Auteur: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co KG


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dormiplant Valeriaan is een kruidengeneesmiddel en bevat een droog extract van valeriaanwortel. Dormiplant Valeriaan wordt gebruikt ter vermindering van lichte nerveuze spanning en slaapstoornissen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Dormiplant Valeriaan niet in

  • als u overgevoelig (allergisch) bent voor valeriaanwortel extract of voor één van de andere bestanddelen van Dormiplant Valeriaan.
Kinderen en tieners

Het gebruik van Dormiplant Valeriaan voor kinderen onder de 12 jaar wordt afgeraden.

Inname met andere geneesmiddelen

Dormiplant Valeriaan kan het

effect van synthetische sedativa versterken. Wanneer u synthetische sedativa gebruikt neem dan eerst contact op met uw arts voordat u begint met Dormiplant Valeriaan. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij gebrek aan informatie wordt het gebruik van Dormiplant Valeriaan tijdens zwangerschap en borstvoeding uit voorzorg afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er wordt afgeraden om gedurende 2 uur na het innemen van Dormiplant Valeriaan voertuigen te besturen, machines te bedienen of te werken zonder beveiliging, omdat Dormiplant Valeriaan het reactievermogen kan verminderen. Indien u merkt dat uw reactievermogen langer beïnvloed wordt dan wordt u afgeraden om gedurende deze tijd voertuigen te besturen of machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Dormiplant Valeriaan

altijd volgens de aanwijzingen in deze bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:
In geval In geval
van lichte van slaap-
nerveuze stoornissen
spanning  
Tot 3 maal 1 filmomhulde
per dag tablet een half uur
1 filmomhulde tot één uur vóór
tablet het slapen gaan.
  Indien nodig mag
  eerder op de
  avond één extra
  filmomhulde tablet
  ingenomen
  worden.
Maximale dosering

Neem niet meer dan 4 filmomhulde tabletten per dag in.

Wijze van toediening

De filmomhulde tabletten innemen zonder te kauwen en met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water van 200 ml). Dormiplant Valeriaan kan onafhankelijk van maaltijden worden ingenomen.

Duur van de behandeling

Om een optimaal behandeleffect te verkrijgen, wordt continu gebruik

1.3.2.1 mockup-NLnlpl Sequence 0002 p. 1 / 3
Baldrian uno 500 mg MRP No. DE/H/447/01 Dr. Willmar Schwabe

gedurende 2-4 weken aanbevolen. Indien uw verschijnselen aanhouden of verergeren na

2 weken continu gebruik, dient u uw arts te raadplegen.

Wat u moet doen als u meer van Dormiplant Valeriaan heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem in geval van een grote overdosis contact op met uw arts. Een overdosis van Dormiplant Valeriaan kan verschijnselen zoals vermoeidheid, buikkramp, een gevoel van benauwdheid op de borst, licht gevoel in het hoofd, trillende handen en verwijding van de pupillen veroorzaken. Wanneer deze verschijnselen bij u optreden, dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dormiplant Valeriaan in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Dormiplant Valeriaan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Maag- en darmklachten (zoals misselijkheid, buikkrampen) kunnen voorkomen na inname van producten op basis van valeriaanwortel. De frequentie hiervan is onbekend.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Gebruik Dormiplant Valeriaan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister en de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Dormiplant Valeriaan

Het werkzame bestanddeel is extract (als droog extract) van

Valeriana officinalis L.s.l., radix (valeriaanwortel) (3-6:1). Extractiemiddel: Ethanol 70% V/V. 1 filmomhulde tablet bevat 500 mg droog extract van valeriaanwortel.

De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium, hypromellose, magnesiumstearaat, methylcellulose, gemodificeerde ricinusolie, natriumsaccharine, geprecipiteerd siliciumdioxide, simethicon, sorbinezuur, stearinezuur, talk, vanilline, titaniumdioxide (E 171), indigokarmijn (E 132).

Hoe ziet Dormiplant Valeriaan er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Dormiplant Valeriaan filmomhulde tabletten zijn blauw gekleurde langwerpige filmomhulde tabletten.

Dormiplant Valeriaan bestaat in verpakkingen van 20, 25, 40, 50 en 80 filmomhulde tabletten. Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG Willmar-Schwabe-Str. 4 D-76227 Karlsruhe DUITSLAND

RVG nummer

RVG 30332

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Dormiplant Mono 500 mg Finland: Dormiplant

Frankrijk: Dormiplant 500 mg Duitsland: Baldrian uno 500 mg Nederland: Dormiplant Valeriaan Portugal: Livetan

Zweden: Dormiplant 500 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2010

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).

1.3.2.1 mockup-NLnlpl Sequence 0002 p. 2 / 3

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK