DuoCover 75 mg/75 mg filmomhulde tabletten | Nederland

DuoCover 75 mg/75 mg filmomhulde tabletten

Producent: Sanofi

Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Antitrombotische middelen

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sanofi

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

DuoCover bevat clopidogrel en acetylsalicylzuur (ASA) en behoort tot een groep van geneesmiddelen die bloedplaatjesaggregatieremmers wordt genoemd. Bloedplaatjes zijn zeer kleine bloedbestanddelen die samenklonteren tijdens de bloedstolling. Door deze samenklontering te voorkomen in sommige types bloedvaten (arteriën genoemd), verminderen bloedplaatjesaggregatieremmende geneesmiddelen de kans op vorming van bloedstolsels (een proces dat atherotrombose wordt genoemd).

DuoCover wordt ingenomen door volwassenen om de vorming van bloedstolsels in verharde arteriën te voorkomen, een proces dat kan leiden tot atherotrombotische fenomenen (zoals beroerte, hartaanval of overlijden).

U hebt DuoCover voorgeschreven gekregen in plaats van de twee aparte geneesmiddelen, clopidogrel en ASA, om de vorming van bloedstolsels te helpen voorkomen omdat u een ernstig type van pijn op de borst hebt gehad, bekend als “instabiele angina” of “hartaanval”(myocardinfarct). Voor de behandeling van deze aandoening heeft uw arts mogelijk een stent geplaatst in de verstopte of vernauwde slagader om de effectieve bloeddoorstroming te herstellen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor andere producten, niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) genoemd; deze worden voornamelijk gebruikt bij pijnlijke en/of inflammatoire aandoeningen van spieren of gewrichten.
 • U heeft een medische aandoening die bestaat uit een combinatie van astma, loopneus en poliepen (een soort gezwellen in de neus).
 • U heeft een medische aandoening die momenteel een bloeding veroorzaakt zoals een maagzweer of een bloeding in de hersenen.
 • U lijdt aan een ernstige leveraandoening.
 • U lijdt aan een ernstige nieraandoening.
 • U bent in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt indien één van de hieronder vermelde situaties op u van toepassing is, dient u dit, vóór u DuoCover inneemt, aan uw arts te melden:

 • Wanneer u een risico op bloedingen heeft zoals:
  • een aandoening waarbij er een risico is op inwendige bloedingen (zoals een maagzweer).
  • een bloedziekte die kan leiden tot inwendige bloedingen (bloedingen in weefsels, organen of gewrichten van uw lichaam).
  • een recente ernstige verwonding.
  • een recente operatie (inclusief een tandheelkundige ingreep).
  • een geplande operatie (inclusief een tandheelkundige ingreep) binnen de komende zeven dagen.
 • Als u in de afgelopen 7 dagen een bloedstolsel in uw hersenslagader hebt gehad (ischemische aanval).
 • Wanneer u een nier- of leverziekte hebt.
 • Wanneer u een voorgeschiedenis van astma of allergische reacties hebt inclusief een allergie voor enig geneesmiddel gebruikt om uw ziekte te behandelen.
 • Wanneer u jicht hebt.

Terwijl u DuoCover gebruikt:

 • Dient u uw arts te vertellen
  • als een operatie (inclusief een tandheelkundige ingreep) gepland wordt.
  • als u maagpijn of buikpijn of een bloeding in de maag of de darmen hebt (rode stoelgang of zwarte stoelgang).
 • Dient u uw arts onmiddellijk te vertellen of u een medische toestand ontwikkelt met koorts en bloeduitstortingen onder de huid die als rode gestippelde punten wordt waargenomen,met of zonder onverklaarde extreme vermoeidheid, verwarring, vergeling van de huid of de ogen (geelzucht)(ook bekend als Trombotische Trombocytopenische Purpura of TTP) (zie rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’).
 • Als u zich snijdt of verwondt, kan de bloeding langer duren dan gewoonlijk. Dit heeft te maken met de werking van het geneesmiddel aangezien het bloedstolselvorming verhindert. Bij kleine snijwondjes en verwondingen, zoals door snijden of bij het scheren, is dit niet van belang. Als u echter enige twijfel hebt omtrent uw bloeding, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts(zie rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’).
 • Kan uw arts bloedonderzoek aanvragen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

DuoCover is niet bestemd voor gebruik bij kinderen of jongeren onder de 18 jaar. Er bestaat een mogelijk verband tussen acetylsalicylzuur (ASA) en het syndroom van Reye als producten op basis van ASA worden toegediend aan kinderen of jongeren met een virale infectie. Het syndroom van Reye is een zeer zeldzame aandoening die fataal kan zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast DuoCover nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder medisch voorschrift kunt krijgen. Sommige andere geneesmiddelen kunnen het gebruik van DuoCover beïnvloeden of vice versa.

U moet uw arts in het bijzonder vertellen als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • orale anticoagulantia, geneesmiddelen gebruikt om de bloedstolling te verminderen,
 • ASA of een ander niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel dat gewoonlijk wordt gebruikt om pijnlijke en/of inflammatoire toestanden van spieren of gewrichten te behandelen,
 • heparine of een ander injecteerbaar geneesmiddel gebruikt om de bloedstolling te verminderen,
 • omeprazol, esomeprazol of cimetidine, geneesmiddelen die maagbezwaren behandelen,
 • methotrexaat, een geneesmiddel gebruikt om ernstige gewrichtsziekten (reumatoïde artritis) of huidziekten (psoriasis) te behandelen,
 • probenecide, benzbromaron of sulfinpyrazon, geneesmiddelen gebruikt om jicht te behandelen,
 • fluconazol, voriconazol, ciprofloxacine, of chlooramfenicol, geneesmiddelen gebruikt om bacteriële en schimmelinfecties te behandelen,
 • fluoxetine, fluvoxamine of moclobemide, geneesmiddelen voor de behandeling van depressie,
 • carbamazepine of oxcarbazepine, geneesmiddelen om sommige vormen van epilepsie te behandelen,
 • ticlopidine, een andere plaatjesaggregatieremmer.

U moet een andere behandeling met clopidogrel stoppen terwijl u DuoCover inneemt.

lncidenteel gebruik van ASA (niet meer dan 1000 mg per 24 uur) zou over het algemeen geen problemen mogen opleveren, maar langdurig gebruik van ASA in andere omstandigheden dient met uw arts of apotheker besproken te worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

DuoCover kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem DuoCover niet in tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Het is aanbevolen om dit geneesmiddel niet in te nemen tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap.

Indien u zwanger bent of denkt zwanger te zijn, dient u uw dokter of uw apotheker hiervan op de hoogte te stellen alvorens DuoCover in te nemen. Als u zwanger wordt terwijl u DuoCover gebruikt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts daar DuoCover niet wordt aanbevolen als u zwanger bent.

U mag geen borstvoeding geven als u dit geneesmiddel inneemt.

Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven, vraag uw arts om advies alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

DuoCover behoort uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te gebruiken niet te beïnvloeden.

DuoCover bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers (bijv. lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

DuoCover bevat gehydrogeneerde ricinusolie

Dit kan maagstoornissen of diarree veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of uw apotheker.

De aanbevolen dosering is één tablet DuoCover per dag, oraal in te nemen met een glas water, met of zonder voedsel.

U dient uw geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.

Afhankelijk van uw aandoening, zal uw arts bepalen hoelang u DuoCover moet innemen. Als u een hartaanval heeft gehad, moet dit geneesmiddel voor ten minste vier weken worden voorgeschreven. In ieder geval dient u DuoCover net zolang in te nemen als uw arts u voorschrijft.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Raadpleeg uw arts of de afdeling Spoedeisende Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gezien het verhoogde risico op bloedingen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeet een tablet DuoCover in te nemen, maar dit binnen 12 uur na uw gebruikelijke tijdstip van inname bemerkt, neem uw tablet dan meteen in en neem uw volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in.

Als het langer dan 12 uur geleden is, neem dan gewoon de volgende enkele dosis in op het voor u gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Voor de verpakkingen van 14, 28 en 84 tabletten, U kunt de dag waarop u voor het laatst een tablet DuoCover hebt ingenomen controleren op de kalenderaanduiding die op de blister gedrukt staat.

Als u stopt met het gebruiken van dit middel

Stop de behandeling niet, tenzij uw arts u zegt dat u mag stoppen. Neem contact op met uw arts of apotheker alvorens de behandeling te stoppen. Als uw arts u heeft verteld dat u de behandeling tijdelijk moet stoppen, vraag uw arts dan wanneer u de behandeling kunt hervatten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u de volgende symptomen vertoont:

 • Koorts, verschijnselen van infectie of extreme vermoeidheid. Ze kunnen te wijten zijn aan een zeldzame daling van sommige bloedcellen
 • Verschijnselen van leverproblemen zoals gele verkleuring van de huid en/of de ogen (geelzucht), al dan niet geassocieerd zijn met bloedingen die optreden onder de huid als rode puntjes, en/of verwardheid (zie rubriek 2 ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).
 • Zwelling in de mond of huidstoornissen zoals huiduitslag en jeuk, huidblaren. Dit kunnen tekens zijn van een allergische reactie.

De meest frequente bijwerking die waargenomen werd met DuoCover, is een bloeding. Een bloeding kan zich manifesteren als een bloeding in de maag of de darmen, een kneuzing, een hematoom (een ongewone onderhuidse bloeding of kneuzing), een neusbloeding, bloed in de urine. In een klein aantal gevallen werd een bloeding in het oog, in het hoofd, de longen of de gewrichten gerapporteerd.

Als u een langdurige bloeding vertoont terwijl u DuoCover inneemt

Als u zich snijdt of verwondt, kan het langer dan gewoonlijk duren vooraleer een bloeding stopt. Dit houdt verband met de werking van het geneesmiddel aangezien het voorkomt dat het bloed stolsels kan vormen. Bij kleine snijwonden en verwondingen, zoals door snijden, bij het scheren, is dit

gewoonlijk van geen belang. Maar als u ongerust bent over uw bloeding, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts (zie rubriek 2 ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).

Andere bijwerkingen zijn:

Bijwerkingen die vaak voorkomen (kan bij maximaal 1 op de 10 gebruikers voorkomen): Diarree, buikpijn, indigestie of maagzuur.

Bijwerkingen die soms voorkomen (kan bij maximaal 1 op de 100 gebruikers voorkomen): Hoofdpijn, maagulcus, braken, misselijkheid, constipatie, overdreven gasvorming in de maag of de darmen, huiduitslag, jeuk, duizeligheid, gevoel van tinteling en verdoving.

Een bijwerking die zelden voorkomt (kan bij maximaal 1 op de 1000 gebruikers voorkomen): Draaiduizeligheid (vertigo)

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (kan bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers voorkomen): Geelzucht, een branderig gevoel in de maag en/of slokdarm, ernstige buikpijn met of zonder rugpijn, koorts, ademhalingsmoeilijkheden soms geassocieerd met hoest, veralgemeende allergische reacties (bijvoorbeeld een warm gevoel in het hele lichaam en zich plotseling niet lekker voelen, mogelijk leidend tot flauwvallen), zwelling in de mond, blaren op de huid, huidallergie, pijnlijke mond (stomatitis), daling van de bloeddruk, verwardheid, hallucinaties, gewrichtspijn, spierpijn, veranderingen in de smaak van voedsel, ontsteking van de kleine bloedvaten.

Bijwerkingen met niet bekende frequentie (frequentie kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

Perforatie van een ulcus, oorsuizingen, gehoorverlies, plotselinge levensbedreigende allergische reacties, nierziekte, lage bloedsuiker, jicht (een aandoening van pijnlijke, gezwollen gewrichten veroorzaakt door urinezuurkristallen) en verergering van voedselallergieën.

Bovendien kan uw arts veranderingen bemerken in uw bloed of urinetesten.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de blister. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zichtbare verschijnselen van bederf bemerkt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn clopidogrel en acetylsalicylzuur. Elke tablet bevat 75 mg clopidogrel (als waterstofsulfaat) en 100 mg acetylsalicylzuur.

De andere stoffen in dit middel zijn (zie rubriek 2 ‘DuoCover bevat lactose’ en ‘DuoCover bevat gehydrogeneerde ricinusolie’):

 • Tabletkern: mannitol (E421), macrogol 6000, microkristallijne cellulose, laag gesubstitueerd hydroxypropylcellulose, maïszetmeel, gehydrogeneerde ricinusolie, stearinezuur en watervrij colloïdaal siliciumdioxide
 • Tabletomhulling: lactosemonohydraat, hypromellose (E464), titaandioxide (E171), triacetine (E1518), rood ijzeroxide (E172)
 • Glansmiddel: carnaubawas.

Hoe ziet DuoCover er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

DuoCover 75 mg/ 100 mg filmomhulde tabletten (tabletten) zijn ovale, licht biconvexe, licht roze tabletten, op één zijde staat “C75” en op de andere zijde “A100”.

DuoCover wordt geleverd in kartonnen doosjes die bevatten:

 • 14, 28 en 84 tabletten in geheel aluminium blisterverpakkingen
 • 30x1, 50x1, 90x1 en 100x1 tablet in geheel aluminium geperforeerde eenheidsdosis blisterverpakkingen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Frankrijk

Fabrikant:

Sanofi Winthrop Industrie

1, Rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc cedex, Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
sanofi-aventis Belgium sanofi-aventis Belgium
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)
България Magyarország
sanofi-aventis Bulgaria EOOD sanofi-aventis zrt., Magyarország
Тел: +359 (0)2 970 53 00 Tel: +36 1 505 0050
Česká republika Malta
sanofi-aventis, s.r.o. sanofi-aventis Malta Ltd.
Tel: +420 233 086 111 Tel: +356 21493022
Danmark Nederland
sanofi-aventis Denmark A/S sanofi-aventis Netherlands B.V.
Tlf: +45 45 16 70 00 Tel: +31 (0)182 557 755
Deutschland Norge
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH sanofi-aventis Norge AS
Tel: +49 (0)180 2 222010 Tlf: +47 67 10 71 00
Eesti Österreich
sanofi-aventis Estonia OÜ sanofi-aventis GmbH
Tel: +372 627 34 88 Tel: +43 1 80 185 – 0
Ελλάδα Polska
sanofi-aventis AEBE sanofi-aventis Sp. z o.o.
Τηλ: +30 210 900 16 00 Tel: +48 22 280 00 00
España Portugal
sanofi-aventis, S.A. Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: +34 93 485 94 00 Tel: +351 21 35 89 400
France România
sanofi-aventis France sanofi-aventis România S.R.L.
Tél: 0 800 222 555 Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23  
Ireland Slovenija
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI sanofi-aventis d.o.o.
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 Tel: +386 1 560 48 00
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 33 100 100
Italia Suomi/Finland
sanofi-aventis S.p.A. sanofi-aventis Oy
Tel: +39 02 393 91 Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300
Κύπρος Sverige
sanofi-aventis Cyprus Ltd. sanofi-aventis AB
Τηλ: +357 22 871600 Tel: +46 (0)8 634 50 00
Latvija United Kingdom
sanofi-aventis Latvia SIA Sanofi
Tel: +371 67 33 24 51 Tel: +44 (0) 1483 505 515
Lietuva  
UAB sanofi-aventis Lietuva  
Tel: +370 5 2755224  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.