Advertentie

Auteur: S.A. Alcon-Couvreur


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Thilo-Tears zorgt voor de bescherming en de behandeling van uitdrogingsverschijnselen van de ogen. Deze zogenoemde “droge ogen” kunnen ontstaan als gevolg van het syndroom van Sjögren (een bepaalde auto-immuunziekte), een verminderde traanproductie, bij dreigende uitdroging van het hoornvlies door een beschadiging van de oogleden of in situaties waarin de ogen niet gesloten kunnen worden

Thilo-Tears ooggel vormt een glij- en beschermlaag op het hoornvlies en bindvlies van het oog. Het dient als vervangingsmiddel van traanvocht. Door zijn samenstelling is Thilo-Tears ooggel dikker dan waterige oplossingen waardoor droge ogen langer bevochtigd blijven.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Stop met het gebruik van Thilo-Tears ooggel en raadpleeg uw arts:

  • wanneer u last krijgt van oogpijn, veranderingen in uw zicht, oogirritatie of aanhoudende roodheid
  • als de klachten langer dan 3 dagen aanhouden of verergeren

U gebruikt andere geneesmiddelen. Lees dan ook de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Thilo-Tears nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn,Wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.Thilo-Tears ooggel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw zicht kan enige tijd wazig zijn na gebruik van Thilo-Tears ooggel. Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap tot uw zicht weer helder is.

Thilo-Tears bevat benzalkoniumchloride

Wanneer u contactlenzen draagt

Benzalkoniumchloride, dat als conserveermiddel wordt gebruikt, kan oogirritatie veroorzaken. Contact met zachte contactlenzen moet worden vermeden, omdat zachte contactlenzen kunnen verkleuren door benzalkoniumchloride. Verwijder uw contactlenzen voordat u uw oogdruppels indruppelt en wacht tenminste 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Thilo-Tears ooggel alleen om in uw ogen te druppelen

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen (inclusief ouderen) is … viermaal daags 1 druppel, of naar behoefte.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Thilo-Tears wordt niet aanbevolen bij kinderen onder de 18 jaar

WIJZE VAN INDRUPPELEN:

Bij het indruppelen het onderste ooglid naar voren trekken en voorzichtig 1 druppel in het zo ontstane gootje druppelen. Hierbij moet de tube loodrecht boven het oog worden gehouden en het hoofd wat naar achteren gebogen worden. Door het loodrecht houden van de tube verkrijgt men de juiste druppelgrootte en wordt het aan elkaar kleven van de wimpers voorkomen.

Tube loodrecht boven het oog houden.

Door vervolgens licht op de tube te drukken, vormt zich een juiste druppelgrootte.

OM BESMETTING TE VOORKOMEN MAG DE PUNT VAN DE TUBE NIET IN AANRAKING KOMEN MET HET OOG OF DE OOGLEDEN.

Als er een druppel naast uw oog komt, probeert u het opnieuw.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u teveel in uw ogen krijgt, spoel het oog dan met lauwwarm water. Er worden er geen bijwerkingen verwacht

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeet Thilo-tears te gebruiken, gebruik dan één druppel zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en gebruik de volgende dosis volgens uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u andere oogdruppels of -zalven gebruikt, wacht dan minstens 5 minuten tussen het indruppelen van Thilo-Tears en de andere middelen. Gebruik oogzalven en -gels als laatste.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Thilo-Tears bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij gebruik van Thilo-Tears:

Effecten in het oog

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers): wazig zicht, ongemak in het oog, roodheid van het oog, korstvorming op het ooglid

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers): zwelling van het oog, oogpijn, jeukend oog, abnormaal gevoel in het oog, toegenomen tranenvloed, oogirritate

Effecten in andere delen van uw lichaam:

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers): ontsteking van de huid, achterblijven van geneesmiddel.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Niet bewaren in koelkast of vriezer.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Om besmetting te voorkomen, moet u 4 weken na eerste opening de tube weggooien en een nieuwe tube openmaken.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en het doosje na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is carbomeer. Iedere gram gel bevat 3 mg carbomeer.
  • De andere stoffen in dit middel zijn sorbitol (E420), benzalkoniumchloride als conserveermiddel, natriumhydroxide (E524) (voor het instellen van de zuurgraad) en gezuiverd water

Hoe ziet Thilo-Tears eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Thilo-Tears ooggel is een lichtgele gel. Het wordt geleverd in een tube met 10 gram ooggel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Alcon Nederland BV Claudius Prinsenlaan 142 4818 CP Breda

Fabrikant

SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14

B-2870 Puurs, België

Thilo-Tears is in het register ingeschreven onder RVG 14227

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK