine (gebruikt om migraine te behandelen);
 • dihydro-ergotamine (gebruikt om de klachten en symptomen van een verminderd geestelijk vermogen te behandelen, veroorzaakt door het verouderingsproces);
 • halofantrine (een antimalaria behandeling);
 • kinidine (gebruikt om een abnormaal hartritme te behandelen);
 • bepridil (gebruikt om pijn op de borst te beheersen);
 • cyclosporine, tacrolimus, sirolimus (alle drie gebruikt om afstoting van lever-, nier- en harttransplantaten te voorkomen);
 • statines (simvastatine en atorvastatine, beide gebruikt om de hoeveelheid cholesterol in het bloed te verlagen).

 • anti-epileptische geneesmiddelen die de volgende stoffen bevatten: fenobarbital, primidon, fenytoïne, carbamazepine, diazepam.
 • geneesmiddelen die de volgende stoffen bevatten: midazolam of triazolam (geneesmiddelen die worden gebruikt om angst en slapeloosheid te verminderen – in combinatie met Diacomit kunnen ze uw kind erg slaperig maken); chloorpromazine (gebruikt voor geestesziekten zoals psychose).
 • Als uw kind geneesmiddelen gebruikt die de volgende stoffen bevatten: cafeïne (deze stof helpt de geestelijke waakzaamheid te herstellen) of theofylline (deze stof wordt gebruikt in geval van astma). De combinatie met Diacomit dient vermeden te worden, aangezien deze de bloedspiegels kan verhogen, hetgeen leidt tot spijsverteringsstoornissen, hartkloppingen en slapeloosheid.
 • Als uw kind geneesmiddelen gebruikt die zijn gemetaboliseerd door bepaalde leverenzymen:
 • citalopram (gebruikt om depressieve episodes te behandelen);
 • omeprazol (gebruikt in het geval van een maagzweer);
 • hiv-proteaseremmers (gebruikt om hiv te behandelen);
 • astemizol, chloorfeniramine (antihistaminica);
 • calciumantagonisten (gebruikt om boosheidof problemen met het hartritme te behandelen);
 • orale anticonceptiva;
 • propranolol, carvedilol, timolol (gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk);
 • fluoxetine, paroxetine, sertraline, imipramine, clomipramine (antidepressiva);
 • haloperidol (antispychotica);
 • codeïne, dextromethorphan, tramadol (gebruikt voor de behandeling van pijn).

Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder voorschrift te krijgen zijn, voedingssupplementen en plantaardige geneesmiddelen

Waarop moet uw kind letten met eten en drinken?

Diacomit NIET gebruiken met melk of zuivelproducten (yoghurt, kwark, enz.), vruchtensap, dranken met prik of voedsel en dranken die cafeïne of theofylline bevatten (bijv. cola, chocolade, koffie, thee en energiedrankjes).

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap mag een werkzame anti-epileptische behandeling NIET worden gestaakt. Als uw kind (mogelijk) zwanger is, vraag dan uw arts om advies.

Afgeraden wordt om tijdens de behandeling met dit geneesmiddel borstvoeding te geven.

Vraag de arts of apotheker van uw kind om advies voordat hij/zij een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw kind kan slaperig worden van dit geneesmiddel.

Als dit het geval is, mag uw kind geen gereedschappen gebruiken of machines bedienen en mag het niet (brom)fietsen of autorijden. Bespreek dit met de arts van uw kind.

Diacomit bevat een bron van fenylalanine

Dit geneesmiddel bevat een bron van fenylalanine. Daarom kan het schadelijk zijn voor mensen met de erfelijke ziekte fenylketonurie.

Als de arts van uw kind u heeft verteld dat uw kind een intolerantie heeft voor bepaalde suikers, neemt u dan contact met de arts van uw kind op voordat hij of zij dit geneesmiddel gebruikt.

Diacomit bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat 16 mg natrium per 250 mg capsule en 32 mg natrium per 500 mg capsule. Voorzichtigheid is geboden voor patiënten die een natriumbeperkend dieet volgen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw kind moet dit geneesmiddel altijd innemen precies zoals de arts van uw kind u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met de arts of apotheker van uw kind.

Dosering

Afhankelijk van de conditie en het gewicht van uw kind zal de arts de dosis aanpassen, meestal50 mg per kg lichaamsgewicht en per dag.

Wanneer Diacomit in te nemen

Uw kind moet dit geneesmiddel twee- of driemaal daags innemen, met geregelde tussenpozen, op de wijze die de arts van uw kind heeft aangegeven. Geadviseerd wordt om het geneesmiddel met geregelde tussenpozen in 2 of 3 keer in te nemen, bijvoorbeeld ochtend- middag - bedtijd verdeeld over de dag-en-nacht periode.

