diTekiBooster, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

ATC-Code
J07AJ52
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Statens Serum Institut
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Impfstoffe
Farmacologische groep Bakterielle impfstoffe
Chemische groep Pertussis-impfstoffe
Stof Pertussis, gereinigtes antigen, kombinationen mit toxoiden

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Statens Serum Institut

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • diTekiBooster wordt gebruikt voor vaccinatie van kinderen, adolescenten en volwassenen.
 • diTekiBooster is een vaccin dat bescherming biedt tegen difterie, tetanus en kinkhoest (pertussis).
 • diTekiBooster stimuleert het lichaam om antilichamen aan te maken tegen de difterie-, tetanus- en kinkhoestbacterie.

U krijgt diTekiBooster alleen als u reeds eerder bent gevaccineerd tegen difterie, tetanus en kinkhoest.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor de werkzame stof, een van de hulpstoffen (deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6) of voor formaldehyde dat in zeer kleine hoeveelheden aanwezig kan zijn.
 • U lijdt aan een progressieve neurologische aandoening.
 • U bent ziek met hoge koorts. In dat geval moet de vaccinatie worden uitgesteld.
 • U heeft binnen 7 dagen na een vorige vaccinatie met een vaccin tegen kinkhoest een zenuwstelselaandoening (encefalopathie) doorgemaakt.
 • Uw immuunsysteem is verzwakt of u krijgt een immunosuppressivum toegediend. U kunt diTekiBooster wel toegediend krijgen, maar uw immuunrespons kan zijn verlaagd.
 • U lijdt aan een ziekte, of u krijgt een medische behandeling die het risico op bloedingen verhoogt.
 • U heeft na een vorige kinkhoestvaccinatie een of meer van de volgende bijwerkingen gekregen:

Algemeen:

 • U heeft binnen 48 uur na vaccinatie koorts (temperatuur hoger dan 40°C) gekregen die niet te wijten was aan een andere aanwijsbare oorzaak.

Kinderen:

 • Het kind is binnen 48 uur na vaccinatie flauwgevallen of heeft een toestand die lijkt op shock doorgemaakt.
 • Het kind heeft binnen 48 uur na vaccinatie meer dan 3 uur aanhoudend gehuild.
 • Het kind heeft binnen 3 dagen na vaccinatie stuipen met of zonder koorts gekregen.

Gebruikt u naast diTekiBooster nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, zoals kruidengeneesmiddelen, vitaminen en mineralen.

Andere vaccins kunnen tegelijkertijd met diTekiBooster worden toegediend zonder de werkzaamheid van diTekiBooster te verlagen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

diTekiBooster heeft geen invloed op uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

diTekiBooster bevat natrium

Het vaccin bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis en is in feite natriumvrij.

Hoe gebruikt u dit middel?

De dokter of verpleegkundige dient het vaccin meestal via injectie toe in een spier (intramusculair). Het vaccin kan ook worden toegediend via injectie onder de huid wanneer er een risico op bloedingen bestaat.

Dosis

De dosis is 0,5 ml voor kinderen, adolescenten en volwassenen.

Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Denkt u dat u een vaccinatie nodig heeft? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen: kan optreden bij minder dan 1 op 10.000 personen - Ernstige allergische reacties (overgevoeligheidsreacties binnen enkele minuten of uren), zoals huiduitslag, moeilijke ademhaling en flauwvallen (anafylactische reactie). Deze bijwerkingen kunnen fataal zijn.

Andere mogelijke bijwerkingen

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen: kan optreden bij meer dan 1 op 10 personen

 • Pijn, jeuk, roodheid of zwelling op de injectieplaats
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid

Vaak voorkomende bijwerkingen: kan optreden bij minder dan 1 op 10 personen

 • Algehele malaise (gevoel van onwelbevinden), prikkelbaarheid en koorts (temperatuur van 38°C of meer)
 • Roodheid en zwelling van 5 cm of meer op de injectieplaats
 • Pijn in de spieren (myalgie)

Zelden voorkomende bijwerkingen: kan optreden bij minder dan 1 op 1000 personen

 • Hoge koorts (temperatuur boven 40°C)
 • Langdurig jeukende knobbeltjes (granulomen) of steriele abcessen op de injectieplaats
 • Netelroos (urticaria)

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C).
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
 • Niet in de vriezer bewaren.
 • Weggooien als het vaccin bevroren is geweest.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6 Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel (elke dosis) zijn:

Difterietoxoïd, gezuiverd niet minder dan 2 internationale eenheden
Tetanustoxoïd, gezuiverd niet minder dan 20 internationale eenheden
Pertussistoxoïd, gezuiverd 20 microgram

Aluminiumhydroxide, gehydrateerd, overeenkomend met 0,5 mg aluminium.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Natriumchloride, natriumhydroxide en water voor injecties

Uiterlijke verschijning

diTekiBooster is een kleurloze vloeistof waarin na het schudden witte of grijze deeltjes zichtbaar zijn.

Verpakkingsgrootten

diTekiBooster wordt geleverd in een voorgevulde spuit.

1 x 0,5 ml, 5 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml en 20 x 0,5 ml.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Statens Serum Institut, 5, Artillerivej, 2300 Kopenhagen S, Denemarken. tel: +45 3268 3268

fax: +45 3268 3973 e-mail: serum@ssi.dk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: dTaP Booster SSI Injektionssuspension in einer Fertigspritze België: BoosterTdaP 0,5 ml Suspension for injection in pre-filled syringe Duitsland: TdaP-IMMUN

Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen, Zweden: diTekiBooster

Ierland, Ijsland: TdaPBooster

Polen: Tdap Szczepionka SSI

Italië: Tribaccine

In het register ingeschreven onder nummer

RVG 113258

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.