Aanpassing van de dosis

Als de dosis moet worden verhoogd, dan gebeurt dit geleidelijk over 3 dagen terwijl de dosis van het (de) andere anti-epileptische geneesmiddel(en) tegelijkertijd wordt verminderd. De arts van uw kind zal u vertellen wat de nieuwe dosis van het (de) anti-epileptische geneesmiddel(en) is.

Als u de indruk heeft dat het effect van dit geneesmiddel te sterk of te zwak is, bespreek dit dan met de arts of apotheker van uw kind. Afhankelijk van de conditie van uw kind zal de arts de dosis aanpassen.

Raadpleeg de arts van uw kind indien zich bijwerkingen voordoen omdat de arts dan mogelijk de dosis van dit geneesmiddel en van de andere anti-epileptische middelen moet aanpassen.

Er zijn kleine verschillen tussen de Diacomit capsules en poeder voor orale suspensie. Als uw kind problemen ondervindt bij de overstap van capsules naar poeder voor orale suspensie of omgekeerd, moet u uw dokter op de hoogte brengen. In het geval van een overstap van capsule naar poeder, moet de dokter dit goed begeleiden.

In het geval van braken binnen een paar minuten na de inname wordt verondersteld dat het geneesmiddel niet is opgenomen en moet een nieuwe dosis worden gegeven.

De situatie is echter anders als het braken optreedt meer dan een uur na de inname van het geneesmiddel omdat stiripentol snel wordt opgenomen.

In zo’n geval kan worden verondersteld dat een aanzienlijk deel van de toegediende dosis systemisch is opgenomen door het spijsverteringskanaal. Een nieuwe inname of een aanpassing van de volgende dosis is dus niet nodig.

Hoe wordt Diacomit poeder voor orale suspensie ingenomen

De poeder moet worden opgelost in een glas water en moet meteen na het oplossen tijdens de maaltijd worden ingenomen. Uw kind moet Diacomit bij de maaltijd innemen. Diacomit mag NIET op een lege maag worden ingenomen. Voor voedsel en dranken die vermeden moeten worden, zie bov enstaande rubriek “Waarop moet uw kind letten met eten en drinken?”.

Heeft uw kind te veel van dit middel ingenomen?

Neem contact op met de arts van uw kind als u weet of denkt dat uw kind meer van het geneesmiddel heeft ingenomen dan hij of zij zou mogen.

Is uw kind vergeten dit middel in te nemen?

Het is belangrijk dat uw kind dit geneesmiddel regelmatig inneemt, elke dag op hetzelfde tijdstip. Als uw kind een dosis is vergeten in te nemen, moet hij of zij deze innemen zodra u eraan denkt, tenzij het tijd is voor de volgende dosis. In dat geval neemt uw kind op de normale manier de volgende dosis in. Uw kind mag geen dubbele dosis innemen om een overgeslagen dosis in te halen.

Als uw kind stopt met het innemen van dit middel

Uw kind mag niet stoppen met het innemen van dit geneesmiddel, tenzij de arts u dit zegt. Het plotseling staken van de behandeling kan leiden tot een uitbarsting van insulten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met de artsof apotheker van uw kind.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen ( kan tot één op de 10 personen treffen):

 • verlies van eetlust, gewichtsverlies (met name wanneer Diacomit wordt gecombineerd met het anti-epileptische geneesmiddel natriumvalproaat);
 • slapeloosheid, slaperigheid;
 • ataxie (onvermogen om de spierbewegingen te coördineren), hypotonie (lage spierspanning), dystonie (ongewilde spiercontracties).

Vaak voorkomende bijwerkingen ( kan tot één op de 10 personen treffen):

 • verhoogde leverenzymspiegels, met name wanneer Diacomit gegeven wordt in combinatie met een van de anti-epileptische geneesmiddelen carbamazepine en natriumvalproaat;
 • agressiviteit, prikkelbaarheid, opwinding, overmatige opwinding;
 • slaapstoornissen (abnormaal slapen);
 • hyperkinese (overdreven bewegingen);
 • misselijkheid, braken;
 • een laag aantal van een bepaalde soort witte bloedcellen.

Soms voorkomende bijwerkingen (kan tot één op de 100 personen treffen):

 • dubbelzien wanneer Diacomit gebruikt wordt met het anti-epileptische geneesmiddel carbamazepine;
 • gevoeligheid voor licht;
 • uitslag, huidallergie, netelroos (rozige en jeukende zwellingen op de huid);
 • vermoeidheid.

Bijwerkingen die zelden voorkomen (kan tot één op de 1,000 personen treffen):

 • Afname van het aantal bloedplaatjes in het bloed

Om deze bijwerkingen op te heffen kan het nodig zijn dat de arts van uw kind de dosering van Diacomit of een van de andere geneesmiddelen die aan uw kind zijn voorgeschreven aanpast.

Krijgt uw kind veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met de arts of apotheker van uw kind.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Uw kind mag dit geneesmiddel niet meer gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren in de originele verpakking, ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Diacomit 250 mg:

 • De werkzame stof in dit middel is stiripentol. Elk sachet bevat 250 mg stiripentol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn povidon K29/32, natriumzetmeelglycolaat type A, glucosevloeistof (gesproeidroogd), erytrosine (E127), titaniumdioxide (E171), aspartaam (E951), tuttifruttismaak (bevat sorbitol), carmellosenatrium en hydroxyethylcellulose.

Diacomit 500 mg:

 • De werkzame stof in dit middel is stiripentol. Elk sachet bevat 500 mg stiripentol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn povidon K29/32, natriumzetmeelglycolaat type A, glucosevloeistof (gesproeidroogd), erytrosine (E127), titaniumdioxide (E171), aspartaam (E951), tuttifruttismaak (bevat sorbitol), carmellosenatrium en hydroxyethylcellulose.

Hoe ziet Diacomit 250 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit geneesmiddel is een lichtroze poeder, geleverd in sachets.

De dozen bevatten 30, 60 of 90 sachets. Niet alle verpakkingsgrootten worden mogelijk in de handel gebracht.

Hoe ziet Diacomit 500 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit geneesmiddel is een lichtroze poeder, geleverd in sachets.

De dozen bevatten 30, 60 of 90 sachets. Niet alle verpakkingsgrootten worden mogelijk in de handel gebracht. Diacomit is ook verkrijgbaar als 250 mg en 500 mg capsules voor oraal.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Biocodex.

7 avenue Gallieni - F-94250 Gentilly – Frankrijk

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00 - E-mail: webar@biocodex.fr

Fabrikant:

Biocodex.

1 avenue Blaise Pascal - F-60000 Beauvais - Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

AT/BE/BG/CY/EE/EL/ES/FR/HU/IE/IS/IT/LT/LU/LV/MT/NL/PL/PT/SI/UK

Biocodex

7 avenue Gallieni - F-94250 Gentilly

Франция / Francie/ Frankrig/ Frankreich/ Γαλλία/ France/ Francia/ Prantsusmaa/ Ranska/ Franciaország/ Frakklandi/France/ Prancūzija/ Francija/ Franza/ Frankrijk/ Frankrike/ Francja/ Franţa/ Francúzsko

Tél/Tel/Teл/Τηλ/Sími: + 33 (0)1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

DE

Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 D-22335 Hamburg Duitsland

Tel: + 49 (0)40 59101 525 e-mail: epi.info@desitin.de

DK

Desitin Pharma AS Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K Denmark

Tel: + 45 (0)33 73 00 73 e-mail: desitin@desitin.dk

NO

Desitin Pharma AS Niels Leuchs vei 99 1359 Eiksmarka Norway

Tel: + 47 (0)67 15 92 30 e-mail: firmapost@desitin.no

FI/SE

Desitin Pharma AB

Krokslätts Torg 5

43137 Mölndal Sweden

Tel: + 46 (0)31 20 23 10 e-mail: info@desitin.se

RO

Desitin Pharma s.r.l Sevastopol street, no 13-17

Diplomat Business Centre, office 102 Sector 1, 010991 Bucharest Romania

Tel: 004021-252-3481 e-mail: office@desitin.ro

SK

Desitin Pharma s.r.o.

Trojicné námestie 13 82106 Bratislava Slovakia

Tel: 00421-2-5556 38 10 e-mail: desitin@desitin.sk

CZ

Desitin Pharma spol. s r.o Opletalova 25

11121 Prague 1

CzechRepublic

Tel: 00420-2-222 45 375 e-mail: desitin@desitin.cz

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Dit geneesmiddel is voorwaardelijke toegelaten. Dit betekent dat er in de toekomst meer definitieve gegevens worden verwacht over dit geneesmiddel voor de behandeling van deze vorm van epilepsie wanneer stiripentol wordt gebruikt in combinatie met clobazam en valproaat.

Het Europees Geneesmiddelenbureau zal ieder jaar nieuwe informatie over het geneesmiddel beoordelen. Als dat nodig is, zal deze bijsluiter worden aangepast.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). Hier vindt u ook verwijzingen naar andere websites over zeldzame ziektes en behandelingen.

Advertentie

Stof(fen) Stiripentol
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Biocodex
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX17
Farmacologische groep Anti-epileptica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.